Vil du lære mer om flerkulturelt entreprenørskap?

Rundskriv 08/2017: Tilskuddsordning for etablereropplæring

1. Innledning

Rundskrivet er utarbeidet av IMDi og er basert på regelverket  fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2016, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-20117) kap. 496, post 62.

Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi. Tilskuddets størrelse er på 6,37 mill. kroner.

2. Mål for ordningen

2.1. Hovedmål

Styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i kommuner og fylkeskommuner slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.

2.2. Målgruppe

Målgruppen for prosjektene er innvandrere som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Kvinner med innvandrerbakgrunn er en prioritert målgruppe for tilskuddsordningen.

3. Tildelingskriterier

3.1. Inngangskriterier:

 • Kommuner og fylkeskommuner med ordinært etablerertilbud, og som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere kan søke om midler til nye prosjekt eller videreføring av prosjekt som ble igangsatt året før.
 • Institusjoner med fagekspertise og spisskompetanse i entreprenørskap kan søke.
 • I samsvar med Innst. 16 S (2014-2015) skal Buskerud fylkeskommunes Norsk senter for flerkulturell verdiskapning (NSFV) gis en særskilt stilling i dette regelverket. NSFV skal etter søknad kunne innvilges inntil 3,5 mill. kroner for å videreutvikle sin virksomhet som et nasjonalt kompetansesenter for etablererveiledning for innvandrere. Det vises til Innst. 16 S (2014-2015), Post 62 Kommunale innvandrertiltak, der Kommunal- og forvaltningskomiteen vil at NSFV skal videreutvikle sin særskilte rolle som et nasjonalt kompetansesenter på denne sektoren, for hele landet. Midlene må søkes årlig.

3.2 Vurderingskriterier

 • Søker bidrar med egne pengemidler som minst tilsvarer størrelsen på beløpet det søkes om. Andre former for egenfinansiering, kvantifisert i kronebeløp, kan aksepteres, men vil bli tillagt noe mindre vekt. 
 • Opplæring, veiledning, oppfølging og nettverksbygging for innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som allerede har startet egen bedrift
 • Plan for formidling av gode resultater og metoder til andre kommuner og fylkeskommuner.
 • Samarbeid med introduksjonsprogrammene i kommunene
 • Dokumenterte resultater fra tidligere relevante etablerertilbud med tilrettelegging for innvandrere.
 • Dokumenterte resultater fra tidligere relevante etablerertilbud for andre grupper.
 • Samarbeid eller samorganisering med eksisterende kommunalt/fylkeskommunalt tilbud for etablererveiledning.
 • Utvikling av modeller for kunnskapsformidling og metodeutvikling for flerkulturelt entreprenørskap.
 • Utvikling og metodikk av digitale verktøy for veilederne og innvandreretablerere.
 • I et flerårig perspektiv vil det være et krav om resultater for videre prioritering i konkurranse med andre søkere. Det skal dokumenteres i hvilken grad tidligere års prosjekter har nådd målene med tilskuddsordningen

Midlene skal ikke brukes til å finansiere ordinær drift av tjenester, som for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. De kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres i desember måned på departementets nettside for tilskuddsordninger samt på nettportalen www.frivillig.no.

Søknadsfristen er 7. februar 2017.

Tildelingen av tilskudd skal normalt skje innen 10. mars 2017. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. mai. Tilskuddsforvalter kan, men er ikke forpliktet til å behandle søknader som er kommet inn etter fristen.

5. Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Søkere skal sende inn et elektronisk søknadsskjema. Skjemaet er tilgjengelig på webområde i IMDInett.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet. Skjemaet skal inneholde følgende opplysninger: 

Om søker:
 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse 
 • Det skal oppgis organisasjonsnummer/foretaksnummer (gjelder også privatpersoner der søker er privatperson. Privatpersoner må også oppgi personnummer) 
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er) 
 • Vedtekter (vedlegges søknaden) 
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (seneste årsberetning/regnskap vedlegges) 
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak? 
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra IMDi? (oppgi i så fall dato og departementets saksnummer)
Om prosjektet/tiltaket:
 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område 
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere) 
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Det forutsettes at prosjektene skal ses i sammenheng med øvrige statlige, regionale eller fylkeskommunale prosjekt som bidrar til oppfylling av målet med tilskuddsordningen
 • Forventede resultater
 • I søknaden må prosjektene fastsette kvantitative og kvalitative resultatmål
 • Prosjektet skal delta i formidling av erfaringer og resultater til andre prosjekter og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet. Prosjektet skal også bidra i en evaluering av ordningen.
 • Tidsplan for gjennomføringen 
Finansiering:
 • Budsjett for organisasjonen (ved søknad om driftsstøtte)
 • Ev. budsjett for tiltaket/prosjektet 
  • Finansieringskilder for driften/prosjektet 
  • Søkers egenandel 
  • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter 
  • Ev. andre kilder (hvilke)
  • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær.

5.2. Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker:

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. I rapporteringen fra tilskuddsmottaker skal utvikling over tid som hovedregel fremgå for indikatorer det er naturlig å vise utvikling for (minst tre siste år). Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

For tilskudd inntil kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres dersom tilskuddsforvalter krever dette.

For tilskudd fra og med kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Som hovedregels skal dette fremgå av mottakerens årsrapport. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. Det oppfordres til bruk av aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført. Det er ikke nødvendig å lage et eget prosjektregnskap.

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilskuddsbrev.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra departementet.

Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd 
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd 
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake.

Tilskuddsforvalter og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsførers i tilskuddsåret. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6. Klagebehandling

IMDis tildeling av tilskudd i henhold til dette regelverket/rundskrivet er ikke å regne med som enkelt vedtak jf. Forvaltningsloven (fvl) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl. §§ 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

7. Kontaktperson

Spørsmål vedrørende tilskuddsordningen kan rettes til Lailo Merganova i IMDi Indre Øst (e-post; lme@imdi.no, tlf.: 46 61 08 36).