Ramme: 6,4 mill. kroner.

Hvem kan søke?

 • Kommuner og fylkeskommuner som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere.
 • Virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor med fagekspertise i etablereropplæring, inkludert frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Man kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid med andre.

Buskerud fylkeskommunes Norsk senter for flerkulturell verdiskapning (NSFV) skal ha en særskilt stilling, slik det framgår av Innstilling 16 S (2014–2015). NSFV skal etter søknad kunne innvilges inntil 3,5 mill. kroner for å videreutvikle sin virksomhet som et nasjonalt kompetansesenter for etablererveiledning for innvandrere.

Hva er målet for ordningen?

Tilskuddsordningen skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen for prosjektene som gis støtte er innvandre som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Kvinner med innvandrerbakgrunn er en prioritert målgruppe.

Kriterier for måloppnåelse

Måloppnåelse vil bli vurdert etter antall deltakere på etablererkurs, antall nystartede bedrifter, utarbeidet materiell, nettsider som gir informasjon om tilbudene og bruk av disse, samarbeidsmøter, veiledningssamtaler, konferanser og annet. 

Flerårige prosjekter

Det gis ikke støtte til flerårige prosjekter i 2019. Ordningen blir overført fylkeskommunene i tråd med regionreformen, samt Stortingets bevilgning for kommende budsjettår.

Krav til egenfinansiering

Søker må bidra med egne budsjettmidler som minst tilsvarer søknadsbeløpet. Andre former for egenfinansiering kan være infrastruktur som lokaler osv. Disse må omregnes til kronebeløp i søknaden.

Hvordan søke?

Søknad til IMDi skal sendes via IMDis søknadsportal

Søk her

 

Her vil det også ligge informasjon og veiledning for bruk av elektronisk søknadsskjema.

Krav til søknadens innhold

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer/foretaksnummer
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet
 • For private virksomheter skal årsberetning/regnskap og vedtekter vedlegges
 • Om søker tidligere har gjennomført liknende tiltak
 • Om søker tidligere har mottatt tilskudd fra IMDi

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring, herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere
 • Samarbeid med andre virksomheter og arbeidsgivere som dokumenteres med intensjonsavtaler
 • Tidsplan for gjennomføringen. Søkeren må synliggjøre at ordningen det søkes om støtte til i 2019 vil bli gjennomført etter intensjonene i løpet av kalenderåret, og i hvilken grad ordningen har et lengre tidsperspektiv og eventuelt inngår i et langsiktig utviklingsarbeid.
 • Plan for rekruttering av deltakere
 • Forventede resultater

Finansiering:

 • Budsjett for prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet:
  • Søkers egenandel
  • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
  • Eventuelt andre finansieringskilder
  • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette
 • Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær

Vurderingskriterier

IMDi vurderer søknadene og tildeler midler til prosjekter ut fra følgende kriterier:

 • Opplæring, veiledning, oppfølging og nettverksbygging for innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som nylig har startet egen bedrift
 • Samarbeid eller samorganisering med kommunalt/fylkeskommunalt tilbud for etablererveiledning
 • Samarbeid med introduksjonsprogram og andre kvalifiseringstiltak i regi av kommune og NAV
 • Dokumenterte resultater fra tidligere etablerertilbud med tilrettelegging for innvandrere og for andre grupper

Beregningsregel

Bevilgningen i statsbudsjettet setter rammen for størrelsen på totaltilskuddet som kan innvilges.

IMDi vurderer søknadene, og gjør vedtak om fordeling av midler etter en totalvurdering. 

IMDi kan for det enkelte budsjettåret velge å ikke utbetale hele budsjettet for tilskudd hvis det blir vurdert slik at det er få søkere eller at tiltaket som søkerne ønsker å iverksette blir vurdert til ikke i god nok grad oppfylle kriteriene for tilskudd.

Krav om rapportering

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier, samt regnskapsrapportering. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2019. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling skal framgå av tilskuddsbrev.

Regnskap

Tilskuddsmottaker skal levere regnskapsrapport utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Regnskapet skal vise tiltaks inntekter og utgifter som er bokført i 2019. For tilskudd som overstiger kr 100 000 skal det innsendte årsregnskapet være revidert av registrert revisor eller statsautorisert revisor. Nærmere om dette vil fremgå av tilskuddsbrevet.

Klageregler

IMDis tildeling av tilskudd i henhold til denne tilskuddordningen er ikke å regne som enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Søkerne har derfor ikke klageadgang jf. fvl § 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Kontaktpersoner

For mer informasjon om ordningen ta kontakt med:
Ellen Røst, tlf. 90 22 90 21, elr@imdi.no
Binh Nguyen for Regionkontor Øst, bing@imdi.no
Lailo Merganova for Regionkontor Indre Øst, lme@imdi.no
Beata Reppen for Regionkontor Sør, bcr@imdi.no
Heidi-Beate Fagerbakke Aasen for Regionkontor Vest, hfa@imdi.no
Fiffi Ndirira Mukwege Namugunga for Regionkontor Midt, fina@imdi.no 
Carl Georg Næss for Regionkontor Nord, cgn@imdi.no
Lailo Merganova for Regionkontor Indre Øst, lme@imdi.no