Disse kan få tilskudd

 • Kommuner og fylkeskommuner med ordinært etablerertilbud, og som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere
 • Virksomheter med fagekspertise og spisskompetanse i entreprenørskap 

Buskerud fylkeskommunes Norsk senter for flerkulturell verdiskapning (NSFV) har en særskilt stilling. NSFV kan søke om inntil 3,5 mill. kroner for å videreutvikle sin virksomhet. Det vises til Innst. 16 S (2014-2015), Post 62 Kommunale innvandrertiltak, der Kommunal- og forvaltningskomiteen vil at NSFV skal videreutvikle sin særskilte rolle som et nasjonalt kompetansesenter.

Dette kan du få tilskudd til

Du kan få tilskudd til prosjekter som skal styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i kommuner og fylkeskommuner. Man kan få midler til nye prosjekt eller videreføring av prosjekt igangsatt i 2017.

Målgruppen for prosjektene er innvandrere som ønsker å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Kvinner med innvandrerbakgrunn er en prioritert målgruppe.

Kriteriene IMDi ser på er om prosjektene inneholder følgende (punktene står ikke i prioritert rekkefølge):

 • Opplæring, veiledning, oppfølging og nettverksbygging for innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som allerede har startet egen bedrift.
 • Utvikling av digitale verktøy og metodikk for veilederne og innvandreretablerere.
 • Utvikling av modeller for kunnskapsformidling og metodeutvikling for flerkulturelt entreprenørskap.
 • Plan for formidling av resultater og metoder til andre kommuner, fylkeskommuner, prosjekter og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet.
 • Samarbeid eller samorganisering med introduksjonsprogram, andre kvalifiseringstiltak i regi av kommune og NAV, og med kommunalt/fylkeskommunalt tilbud for etablererveiledning.
 • Dokumenterte resultater fra tidligere etablerertilbud med tilrettelegging for innvandrere og for andre grupper.
 • Et opplegg for både kvalitativ og kvantitativ evaluering og vurdering av måloppnåelse for ordningen.

IMDi tildeler tilskuddsmidler for ett år av gangen. Prosjekter som varer i flere år må søke hvert år og dokumentere resultater fra tidligere år.

Søker bidrar med egne pengemidler som minst tilsvarer størrelsen på beløpet det søkes om. Andre former for egenfinansiering, kvantifisert i kronebeløp, kan aksepteres, men vil bli tillagt noe mindre vekt. Med pengemidler menes det budsjettmidler. Med andre former for egenfinansiering menes for eksempel at søkeren stiller med eksisterende PC- og IKT-infrastruktur, lokaler og så videre. Disse må omregnes til kronebeløp slik at det er sammenlignbar og kan sammenstilles med budsjettmidler.

Midlene kan ikke brukes til å finansiere ordinær drift av tjenester, som for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. De kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

Søknad

Søknadsfristen for 2018 har gått ut. Hvis du har søkt om dette tilskuddet, vil du få svar fra IMDi innen 15. mars 2018.

Krav til prosjekter som får tilskudd

Dette er hovedreglene for prosjekter som får tilskudd fra IMDi:

 • Du må bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av det såkalte tilskuddsbrev fra IMDi.
 • Hvis du trenger å endre prosjektet slik at det ikke lenger er i samsvar med det du har fått tilskudd til, må du først få samtykke til det fra IMDi.
 • Du kan ikke bruke tilskuddet til ordinær drift, eller til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.
 • Du må levere en statusrapport midtveis i prosjektet og en tilskuddsrapport når prosjektet er ferdig. Hvis du får 200 000 kroner eller mer, må du i tillegg levere revidert årsregnskap for organisasjonen.
 • Midlene kan ikke overføres til neste år. Hvis du ikke har brukt opp midlene på slutten av året, må du rapportere på det og vanligvis betale tilbake.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt vil du finne i tilskuddsbrevet du får fra IMDi.

Har du spørsmål?

Ta i så fall kontakt med Ellen Røst (e-post elr@imdi.no).

For mer detaljerte regler om ordningen se rundskriv under.