Rundskriv 10/2017: Tilskuddsordning for informasjons- og veiledningstiltak

1. Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2016, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496, post 71.

Ordningen er todelt og gjelder støtte til:

 1. Informasjon om det norske samfunnet rettet mot arbeidsinnvandrere og personer som ikke omfattes av introduksjonsordningen (det settes av 4,25 mill. kroner til formålet). Det gis støtte til informasjonstiltak om det norske samfunnet. Informasjonstema kan blant annet være: lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv.
 2. Aktiviteter knyttet til intensjonsavtaler mellom IMDi og frivillige organisasjoner (det settes av 3,2 mill. kroner til formålet). IMDi har intensjonsavtaler med Den Norske Turistforening, Frivillighet Norge, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norges Fotballforbund, Norges Røde Kors, Redd Barna og Norges idrettsforbund.

Det er satt av totalt 7,45 mill. kroner til tilskuddsordningen i statsbudsjettet for 2017.

2. Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

Ordningen skal bidra til å styrke frivillige organisasjoner sitt arbeid med informasjon og veiledning til nyankomne innvandrere i lokalsamfunn. Ordningen er todelt har følgende formål:

Del 1: nyankomne innvandrere skal få informasjon om det norske samfunnet som er tilpasset deres behov, og veiledning for å styrke deltakelsen i lokalsamfunnet.

Del 2: raskere bosetting og bedre integrering av flyktninger og innvandrere, og et mer inkluderende samfunn.

2.2 Målgrupper

Målgruppe for del 1 er arbeidsinnvandrere og personer som ikke omfattes av introduksjonsordningen. Som arbeidsinnvandrere regnes her arbeidsinnvandrere som er bosatt, dvs. registrert i Folkeregisteret. Arbeidssøkere fra EU/EØS er ikke en prioritert målgruppe for tiltakene.

Målgruppe for del 2 er flyktninger som har fått opphold i Norge, og innvandrere i den enkelte kommune.

3. Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Eksisterende nasjonale og andre frivillige organisasjoner, herunder organisasjoner IMDi har intensjonsavtaler med, kan søke. Kun organisasjoner som har intensjonsavtale kan søke under ordningens del 2. Med frivillig organisasjon forstås her først og fremst ideelle organisasjoner, dvs. foreninger, lag, stiftelser, mm, som er registret i Brønnøysundregistrene. Det blir ikke gitt støtte til private foretak og organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål.

IMDi anbefaler at frivillige organisasjoner, foreninger mv. registrerer seg i
Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. De som ikke har organisasjonsnummer fra før av, vil få dette gjennom en slik registrering.

Organisasjonsnummeret må oppgis i søknaden for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være en juridisk person. For å få utbetalt et eventuelt tilskudd må søkere ha opprettet en egen bankkonto for virksomheten.

Det kan gis støtte til gjennomføring av prosjekter med aktiviteter og tiltak, og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse/medarbeidere. Under ordningens del 1 gis støtte til prosjekter med varighet fra ett til tre år, med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak (statsbudsjettet).

3.2 Vurderingskriterier

Følgende momenter vil bli vurdert og vektlagt i søknadsbehandlingen:

 • Prosjektplan og -styring
 • Økonomistyring
 • Kompetanse og erfaring på området
 • Organisasjonens nettverk/forankring/gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • Prosjektets potensial for å utgjøre et supplement til det offentlige
 • Frivillig innsats i tiltakene
 • Samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, når det er relevant for gjennomføring av tiltaket
 • Prosjektets omfang (Del 1: Det gis støtte til prosjekter med budsjett på kroner 350 000 -500 000).

IMDi vil videre ta hensyn til geografisk spredning av prosjektene, samt variasjon i type prosjekter og målgrupper

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøre på IMDis nettside for tilskuddsordninger, departementets nettside for tilskuddsordninger, samt på nettportalen www.frivillig.no.

Søknadsfristen er 26. januar 2017. Tildelingen av tilskudd fra IMDi skal normalt skje innen 15. mars. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august.

Søknaden skal leveres via nettbasert søknadsskjema som er tilgjengelig på IMDinett.no. Her vil det også ligge informasjon og veiledning for bruk av elektronisk søknadsskjema.

IMDi kan, men er ikke forpliktet til å behandle søknader som er kommet inn etter fristen.

5. Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Organisasjoner skal sende inn et elektronisk søknadsskjema. Skjemaet er tilgjengelig på deres webområde i IMDinett.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet. Skjemaet skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Det skal oppgis organisasjonsnummer Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet? (Oppgi i så fall dato og saksnummer).
Om prosjektet/tiltaket:
 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater
Finansiering:
 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet
 • Søkers egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter Ev. andre kilder (hvilke).

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet. I rapporteringen fra tilskuddsmottaker skal utvikling over tid som hovedregel fremgå for indikatorer det er naturlig å vise utvikling for (minst tre siste år). Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.

For tilskudd inntil kr 200 000 skal tilskuddsmottaker levere en rapport som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Tilskuddsmottaker skal kunne dokumentere hvordan midlene er brukt hvis IMDi spør om det.

For tilskudd fra og med 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker levere en rapport som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Dette skal som hovedregel stå i årsrapporten. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. IMDi oppfordrer tilskuddsmottaker til å bruke aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført. Det er ikke nødvendig å lage et eget prosjektregnskap.

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi.

Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.
Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.
Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2017. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6. Klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Søkeren kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justis- og Beredskapsdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

7. Kontaktpersoner

Spørsmål vedrørende tilskuddsordningen kan rettes til Ingrid Mohn, IMDi Øst (e-post ism@imdi.no, tlf. 97 00 48 21).

Disse har fått tilskudd i 2017

MottakerAktivitetBeløp (kr)
Caritas Norge Informasjons- og veiledningstiltak rettet mot arbeidsinnvandrere i Oslo 350 000
Caritas Bergen Informasjons- og veiledningstiltak rettet mot arbeidsinnvandrere i Bergen 200 000
Chinese Professionals in Norway  Informasjon og veiledning til nyankomne arbeidsinnvandrere fra ikke-vestlige land 300 000
Den Norske Turistforening Integrerings- og inkluderingstiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi 350 000
Frivillighet Norge Integrerings- og inkluderingstiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi 500 000
Juridisk Rådgivning for Kvinner  Rettighetsinformasjon til nyankomne kvinner fra Polen og Thailand 350 000
Jushjelpa i Midt-Norge Rettshjelp til arbeidsinnvandrere i Trondheims-regionen 350 000
Kirkens Bymisjon Bergen Informasjonsformidling og individuell veiledning for arbeidsinnvandrere  350 000
Kristent Interkulturelt Arbeid  Informasjon og veiledning for arbeidsinnvandrere i Oslo sentrum og Oslo Øst 350 000
Kultursenteret Sisa Informasjon til nyankomne innvandrere fra Russland, Thailand og Filippinene i Finnmark og Nord-Troms 350 000
LIN - Likestilling Inkludering og Nettverk Samfunnsinformasjon til minoritetskvinner fra Afrika og Asia gjennom kursvirksomhet og individuell informasjon og veiledning,  Oslo og Akershus 300 000
Norges Fotballforbund Integrerings- og inkluderingstiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi 400 000
Norges Idrettsforbund Integrerings- og inkluderingstiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi 250 000
Norges Røde Kors Integrerings- og inkluderingstiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi 600 000
Norges Røde Kors Informasjon og individuell veiledning ved Stella Røde Kors Kvinnesenter Oslo 350 000
Norsk Folkehjelp Oslo Orientering til arbeidsinnvandrere om arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge gjennom informasjons-møter og kurs og individuell veiledning 350 000
Norsk Folkehjelp Integrerings- og inkluderingstiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi 300 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Integrerings- og inkluderingstiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi 400 000
Pawa Foundation Informasjon og veiledning til afrikanere bosatt i Oslo/hele landet 300 000
Redd Barna Integrerings- og inkluderingstiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi 400 000
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger Råd, veiledning og praktisk bistand til arbeidsinnvandrere fra Sør- og Øst-Europa i hele landet 350 000