Disse kan søke

Frivillige organisasjoner (foreninger, lag, stiftelser) som er registrert i Frivillighetsregisteret (i Brønnøysundregistrene) kan søke om tilskuddet.

Både nye og organisasjoner som har søkt tidligere, kan søke på nytt, eller søke om ekstramidler for 2018. Tilskuddsmidlene skal benyttes i 2018, og kan ikke overføres til 2019.

Private foretak og organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål kan ikke få tilskudd.

Dette kan du få midler til

Du kan søke om tilskudd til informasjonstiltak om det norske samfunnet som er rettet mot innvandrere, for eksempel arbeidsinnvandrere. Merk at dette ikke gjelder nyankomne flyktninger eller andre som er omfattet av introduksjonsordningen, samt personer fra EU/EØS-land som nylig kom til Norge og søker jobb.

Informasjonstema kan for eksempel være:

 • lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.)
 • offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage, bibliotek m.m.)
 • lokalt frivillig organisasjonsliv

Beløpet du søker om kan inkludere nødvendige utgifter for å kunne gjennomføre og administrere prosjektet, inkludert lønn til prosjektleder/medarbeidere. I tillegg må tiltakene gjennomføres med bidrag fra frivillige.

Organisasjoner som har intensjonsavtale med IMDi

Den Norske Turistforening, Frivillighet Norge, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norges Fotballforbund, Norges Røde Kors, Redd Barna og Norges idrettsforbund kan i tillegg søke om støtte til lokale prosjekter som er rettet mot flyktninger (dvs. de som har fått opphold i Norge) og innvandrere.  

Prosjektene må være i tråd med intensjonsavtalen den enkelte organisasjon har med IMDi.

Kun sentralleddet i disse organisasjonene kan søke. 

Slik søker du

 1. Last ned søknadsskjema og signaturskjema under.
 2. Fyll ut søknadsskjemaet. Du kan legge ved relevante dokumenter, men all informasjon som er viktig for at IMDi skal kunne vurdere søknaden må du oppgi i selve søknadsskjemaet.
 3. Organisasjonens leder må undertegne søknaden i et eget signaturskjema. Dette må du skanne og legge ved søknaden.
 4. Dersom din organisasjon ikke har mottatt støtte over IMDis tilskuddsordninger tidligere, bør siste årsberetning/regnskap legges ved søknaden, hvis organisasjonen har dette.
 5. Send inn søknaden, signatur og eventuelt andre vedlegg til e-post infotiltak@imdi.no innen 14. juni 2018. Bruk følgende tekst i emnefeltet: "P71 Info 2018 – Prosjekttittel – Navn på organisasjon".
 6. IMDi har som mål å svare på søknaden din innen utgangen av juni.

Dersom du søker om støtte til flere prosjekter, på den samme eller på flere tilskuddsordninger, må du sende hver søknad separat – det vil si én e-post per søknad.

Råd til deg som skal søke

Som regel er det flere som søker enn det IMDi kan gi i tilskudd. Det betyr at ikke alle kan få støtte, og de som får det vil kanskje få mindre enn de har søkt om.

Vi vektlegger følgende når vi vurderer søknader:

 • Prosjektets mål, målgruppen og målgruppens behov er tydelig beskrevet.
 • Prosjektet har konkrete mål som kan rapporteres på.
 • Framdriftsplanen er realistisk.
 • Budsjettet er i samsvar med planlagte aktiviteter.
 • Det er stor andel frivillig bidrag i tiltakene.
 • Der det er hensiktsmessig, samarbeider prosjektet med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater eller andre frivillige organisasjoner.
 • Søkeren har god økonomistyring, kompetanse og erfaring på området, samt nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn.
 • Prosjektet har informasjonstema og -metoder er relevante og egnede for målgruppen.
 • Prosjektet har potensial for å utgjøre et supplement til det offentlige.
 • Det er variasjon i type prosjekter, målgrupper og geografisk spredning.

Hvem har fått tilskudd?

I den første tildelingen i mars 2018 var det organisasjoner i tabellen under som har fått tilskudd. 

Informasjon om nye tildelinger for 2018 vil bli lagt ut i løpet av sommeren.

TABELL: OVERSIKT OVER PROSJEKTER SOM HAR FÅTT TILSKUDD FOR 2018
MottakerProsjektMålgruppeBeløp (kr)
Caritas Norge, Caritas Bergen Informasjonssenter Bergen Arbeidsinnvandrere fra EØS-land og deres familier i Bergensområdet 150 000
Der du bor – Grenland Welcome Grenland , live and work 2018 Familiegjenforeningsbosatte innvandrere med begrenset intr-program/norsk, nyankomne og familietilknytninger til bosatte fra Latin-Amerika, familie av EU-arbeidsinnvandrere /bosatte 300 000
Den Norske Turistforening Et flerkulturelt DNT (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)   350 000
Drammen minoritetsråd Jasmin kvinnenettverk Kvinner og familier med innvandrerbakgrunn 100 000
Frivillighet Norge Inkludering i frivillig sektor (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)   550 000
Juridisk Rådgivning for Kvinner – JURK Jussambassadørene Familieinnvandrede kvinner fra ulike deler av landet 450 000
Jushjelpa i Midt-Norge Sosial dumping av arbeidsinnvandrere Arbeidsinnvandrere 350 000
Kristent Interkulturelt Arbeid  Informasjon og veiledning for arbeidsinnvandrere i Oslo sentrum og Oslo Øst Arbeidsinnvandrere i de sentrumsnære bydeler og Oslo Øst. Hovedsaklig fra Sør- og Øst-Europa, men også Midtøsten, Asia og Afrika. 350 000
Kristent Interkulturelt Arbeid Rogaland Informasjon og veiledning for arbeidsinnvandrere  Arbeidsinnvandrere fra Sør og Øst-Europa, Asia, Afrika, Sør Amerika i Sandnes, innvandrerkvinner fra Afrika, Asia, Sør-Amerika Sør og Øst-Europa i Stavanger.

300 000

Norges Fotballforbund En inkluderende fotballhverdag (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)  400 000
Norges Røde Kors Integrerings- og inkluderingstiltak (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)  600 000
Norges Røde Kors (Stella Oslo) Stella Røde Kors Kvinnesenter Alle kvinner, primært kvinner med innvandrerbakgrunn 350 000
Norsk Folkehjelp Oslo Arbeidsmarkedsorientering og informasjon Arbeidsinnvandrere og andre innvandrere som ikke omfattes av introduksjonsordning 350 000
Norsk Folkehjelp Folkevenn (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)  400 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Språkvenn (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)  500 000
Pawa Foundation Informasjon og veiledning til afrikanere bosatt i Oslo/hele landet Afrikanske innvandrere 300 000
Redd Barna Integrering og frivillighet (tiltak tilknyttet intensjonsavtale med IMDi)  400 000
Stiftelsen Kirkenes Bymisjon i Bergen Informasjonsformidling og veiledning til norsk språk, jobb og samfunn Arbeidsinnvandrere utenfor EU/EØS 350 000
Vestfold Røde Kors Stella Vestfold/Tønsberg Innvandrerkvinner fra Asia og Afrika, og arbeidsinnvandrere fra Sør- og Øst-Europa

Krav til deg som får tilskudd

Dette er hovedreglene for prosjekter som får tilskudd fra IMDi: 

 • Du må bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av det såkalte tilskuddsbrev fra IMDi.
 • Hvis du trenger å endre prosjektet slik at det ikke lenger er i samsvar med det du har fått tilskudd til, må du først få samtykke til det fra IMDi. 
 • Midlene kan ikke overføres til neste år. Hvis du ikke har brukt opp midlene på slutten av året, må du rapportere på det og vanligvis betale tilbake.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt finner du i tilskuddsbrevet du fikk fra IMDi.

Rapportering

Prosjekter som har fått tilskudd må levere:

 • statusrapport innen 15.8.2018
 • tilskuddsrapport innen 15.01.2019
 • regnskapsrapport innen 15.03.2019 (hvis du har fått 200 000 kroner eller mer)

Regler for ordningen

For mer detaljer om regler for denne tilskuddsordningen, se rundskriv under. Merk at rundskrivet gjelder den opprinnelige utlysningen for 2018.

Har du spørsmål?

Ta i så fall kontakt med Ingrid Signe Mohn (e-post: ism@imdi.no, telefon: 97 00 48 21).