Ramme: 52,3 mill.
Søknadsfrist: 28.02.2019. kl. 12:00

 

Formål

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid med sikte på å få målgruppen ut i arbeid eller utdanning.

Tilskuddsordningen skal bidra til utprøving av prioriterte integreringstiltak av nasjonal verdi.

Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse. Kunnskapen og metodene skal ha overføringsverdi til øvrige kommuner.

Prioriterte områder

For 2019 er det ønskelig å få prøvd ut tiltak, innretninger, metoder og modeller innenfor følgende områder:  

 • Lengre kvalifiseringsløp (år 4), etter gjennomført 3-årig introduksjonsprogram (tidligere Jobbsjansen del C)
 • Arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører 
 • Metodikk i norskopplæringen
 • Standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet
 • Innovative løsninger i introduksjonsordningen og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap

Overgangsordning

Prosjekt som etter den tidligere ordningen med kommunale utviklingsmidler har fått innvilget flerårig finansiering, kan søke om midler for å avslutte prosjekt innen juni 2019.

Målgruppe for ordningen

Målgruppen er innvandrere. Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) prioriteres.

For prosjekter som skal prøve ut lengre kvalifiseringsløp (tidligere Jobbsjansen del C) er det en forutsetning at deltakeren har fullført det tredje året i introduksjonsprogrammet.

For prosjekter som har som mål å prøve ut modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører vil innvandrerkvinner være prioritert målgruppe.

Hvem kan søke?

Alle kommuner kan søke, men det stilles særlige vilkår til kommuner som søker prosjektfinansiering innen områdene 3-5. For mer detaljert informasjon se «særskilte krav og kriterier». Kommuner kan søke om tilskudd alene eller sammen med andre kommuner.

Finansieringsperiode

Det kan gis støtte til flerårige prosjekter, men det tas forbehold om Stortingets bevilgning for kommende budsjettår. Maksimum prosjektperiode er 3 år. Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen.

Hvordan søke?

Prosjektsøknader skrives og leveres inn via IMDis digitale portal for søknadsbaserte tilskudd:

Til søknadsportalen

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for remittering av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Søkers forutsetninger/kompetanse søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket
 • dato og saksnummer for tidligere prosjekt, hvis søker har tidligere mottatt tilskudd fra IMDi

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe
 • Antall deltakere i prosjektet
 • Plan for gjennomføring
 • Forventede resultater
 • Interne og eksterne samarbeidspartnerne som kommunen vil samarbeide med om gjennomføring av prosjektet

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet
 • Egenfinansiering i form av egeninnsats skal kvantifiseres med kronebeløp

Søknaden skal signeres elektronisk av rådmannen i kommunen/bydelsdirektøren i Oslo eller etter tildelt fullmakt i IMDi sin digitale portal for søknadsbaserte tilskudd.

Rapportering

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål. Tilskuddsrapporten skal dokumentere i hvilken grad målet med tilskuddsordningen er nådd. Prosjektregnskap skal inneholde en oversikt over prosjektets inntekter og utgifter som er regnskapsført i 2019. Frister for rapportering:

 • 01.09.2019 – statusrapport om gjennomføring av prosjektet
 • 01.02.2020 – tilskuddsrapport og prosjektregnskap

For området 1 «lengre kvalifiseringsløp (år 4)», er det et særskilt krav om individrapportering. Tilskuddsmottaker plikter å innhente personopplysninger om deltakere som skal brukes av IMDi til forskningsformål. IMDi kommer tilbake til tilskuddsmottaker med mer informasjon om hvilke opplysninger som skal samles inn.

Tilskuddsmottaker må informere deltakerne om at skal det samles inn og behandles deltakernes personopplysninger til forskningsformål, herunder for å foreta analyser for resultatoppnåelse og for en videreutvikling av tilskuddsordningen jf. introduksjonslovens § 25.

Klageregler

IMDis tildeling av tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl § 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Er tiltaket utenfor rammene av introduksjonsloven?

Prosjektkommuner som ønsker å prøve ut tiltak som ligger utenfor introduksjonsloven må søke Kunnskapsdepartementet om unntak fra lov eller forskrift i en tidsavgrenset periode. Departementet kan etter søknad fra kommunen godkjenne unntak fra introduksjonsloven og forskriftene etter introduksjonsloven i forbindelse med tidsavgrensede pedagogiske eller organisatoriske forsøk, jf. introduksjonsloven § 27.

Strenge krav til kvalitet

Det vil gis støtte til et begrenset antall prosjekter innenfor hvert område omtalt under «Prioriterte områder». Skulle det ikke komme inn gode nok søknader som oppfyller kriteriene under et eller flere av områdene, vil det ikke bli tildelt prosjektmidler til dette området i 2019.

Særskilte krav og kriterier per prioriterte område

Lengre kvalifiseringsløp (år 4)

Presisering av målgruppe

Målgruppen er deltakere som har gjennomført et 3-årig introduksjonsprogram og som har behov for et forlenget kvalifiseringsløp (4 år) for å gå over til arbeid eller utdanning. Et tilbud om forlenget kvalifiseringsløp skal være forankret i deltakerens individuelle plan, og være et ledd i et sammenhengende kvalifiseringsløp som varer opp til fire år.

Det er først etter fullført tredje år i introduksjonsprogram at midler fra denne ordningen kan benyttes. Tilbudet til deltaker kan gis i inntil ett år. Overgang til år 4 bør skje uten avbrudd.

Per i dag er ikke ordningen med et forlenget kvalifiseringsløp (år 4) i henhold til introduksjonsloven. Kommunen skal derfor ikke registrere aktiviteter for år 4 i NIR for denne målgruppen.

Krav til søker

Det er en forutsetning at kommunen bidrar med egenandel i prosjektet.

Det skal utbetales stønad til deltakere tilsvarende 2 G per år, jf. introduksjonsloven. Deltakere under 25 år skal motta 2/3 stønad. Kommunen kan søke om midler til dekning av stønad opptil 1 G per deltaker per år. Resterende stønad skal dekkes av kommunen med egne midler.

Vurderingskriterier

Prosjektsøknadene vurderes etter tilskuddsordningens formål og kriterier for måloppnåelse. I tillegg gjelder følgende vilkår:

 • Gjennomføringsevne – kan prosjektet sannsynliggjøre at de klarer å gjennomføre de aktiviteter som er planlagt i prosjektet?
 • Overføringsverdi – i hvor stor grad kan prosjektets resultater gi gevinster til det nasjonale integreringsarbeidet?

Finansiering

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov.

Kommunen kan søke om midler til dekning av stønad opptil 1 G per deltaker per år.

For flerårige prosjekter som har ubenyttede midler i 2018, kan disse videreføres til 2019. De ubenyttede midlene må fremkomme i søknaden (budsjett) for 2019 og rapporteres i årsregnskap for 2018.

Modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører

Presisering av målgruppe

For prosjekter som har som mål å prøve ut modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører vil innvandrerkvinner være prioritert målgruppe.

Krav til søker

Kommunen må inngå et samarbeid med en sosial entreprenør.

Med sosiale entreprenører menes virksomheter som bidrar med nyskapende løsninger på et sosialt problem og drives av de sosiale resultatene. Den sosiale entreprenøren må ha en levedyktig forretningsmodell, samt ha vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte. Organisasjonsformen kan for eksempel være AS, stiftelse eller frivillig organisasjon.

Det er en forutsetning at kommunen bidrar med egenandel i prosjektet. 

Vurderingskriterier

Prosjektsøknadene vurderes etter tilskuddsordningens formål og kriterier for måloppnåelse. I tillegg gjelder følgende vilkår:

 • Gjennomføringsevne – kan prosjektet sannsynliggjøre at de klarer å gjennomføre de aktiviteter som er planlagt i prosjektet?
 • Overføringsverdi – i hvor stor grad kan prosjektets resultater gi gevinster til det nasjonale integreringsarbeidet?

Finansiering

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov.

Deltakere tilknyttet prosjekter innen dette området kan motta deltakerstønad, så lenge de ikke er omfattet av noen andre ordninger hvor de mottar stønad. Det kan søkes om deltakerstønad opptil 1G per deltaker per år.

Utprøving og utvikling av metodikk i norskopplæringen

Presisering av målgruppe

Målgruppen er innvandrere. Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) prioriteres.

Presisering av tematikk for 2019

 • Flerspråklighet som ressurs i opplæringen. Bruk av tilgjengelige språkressurser i opplæringen, for eksempel bruk av ulike former for språkstøtte/morsmålsstøtte direkte i opplæringen og ved bruk av teknologi.
 • Bruk av digitale verktøy og ressurser i opplæringen

Krav til søker

Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 15 deltakere.

Søkeren må vise til tidligere relevante prosjekter av god kvalitet innen kvalifiserings- og integreringsfeltet.

Det er en forutsetning at kommunen bidrar med egenandel i prosjektet.

Søkeren skal skaffe seg en faglig veileder som skal støtte prosjektet. Veilederen skal være en faglig ressurs og bidra i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av utprøvingen. Veilederen skal fortrinnsvis være en person tilknyttet et universitet eller en høyskole, og veiledningen skal finansieres som en del av prosjektet. Kompetanse Norge kan være behjelpelig med å opprette kontakt med aktuelle veiledere.

Ved bruk av språkhjelpere/likemenn skal utprøvingen også omfatte opplæringen av disse.

Utprøvingen skal vise hvordan arbeidsmåter som tar i bruk flerspråklige ressurser kan øke læringsutbyttet for den enkelte i norskopplæringen.

Underveisvurdering skal inngå som et virkemiddel.

Utprøving av digitale verktøy og ressurser i opplæringen skal vise hvordan bruk av teknologi kan øke læringsutbyttet for den enkelte i norskopplæringen.

Resultater publiseres i form av veiledningsressurser; tekst, bilder, filmer, som har lærere som målgruppe.

Lærere i prosjektene vil måtte regne med å motta forespørsler om å dele det de har lært med kolleger i hele landet.  Etterutdanningskursene for lærerne i norskopplæringen, som Fylkesmannen har ansvar for, vil eksempelvis være naturlige spredningsarenaer.

Publisering av resultater

Fagpersoner som følger prosjektet, kan etter avtale publisere resultater fra prosjektet for egen regning, i form av vitenskapelige/faglige publikasjoner.

Vurderingskriterier

Prosjektsøknadene vurderes etter tilskuddsordningens formål og kriterier for måloppnåelse. I tillegg gjelder følgende vilkår:

 • Gjennomføringsevne – kan prosjektet sannsynliggjøre at de klarer å gjennomføre de aktiviteter som er planlagt i prosjektet?
 • Overføringsverdi – i hvor stor grad kan prosjektets resultater gi gevinster til det nasjonale integreringsarbeidet?

Finansiering

Kompetanse Norge og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov.

Utprøving og utvikling av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

Presisering av målgruppe

Målgruppen er innvandrere. Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) prioriteres.

Presisering av tematikk for 2019

 • Utvikle og prøve ut tilpassede fagopplæringsløp med integrert norskopplæring for voksne innvandrere
 • Utvikle og prøve ut fagopplæringsløp med mål om delkompetanse som er tilpasset voksne innvandrere med liten skolebakgrunn

Krav til søker

Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 15 deltakere.

Søkeren må vise til tidligere relevante prosjekter av god kvalitet innen kvalifiserings- og integreringsfeltet.

Opplæringsløpene som utvikles/utprøves må være tilpasset regionalt arbeidskraftbehov.

Søkeren må være innforstått med at hovedfokus i prosjektet er å utvikle og prøve ut opplæring som kan benyttes som et standardelement i introduksjonsprogrammet. IMDi kan derfor stille særskilte krav til leveranser fra prosjektet utover det som prosjektet har utrykt i prosjektsøknaden. Det skal utarbeides læringsressurser og verktøy for eksempel skjemaer og maler som støtter opp under planlegging og gjennomføring av fagopplæringen. De særskilte kravene avtales i samråd med kommunen og skal komme tydelig frem i tilskuddsbrevet. 

Det er en forutsetning at kommunen bidrar med egenandel i prosjektet.

Vurderingskriterier

Prosjektsøknadene vurderes etter tilskuddsordningens formål og kriterier for måloppnåelse. I tillegg gjelder følgende vilkår:

 • Gjennomføringsevne – kan prosjektet sannsynliggjøre at de klarer å gjennomføre de aktiviteter som er planlagt i prosjektet?
 • Overføringsverdi – i hvor stor grad kan prosjektets resultater gi gevinster til det nasjonale integreringsarbeidet?

Finansiering

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov.

Utvikling av innovative løsninger i introduksjonsordningen og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap

Presisering av målgruppe

Målgruppen er innvandrere. Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) prioriteres.

Krav til søker

Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 15 deltakere.

Søkeren må vise til tidligere relevante prosjekter av god kvalitet innen kvalifiserings- og integreringsfeltet.

Det er en forutsetning at kommunen bidrar med egenandel i prosjektet.

Vurderingskriterier

Prosjektsøknadene vurderes etter tilskuddsordningens formål og kriterier for måloppnåelse. I tillegg gjelder følgende vilkår:

 • Gjennomføringsevne – kan prosjektet sannsynliggjøre at de klarer å gjennomføre de aktiviteter som er planlagt i prosjektet?
 • Overføringsverdi – i hvor stor grad kan prosjektets resultater gi gevinster til det nasjonale integreringsarbeidet?

Finansiering

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov.

Kontaktpersoner i IMDi og Kompetanse Norge

IMDi Øst
For området 1: Ida Nord Holmen, tlf. 40 64 29 73, iho@imdi.no
For området: 2-5 Sadegh Nazarzadeh, tlf. 46 432 060, sna@imdi.no

IMDi Indre Øst
For området 1: Ellen Bruun Torvik, tlf. 99 31 25 36, ebt@imdi.no.
For området 2-5: Ørjan Lande Hansen, tlf. 40 55 71 81, olh@imdi.no

IMDi Sør
For området 1: Beata Reppen, tlf. 90 27 96 12, bcr@imdi.no
For området 2-5: Joseph Salomonsen, tlf. 91 69 14 53, jsa@imdi.no

IMDi Vest
For området 1: Lubna Jaffery, tlf. 90 22 72 63, lja@imdi.no
For området 2-5: Heidi Beate Fagerbakke Aasen, tlf. 41 22 20 77, hfa@imdi.no

IMDi Midt-Norge
For området 1: Fiffi Ndirira Mukwege Namugunga, tlf. 90 28 85 31, fina@imdi.no
For området 2-5: Rune Gjerdevik, tlf. 46 82 45 37, rgj@imdi.no

IMDi Nord
Alle områder: Carl Georg Næss, tlf. 48 50 90 14, cgn@imdi.no

IMDis sentralbord: 24 16 88 00

Kompetanse Norge
Kari Gregersen, tlf. 23 381 364, kari.gregersen@kompetansenorge.no.
Beate Linnerud, tlf. 99 57 98 30, beate.linnerud@kompetansenorge.no