Rundskriv 07/2017: Tilskuddsordning for kommunale utviklingsmidler 2017

1. Innledning

Rundskrivet er utarbeidet av IMDi og er basert på regelverket fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2016, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496, post 62.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen. Kompetanse Norge samarbeider med IMDi om vurdering av søknader som gjelder utvikling av norskopplæringstilbud for personer med medbrakt høyere utdanning.

Tilskuddets størrelse er på 35,2 mill. kroner.

2. Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes
integreringsarbeid, med vekt på opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskap- og metodeutvikling. Kunnskapen og metodene skal ha overføringsverdi til øvrige kommuner.

2.2 Delmål

 • utvikle metoder og opplæringsmodeller som bedrer kvaliteten i og resultatene av norskopplæringen
 • utvikle helhetlige opplæringsløp som sikrer sammenheng mellom norskopplæring og andre opplæringstilbud (VGS, grunnskole for voksne o.l.)
 • arbeidsrette norskopplæringen
 • arbeidsrette introduksjonsprogrammet
 • utvikle norskopplæringstilbud for personer med høyere utdanning som sikrer rask progresjon og er tilpasset deltakernes behov
 • utvikle løp innenfor introduksjonsprogrammet for flyktninger med medbrakt høyere utdanning slik at de raskt kommer ut i en jobb i samsvar med deres kompetanse

2.3 Målgrupper

Målgruppen for prosjektene er nyankomne innvandrere. Nyankomne innvandrere som omfattes av introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) blir prioritert.

3. Tildelingskriterier

3.1 inngangskriterier

Kommuner kan søke om tilskudd hvis de alene eller sammen med andre kommuner oppfyller ett eller begge disse kriteriene:

 • Minst 5 prosent av befolkningen i kommunen er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra landgruppe 2 (Asia, Afrika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS) i følge Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk per 1. januar 2016.
 • Det bor minst 100 flyktninger og familiegjenforente til flyktninger i kommunen, som har mindre enn 5-års botid i kommunen per 1. januar 2016 ifølge Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.
Følgende kommuner tilfredsstiller ett eller begge kriteriene for å søke IMDi om tilskudd i 2017:

Alstahaug, Alta, Andøy, Arendal, Asker, Askim, Askøy, Aukra, Balestrand, Bamble, Bardu, Berg, Bergen, Birkenes, Bodø, Bremanger, Brønnøy, Bygland, Bykle, Bærum, Bø (Telemark), Bømlo, Båtsfjord, Dovre, Drammen, Eidsberg, Eidsvoll, Eigersund, Elverum, Enebakk, Engerdal, Evenes, Evje og Hornnes, Farsund, Fauske, Fet, Fjaler, Fjell, Flekkefjord, Flora, Fredrikstad, Førde, Gamvik, Gildeskål, Gjerstad, Gjøvik, Gol, Gran, Grimstad, Grong, Hadsel, Halden, Hamar, Hamarøy, Hammerfest, Haram, Hareid, Harstad, Hattfjelldal, Haugesund, Hjelmeland, Hobøl, Holmestrand, Horten, Hurum, Høyanger, Hå, Iveland, Karmøy, Klepp, Kongsberg, Kongsvinger, Kragerø, Kristiansand, Kristiansund, Kvam, Kvinesdal, Kvæfjord, Larvik, Lavangen, Leirfjord, Lenvik, Levanger, Lier, Lillehammer, Lillesand, Lund, Lunner, Lyngdal, Lødingen, Lørenskog, Mandal, Meråker, Modum, Molde, Moss, Namsos, Nannestad, Narvik, Nedre Eiker, Nes (Akershus), Nes (Buskerud), Nesna, Nesodden, Nesseby, Nittedal, Nome, Nordkapp, Notodden, Nærøy, Nøtterøy, Oppegård, Orkdal, Oslo, Porsgrunn, Rakkestad, Rana, Randaberg, Ringerike, Ringsaker, Risør, Rollag, Rygge, Rælingen, Røyken, Salangen, Saltdal, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Sauherad, Sel, Skedsmo, Ski, Skien, Sogndal, Sola, Songdalen, Sortland, Spydeberg, Stange, Stavanger, Steinkjer, Stjørdal, Stokke, Stord, Stor-Elvdal, Strand, Sunndal, Sykkylven, Sørum, Sør-Varanger, Time, Tinn, Tolga, Torsken, Tranøy, Tromsø, Trondheim, Tynset, Tysvær, Tønsberg, Ullensaker, Ullensvang, Ulstein, Utsira, Vadsø, Valle, Vang, Vefsn, Vennesla, Verdal, Vestby, Vestre Toten, Vestvågøy, Vevelstad, Volda, Voss, Vågan, Ørskog, Østre Toten, Øvre Eiker, Øyer, Øygarden, Ålesund, Åmli, Ås og Åsnes.

For kommuner som må gå sammen med andre kommuner for å oppfylle kriteriene, er det lagt ved en liste med relevant befolkningsstatistikk fra SSB. Se vedlegg 3 og 4 i rundskrivet (pdf). Søknaden fremmes av den kommunen som påtar seg prosjektansvar.

3.2 Vurderingskriterier

Behov
 • Adresserer prosjektet et tydelig behov i kommunen?
 • I hvor stor grad inngår prosjektet i et langsiktig integreringsarbeid?
 • I hvor stor grad baserer prosjektet seg på arbeidskraftbehov lokalt eller regionalt?
Mål og leveranser
 • I hvor stor grad er prosjektets mål tydelig uttrykt?
 • I hvor stor grad er det samsvar mellom prosjektets mål og de behov som er beskrevet?
 • I hvor stor grad er prosjektets mål målbare?
 • Er prosjektets leveranser tydelig beskrevet?
 • I hvor stor grad samsvarer prosjektet med prioriterte område(r)?
Gjennomføringsevne
 • I hvor stor grad har kommunen utvist god gjennomføringsevne tidligere?
 • I hvor stor grad har prosjektet en realistisk fremdriftsplan?
 • Hvor godt er det avklart hvilke ressurser som skal benyttes?
 • Hvor godt kommer det fram at prosjektet er forankret i kommunens ledelse?
 • I hvor stor grad har prosjektet identifisert relevante samarbeidspartnere?
 • I hvor stor grad har kommunen forankret prosjektet med sine samarbeidspartnere og skissert hvordan samarbeidet skal foregå?
 • I hvor stor grad er søknadssummen i samsvar med prosjektets leveranser?
Overføringsverdi
 • I hvor stor grad kan prosjektets leveranser overføres til ordinær drift?
 • Hvor stor overføringsverdi kan prosjektet ha til andre kommuner?

Det er utarbeidet en enkel veiledning til hvordan man bør gå frem for å etablere et prosjekt og hvordan dette bør formuleres i en prosjektsøknad.

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside og på Justis- og beredskapsdepartementets nettside for tilskuddsordninger.

Søknadsfristen er 31. januar 2017. Tildelingen av tilskudd skal normalt skje innen 10. mars 2017.

5. Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Prosjekttype
 • Kommunen kan søke om midler til forprosjekt, nye prosjekt, videreføring av prosjekt som ble igangsatt året før eller til hovedprosjekt hvis kommunen fikk støtte til forprosjekt året før.
 • Et forprosjekt skal innebære analyser og utredninger som er nødvendige for å kunne ta beslutning om å gjennomføre hovedprosjektet. Forprosjektet skal også resultere i en plan for gjennomføring av hovedprosjektet.
 • Ved interkommunale prosjekt skal søknaden fremmes av den kommunen som påtar seg prosjektansvar.
 • Det kan søkes om ettårig eller flerårige prosjekt. Maksimum prosjektperiode er 3 år. Det tas forbehold om Stortingets bevilgning utover 2017.
Innhold

Arbeidsrettede tiltak i prosjektet må basere seg på arbeidskraftbehovet lokalt eller regionalt.

Alle tiltakene som retter seg mot norskopplæringen skal være i henhold til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Eksempler på arbeidsrettede tiltak:

 • tidlig utplassering på språk- eller arbeidspraksis
 • tett oppfølging av praksisdeltaker og arbeidsgiver
 • samspill mellom undervisning og praksis
 • lære språk som brukes i arbeidslivet
 • lære språk for å snakke om arbeidslivet
 • lære språk for å kvalifisere seg til arbeidslivet
 • lære om arbeidslivet
 • samarbeid med frivillighet og næringsliv om mentorordninger
 • direkte samarbeid med næringsliv i norskopplæring og/eller kvalifisering
 • inkludering av NAV sitt virkemiddelapparat
 • yrkes-/bransjerettet kurs
 • yrkesnorsk
Form

Kommuner skal bruke IMDis elektroniske søknadsskjema for å søke om kommunale utviklingsmidler. Skjemaet er tilgjengelig på IMDis webområde i IMDinett.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet.

Søknaden skal bekreftes av rådmannen i kommunen/bydelsdirektøren i Oslo eller etter tildelt fullmakt. Bekreftelsen vedlegges søknaden.

Finansiering

Kommunen skal bidra med egenfinansiering. Egenfinansiering i form av faste stillingsressurser skal kvantifiseres med et kronebeløp i søknaden.

Midlene skal ikke brukes til å finansieres ordinær drift av tjenester som for eksempel: drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. De kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.

Frister for rapportering
 • 01.09.2017: statusrapport om gjennomføring av prosjektet
 • 01.02.2018: tilskuddsrapport og prosjektregnskap

Tilskuddsrapporten skal dokumentere i hvilken grad målet med tilskuddsordningen er nådd. Det skal redegjøres for resultater, ressursbruk og særlige problemstillinger/utfordringer. Prosjektregnskap skal inneholde en oversikt over prosjektets inntekter og utgifter som er regnskapsført i 2017.

For flerårige prosjekt som har ubenyttede midler i 2016, kan ubenyttede midler videreføres til 2017. De ubenyttede midlene må rapporteres i årsregnskap for 2016 og fremkomme i budsjett for 2017 i søknaden.

Tilskuddsmottaker skal delta i formidling av erfaringer og resultater til andre kommuner og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet.

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi. Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette rundskrivet, kan IMDi:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd 
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

6. Klagebehandling

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Kontaktpersoner

 • IMDi Øst: Sadegh Nazarzadeh (46 43 20 60, sna@imdi.no)
 • IMDi Indre Øst: Ørjan Lande Hansen (40 55 71 81, olh@imdi.no), Lailo Merganova (46 61 08 36, lme@imdi.no)
 • IMDi Sør: Joseph Salomonsen (91 69 14 53, jsa@imdi.no)
 • IMDi Vest: Brita Bolstad (90 26 04 29, brb@imdi.no), Tone Fossgård Sandøy (48 50 47 20 tfs@imdi.no)
 • IMDi Midt-Norge: Rune Gjerdevik (46 82 45 37, rgj@imdi.no)
 • IMDi Nord: Lars Erik Lillefloth (94 785 818, lli@imdi.no)

IMDi sentralbord: 24 16 88 00

kompetansenorge: Kari Gregersen (23 38 13 64, kari.gregersen@kompetansenorge.no)

Slik skriver du en god prosjektsøknad

Gå gjennom sjekklisten under før du begynner å skrive søknaden.

1. Behovsanalyse

Hvorfor trenger kommunen et KUM-prosjekt?

En vanlig fallgruve er at man er langt inn i planleggingen av ett spesielt tiltak når man setter seg ned for å skrive søknaden. Start derfor alltid et prosjekt med å beskrive hvilke behov som er bakgrunnen for at kommunen søker midler til et KUM-prosjekt.

2. Planlegging

Valg og vurdering av ulike prosjektalternativer

På bakgrunn av behovsanalysen bør kommunen stille seg følgende spørsmål: Hva kan gjøres for å imøtekomme behovene kommunen har avdekket?

Skisser ulike alternativer som kan dekke disse behovene, og vurder dem. Velg så et alternativ som kommunen mener vil gi best effekt og samtidig er realistisk å gjennomføre i prosjektperioden.

Bruk tid på å skissere og vurdere alternativer. Ikke hopp på den første ideen dere kommer på.

Formulering av mål i prosjektet

Når det er bestemt hvilket prosjektalternativ man ønsker å gå videre med, må du formulere to målnivåer for prosjektet:

Resultatmålbeskriver det kommunen ønsker å ha oppnådd ved prosjektets slutt.
Effektmål beskriver hvilken ønskelig effekt prosjektet skal ha på lengre sikt etter at resultatmålene er oppnådd. Effektmålet peker tilbake på behovet kommune avdekket i behovsanalysen.

Her er et eksempel: Kommunen har avdekket at det er et behov for å etablere et bedre tilbud i introduksjonsprogrammet til personer med liten eller ingen skolebakgrunn. Det ble skissert flere alternativer for et mulig KUM-prosjekt, og kommunen valgte å utvikle et fagkurs i helsefag for deltakere i spor 1. Fagkurset ble valgt på bakgrunn av arbeidskraftsbehovet lokalt og nasjonalt

Formulering av resultatmål: Ferdig utviklet fagkurs i helsefag for deltakere i spor 1.

Formulering av effektmål: 50 prosent av deltakere i spor 1 i introduksjonsprogrammet går over arbeid eller utdanning etter avsluttet program.

3. Gjennomføring

Neste steg er å beskrive hva dere må gjøre for å oppnå målene i prosjektet. Dette er de viktigste momenter som inngår i gjennomføringen:

Aktiviteter og milepæler

Identifiser hvilke aktiviteter som skal føre frem til ønskede mål. Sett milepæler for å sikre framdrift i prosjektet.

Ressurser

Med ressurser menes det både personal, lokaler og midler mm. Identifiser ressurser som er nødvendige for å oppnå ønskede mål i prosjektet, inkludert interne/eksterne samarbeidspartnere.

4. Gevinstrealisering

Når kommunen skriver prosjektsøknaden, kan man ikke vite hvilken effekt det man planlegger faktisk vil ha. Det er derfor viktig at dere tidlig i prosjektplanleggingen utvikler en plan om hva kommunen skal gjøre med det som utvikles eller utprøves.

Tenk på hvilke av prosjektets leveranser det er ønskelig å implementere etter prosjektets slutt, og hvordan kan dette gjøres.