Kompensasjonsordning for ubenyttede vedtaksplasser i kommunene

Sist oppdatert: 9. februar 2023

Kort om ordningen  

Formålet med denne ordningen er at kommuner skal kompenseres for utgifter knyttet til plasser som er stilt til rådighet for bosetting av flyktninger i 2022, men som ikke er blitt benyttet. 

Kompensasjonen skal bidra til å dempe merutgifter kommunene har hatt ved å planlegge og ruste opp for et stort antall bosettinger av flyktninger, uten sikkerhet for å faktisk motta dette antallet, og med tilhørende tilskudd. 

Søknadsfrist er 15. februar 2023.

Kompensasjonen er på 50 000kr per ubenyttede vedtaksplass. I tilfeller der flyktningen har blitt bosatt, men senere har flyttet fra kommunen, gis det ikke kompensasjon.  

Vilkår for å søke om kompensasjon 

For å kunne søke om kompensasjon er det noen kriterier som må være oppfylt. 

 • Kommunen må ha hatt ubenyttede vedtaksplasser som er blitt stilt til rådighet for bosetting av flyktninger i 2022. Dette må ha vært reelle plasser tilgjengelige for bosetting. Eksempelvis at kommunen ikke har bedt om en generell pause eller stopp i fordelinger fra IMDi. 
 • Det er et vilkår at kommunen har tatt imot de flyktningene de har fått fordelt fra IMDi i løpet av 2022. 
 • Det er også et vilkår at kommunen hadde begynt å bygge opp kapasiteten for bosettingsplassene i 2022, og pådratt seg økonomiske forpliktelser i den forbindelse. Det vil si at kommunen kan vise til økonomiske forpliktelser knyttet til de ubenyttede vedtaksplassene. 
 • IMDi har lagt til grunn det antall plasser som er vedtatt innenfor IMDis anmodning (sendt 18.03.2022). Det gis ikke kompensasjon for plasser som er vedtatt utover anmodningen fra IMDi. Dersom kommunen har vedtatt et antall lavere enn anmodningen, vil kommunen maksimalt kunne få kompensasjon for det antallet plasser kommunen faktisk har vedtatt å bosette. 

Søknaden skal inneholde 

 • Antall vedtaksplasser kommunen ble anmodet om i brev, sendt 18.03.2022.  
 • Antall plasser kommunen fattet vedtak om å bosette (på bakgrunn av IMDis anmodning fra 18.03.2022) 
 • Antall registrerte bosatte flyktninger i kommunen mellom 01.01.2022 og 31.12.2022 
 • Antall enkeltpersoner det er inngått avtale om å bosette i 2022, men som ikke ble bosatt (dette er enkeltpersoner med status «søkt ut» i IMDinett Bosetting per 31.12.2022). 
 • Antall ubenyttede vedtaksplasser i 2022 som gir grunnlag for kompensasjon 
 • Antall avslag på fordelinger i 2022  
 • Kort beskrivelse av tiltak og ressursbruk, herunder dokumentasjon på pådratte økonomiske forpliktelser ved oppbygging av kapasitet (i form av en regnskapsrapport) for 2022 

Oversikt over anmodning og kommunens vedtak 2022

 

Oversikten ser du her: Kommunenes vedtak om bosetting av flyktninger i 2022 | IMDi 

Retningslinjer 

Rundskriv 21/2023

Slik søker du

Logg inn i IMDis søknadsportal. Søknaden skal signeres av kommunedirektør eller en annen i kommunen som har delegert myndighet (budsjettdisponeringsmyndighet).

 IMDis søknadsportal 

 

Søknaden må leveres senest 15. februar 2023.

For sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet. 

 

Søknadsbehandling 

IMDi vil innhente og vurdere, herunder gjennomføre nødvendig kontroll, av opplysningene i søknaden før tilskudd innvilges. 

Klageadgang 

IMDis tildeling av tilskudd i henhold til denne tilskuddsordningen er ikke å regne som enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Det vil si at bestemmelsene i forvaltningsloven kapitlene IV til VI ikke får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3. Kommunene har derfor ikke klageadgang. 

 

Kontakt oss

Ved spørsmål knyttet til ordningen, kontakt "Bosetting" i supportkanalen: 

Startsiden - IMDi NIR Support (imdinett.no)

Fant du det du lette etter?