Disse får kommunen tilskuddet for

Kommunen får tilskuddet for voksne innvandrere som:

  • har fått oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold tidligst 1. januar 2016, og
  • har rett og plikt eller bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og
  • bor i kommunen (inkludert de som bor i asylmottak)

Kommunen får tilskudd for den enkelte på bakgrunn av data i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Dersom kommunen mener at en person er målgruppa for ordningen, men personen er ikke registrert i NIR, må kommunen melde inn en sak om dette til IMDi.

Hvis personen får opplæring i en annen kommune, kan opplæringskommunen få persontilskudd istedenfor bostedskommunen. Bostedskommunen må i så fall melde inn en sak til IMDi for å få dette registrert i Nasjonalt introduksjonsregister. 

Dette får kommunen i tilskudd

Persontilskudd

Kommunen får tilskuddet for hver person som er i målgruppen for ordningen. Dette kalles persontilskudd.

For personer med landbakgrunn fra Afrika, Asia, Oseania (unntatt Australia og New Zealand), Øst-Europa, Sør-Amerika eller Mellom-Amerika utbetales persontilskudd etter en høy sats.

Lav sats gjelder for personer fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand.

Hvor mye kommunen får er også avhengig av året personen kom inn i målgruppa for ordningen.

TABELL: SATSER FOR PERSONTILSKUDD I 2018 (ÅRSTALLENE I PARENTES INDIKERER ÅRET PERSONEN KOM INN I målgruppa for ORDNINGEN)
Type persontilskuddLav satsHøy sats
Persontilskudd år 1 (2018) 13 600 kroner per person 31 900 kroner per person
Persontilskudd år 2 (2017) 24 100 kroner per person 62 300 kroner per person
Persontilskudd år 3 (2016) 15 000 kroner per person 43 350 kroner per person

Grunntilskudd

Noen kommuner får også et grunntilskudd i tillegg til persontilskudd. Dette gjelder kommuner hvor det per 15. januar 2018 bor inntil 150 personer som er i målgruppa for tilskuddet.

TABELL: SATSER FOR GRUNNTILSKUDD I 2018
Antall personer i målgruppaSats
1-3 personer 185 000 kroner totalt
4-150 personer 575 000 kroner totalt
flere enn 150 personer ingen grunntilskudd

Utbetaling av tilskudd

Dette må kommunen gjøre

Kommunen trenger ikke å søke om tilskudd, men må registrere vedtak om opplæring eller framsett krav/søknad om deltakelse i opplæring i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for den enkelte innvandrer. Dette gjelder de som har kommet inn i målgruppa for opplæringen i 2018.

Vi utbetaler tilskuddet tidligst i påfølgende kvartal.

Datoer og status for utbetaling

I tabellen under kan du se når IMDi utbetaler norsktilskudd til kommunene for 2018.

TABELL: DATOER FOR UTBETALING AV NORSKTILSKUDD FOR 2018
Type tilskuddStatus for utbetalingUtbetalingen gjelder
Grunntilskudd utbetalt 28.06.2018 alle personer i målgruppa
Persontilskudd år 2 planlagt 15.02.2018, utbetalt 29.05.2018 personer som kom inn i målgruppa i 2017 og som er registrert bosatt i kommunen per 15.01.2018
Persontilskudd år 3 planlagt 15.02.2018, utbetalt 29.05.2018
personer i som kom inn i målgruppa i 2016 og som er registrert bosatt i kommunen per 15.01.2018
Persontilskudd år 1 –4. kvartal 201 planlagt 15.02.2018, utbetalt 29.05.2018
personer som kom inn i målgruppa 01.10.–31.12.2017
Persontilskudd år 1 – 1. kvartal 2018 utbetalt 18.06.2018 nye personer i målgruppa registrert med vedtak/søknad i NIR 01.01.-31.03.2018
Persontilskudd år 1 – 2. kvartal 2018 planlagt 15.08.2018 nye personer i målgruppa registrert med vedtak/søknad i NIR 01.04.-30.06.2018
Persontilskudd år 1 – 3. kvartal 2018 planlagt 15.11.2018 nye personer i målgruppa registrert med vedtak/søknad i NIR 01.07.-30.09.2018
Persontilskudd år 1 – 4. kvartal 2018 planlagt 15.02.2019 nye personer i målgruppa registrert med vedtak/søknad i NIR 01.10.-31.12.2018

 

Slik kan kommunen se hva som er utbetalt

Når IMDi har utbetalt norsktilskudd, får kommunen et brev tilsendt til sitt elektroniske postmottak. I brevet står det hva som er utbetalt til kommunen.

Mer detaljerte opplysninger finner du i NIR. 

Dette skjer hvis personen flytter 

Hvis en person flytter til en annen kommune, deler IMDi persontilskuddet mellom fraflyttings- og tilflyttingskommune basert på botiden i den enkelte kommune i flytteåret. Dette gjelder også personer i asylmottak som blir bosatt i en annen kommune.

Grunntilskuddet deles ikke ved flytting.

Dette er formelen for deling av persontilskudd ved flytting:

  • Tilskudd til kommune X = totalt tilskuddsbeløp for år i * (antall botidsdager i kommune X / sum botidsdager i ulike kommuner)

Kommunene det gjelder trenger ikke å melde fra om dette til IMDi, men personen må registrere flyttingen hos skattekontoret for at vi skal kunne dele tilskuddet.

Manglende utbetaling?

Tilflyttingskommunen får tilskuddet i neste utbetalingsrunde for persontilskudd år 1.

Fraflyttingskommunen blir trukket for tilskuddet i første utbetalingsrunde når kommunen får mer i tilskudd (asylnorsktilskudd og persontilskudd år 1, 2 og 3 beregnet samlet) enn det kommunen mister på grunn av flytting.

Bruk og tilbakebetaling av tilskudd

Dersom kommunen gjennomfører den lovpålagte opplæringen til en lavere kostnad enn det tilskuddet de har mottatt, kan kommunene beholde tilskuddet uavkortet.

Kommunen skal ikke legge frem regnskap for bruk av tilskuddet. IMDi og Riksrevisjonen kan imidlertid kontrollere med at midlene blir benyttet etter forutsetningene.

Hvis tilskuddet er utbetalt på feilaktig grunnlag, kan IMDi etter en konkret vurdering kreve tilbake det tilskuddet som er utbetalt.

Har du spørsmål?

Se denne brukerveiledningen.

Hvis du trenger hjelp med konkrete saker, må du melde inn en sak til oss, med så nøyaktig beskrivelse som mulig og med DUF-nummer i et eget felt for dette. Det er superbrukere og administrativ bruker i kommunen som kan melde inn saker. 

Vær oppmerksom på at IMDis tildeling av og eventuelt krav om tilbakebetaling av norsktilskudd, er ikke å regne som enkeltvedtak etter til forvaltningsloven. Kommunene har derfor ikke klageadgang på dette.

For mer detaljerte regler om ordningen, se rundskriv under.