Tilbake til toppen

Tildelingsregler og formålet med tilskuddsordningen

Ekstratilskuddet skal legge til rette for at kommunene bosetter flere flyktninger. Kriteriet for å få ekstratilskudd er at kommunen i 2016 bosetter flere enn anmodningen fra IMDi for 2015, se vedlegg for liste over anmodningstall per kommune.

Tilskuddet blir utbetalt med 50 000 kroner for hver person som kommunene bosetter utover dette i 2016. Kommuner mottar ekstratilskuddet i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet.

Tilbake til toppen

Utbetaling av tilskuddet

Det vil ikke være nødvendig å søke om tilskuddet, da IMDi har informasjon om anmodninger og bosetting. IMDi vil foreta en oppsummering av kommunenes bosetting innen utgangen av året, og utbetale ekstratilskuddet til kommunene basert på dette.

Pengene overføres kommunens bankkonto, samtidig som kommunen mottar et brev med oppsummering av antall personer som er bosatt utover anmodningene.

Tilbake til toppen

Rapportering og kartlegging

Kommunene skal ikke legge frem særskilt regnskap og rapport. Det gjennomføres årlig en kartlegging av de kommunale utgiftene til bosetting og integrering av flyktninger. Kartleggingen gjennomføres av et beregningsutvalg der både staten og kommunesektoren er representert.

Tilbake til toppen

Kontroll og klageadgang

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonslovens § 12 tredje ledd.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av tilskuddet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets vedtak om tildeling av tilskudd jf. fvl § § 3, første ledd og 28.

Tilbake til toppen

Kontaktpersoner

Tilbake til toppen

Vedlegg: Anmodning til kommunene per august 2015

Last ned oversikten på kommunenivå (pdf)

Tilbake til toppen