Tilbake til toppen

Om ordningen

Det er satt av 6,2 millioner kroner til tilskuddsordningen i Prop 1 S (2015-2016).

Fra 2014 ble det innført en ny tilskuddsordning der kommuner og fylkeskommuner kan søke støtte til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det kan bedre tilrettelegges for etablerervirksomhet for innvandrere. Det finnes få målrettede tilbud om etablereropplæring som tar hensyn til deres behov.

Dette rundskrivet fastsetter mål og kriterier for tilskuddsordningen.

Tilbake til toppen

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i kommuner og fylkeskommuner slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.

Tilbake til toppen

Tildelingskriterier og prioriteringer

Ved prioritering av søknader vil det bli lagt vekt på følgende forhold:

  • Søker bidrar med egne pengemidler som minst tilsvarer størrelsen på beløpet det søkes om. Andre former for egenfinansiering, kvantifisert i kronebeløp, kan aksepteres, men vil bli tillagt noe mindre vekt.
  • Tilbud som inneholder flest mulig av følgende elementer: Tilpasset informasjon, opplæring, veiledning, oppfølging og nettverksbygging for innvandrere som vil etablere egen bedrift eller som allerede har startet egen bedrift og formidling av gode resultater og metoder til andre (fylkes)kommuner, samarbeid med introduksjonsprogrammet.
  • Dokumenterte resultater fra tidligere relevante etablerertilbud med tilrettelegging for innvandrere.
  • Dokumenterte resultater fra tidligere relevante etablerertilbud for andre grupper.
  • Samarbeid eller samorganisering med eksisterende kommunalt/fylkeskommunalt tilbud for etablererveiledning.
  • I et flerårig perspektiv vil det være et krav om resultater for videre prioritering i konkurranse med andre søkere.

Tilskuddsmidler skal benyttes og regnskapsføres i 2016. Eventuelle ubenyttede midler ved årets slutt skal tilbakeføres til IMDi.

I samsvar med Innst. 16 S (2014-2015) skal Buskerud fylkeskommunes Norsk senter for flerkulturell verdiskapning (NSFV) gis en særskilt stilling i dette rundskriv. NSFV skal etter søknad kunne innvilges inntil 3,5 mill. kroner for å videreutvikle sin virksomhet som et nasjonalt kompetansesenter for etablererveiledning for innvandrere. Det vises til Innst. 16 S (2014-2015), Post 62 Kommunale innvandrertiltak, der Kommunal- og forvaltningskomiteen vil at NSFV skal videreutvikle sin særskilte rolle som et nasjonalt kompetansesenter på denne sektoren, for hele landet.

Tilbake til toppen

Søknadens form og innhold

Søknadsfristen er 9. februar. 

Søknaden skal leveres via nettbasert søknadsskjema på IMDis tilskuddsweb. Her vil det også ligge informasjon og veiledning for bruk av elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde adekvat informasjon slik at den kan vurderes i forhold til tildelingskriteriene jf. pkt 3 ovenfor. Søknaden skal for øvrig inneholde en kortfattet beskrivelse av prosjektet, hvordan det skal gjennomføres, spesifisering av prosjekteier og samarbeidspartnere, kontaktpersoner, prosjektmål, prosjektorganisering, fremdriftsplan og budsjett.

Budsjettforslaget må synliggjøre søkers egenfinansiering, jf. pkt. 3 ovenfor, første kulepunkt ovenfor.

Søker må i søknaden fastsette kvantitative og kvalitative mål.

Svar på søknaden vil gis innen 9.mars 2016. Innvilgede søknader vil bli bekreftet med tilskuddsbrev fra IMDi.

Tilbake til toppen

Rapportering

Tilskuddsmottaker har rapporterings- og regnskapsplikt. Hensikten med rapporteringen er å etterprøve i hvilken grad målene for tilskuddsordningen nås.

Tilskuddsrapport og godkjent regnskap skal oversendes innen 1. februar 2017.

Tilskuddsrapporten skal dokumentere i hvilken grad målet med tilskuddsordningen er nådd. Det skal redegjøres for resultater, ressursbruk og særlige problemstillinger/utfordringer. Prosjektregnskap skal inneholde oversikt over prosjektets inntekter og utgifter. Krav til rapportering, herunder innhold og form, vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrevet.

Tilbake til toppen

Oppfølging

Oppfølging fra IMDis side vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrev til de kommuner og fylkeskommuner som innvilges støtte.

Tilbake til toppen

Kontroll og klageadgang

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av tilskudd i henhold til dette rundskrivet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3, første ledd og 28.

Tilbake til toppen

Kontaktperson

Nærmere opplysninger om ordningen kan fås ved henvendelse til Lailo Merganova (tlf.: 466 10 836, e-post: lme@imdi.no) eller IMDis sentralbord (tlf.: 24 16 88 00, e-post: post@imdi.no).

Tilbake til toppen