Tilbake til toppen

1. Innledning

Dette rundskrivet fastsetter retningslinjer for tildeling av tilskudd til forsøk med gratis kjernetid i barnehage over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett for 2016.

Det er bevilget 38,9 millioner kroner til forsøk knyttet til gratis kjernetid i barnehage i kommunene Bergen, Oslo og Drammen (jf. Prop. 1 S (2015-2016) for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, kap. 821, post 62). Midlene skal gå til forsøk og utviklingstiltak knyttet til rekruttering av barn til barnehage og aktiviteter for foreldre i de tre kommunene.

En nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehage ble innført for alle 4- og 5- åringer i familier med lav inntekt fra 1. august 2015. I forbindelse med budsjettforhandlingene for 2016 har Stortinget bestemt at også 3-åringer i lavinntektsfamilier skal få tilbud om gratis kjernetid, jf. Innst. 16 S (2015–2016). Videre ble det innført en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. mai 2015. Kunnskapsdepartementet har ansvar for disse ordningene.

Forsøksmidlene som omfattes av dette rundskrivet er et supplement til disse nasjonale ordningene.

Tilbake til toppen

2. Formål og innretning

Hovedformålet med midlene er å stimulere til økt deltakelse i barnehage, slik at minoritetsspråklige barn mestrer norsk så godt som mulig før skolestart.

Midlene skal i tillegg legge til rette for at foreldre deltar i aktivitet og medvirker til rekruttering av barn til barnehage.

I bydelene i Groruddalen og i Oslo Sør (bydel Søndre Nordstrand) skal midlene også dekke refusjon av foreldrebetaling (inntil 20 timer per uke) for 4- og 5-åringer som ikke har rett til gratis kjernetid gjennom den nye nasjonale ordningen. Dette gjelder ut barnehageåret 2015/2016 i Groruddalen og ut barnehageåret 2016/2017 i Oslo Sør.

I de andre forsøksområdene blir tilbud om refusjon av foreldrebetaling for barn i målgruppene faset ut ved utgangen av barnehageåret 2015/2016. Målgruppene varierer i de ulike forsøksområdene, jf. tidligere tildeling av midler.

Tilbake til toppen

3. Tildelingskriterier

Tilskuddet tildeles på bakgrunn av Prop. 1 S (2015-2016) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Tilskuddet fordeles til kommunene Oslo, Bergen og Drammen, jf. kriterier nevnt i punkt 2.

Tilbake til toppen

4. Vilkår for bruk av midlene

Følgende elementer inngår i forsøkene:

 1. rekruttering av barn til barnehage
 2. aktivitet for foresatte tilpasset den enkeltes ressurser og behov
 3. dekning av foreldrebetaling inntil 20 timer per uke for barn i målgruppene, jf. pkt. 2 Formål og innretning
Tilbake til toppen

5. Søknad om tilskudd

Søknad om tilskudd sendes IMDi innen 5. februar 2016. Søknaden sendes per e-post til post@imdi.no med kopi til aia@imdi.no.

 • Kommunene skal i søknaden sannsynliggjøre at forsøket det søkes midler til vil bli gjennomført etter intensjonene i løpet av 2016.
 • Sammen med søknad skal det foreligge budsjett som tydeliggjør planlagte utgifter.
 • Søknaden skal også inneholde et estimat på antall familier/barn som vil bli omfattet av forsøket.
 • Søknad skal underskrives av leder som har økonomisk fullmakt eller person som har fått delegert fullmakt.

Søknadene skal være ferdigbehandlet innen 20. februar 2016. Kommunene vil etter beslutning om tildeling av midler motta et tilskuddsbrev fra IMDi. I tilskuddsbrevet vil det bli gitt nærmere beskrivelse av ulike krav og frist for levering av akseptbrev. Utbetaling skjer så snart IMDi mottar akseptbrev fra kommunene.

Tilbake til toppen

6. Rapportering

Kommunene skal sende rapport om hvordan midlene er brukt til IMDi innen 15. februar 2017. Det skal redegjøres for resultater, ressursbruk og særlige problemstillinger/utfordringer.

Prosjektregnskap skal oversendes innen 15. februar 2017. Prosjektregnskap skal inneholde en oversikt over prosjektets inntekter og utgifter som er regnskapsført i 2016. Vi ber om at eventuelle egne midler kommunen har lagt inn i forsøket også tas med i regnskapsrapporten.

I rapporteringen ber vi om:

 • beskrivelse av hvordan tiltaket har bidratt til å oppnå formålet med forsøket
 • antall og andel barn som er omfattet av forsøket og som har gått i barnehage i de ulike aldersgruppene – totalt og i de enkelte kommune/bydeler. For 4- og 5-åringer skal det rapporteres på antall som omfattes av de nasjonale ordningene og på antall som omfattes av dette rundskrivet.
 • antall barn som ikke gikk i barnehage og som har blitt rekruttert gjennom forsøket – totalt og i de enkelte bydeler samt fordelt på aldersgrupper
 • antall som har takket nei til tilbud om gratis kjernetid – totalt og i de enkelte bydeler samt fordelt på aldersgrupper
 • hvor stor andel av årskullene som går i barnehage ved slutten av året sammenlignet med begynnelsen av året – totalt og i de enkelte kommuner/bydeler
 • antall barn som har gått fra halvdags- til heldagsplass i barnehage – totalt og i de enkelte kommuner/bydeler fordelt på aldersgrupper
 • antall foresatte som har mottatt tilbud om aktivitetstiltak, og hvor mange av disse som har tatt imot tilbudet – totalt og i de enkelte bydeler
 • oversikt over tilbudte og gjennomførte foreldretiltak– totalt og i de enkelte bydeler

I tillegg ønsker IMDi spesifiserte tall for antall barn med innvandrerbakgrunn for kulepunkt 2-6.

Vi ber også om en beskrivelse av hva kommunene har gjort for:

 • å rekruttere barn til tiltaket når foresatte ikke har søkt om barnehageplass
 • å få kontakt med, og nå ut med informasjon til foresatte
Tilbake til toppen

7. Kontroll og klageadgang

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd. Dersom midlene ikke blir brukt etter forutsetningene, skal IMDi kreve midlene tilbakebetalt. Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av tilskudd i henhold til dette rundskrivet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl. §§ 3, første ledd og 28.

Tilbake til toppen

8. Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger kan også fås ved henvendelse til IMDi Øst:

Aimar Alkholt

Marita Kristiansen

Henrik Cafer Cenar

IMDis sentralbord: 24 16 88 00

Tilbake til toppen