Tilbake til toppen

1. Formål og innretning

Målet er at innvandrere skal få informasjon som er tilpasset deres behov. Særlig nyankomne trenger kunnskap om og innføring i det norske samfunnet. Mange trenger i tillegg veiledning for å styrke deltakelsen i lokalsamfunnet. Ordningen skal bidra til å styrke frivillige organisasjoner sitt arbeid med integrering av flyktninger og innvandrere i lokalsamfunnet.

Ordningen er todelt og gjelder støtte til:

  1. Informasjon om det norske samfunnet rettet mot arbeidsinnvandrere* og personer som ikke omfattes av introduksjonsordningen (det settes av 4,25 mill. kroner til formålet). Det gis støtte til informasjonstiltak om det norske samfunnet. Informasjonstema kan blant annet være: lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv.
  2. Aktiviteter iverksatt av frivillige organisasjoner som har en intensjonsavtale med IMDi** (det settes av 3,2 mill. kroner til formålet).

Det er satt av totalt 7,45 mill. kroner til tilskuddsordningen i statsbudsjettet for 2016.

* Som arbeidsinnvandrere regnes her arbeidsinnvandrere som er bosatt, dvs. registrert i Folkeregisteret. Arbeidssøkere fra EU/EØS er ikke en prioritert målgruppe for tiltakene.

** IMDI har intensjonsavtaler med Den Norske Turistforening, Frivillighet Norge, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Norges Fotballforbund, Norges Røde Kors, Redd Barna og Norges idrettsforbund.

Tilbake til toppen

2. Tildelingskriterier

Følgende momenter vektlegges i søknadsbehandlingen:

  • prosjektplan og –styring
  • økonomistyring
  • kompetanse og erfaring på området
  • organisasjonens nettverk/forankring/gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
  • prosjektets potensial for å utgjøre et supplement til det offentlige
  • frivillig innsats i tiltakene
  • samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, når det er relevant for gjennomføring av tiltaket
  • prosjektets omfang (Del 1: Det gis støtte til prosjekter med budsjett på ca. 350 000 -500 000 kroner).

IMDi vil videre ta hensyn til geografisk spredning av prosjektene, samt variasjon i type prosjekter og målgrupper.

Tilbake til toppen

3. Formelle vilkår

Støtte skal primært gis til eksisterende nasjonale og andre frivillige organisasjoner herunder organisasjoner IMDi har intensjonsavtaler med. Med frivillig organisasjon forstås her først og fremst ideelle organisasjoner, dvs. foreninger, lag, stiftelser, mm, som er registret i Brønnøysundregistrene. Det blir ikke gitt støtte til private foretak og organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål.

IMDi forutsetter at frivillige organisasjoner, foreninger mv. registrerer seg i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. De som ikke har organisasjonsnummer fra før av, vil få dette gjennom en slik registrering. Organisasjonsnummeret må oppgis i søknaden for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være en juridisk person. For å få utbetalt et eventuelt tilskudd må søkere ha opprettet en egen bankkonto for virksomheten.

Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen. Tilskuddet benyttes og regnskapsføres i 2016. Ubenyttede midler ved årets slutt skal tilbakeføres til IMDi.

Flerårige prosjekter som har ubenyttede midler fra 2015, kan overføre midler til 2016 forutsatt at beløpet ikke overstiger fem prosent av IMDis bevilgning for 2015. De ubenyttete midlene må rapporteres i årsregnskapet for 2015 og fremkomme i budsjettet i søknaden for 2016. Dersom de ubenyttede midlene overstiger fem prosent av IMDis bevilgning i 2015, må de i sin helhet tilbakeføres til IMDi.

Det kan gis støtte til gjennomføring av prosjekter med aktiviteter og tiltak, og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse/medarbeidere. Tilskuddet skal kun brukes til de tiltak og målgruppe det er bevilget for. Det skal være samsvar mellom tilskudd og aktiviteter, og kriterier og retningslinjer for øvrig skal bli fulgt.

IMDi kan kreve tilskuddet tilbakebetalt dersom det ikke benyttes i tråd med forutsetningene tilskuddsbrevet. Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser, og generell drift av organisasjonene.

Det gis støtte til prosjekter med varighet fra ett til tre år, med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak (statsbudsjettet).

Tilbake til toppen

4. Søknadens form og innhold

Søknadsfristen er 9. februar 2016.

Søknaden skal leveres via nettbasert søknadsskjema som er tilgjengelig på IMDinett.no. Her ligger det også informasjon om og veiledning for bruk av elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal blant annet inneholde en beskrivelse av prosjektet/tiltaket, begrunnelse for utvelgelse av målgruppe, samarbeidspartnere, hvordan det skal gjennomføres, og hvordan det skal bidra til målet for ordningen, samt budsjett.

Innvilgede søknader vil bli bekreftet med tilskuddsbrev fra IMDi.

Tilbake til toppen

5. Rapportering i 2016

Statusrapport

Statusrapport for prosjektet i 2016 skal oversendes IMDi innen 01.09.16. Dersom det oppstår større endringer i forhold til budsjett og aktivitetsplan i løpet av tilskuddsåret, skal IMDi så snart som mulig orienteres om dette.

Tilskuddsrapport om fjorårets prosjekt

Tilskuddsrapport skal leveres på nettbasert rapporteringsskjema innen 15.01.17. Tilskuddsmottakerne skal redegjøre for resultater og ressursbruk i prosjektperioden. Hensikten med rapporteringen er å dokumentere i hvilken grad en har bidratt til målet for tilskuddsordningen.

IMDi ønsker å etterprøve om nytteverdien av prosjektene står i forhold til brukte ressurser. Rapporten skal inneholde faglige vurderinger av metoder som er brukt, hvordan midlene er blitt brukt, oppsummere erfaringene og identifisere problemstillinger og utfordringer i prosjektarbeidet. Rapporten skal utformes slik at den lett kan videreformidles til andre og legges ut på IMDis hjemmesider.

Elektronisk rapporteringsskjema vil bli gjort tilgjengelig på IMDis nettsider. Kriterier for mål- og resultatoppnåelse (gevinstrealisering) vil fremgå av rapporteringsskjema og av tilskuddsbrev fra IMDi til organisasjoner som mottar støtte.

Regnskapsrapportering om fjorårets prosjekt

Det kreves prosjektregnskap med revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 805. Når dette er nødvendig for å få god nok oversikt over økonomien, kan det i tillegg kreves regnskap for hele virksomheten og revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 700. Rapporteringsfrist for prosjektregnskap og revisjonsberetning er 15. mars 2017.

Manglende rapportering

Dersom IMDi ikke mottar rapportering innen angitte frister, vil dette kunne få konsekvenser for fremtidig utbetaling av tilskudd, eller midlene vil kunne bli krevet tilbakebetalt.

Kontrolladgang

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene jf. Bevilgningsreglementets §10, 2. ledd og Riksrevisjonslovens §12, 3. ledd.

Tilbake til toppen

6. Klageadgang

I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtakene påklages. IMDi er innvilgende instans, Justisdepartementet er klageinstans. Eventuelle klager rettes til IMDi.

Tilbake til toppen

Kontaktperson

Spørsmål vedrørende tilskuddsordningen kan rettes til Ingrid Signe Mohn, IMDi Øst (e-post: ism@imdi.no, tlf.: 97 00 48 21).

Tilbake til toppen