Tilbake til toppen

1. Innledning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen med utviklingsmidler til kommunene. I statsbudsjettet for 2016 er det satt av 33,4 millioner kroner til tilskuddsordningen. Dette rundskrivet fastsetter mål og kriterier for tilskuddsordningen.

Av disse skal inntil 1,3 millioner brukes til prosjekter knyttet til tiltak 3 i Handlingsplan 2013-2016: Vi trenger innvandrernes kompetanse.

Søknadsfristen er 5. februar 2016. Svar på søknaden gis innen 11. mars 2016.

Tilbake til toppen

2. Formål

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid, med vekt på opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskap- og metodeutvikling. Kunnskapen og metodene skal ha overføringsverdi til øvrige kommuner.

Tilbake til toppen

3. Hvilke kommuner kan søke?

Kommuner som faller inn under ett eller flere av følgende kriterier kan søke om tilskudd:

 • Kommuner hvor minimum 5 prosent av befolkningen er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra landgruppe 2 (Asia, Afrika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS) per 01.01.15, ifølge SSBs befolkningsstatistikk.
 • Kommuner der det bor minimum 100 flyktninger og familiegjenforente til flyktninger, og som har mindre enn 5 års botid per 01.01.15, i følge SSBs befolkningsstatistikk.
 • Kommuner som ikke faller inn under ett av de to første punktene, kan fremme søknad i samarbeid med flere kommuner. Forutsetningen er at de til sammen oppfyller ett av de to kriteriene. Søknaden fremmes av den kommunen som påtar seg prosjektansvar. Se relevant befolkningsstatistikk fra SSB her (pdf).
Følgende kommuner tilfredsstiller ett eller begge kriteriene for å søke IMDi om dette tilskuddet i 2016:
Alstahaug Evje og Hornes Horten Namsos Sarpsborg Tromsø
Alta Farsund Nannestad Sauherad Trondheim
Andøy Fauske Karmøy Narvik Sel Tønsberg
Arendal Fet Klepp Nedre Eiker Skedsmo Ullensaker
Asker Fjaler Kongsberg Nes (Akershus) Ski Ullensvang
Askim Flekkefjord Kongsvinger Nes (Buskerud) Skien Ulstein
Askøy Flora  Kragerø Nesna Sogndal Utsira
Balestrand Fredrikstad Kristiansand Nesseby Sola Vadsø
Bamble Førde Kristiansund Nittedal Songdalen Valle
Bardu Gamvik  Kvinesdal Nome Sortland Vang
Berg Gildeskål Kværfjod Nordkapp Spydeberg Vefsn
Bergen Gjerstad Larvik Notodden Stange Vennesla
Birkenes Gjøvik Leirfjord Nøtterøy Stavanger Verdal
Bodø Gol  Lenvik Oppegård Steinkjer Vestby
Bremanger Gran Levanger Oslo Stjørdal Vestre Toten
Brønnøy Grimstad Lier Porsgrunn Stokke Vestvågøy
Bykle Grong Lillehammer Rakkestad Stord Volda
Bærum Hadsel Lillesand Rana Stor-Elvdal Voss
Bø (Telemark) Halden Lund Randaberg Strand Vågan
Bømlo Hamar Lunner Ringerike Sunndal Ørskog
Båtsfjord Hamarøy Lyngdal Ringsaker Sykkylven Østre Toten
Drammen Hammerfest Lødingen Risør Søgne Øvre Eiker
Eidsberg Haram Lørenskog Rygge Søndre Land Øyer
Eidsvoll Hareid Mandal Rælingen Sørum Øygarden
Eigersund Harstad Meråker Røyken Sør-Varanger Ålesund
Elverum Hattfjelldal Modum Salangen Time Åmli
Enebakk Haugesund Molde Saltdal Tinn Ås
Engerdal Hjelmeland Moss Sandefjord Tolga Åsnes
Etnedal Hobøl Målselv Sandnes Tranøy  
Tilbake til toppen

4. Målgruppe for prosjekt

Målgruppen for prosjektene er nyankomne innvandrere. Nyankomne innvandrere som omfattes av introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) blir prioritert, særlig kvinner og personer med ingen eller liten skolebakgrunn.

Tilbake til toppen

5. Hva kommunen kan få støtte til?

Kommunen kan søke om midler til forprosjekt, nye prosjekt, videreføring av prosjekt som ble igangsatt året før eller til hovedprosjekt hvis kommunen fikk støtte til forprosjekt året før.

Et forprosjekt innebærer analyser og utredninger som er nødvendige for å kunne ta beslutning om å gjennomføre hovedprosjektet. Forprosjektet skal også resultere i en plan for gjennomføring av hovedprosjektet.

Det kan søkes om ettårig eller flerårige prosjekt. Maksimum prosjektperiode er 3 år. Det tas forbehold om Stortingets bevilgning utover 2016.

Midlene skal ikke brukes til å finansiere ordinær drift av tjenester, som for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. De kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

Tilbake til toppen

6. Hvilke områder som skal prioriteres?

Prosjekter og tiltak som har klare og målbare resultatmål og som retter seg mot ett eller flere av følgende elementer vil bli prioritert:

 • bedre kvaliteten i og resultatene av norskopplæringen
 • bedre sammenhengen mellom norskopplæring og andre opplæringstilbud, herunder grunnskole for voksne og videregående opplæring
 • arbeidsrette norskopplæringen, både når det gjelder innhold, metoder og organisering, herunder tidlig utplassering på praksisplass og tett oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver
 • arbeidsrette introduksjonsprogrammet, herunder tidlig utplassering på praksisplass og tett oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver, samarbeid med frivilligheten om mentorordninger, sikre sammenheng mellom ulike tilbud for kvalifisering/opplæring, ta hensyn til lokale arbeidskraftsbehov og inkludere NAV sitt virkemiddelapparat

Prosjekt og tiltak som bedrer norskopplæringstilbud for personer med høyere utdanning, jf. tiltak 3 i handlingsplan 2013-2016: Vi trenger innvandrernes kompetanse skal også prioriteres. Vox skal vurdere søknader som gjelder dette tiltaket. Se egen veiledning nederst på denne siden.

Det forutsettes at alle tiltakene som retter seg mot norskopplæringen skal være iht. Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Tilbake til toppen

7. Kvalifiseringskrav

For at søknaden kan behandles av IMDi må alle følgende krav være oppfylt:

 • Søknaden skal leveres via IMDis nettside (IMDinett).
 • Søknaden skal leveres innen fristen.
 • Kommunen skal bidra med egenfinansiering. Egenfinansiering i form av faste stillingsressurser skal kvantifiseres med kronebeløp i søknaden.
 • Søknaden vedlegges bekreftelse på søknaden fra rådmannen i kommunen/bydelsdirektøren i Oslo, eller etter tildelt fullmakt.
 • Prosjektet skal inngå i et tverretatlig samarbeid.
 • Alle rapporter for tidligere prosjekt skal være levert.
Tilbake til toppen

8. Vurderingskriterier

Søknader som oppfyller alle kvalifiseringskrav blir vurdert etter blant annet følgende kriterier:

Behov

 • Adresserer prosjektet et tydelig behov i kommunen?
 • I hvor stor grad inngår prosjektet i et langsiktig integreringsarbeid?

Mål og leveranser

 • I hvor stor grad er prosjektets mål tydelig uttrykt?
 • I hvor stor grad er det samsvar mellom prosjektets mål og de behov som er beskrevet?
 • I hvor stor grad er prosjektets mål målbare?
 • Er prosjektets leveranser tydelig beskrevet?
 • I hvor stor grad korresponderer prosjektet med prioriterte område(r)?

Gjennomføringsevne

 • I hvor stor grad har kommunen utvist god gjennomføringsevne tidligere?
 • I hvor stor grad har prosjektet en realistisk fremdriftsplan?
 • Hvor godt er det avklart hvilke ressurser som skal benyttes?
 • Hvor godt kommer det fram at prosjektet er forankret i kommunens ledelse?
 • I hvor stor grad har prosjektet identifisert relevante samarbeidspartnere?
 • I hvor stor grad har kommunen forankret prosjektet med sine samarbeidspartnere og skissert hvordan samarbeidet skal foregå?
 • I hvor stor grad er søknadssummen i samsvar med prosjektets leveranser

Overføringsverdi

 • I hvor stor grad kan prosjektets leveranser overføres til ordinær drift?
 • Hvor stor overføringsverdi til andre kommuner kan prosjektet ha?
Tilbake til toppen

9. Hvordan søke om tilskudd?

Søknaden leveres via nettbasert søknadsskjema som vil være tilgjengelig på IMDinett fra 11. januar 2016. Der finnes det også en brukerveiledning for IMDinett.

Nederst på denne siden finner du også veiledning for å skrive en god prosjektsøknad.

Tilbake til toppen

10. Vilkår

Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen. Det forutsettes at midlene benyttes hensiktsmessig og så raskt som mulig etter at tilskuddet er utbetalt. Eventuelle ubenyttede midler skal tilbakeføres til IMDi. Ubenyttede midler regnes ut etter hvilken andel IMDi har finansiert i prosjektet.

For flerårige prosjekt som har ubenyttede midler i 2015, kan ubenyttede midler videreføres til 2016. De ubenyttede midlene må rapporteres i årsregnskap for 2015 og fremkomme i budsjett for 2016 i søknaden.

Det forutsettes at prosjekter som gis støtte er forankret i kommunens ledelse og inngår i et planmessig utviklingsarbeid og tverretatlig samarbeid.

Det forutsettes at prosjektmidlene skal bidra til å etablere forpliktende samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter, samt med private og offentlige arbeidsgivere og lokale frivillige organisasjoner hvis relevant. Prosjektsøknadene skal synliggjøre hvordan forpliktende samarbeid med ulike parter er planlagt ivaretatt.

Det forutsettes at prosjektet skal ses i sammenheng med øvrige statlige, regionale eller fylkeskommunale prosjekt som bidrar til oppfylling av målet med tilskuddsordningen. Midlene skal også bidra til en generell styrking av øvrig kvalifiseringsarbeid rettet mot innvandrere gjennom systematisk erfaringsutveksling.

Kommunene skal delta i formidling av erfaringer og resultater til andre kommuner og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet. Kommunene skal også bidra i evaluering av ordningen.

Tilbake til toppen

11. Oppfølging

For å bidra til best mulig effekt av tilskuddsordningen ønsker IMDi å følge opp prosjekter det gis tilskudd til gjennom samarbeid med kommunene. Det vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrev til de kommunene som innvilges støtte.

Vox skal følge opp prosjekter knyttet til tiltak 3 i handlingsplan 2013-2016: Vi trenger innvandrernes kompetanse.

Tilbake til toppen

12. Rapportering

Kommunene har rapporterings- og regnskapsplikt. Hensikten med rapporteringen er å etterprøve i hvilken grad målene for tilskuddsordningen nås.

Frister for rapportering:

 • 01.09.2016 – statusrapport om gjennomføring av prosjektet
 • 01.02.2017 – tilskuddsrapport og prosjektregnskap

Tilskuddsrapporten skal dokumentere i hvilken grad målet med tilskuddsordningen er nådd. Det skal redegjøres for resultater, ressursbruk og særlige problemstillinger/utfordringer.

Prosjektregnskap skal inneholde en oversikt over prosjektets inntekter og utgifter som er regnskapsført i 2016. Krav til rapportering, herunder innhold og form, vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrev til de kommuner som innvilges støtte.

Tilbake til toppen

13. Kontroll og klageadgang

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av tilskudd i henhold til dette rundskrivet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3, første ledd og 28.

Tilbake til toppen

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger kan også fås ved henvendelse til IMDi:

 • IMDi Øst: Tonje Skåte Pettersen (404 84 904, top@imdi.no)
 • IMDi Indre Øst: Ørjan Lande Hansen (40 557 181, olh@imdi.no), Lailo Merganova (46 610 836, lme@imdi.no)
 • IMDi Sør: Joseph Salomonsen (91 69 14 53, jsa@imdi.no)
 • IMDi Vest: Shahnaz Amin Haaq (40 142 146, sah@imdi.no)
 • IMDi Midt-Norge: Rune Gjerdevik (46 824 537, rgj@imdi.no)
 • IMDi Nord: Lars Erik Lillefloth (94 78 58 18, lli@imdi.no)
 • IMDi sentralbord: 24 16 88 00
 • VOX (gjelder prosjekt under tiltak 3 i handlingsplan 2013-2016: Vi trenger innvandrernes kompetanse): Kari Gregersen (23 381 364, kari.gregersen@vox.no)
Tilbake til toppen

Slik skriver du en god prosjektsøknad

Her finner du en enkel veiledning for å formulere en god prosjektsøknad. Gå gjennom sjekklisten under før du begynner å skrive søknaden. Veiledningen er laget på bakgrunn av den såkalte prosjektmodellen.

1. Behovsanalyse

Hvorfor trenger kommunen et KUM-prosjekt?

En vanlig fallgruve er at man er langt inn i planleggingen av ett spesielt tiltak når man setter seg ned for å skrive søknaden. Start derfor alltid et prosjekt med å beskrive hvilke behov som er bakgrunnen for at kommunen søker midler til et KUM-prosjekt.

2. Planlegging

Valg og vurdering av ulike prosjektalternativer

På bakgrunn av behovsanalysen bør kommunen stille seg følgende spørsmål: Hva kan gjøres for å imøtekomme behovene kommunen har avdekket?

Skisser ulike alternativer som kan dekke disse behovene, og vurder dem. Velg så et alternativ som kommunen mener vil gi best effekt og samtidig er realistisk å gjennomføre i prosjektperioden.

Bruk tid på å skissere og vurdere alternativer. Ikke hopp på den første ideen dere kommer på.

Formulering av mål i prosjektet

Når det er bestemt hvilket prosjektalternativ man ønsker å gå videre med, må du formulere to målnivåer for prosjektet:

 1. Resultatmålbeskriver det kommunen ønsker å ha oppnådd ved prosjektets slutt.
 2. Effektmål beskriver hvilken ønskelig effekt prosjektet skal ha på lengre sikt etter at resultatmålene er oppnådd. Effektmålet peker tilbake på behovet kommune avdekket i behovsanalysen.

Her er et eksempel: Kommunen har avdekket at det er et behov for å etablere et bedre tilbud i introduksjonsprogrammet til personer med liten eller ingen skolebakgrunn. Det ble skissert flere alternativer for et mulig KUM-prosjekt, og kommunen valgte å utvikle et fagkurs i helsefag for deltakere i spor 1. Fagkurset ble valgt på bakgrunn av arbeidskraftsbehovet lokalt og nasjonalt

Formulering av resultatmål: Ferdig utviklet fagkurs i helsefag for deltakere i spor 1.

Formulering av effektmål: 50 prosent av deltakere i spor 1 i introduksjonsprogrammet går over arbeid eller utdanning etter avsluttet program.

3. Gjennomføring

Neste steg er å beskrive hva dere må gjøre for å oppnå målene i prosjektet. Dette er de viktigste momenter som inngår i gjennomføringen:

Aktiviteter og milepæler

Identifiser hvilke aktiviteter som skal føre frem til ønskede mål. Sett milepæler for å sikre framdrift i prosjektet.

Ressurser

Med ressurser menes det både personal, lokaler og midler mm. Identifiser ressurser som er nødvendige for å oppnå ønskede mål i prosjektet, inkludert interne/eksterne samarbeidspartnere.

4. Gevinstrealisering

Når kommunen skriver prosjektsøknaden, kan man ikke vite hvilken effekt det man planlegger faktisk vil ha. Det er derfor viktig at dere tidlig i prosjektplanleggingen utvikler en plan om hva kommunen skal gjøre med det som utvikles eller utprøves.

Tenk på hvilke av prosjektets leveranser det er ønskelig å implementere etter prosjektets slutt, og hvordan kan dette gjøres.

Tilbake til toppen

Veiledning til søknad om midler til tiltaket: «Bedre tilpasset norskopplæring for innvandrere med høyere utdanning»

1. Bakgrunn og formål

Innvandrere med høyere utdanning fra utlandet må ofte dokumentere norskferdigheter på et høyt nivå for å få arbeid i samsvar med utdanningen sin i Norge. Mange innvandrere i denne målgruppen får ikke en norskopplæring som er godt nok tilpasset deres behov i dag. Et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud i norsk for innvandrere med høyere utdanning vil kunne gi mer effektive læringsløp, se Tiltak 3 i handlingsplan 2013-2016: Vi trenger innvandrernes kompetanse.

Formålet med tiltaket er å gi en mer tilpasset norskopplæring til innvandrere med høyere utdanning slik at de kan bruke og bygge videre på den utdanning de har med seg til Norge.

Det er satt av inntil 1,3 mill kr av de kommunale utviklingsmidlene til formålet. Vox vil følge opp prosjektene som får tildelt støtte.

2. Hva det kan søkes midler til

Hensikten med å prøve ut alternative opplæringsmodeller til innvandrere med høyere utdanning er å skaffe et grunnlag for å vurdere hvordan slike tilbud kan utformes og tilbys innenfor den ordinære norskopplæringen.

Ved søknadsbehandlingen vil følgende bli lagt til grunn:

 • Midlene skal benyttes til å prøve ut alternative modeller for et norskopplæringstilbud med rask progresjon.
 • Modeller som tar i bruk digitale læringsressurser og –arenaer vil bli prioritert.
 • Opplæringen skal være tilpasset deltakernes behov. Systematisk trening i muntlige ferdigheter er like sentralt som opplæring i skriftlige ferdigheter.
 • Sluttmålet for kursdeltakerne skal være Test i norsk - høyere nivå («Bergenstesten»).
 • Tilbudet skal rettes mot innvandrere med rett og plikt til norskopplæring. Dersom det er ledige plasser, kan en mindre andel av kursplassene gis til deltakere uten rett.

Modellen, tidsplan, bruk av digitale læringsressurser og –arenaer og hvordan opplæringen skal tilpasses deltakernes behov, må beskrives i søknaden. Det kan være aktuelt å kombinere norskopplæringen med relevant arbeidspraksis. Hvordan dette tenkes løst og aktuelle samarbeidspartnere må i tilfelle beskrives i søknaden.

Det er ønskelig å få bredde og variasjon i prosjektene, og ved tildelingen vil det derfor legges vekt på å få ulike modeller representert.

3. Hvem kan søke midler

Kommuner som er i målgruppen for kommunale utviklingsmidler, kan søke om midler til tiltaket.

Tilskuddsmottakere må delta i erfaringssamlinger og levere rapport. De må også formidle erfaringer og resultater til andre kommuner. Dette vil bli nærmere beskrevet i tilskuddsbrevet til de kommuner som innvilges støtte. For nærmere opplysninger, kontakt Vox v/ Kari Gregersen (tlf.: 23 38 13 64, e-post: kari.gregersen@vox.no)

Tilbake til toppen