Tilbake til toppen

Innledning

IMDi har fra 2008 hatt en tilskuddsordning hvor frivillige organisasjoner kan søke om prosjektstøtte til holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap. Fra 2012 overtok IMDi tilskuddsordningen til frivillige organisasjoners holdningsskapende/forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Disse to tilskuddsordningene ble slått sammen til én ordning i 2012.

Det er satt av 9,53 mill. kroner til tilskuddsordningen i Prop. 1 S (2015-2016).

Tilbake til toppen

1. Søknadsfrist

Søknadsfristen er 9. februar 2016.

Tilbake til toppen

2. Formål

Målet med ordningen er å stimulere frivillige organisasjoner til å forebygge tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet gjennom å arbeide for endring av holdninger og praksis i aktuelle miljøer. Gjennom dette vil man hindre at kjønnslemlestelse blir gjennomført på barn som har opphold i Norge og øke sjansene for at de unge kan ta selvstendige valg når det gjelder valg av ektefelle.

Tilbake til toppen

3. Målgruppe for prosjektvirksomheten

Personer med opprinnelse i områder hvor tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer.

Tilbake til toppen

4. Hva det gis støtte til

Frivillige organisasjoner kan utgjøre et supplement til offentlige myndigheters arbeid. Tiltakene skal utnytte den muligheten frivillige organisasjoner har til å nå fram til og til å ha gjennomslag i målgruppene.

Det gis støtte til forebyggende/holdningsskapende arbeid, kampanjer for å fremme deltakelse blant unge, informasjonstiltak, bruk av nettverk og andre former for dialog med aktuelle grupper. Det gis støtte til gjennomføring av prosjekter med aktiviteter og tiltak og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og prosjektmedarbeidere.

Prosjektene skal rette seg mot ett eller flere av følgende områder:

 • Øke kunnskapen om at tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse er forbudt og straffbart ifølge norsk lov.
 • Øke forståelse hos foreldre og foresatte for hva tvangsekteskap og alvorlige begrensinger av unges frihet betyr i forhold til barneoppdragelse, inngåelse av ekteskap og familieforhold for øvrig.
 • Øke forståelse hos foreldre og foresatte for de negative konsekvensene av alvorlige begrensinger av unges frihet, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Dialog og samarbeid med religiøse samfunn og deres ledere for å etablere holdninger mot alvorlige begrensinger av unges frihet, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Bidra til dialog mellom skole og foreldre om utfordringer og bekymringer i oppdragelsen av barn og unge, herunder om ekteskapsinngåelse og/eller kjønnslemlestelse.
 • Bidra til at unge mennesker blir i stand til å foreta egne valg av ektefelle.
 • Mobilisere ungdom til selv å bekjempe alvorlige begrensinger av unges frihet, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse (se Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016), tiltak 7 og 8).
 • Holdningsendringsarbeid blant menn og gutter vedr. alvorlige begrensinger av unges frihet, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Informasjon og veiledning om det offentlige tjeneste- og hjelpeapparat, herunder helse, barnevern, informasjon om mulighetene for gjenåpningsoperasjoner og informasjon om de skadelige helsevirkningene av kjønnslemlestelse.

Det er mulig å søke om prosjektstøtte til kun arbeid mot alvorlige begrensinger av unges frihet, arbeid mot tvangsekteskap arbeid mot kjønnslemlestelse – eller til flere av temaene i samme prosjekt.

Aktuelle tiltak/aktiviteter er informasjonsvirksomhet (gjennom media, møter og seminarer med foredrag og debatter), arrangementer og kampanjer for å fremme deltakelse blant unge, se Handlingsplan (2013-2016) tiltak 7 og 8, bruk av ressurspersoner som ambassadører for arrangementene, workshops og samtalegrupper, kursvirksomhet som empowermentkurs og skrivekurs, nettfora,konfliktløsing og likemannsarbeid. Tiltak/aktiviteter vil også omfatte utforming av skriftlig informasjon på nettside eller brosjyrer og kreative aktiviteter. Tiltakene/aktivitetene kan arrangeres enkeltvis eller kombineres. Eksempelvis bør større arrangementer følges opp og kombineres med andre tiltak, som for eksempel samtalegrupper. Tiltak og aktiviteter kan omfatte videreføring av utprøvde metoder og utvikling/videreutvikling av nye metoder.

Støtte skal gis til frivillige organisasjoner i Norge. Det gis ikke støtte til konferanser, seminarer og lignende rettet mot det offentlige i Norge.

Tilbake til toppen

5. Tildelingskriterier

Følgende momenter vektlegges i søknadsbehandlingen:

 • Prosjektplan og –styring
 • Økonomistyring
 • Kompetanse og erfaring på fagområdet
 • Kunnskap om og evne til implementering av relevante metoder og aktiviteter
 • Overføringsverdi
 • Organisasjonens nettverk/forankring/gjennomslag i aktuelle miljøer
 • Tilpasning av tiltaket til målgruppene når det gjelder alder, kjønn og nasjonal bakgrunn
 • Prosjektets potensiale til å utgjøre et supplement til myndighetenes arbeid
 • Frivillig innsats i tiltakene
 • Prosjektets omfang (det gis støtte til prosjekter med årlige budsjetter på ca. 350 000 – 500 000 kroner).

IMDi vil videre ta hensyn til behovet for geografisk spredning av prosjektene, samt variasjon i type prosjekter og målgrupper.

Tilbake til toppen

6. Formelle vilkår

Med frivillig organisasjon forstås her først og fremst ideelle organisasjoner, dvs. foreninger, lag, stiftelser, m.m., som er registret i Brønnøysundregistrene. Det blir ikke gitt støtte til private foretak og organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål.

Søkere må være registrerte i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Organisasjonsnummeret må oppgis i søknaden, for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være juridisk person. For å få utbetalt et eventuelt tilskudd må søkere ha opprettet en egen bankkonto for virksomheten.

Tilskuddet skal kun brukes til de tiltak det er bevilget for. Det forutsettes at midlene blir brukt til den målgruppen de er tiltenkt, at det er samsvar mellom tilskudd og aktiviteter, og at kriterier og retningslinjer for øvrig blir fulgt. IMDi kan kreve tilskuddet tilbakebetalt dersom det ikke benyttes i tråd med forutsetningene i tilskuddsbrevet.

Tilskuddet skal benyttes og regnskapsføres i 2016. Ubenyttede midler ved årets slutt skal tilbakeføres til IMDi.

Flerårige prosjekter som har ubenyttede midler fra 2015, kan overføre dem til 2016 forutsatt at de ikke overstiger fem prosent av IMDis bevilgning for 2015. De ubenyttete midlene må rapporteres i årsregnskapet for 2015 og fremkomme i budsjettet i søknaden for 2016. Dersom de ubenyttede midlene overstiger fem prosent av IMDis bevilgning i 2015, må de i sin helhet tilbakeføres til IMDi.

Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene.

Tilbake til toppen

7. Søknadens form og innhold

Søknaden skal leveres via nettbasert søknadsskjema på IMDinett. Her vil det også ligge informasjon om og veiledning for bruk av elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal blant annet inneholde en beskrivelse av prosjektet/tiltaket, begrunnelse for utvelgelse av målgruppe, samarbeidspartnere, hvordan det skal gjennomføres, og hvordan det skal bidra til målet for ordningen, samt budsjett.

Innvilgede søknader vil bli bekreftet med tilskuddsbrev fra IMDi.

Tilbake til toppen

8. Rapportering for tilskuddsåret 2016

Statusrapport

Statusrapport skal oversendes IMDi innen 1. september 2016. Dersom det oppstår vesentlige endringer i forhold til budsjett og aktivitetsplan i løpet av tilskuddsåret, skal IMDi så snart som mulig orienteres om dette.

Tilskuddsrapport

Tilskuddsrapport skal leveres på nettbasert rapporteringsskjema innen 16. januar 2017. Tilskuddsmottakerne skal redegjøre for resultater og ressursbruk i prosjektperioden. Hensikten med rapportering fra prosjektet er å dokumentere i hvilken grad man har oppnådd målet med tilskuddsordningen. Rapporten skal inneholde faglige vurderinger av metoder som er brukt, oppsummere erfaringene og identifisere problemstillinger og utfordringer i prosjektarbeidet. Rapporten skal utformes slik at den lett kan videreformidles til andre og legges ut på IMDis hjemmesider.

Elektronisk rapporteringsskjema vil være tilgjengelig på IMDis nettsider. Kriterier for mål- og resultatoppnåelse (gevinstrealisering) vil fremgå av rapporteringsskjema og av tilskuddsbrev fra IMDi til organisasjoner som mottar støtte.

Regnskapsrapportering

Når prosjektstøtten er 100 000 kroner eller høyere, kreves prosjektregnskap med revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 805. Når dette er nødvendig for å få god nok oversikt over økonomien, kan det i tillegg kreves regnskap for hele virksomheten og revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 700.

For støtte som er under 100 000 kroner, kreves det prosjektregnskap. Når dette er nødvendig for å få god nok oversikt over økonomien, kan det også kreves bilagsoversikt.

Prosjektregnskap og revisjonsberetning skal leveres innen 15. mars 2017.

Manglende rapportering

Dersom IMDi ikke mottar rapportering innen angitte frister, vil midlene kunne bli krevet tilbake, og det vil også kunne få konsekvenser for fremtidig utbetaling av tilskudd.

Tilbake til toppen

9. Kontroll og klageadgang

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets vedtak om tilskudd i henhold til dette rundskrivet er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Det er således klageadgang jf. fvl § 28. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justisdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

Tilbake til toppen

Kontaktperson

Spørsmål vedrørende tilskuddsordningen kan rettes til Arezo Banafsheh, IMDi Øst (e-post: aba@imdi.no, tlf.: 40 60 02 04)

Tilbake til toppen