Tilbake til toppen

1. Innledning

Kommunene mottar over statsbudsjettets kap. 821, post 61 særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger, enslige mindreårige asylsøkere og andre særskilte grupper. Tilskuddsbeløpet for 2016 er på kr 207 000 per person. Kommunene vil i tillegg motta 100 000 kroner per enslige mindreårige flyktning som blir bosatt i 2016.

Tilbake til toppen

2. Generelt om tilskuddet

2.1 Målgruppe

Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger og/eller enslige mindreårige personer med opphold på humanitært grunnlag, mottar et særskilt tilskudd. Tilskuddet utbetales i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet. Kommuner som har enslige mindreårige asylsøkere i alternativ mottaksplass mottar også det særskilte tilskuddet.

2.2 Formålet med tilskuddsordningen

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger skal bidra til at de enslige mindreårige kan bosettes så raskt som mulig i gode omsorgstilbud tilpasset lokale forhold.

2.3. Rapportering og kartlegging

Kommunen skal ikke legge fram særskilt regnskap og rapport for bruk av tilskuddet.

Det gjennomføres en årlig kartlegging av de kommunale utgiftene til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger. Kartleggingen gjennomføres av et beregningsutvalg der både staten og kommunesektoren er representert.

2.4 Kontroll og klageadgang

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10 annet ledd og riksrevisjonslovens § 12 tredje ledd.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av særskilt tilskudd og eventuelt krav om tilbakebetaling av særskilt tilskudd, er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets vedtak om tildeling eller tilbakebetaling av særskilt tilskudd jf. fvl § § 3, første ledd og 28.

2.5 Foreldelsesfrist

Den alminnelige foreldelsesfrist er tre år regnet fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse, eller ved utbetaling av særskilt tilskudd, fra det tidspunkt kommunen tidligst har rett til å kreve tilskuddet utbetalt, jf. foreldelsesloven § § 2 og 3.

2.6 Alternativ mottaksplassering

Fra 1. juni 2006 forvalter Utlendingsdirektoratet (UDI) en ordning med alternativ mottaksplassering. Reglene for slik plassering er hjemlet i Samarbeidsrutiner for alternativ mottaksplassering (UDI/IMDi, 20.6.2006). Økonomiske overføringer til kommunene er hjemlet i UDIs rundskriv RS 2013-013 om alternativ mottaksplassering.

UDI utbetaler et forskudd på 4 måneder per person ved inngåelse av avtale. Månedstilskudd blir utbetalt etterskuddsvis hvert tertial. Spørsmål vedrørende alternativ mottaksplassering kan rettes til UDIs regionkontorer.

Tilbake til toppen

3. Målgruppe

Følgende personer vil utløse det særskilte tilskuddet:

  • enslige mindreårige flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag som utløser eller tidligere har utløst integreringstilskudd til kommunene
  • enslige mindreårige asylsøkere som er tildelt alternativ mottaksplass etter avtale med en kommune

Enslige mindreårige er fellesbetegnelsen på alle barn og unge under 18 år som kommer til landet uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar i Norge. Dette inkluderer også de som kommer til landet i følge med andre voksne, for eksempel eldre søsken, tante, onkel og lignende, men som ikke er deres foreldre.

Mindreårige som er gift og enslige mindreårige som har eller skal ha barn, anses som enslige mindreårige når det gjelder dette tilskuddet.

Tilskuddet utbetales selv om personen har fylt 18 år ved bosettingen, gitt at personen ved ankomst til landet er registrert som enslig mindreårig og at søkerens faktiske alder da var under 18 år.

Enslige mindreårige overføringsflyktninger som fyller 18 år før ankomst til Norge utløser det særskilte tilskuddet.

Tilskuddet utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år.

Tilbake til toppen

4. Tilskudd i bosettingsåret

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger differensieres etter bosettingstidspunkt i bosettingsåret. Tilskuddet beregnes fra den måneden vedkommende blir bosatt. Dersom en kommune bosetter en enslig mindreårig i januar har kommunen krav på kr 207 000. Finner bosettingen sted først i februar eller mars, har kommunen krav på henholdsvis kr 189 750 (11/12) eller kr 172 500 (10/12) av tilskuddsbeløpet osv.

Kommunene vil i tillegg motta 100 000 kroner per enslige mindreårige flyktning som blir bosatt i 2016. Hele beløpet utbetales i bosettingsåret, uavhengig av tidspunkt for bosetting.

Ved bosetting av enslige mindreårige sendes krav om særskilt tilskudd til IMDi sammen med krav om integreringstilskudd År-1. Søknaden sendes IMDi v/Forvaltningskontoret.

Ved alternativ mottaksplassering skal kommunen sende krav om enslig mindreårig tilskudd til IMDi. Utlendingsdirektoratet (UDI) utbetaler et forskudd på 4 måneder per person ved inngåelse av avtale. Månedstilskudd blir utbetalt etterskuddsvis hvert tertial. Økonomiske overføringer til kommunene er hjemlet i UDIs rundskriv RS 2013-013 om alternativ mottaksplassering. Spørsmål vedrørende alternativ mottaksplassering kan rettes til UDIs regionkontorer.

Tilbake til toppen

5. Tilskudd i etterfølgende år

Særskilt tilskudd for etterfølgende år utbetales i fire terminer pr. år. Utbetalingstidspunktene er 1. april, 29. juni, 22. september og 2. desember 2016.

Tilskuddet vil bli utbetalt til den kommunen hvor den enslige mindreårige i Det Sentrale Folkeregisteret (DSF) er registrert bosatt pr. 1.1. hvert år. Kommunen vil ved hver terminutbetaling motta et brev som viser hvilke enslige mindreårige personer som har utløst det særskilte tilskuddet. Vi ber om skriftlig tilbakemelding hvis våre utbetalinger ikke stemmer overens med det kommunen mener å ha krav på, eventuelt ikke har krav på.

Tilbake til toppen

6. Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting

Følgende firedelte ordning gjelder for deling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige i flytteåret:

Tabell 6.1
Flytting i tiden

Andel av
tilskudd
i flytteåret

Fraflyttingskommunen Tilflyttingskommunen
01.01.–31.03. 1/8 7/8
01.04.–30.06. 3/8 5/8
01.07.–30.09. 5/8 3/8
01.10.–31.12. 7/8 1/8

Unntak fra ovennevnte regel om firedeling: Dersom den enslige mindreårige flytter fra en kommune til en annen i løpet av bosettingsåret, kan tilflyttingskommunen kreve enslig mindreårig tilskudd fra flyttingskommunen fra og med måneden etter flyttingen finner sted.

Dersom det oppstår tvister om deling av tilskudd mellom kommuner, avgjøres disse av IMDi. I de tilfeller det er uenighet mellom fraflyttingskommune og tilflyttingskommune om hvilken kommune som er ansvarlig bostedskommune i et tidsrom, avgjøres dette av fylkesmannen etter Lov om sosiale tjenester, og IMDI vil legge denne avgjørelsen til grunn ved deling av tilskuddet.

Tilbake til toppen

7. Tilfeller hvor tilskuddet stoppes

Ved utreise fra landet, tilbakevending eller død utbetales tilskuddet til kommunen til og med påfølgende termin, deretter stoppes utbetalingen.

Dersom mor og/eller far ankommer landet, utbetales tilskuddet til og med terminen etter at mor og/eller far bosettes sammen med barnet. Deretter stoppes utbetalingen.

Tilbake til toppen

8. Særskilt tilskudd til annen kommune enn bostedskommune

Barneverntjenesten kan i noen tilfeller treffe vedtak om plassering i institusjon eller fosterhjem etter barnevernloven i en annen kommune enn der barnet ble bosatt. Dersom en annen kommune enn bostedskommunen har omsorgen og bærer utgiftene knyttet til omsorgstiltaket, vil kommunene som har omsorgsansvaret ha krav på å få hele tilskuddet.Dette gjelder også integreringstilskuddet.

I slike tilfeller må IMDi informeres om hvilken kommune som har kostnadene, og den automatiske utbetalingen av tilskuddene til bostedskommunen stoppes. Det skal inngås en skriftlig avtale mellom kommunene hvor det fremkommer hvilken kommune som har kostnadene og skal motta tilskuddet. Kommunen som har kostnadene må hvert år søke IMDi om tilskuddet innen utgangen av februar måned, og kopi av avtalen mellom kommunene må legges ved søknaden. Hvis tilskuddene er utbetalt til bostedskommunen, kan kommunen som har omsorgen og kostnadene kreve å få hele tilskuddet overført fra bostedskommunen.

Tilbake til toppen

9. Særskilt tilskudd ved omsorgsovertakelse i asylmottak

Tilskudd gis også etter vedtak om omsorgsovertakelse, med hjemmel i lov om barneverntjenester § 4-8, annet og tredje ledd og § 4-12, for barn i mottak for asylsøkere og flyktninger som er kommet til landet med foreldre eller andre med foreldreansvar. Kommunene må søke årlig om tilskuddet i forbindelse med omsorgsovertakelse. Ved søknad må vedtak om omsorgsovertakelse fra fylkesnemnda vedlegges.

Tilbake til toppen

10. Særskilt tilskudd for andre kategorier utenlandske barn

Det skal gis samme tilskudd til kommunene ved bosetting av andre kategorier utenlandske barn uten foreldre eller andre foresatte som kommunene får ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Det ytes statsrefusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak for andre kategorier utenlandske barn som oppholder seg i Norge uten foreldre eller andre foresatte. Dette kan være:

  • Asylsøkende barn som blir etterlatt av sine foreldre og hvor foreldrene oppholder seg på ukjent sted, enten i Norge eller i utlandet. Det dreier seg ofte om familier som har fått et endelig avslag på sin søknad om asyl.
  • Barn av enslig forelder som søker asyl, hvor forelderen dør i Norge før asylsøknaden er avklart.
  • Barn som er kommet til Norge sammen med sine foreldre på ferie/besøk og hvor foreldrene reiser fra Norge uten å ta med seg barna.
  • Barn som får opphold, men hvor foreldrene ikke får opphold.
  • Barn som er ofre for menneskehandel.

IMDi forestår utbetalingen av det særskilte tilskuddet til kommunene ved bosetting av ovennevnte kategorier utenlandske barn.

Kommunene må årlig søke om det særskilte tilskuddet så lenge barnet bor i kommunen, og forholdene som danner grunnlag for å utløse tilskuddet fremdeles er tilstede. Differensieringen av tilskuddet i bosettingsåret vil også gjelde ved bosetting av ovennevnte kategorier utenlandske barn.

Tilbake til toppen

11. Viktige datoer i 2016

1. april: 1. terminutbetaling
29. juni: 2. terminutbetaling
22. september: 3. terminutbetaling
2. desember: 4. terminutbetaling
Tilbake til toppen

Kontaktpersoner

Spørsmål vedrørende særskilt tilskudd for enslige mindreårige kan rettes til:

Pierre Olongo Omedikonga

Veslemøy Standnes

Tilbake til toppen

Søknadsskjema

Last ned:

Tilbake til toppen