Tilbake til toppen

Innledning

Det er satt av 11,13 mill. kroner til tilskuddsordningen i Prop. 1 S (2015-2016). Det gis tilskudd til: 1) drift av lokale innvandrerorganisasjoner og 2) frivillig aktivitet i lokalsamfunnet.

Tilskuddsordningen forvaltes av 20 utvalgte kommuner (se oversikt under). Dette innebærer at det er kommunene som lyser ut midlene, setter frister og saksbehandler. Vi oppfordrer derfor organisasjoner til å kontakte den enkelte kommune for spørsmål knyttet til søknader.

Tilbake til toppen

1. Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner

1.1 Formål med ordningen

Formålet med driftstilskudd til lokal innvandrerorganisasjoner er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningenes deltakelse i organisasjonslivet og i sosiale nettverk. Tilskudd skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet.

1.2 Vilkår for tilskudd

Organisasjoner som søker tilskudd må ha organisasjonsnummer, og må oppgi dette i søknaden før den behandles. Dette for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være juridisk person, og at virksomheten har opprettet bankkontonummer, som IMDi forutsetter at eventuelle tilskudd utbetales til. IMDi stiller krav til at frivillige organisasjoner, foreninger mv. registrerer seg i Frivillighetsregisteret (jf. Brønnøysundregistrene). De som ikke har organisasjonsnummer fra før av vil få dette gjennom en slik registrering.

Lokale innvandrerorganisasjoner med virksomhet som faller inn under målene som er beskrevet ovenfor kan gis tilskudd.

 • a) Med lokal innvandrerorganisasjon forstås en organisasjon som er hjemmehørende i en kommune eller bydel, der medlemmene er innvandrere og norskfødte med to innvandrede foreldre med bakgrunn fra land utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand. Samme organisasjon kan kun motta driftsstøtte fra én kommune gjennom denne tilskuddsordningen. Med hjemmehørende menes at organisasjonens registrerte adresse (Folkeregisteret) er i kommunen. Det er organisasjonens medlemmer bosatt i denne kommunen som regnes som tellende medlemmer for utmåling av tilskudd.
 • b) Tilskuddet gis som driftsstøtte til aktive organisasjoner. Tildelingen av støtte baseres på antallet dokumentert betalende medlemmer og at organisasjonen faller inn under definisjonen som er gitt i punkt a).
 • c) I søknaden skal organisasjonens formål eller målsetting oppgis. Siste års årsrapport og regnskap skal leveres på eget skjema.
 • d) Driftsstøtte kan ikke gis til trossamfunn som mottar støtte i egenskap av trossamfunn.
 • e) Nye organisasjoner må ha eksistert i minimum 2 år før de kan tildeles støtte.
 • f) For å bli ansett som lokal innvandrerorganisasjon settes det et veiledende minstekrav til antall betalende medlemmer på 20 medlemmer. I kommuner med en innvandrerbefolkning på mellom 10 000 og 20 000 personer anbefales det å sette kravet til 30 betalende medlemmer, og i Oslo foreslås kravet å være 80 betalende medlemmer.
 • g) Det anbefales at kommunen følger disse veiledende satsene for utmåling av årlige tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner:
  • under 50 medlemmer: kr. 10 000,-
  • mellom 50 og 100 medlemmer: kr. 20 000,-
  • over 100 medlemmer: kr. 30 000,-
 • h) For å bli ansett må Organisasjonene legge frem medlemsliste ved søknad. Som tellende medlemmer regnes medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto.
 • i) Ved driftsstøtte og tiltaksstøtte som totalt beløper seg fra og med kr 100 000 kreves regnskap etter regnskapsloven og revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 700. For støtte som er under 100 000 kroner, kreves det regnskap. Når dette er nødvendig for å få god nok oversikt over økonomien, kan det også kreves bilagsoversikt.

Følgende momenter vurderes i søknadsbehandlingen:

 • Nettverk/forankring gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • Frivillig innsats i organisasjonene
 • God økonomistyring

Det kan påregnes at IMDi, i samarbeid med kommunen, vil initiere et antall stikkontroller med ettersyn av regnskap og oppfyllelse av vilkårene for tilskuddet.

Tilbake til toppen

2. Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

2.1 Formål med ordningen

Formålet med tilskuddet til frivillig virksomhet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn. Tilskudd skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet. Målgruppen for denne tilskuddsordningen er frivillige organisasjoner i lokalsamfunn. Kommunen oppfordres til å se tilskuddsordningen i sammenheng med andre tilskuddsordninger den forvalter samt å se på tilskuddsordningen som virkemiddel til å understøtte kommunens prioriteringer og øvrig arbeid på integreringsfeltet.

2.2 Kriterier for tilskudd

Organisasjoner som søker tilskudd må ha organisasjonsnummer, og må oppgi dette i søknaden før den behandles. Dette for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være juridisk person, og at virksomheten har opprettet bankkontonummer, som IMDi forutsetter at eventuelle tilskudd utbetales til. IMDi stiller krav til at frivillige organisasjoner, foreninger mv. registrerer seg i Frivillighetsregisteret (jf. Brønnøysundregistrene).

Utover å vurdere i hvilken grad tiltaket støtter opp under ordningens formål, anbefales det at følgende momenter vurderes i søknadsbehandlingen:

 • Kompetanse og erfaring på området
 • Organisasjonens nettverk/forankring gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • Frivillig innsats i tiltakene
 • Samarbeid med offentlige etater, kommuner eller andre organisasjoner, der det er relevant for prosjektet
 • Prosjektbeskrivelse
 • Økonomistyring

På eget skjema må det leveres rapport med regnskap på tiltaket som er støttet. Dersom organisasjonen mottar over kr.100 000 i tilskudd til tiltak, så skal det også leveres en revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 805. For støtte under kr. 100 000 kreves det regnskap og eventuelt bilagsoversikt. Vilkårene for tilskudd(-ene) legges til grunn for revisjonen.

Ved driftsstøtte og tiltaksstøtte som totalt beløper seg f.o.m. kr 100 000 kreves regnskap etter regnskapsloven og revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 700.

Det kan påregnes at IMDi i samarbeid med kommunen vil initiere et antall stikkontroller med ettersyn av regnskap og oppfyllelse av vilkårene for tilskuddet.

Tilbake til toppen

3. Kommunenes administrasjon av ordningen

3.1 Kommunenes ansvar

Kommunene har ansvar for å:

 • Bidra til å gjøre ordningen kjent i egnede fora
 • Lyse ut midlene (fortrinnsvis sammen med andre tilskuddsordninger som kommunen administrerer)
 • Utarbeide egne, lokale prioriteringer og retningslinjer for tildelingen
 • Veilede søkere og andre interesserte
 • Behandle søknader om midler til drift av lokale innvandrerorganisasjoner og til tiltak og prosjekter som faller inn under kriteriene for frivillig virksomhet
 • Forberede og oversende klagesaker til IMDi
 • Innhente rapportering fra tilskuddsmottakerne
 • Foreta nødvendig kontroll av at midlene brukes til formålet
 • Rapportere til IMDi på bruken av midlene
 • Tilbakeføre eventuelle ubrukte midler i 2016 til IMDi senest innen 1.4.2017. Midlene fra denne tilskuddsordningen kan ikke overføres fra ett år til det neste, det vil si at de må benyttes og regnskapsføres i det budsjettåret de er bevilget for. Ubenyttede midler for 2016 skal derfor tilbakeføres til IMDi snarest hvis det blir klart at de ikke vil bli benyttet etter formålet, og senest ved årsrapporteringen pr 1.4.2017.

3.2 Fordeling av midlene

Tilskuddsmidlene blir fordelt av 20 kommuner med et stort antall innbyggere med innvandrerbakgrunn. Disse kommunene er Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Bærum, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Skedsmo, Fredrikstad, Sarpsborg, Tromsø, Skien,Sandefjord, Arendal, Tønsberg, Ålesund, Bodø, Gjøvik og Hamar.

Midlene blir fordelt mellom kommunene ut fra antallet utenlandsfødte personer og barna deres som er folkeregistret i kommunene, og som er født utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand. Tall fra Statistisk Sentralbyrå pr. 1. januar 2015 ligger til grunn for beregning av tilskuddet.

Tilskuddsmidlene fordeles til kommunene uten søknad og vil bli overført i løpet av 1. kvartal 2016.

3.3 Oppfølging, kontakt og rapportering

Hensikten med oppfølging og rapportering er å etterprøve i hvilken grad en har oppnådd målene for tilskuddsordningen. Kommunene skal derfor rapportere til IMDi på følgende:

 • Hvordan midlene er fordelt, hvilke målgrupper tiltakene har nådd, antall tiltak hvor flere organisasjoner deltar på tvers av etnisitet og hvor mange som har deltatt/nytt godt av tiltaket (inkludert fordeling på kjønn og alder).
 • I hvilken grad midlene har bidratt til å nå de målene som er satt for ordningen.
 • Hvor mye av kommunens tildelte ramme som er fordelt, og hvor mye som eventuelt tilbakeføres til IMDi.

Årsrapport med status pr 31.12.2016 på resultater, mål- og regnskapsrapport skal sendes på eget skjema på e-post til IMDi. Årsrapporten med tilhørende attestasjon, omtale av gjennomførte kontrolltiltak, skal sendes til IMDi innen 1.4.2017. Det skal også sendes oppdaterte elektroniske lister med kontaktadresser over innvandrerorganisasjonene og aktører som har fått støtte til henholdsvis drift og aktiviteter i 2016, der det fremgår hvor mye hver enkelt organisasjon/aktør fikk utbetalt i støtte.

Kommunenes rapportering til IMDi skal ta utgangspunkt i rapportskjemaene de får inn fra lokale innvandrerorganisasjoner og andre aktører som har fått støtte fra denne tilskuddsordningen.

IMDi sammenstiller informasjonen som ligger i rapportene fra kommunene og formidler denne videre til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Skjemaer for årsrapport med innleveringsfrist 1.4.2017 vil bli gjort tilgjengelig for kommunene i god tid før rapporteringsfristen.

3.4 Kontroll og klageadgang

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

Kommunens vedtak om tilskudd i henhold til dette rundskrivet er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Det er således klageadgang jf. fvl § 28. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Integreringsog mangfoldsdirektoratet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for kommunen jf. fvl § 32. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til IMDi, tlf 24 16 88 00, eller til saksbehandler Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot, seksjon for inkludering og deltakelse, tlf. 45 83 07 16, e-post: hnr@imdi.no.

Tilbake til toppen