Tilbake til toppen

Tilskuddsordningens formål og målgruppe

Tilskuddsordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer.

Tilstanden må ha oppstått eller ha sitt opphav i tiden før bosetting. Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til raskere bosetting av disse flyktningene, og er således et bosettingsstimulerende tilskudd.

Ordningen består av to typer tilskudd: Tilskudd 1 og Tilskudd 2. Tilskudd 1 er et engangstilskudd og kan tildeles i enten første eller andre bosettingsår. Tilskudd 2 kan tildeles årlig i integreringstilskuddsperioden, det vil si i maksimalt 5 år.Bosettingskommunene kan for første eller andre bosettingsår søke om enten Tilskudd 1 eller Tilskudd 2.

Det kan kun søkes om tilskudd for personer som faller innenfor integreringstilskuddsordningen og som er bosatt etter avtale mellom staten og kommunen. Familiegjenforente faller utenfor ordningen, med mindre de er bosatt etter særskilt avtale mellom stat (IMDi) og kommune.

Ordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som ikke dekkes av integreringstilskuddet (inkl. tilskudd ved bosetting av personer over 60 år samt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige), jf. Rundskriv 01/16Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 i 2016. Tilskuddet er øremerket de enkelte tiltak og utgifter som kommunen har ved bosetting av hver enkelt person med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker.

Det vises til Helsedirektoratets tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene. Alle spørsmål vedrørende denne ordningen kan rettes til ressurskrevendetjenester@helsedir.no. Regelverket for toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere er endret fra og med 2008 ved at tilskuddene ved bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker ikke lenger skal trekkes fra ved utmålingen.

Tilbake til toppen

Tilskudd 1: Dokumentasjon, regnskap og søknadsfrist

Tilskudd 1 skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter ved bosetting av en person med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Tilskuddet skal dekke utgifter som påløper enten det første eller andre året etter bosetting.

Tilskuddet er et engangstilskudd på 181 000 kroner i 2016. Innslagspunkt for Tilskudd 1 er kr 100 000 (det vil si at utgiftene må være på minst kr 100 000).

I saker der det er innvilget Tilskudd 1, men der funksjonsnedsettelsen/atferdsvansken i samme bosettingsår viser seg å være mer alvorlig og kostnadskrevende enn først antatt, kan kommunen søke om omgjøring til Tilskudd 2. Det skal i disse tilfeller søkes på nytt med dokumentasjonskravene som tilhører Tilskudd 2 innenfor ordinær søknadsfrist. Ved en eventuell innvilgelse av Tilskudd 2 vil Tilskudd 1 trekkes fra for dette bosettingsåret.

Det er anledning til å søke Tilskudd 1 for første eller andre bosettingsår og i påfølgende år søke Tilskudd 2. Se punkt 3 om krav til dokumentasjon for Tilskudd 2.

2.1 Krav til dokumentasjon

Formålet med dokumentasjonskravene er å belyse saken tilstrekkelig.

2.1.1. Dokumentasjon av funksjonsnedsettelsen/atferdsvanskene

Det skal gis en fagkyndig beskrivelse av funksjonsnivå og vurdering av eventuelle hjelpebehov. Dette inkluderer opplysninger om når tilstanden oppstod, symptomer samt forventet prognose.

Ved søknad om Tilskudd 1 kreves det som hovedregel en legeerklæring (for eksempel fra fastlege).

Dersom tilstanden i hovedsak ikke omhandler medisinske forhold, skal fagkyndig beskrivelse fra en annen relevant faginstans (for eksempel Pedagogisk-psykologisk tjeneste) vedlegges.

2.1.2. Opplysninger om aktuell sosial- og familiesituasjon (sosialrapport)

Søknaden skal gi en kort beskrivelse av personen det søkes tilskudd for og dennes familie (sosialrapport). Beskrivelsen skal gi et helhetsbilde av personens funksjonsnivå og/eller atferdsvansker i daglige gjøremål og gi opplysninger om kommunens ressursinnsats rundt personen.

Beskrivelsen kan sammenfattes av fagtjenesten som er ansvarlig for oppfølging av flyktninger i kommunen eller andre som arbeider tett med personen og dennes familie.

2.1.3. Beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak med kostnadsberegning

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak. Beskrivelsen skal inneholde nærmere informasjon om det enkelte tiltak det søkes tilskudd for og hvorfor det er iverksatt eller planlagt. Kostnadsberegning må synliggjøres.

2.1.4. Budsjett og regnskap

Det skal legges ved et budsjett og/eller et regnskap der det spesifiseres hvor mye hvert enkelt tiltak koster – og for hvilket tidsrom budsjettet gjelder.

Budsjettet og regnskapet skal følge tilskuddsåret. Dersom en person er bosatt 2.2.2015, skal budsjettet og regnskapet gjelde for 2.2.2015-1.2.2016.

IMDi oppfordrer til at det i størst mulig grad søkes basert på budsjett fremfor regnskap. Dette gir større forutsigbarhet for den enkelte kommune.

Alle ovennevnte krav til dokumentasjon skal legges ved søknadsskjemaet, merkes “vedlegg” og nummereres.

Maler for budsjett og regnskap er tilgjengelig nederst på denne siden.

2.1.5. Informert samtykke

Et skriftlig informert samtykke skal foreligge i alle søknader. Skjema for informert samtykke er tilgjengelig nederst på denne siden.

2.2 Regnskap

Det er ikke påkrevd å rapportere på bruken av Tilskudd 1. Dette gjelder også der Tilskudd 1 etterfølges av Tilskudd 2 for senere år. Hvis Tilskudd 1 søkes omgjort til Tilskudd 2 innenfor samme tilskuddsår, kreves det regnskap for innvilget beløp i sin helhet.

2.3 Søknadsfrist

For Tilskudd 1 er søknadsfristen 13 måneder etter første bosettingsdato uansett om det søkes for år 1 eller år 2 etter bosetting.

Utsettelse av søknadsfrist

Unntaksvis kan søknader behandles selv om de fremmes etter fristen, men da etter avtale med IMDi. Det gis utsettelse av søknadsfristen hvis tungtveiende årsaker tilsier at dette er nødvendig. Kommunen må søke om utsatt søknadsfrist innenfor opprinnelig søknadsfrist. Søknad om utsatt frist må fremmes skriftlig.

Tilbake til toppen

Tilskudd 2: Dokumentasjon, regnskap og søknadsfrist

Tilskudd 2 skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av en person med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Utgiftene må kunne knyttes direkte til funksjonsnedsettelsen eller atferdsvanskene. Det kan innvilges inntil kroner 1 111 000 per person per år.

Tilskuddet kan tildeles årlig i integreringstilskuddsperioden (fra bosettingsdato og 5 år fremover), det vil si i maksimalt 5 år. Det gis ikke støtte til utgifter ut over integreringstilskuddsperioden. Innslagspunkt for Tilskudd 2 er kr 200 000.

Søknad om Tilskudd 2 skal fremmes for ett år av gangen. Kommunen kan søke om refusjon for utgifter for ett år og samtidig søke om tilskudd på bakgrunn av budsjetterte utgifter for det kommende året. Kommunen skal da legge ved rapporteringsskjema for hvert av årene; ett budsjett og ett regnskap.

3.1 Krav til dokumentasjon

Formålet med dokumentasjonskravene er å belyse saken tilstrekkelig.

3.1.1. Spesialisterklæring som dokumenterer funksjonsnedsettelsen/atferdsvanskene

Det skal gis en fagkyndig beskrivelse av funksjonsnivå og vurdering av eventuelle hjelpebehov. Dette inkluderer opplysninger om når tilstanden oppstod, symptomer samt forventet prognose.

Ved søknad om Tilskudd 2 kreves erklæring fra spesialisthelsetjenesten.

Dersom tilstanden i hovedsak ikke omhandler medisinske forhold, skal fagkyndig beskrivelse fra en annen relevant faginstans (for eksempel Pedagogisk-psykologisk tjeneste) vedlegges. I tillegg til spesialisterklæring kan det være relevant å innhente legeerklæring (eksempelvis fra fastlege).

3.1.2. Opplysninger om aktuell sosial- og familiesituasjon (sosialrapport)

Søknaden skal gi en kort beskrivelse av personen det søkes tilskudd for og dens familie (sosialrapport). Beskrivelsen skal gi et helhetsbilde av personens funksjonsnivå og/eller atferdsvansker i daglige gjøremål. Beskrivelsen skal gi opplysninger om kommunens ressursinnsats rundt personen.

Beskrivelsen kan sammenfattes av fagtjenesten som er ansvarlig for oppfølging av flyktninger i kommunen eller andre som arbeider tett med personen og dennes familie.

3.1.3. Beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak med kostnadsberegning

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak. Beskrivelsen skal inneholde nærmere informasjon om det enkelte tiltak det søkes tilskudd for og hvorfor det er iverksatt eller planlagt. Kostnadsberegning må synliggjøres.

3.1.4. Budsjett og regnskap

Det skal legges ved et budsjett og/eller et regnskap der det spesifiseres hvor mye hvert enkelt tiltak koster – og for hvilket tidsrom budsjettet/regnskapet gjelder. Benytt mal tilgjengelig nederst på denne siden.

Budsjettet og regnskapet skal følge tilskuddsåret, det vil si at dersom en person er bosatt 2.2.2015, skal budsjettet og regnskapet for år 1 gjelde for 2.2.2015-1.2.2016.

IMDi oppfordrer til at det i størst mulig grad søkes basert på budsjett fremfor regnskap. Dette gir større forutsigbarhet for den enkelte kommune.

Alle ovennevnte krav til dokumentasjon skal legges ved søknadsskjemaet, merkes “vedlegg” og nummereres.

Maler for budsjett og regnskap er tilgjengelig nederst på denne siden.

3.1.5. Informert samtykke

Et skriftlig informert samtykke skal foreligge i første års søknad om Tilskudd 2. Skjema for informert samtykke er tilgjengelig nederst på denne siden.

3.2 Regnskap

Det skal leveres regnskap for Tilskudd 2.

Rapporteringsfrist

Rapporteringsfristen er 1 måned etter utløp av perioden det er innvilget støtte til. Dersom kommunen har søkt etterskuddsvis (det vil si på bakgrunn av et regnskap) trenger den ikke å sende inn nytt regnskap. Hvis det er avvik mellom budsjettet (grunnlaget for innvilgelse) og regnskapet, skal det gis en forklaring på avviket.

Tilskuddsordningens regnskapsskjema skal attesteres av enhetsleder, og det er ikke nødvendig å legge ved dokumentasjon på utgiftene.

Tilbakebetaling

Dersom regnskapet viser at utgiftene har vært lavere enn innvilget tilskuddsbeløp, skal ubrukt beløp trekkes fra neste års søknad eller tilbakebetales. Det samme gjelder dersom kommunen har satt i gang tiltak som ikke dekkes av tilskuddsordningen.

Refusjon

Dersom utgiftene har vært høyere enn innvilget tilskuddsbeløp, kan disse søkes refundert. Fristen for en slik søknad er 1 måned etter tilskuddsårets utløp.

3.3 Søknadsfrist

Ved førstegangssøknad er søknadsfristen 13 måneder etter første bosettingsdato. Søknaden må gjelde enten første eller andre bosettingsår.

Søknadsfrist for øvrige år er 1 måned etter det enkelte bosettingsår er passert.

For å kunne søke om Tilskudd 2 for år 3-5 må det være søkt om tilskudd for år 1 eller 2 (enten i form av Tilskudd 1 eller Tilskudd 2).

Utsettelse av søknadsfrist

Unntaksvis kan søknader behandles selv om de fremmes etter fristen. Da gjelder tilsvarende regler som for Tilskudd 1.

Tilbake til toppen

Hva dekker tilskuddene?

Tilskuddene dekker kun ekstraordinære kommunale utgifter som følger direkte av personens funksjonsnedsettelse/atferdsvansker.

Det gis ikke støtte til utgifter som dekkes av andre offentlige instanser eller tilskudd. Ved søknad om støtte til tiltak der det også kan søkes om støtte fra andre offentlige instanser, skal det derfor fremkomme om det er søkt støtte fra disse instansene. Dersom det søkes om støtte til tiltak som også støttes av andre offentlige instanser, må det dokumenteres at kommunen har søkt og har ytterligere utgifter (eventuelt egenandeler) som ikke er dekket etter utbetalt/innvilget støtte fra disse instansene.

Tilskuddet dekker ikke:

 • Utgifter knyttet til analfabetisme alene
 • Førerkort
 • Læremidler
 • Ordinær plass i barnehage og SFO
 • Egenandeler (unntak: kommunale egenandeler f.eks. til barnevernstiltak)
 • Ordinære administrasjonsutgifter (unntak: ansvarsgruppemøter, inkludert
 • koordinering av tiltak, kan ikke overstige kr 20 000 og vurderes opp mot sakens omfang)
 • PC og andre datahjelpemidler
 • Utenlandsreiser
 • Klær og utstyr
 • Kompetanseheving for/veiledning av personell
 • Fritidsaktiviteter som ikke er medisinsk begrunnet
 • Fysisk tilrettelegging og tilpasning av bygg
 • Ekstrautgifter som kvalifiserer til grunnstønad fra NAV
Tilbake til toppen

Utbetalingssatser

Utbetalingssatser er avhengig av hvilket år det søkes tilskudd for. Dersom det søkes for perioden 22.9.2014 til 21.9.2015 vil det være 2014-satsene som kommer til anvendelse.

Utbetalingssatser
År Tilskudd 1 Tilskudd 2
2011 155 400 kr 776 800 kr
2012 160 000 kr 800 100 kr
2013 165 100 kr 825 700 kr
2014 170 500 kr 852 900 kr
2015 175 900 kr 1 080 000 kr
2016 181 000 kr 1 111 000 kr
Tilbake til toppen

Klageadgang

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling eller avslag av tilskudd etter dette rundskrivet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3, første ledd og 28.

Når søknadsgrunnlaget opphører

Hvis flytting til annen kommune skjer i løpet av året det er gitt tilskudd for, skal fraflyttingskommunen så raskt som mulig levere regnskap for tilskuddsperioden frem til flyttingen fant sted.

Tilflyttingskommunen har anledning til å søke om tilskudd for den gjenstående delen av integreringstilskuddsperioden for personer som allerede har utløst ekstratilskudd for år 1 eller 2.

Ved dødsfall sendes regnskap til IMDi innen 3 måneder. Utbetalt tilskudd tilbakebetales som regel fra den dato flyktningen gikk bort. Ved dokumentasjon av videreførte utgifter for eksempel til lønn kan kommunen få beholde tilskudd eller del av tilskudd inntil 3 måneder etter dato for dødsfall.

Tilbake til toppen

Kontrolladgang

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og Riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

Tilbake til toppen

Søknadsskjema

Søknad sendes IMDis regionkontor. Det skal benyttes eget søknadsskjema for søknad om Tilskudd 1 og Tilskudd 2. Alle krav til dokumentasjon skal legges ved søknadsskjemaet, merkes ”vedlegg” og nummereres.

Last ned skjemaet

Oppdatert dokumentasjon skal legges ved søknaden hvert år det søkes, med mindre IMDi har oppgitt noe annet.

Ett søknadsskjema gjelder for én person.

Tilbake til toppen

Kontaktpersoner

Spørsmål vedrørende tilskuddsordningen kan rettes til:

Tilbake til toppen

Maler

Last ned: 

Tilbake til toppen