Tilbake til toppen

1. Formål

Formålet med tilskuddsordningen er at flere personer med innvandrerbakgrunn får bruke kompetansen sin ved at virksomheter etablerer mentor- eller traineeordninger for denne gruppen. Gjennom slike ordninger kan personer med innvandrerbakgrunn få mulighet for innpass i arbeidslivet, karriereutvikling og bedre bruk av egen kompetanse, samt å styrke sine nettverk og få innsikt i nye arbeidsområder og virksomheter. Samtidig kan virksomheter bli tilført ny kunnskap og nye erfaringer.

Tilbake til toppen

2. Målgruppe

Målgruppe for tilskuddsordningen er virksomheter i privat eller offentlig sektor som har, eller som ønsker å etablere mentor- eller traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn.

Tilbake til toppen

3. Tildelingskriterier

Virksomheter og organisasjoner i privat eller offentlig sektor kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid.

Det forutsettes at mentor- eller traineeordninger som gis støtte er forankret i virksomhetens ledelse, og at de fremgår som en del av øvrig plan- og strategiarbeid.

Søknader til ordninger som inneholder følgende elementer vil bli prioritert:

  • Et klart og tydelig resultatmål for prosjektet
  • En strategi for rekruttering av traineer, eller mentorer og adepter – personer som har bruk for mentorens kompetanse.
  • Et godt kunnskaps- og/eller erfaringsgrunnlag for utvikling og organisering av ordningen. For søknader til mentorordninger gjelder dette også kunnskapsgrunnlag for å koble sammen adept og mentor.
  • Et godt opplegg for opplæring og oppfølging av traineer, adepter og mentorer
  • Tidsplan med milepæler
  • Opplegg for evaluering og vurdering av måloppnåelse for ordningen

Det forutsettes at søkeren bidrar med egenfinansiering av ordningen til for eksempel stillingsressurser, lokaliteter eller andre driftskostnader. Egenfinansieringen skal fremgå i budsjettforslaget, som en del av søknaden. Eventuell medfinansiering fra andre aktører vil bli vurdert positivt.

Søkeren må synliggjøre at ordningen det søkes om støtte til i 2016 vil bli gjennomført etter intensjonene i løpet av kalenderåret, og i hvilken grad ordningen har et lengre tidsperspektiv og eventuelt inngår i et langsiktig utviklingsarbeid.

Tilskuddsmidlene skal benyttes og regnskapsføres i 2016. Eventuelle ubenyttede midler ved årets slutt tilbakeføres IMDi. Informasjon om organisering av mentorordninger kan finnes på www.viamentoring.org.

Tilbake til toppen

4. Søknadens form og innhold

Søknadsfrist: 29. januar 2016

Søknaden skal inneholde beskrivelse av mål og delmål, resultatmål, organisering, tidsplan med milepæler, bruk av interne ressurser, eksterne samarbeidspartnere og budsjettforslag.

Det skal fremgå av søknaden at det settes av ressurser til rapportering jf. pkt. 5 under. Søknaden skal undertegnes av virksomhetsleder.

Tilbake til toppen

5. Rapportering

Tilskuddsmottaker har rapporterings- og regnskapsplikt til IMDi. Hensikten med rapportering er å etterprøve i hvilken grad målene for tilskuddsordningen nås, samt å få frem eventuelle gode tiltak og nyttige erfaringer som kan formidles til andre virksomheter.

Tilskuddsrapport og prosjektregnskap skal oversendes innen 15.02.2017. En kort statusrapport om gjennomføring av prosjektet skal oversendes innen 15.8.2016.

Tilskuddsrapporten skal dokumentere i hvilken grad målet med tilskuddsordningen er nådd. Det skal redegjøres for resultater, ressursbruk og særlige problemstillinger/utfordringer. Prosjektregnskap skal inneholde resultatregnskap med oversikt over prosjektets inntekter og utgifter. Krav til rapportering, herunder innhold og form, vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrev til søkere som innvilges støtte.

På grunnlag av rapporteringen fra tilskuddsmottakerne utarbeider IMDi en samlet rapportering til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Tilbake til toppen

6. Oppfølging

For å bidra til best mulig effekt av tilskuddsordningen ønsker IMDi underveis å ha kontakt med tilskuddsmottaker. Dette kan være for å bidra til god fremdrift og eventuell erfaringsdeling mellom ulike tilskuddsmottakere. Dette vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrev til de som innvilges støtte.

Tilbake til toppen

7. Kontroll og klageadgang

IMDi og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og Riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets vedtak om tilskudd i henhold til dette rundskrivet er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Det er således klageadgang jf. fvl § 28. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

Tilbake til toppen

Kontaktperson

Kontaktperson i IMDi er Morten Sonniks.

Tilbake til toppen