Tilbake til toppen

Om ordningen

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, og lanserte i den forbindelse handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme i juni 2014. Radikalisering forstås her som en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål. Voldelig ekstremisme forstås her som aktiviteten til personer og grupperinger som er villige til å bruke vold for å nå disse målene. Handlingsplanen representerer en ramme for en målrettet og strategisk innsats på feltet, hvor mange sektorer er involvert. For mer informasjon om Handlingsplanen og annet arbeid for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme se www.radikalisering.no.

Ordningen "Tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme" var en av flere tilskuddsordninger regjeringen innførte i revidert nasjonalbudsjett for 2015. Regjeringen mener at sivilsamfunnets og ungdommens rolle i forebyggingsarbeidet er svært viktig, og har derfor videreført denne tilskuddsordningen. Ordningen retter seg kommunesamarbeid med frivillige aktører, hvor samarbeidet har til formål å forebygge voldelig ekstremisme bland ungdom lokalt.

Tilbake til toppen

Formål

Målet for ordningen er å styrke den frivillige innsatsen for å forebygge at unge rekrutteres til voldelige og ekstremistiske miljø. Tilskuddsordningen retter seg mot alle typer radikalisering og voldelig ekstremisme. Midlene skal stimulere til etablering av lokale arenaer for dialog, prosjekter og andre aktiviteter som retter seg inn mot ungdom.

Midlene kan også benyttes til kompetanseheving for frivillige og offentlige aktører som er sentrale for å forebygge voldelig ekstremisme blant ungdom på lokalt nivå.

Tilbake til toppen

Hvem kan søke?

Kommuner kan søke om tilskudd til lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Midlene vil bli tildelt konkrete tiltak/prosjekter, og man kan søke om støtte til flere tiltak. Midlene forutsetter samarbeid med lokale frivillige aktører og må også sees i sammenheng med kommunens SLT-arbeid, der dette er etablert. En kommune eller et regionråd kan søke på vegne av flere kommuner.

Tilbake til toppen

Hva det gis støtte til

Ordningen er rettet mot tiltak/prosjekter hvor kommunene samarbeider med frivillige organisasjoner. Ordningen kan også ses i sammenheng med Justisdepartementet (JD) sin tilskuddsordning knyttet til dette temaet (Post 60 – Tilskudd til kommuner). Kommunene kan altså søke på begge tilskuddsordningene, og eventuelle andre.

Gjennomføring av prosjekter og tiltak det søkes støtte til må kunne stå på egne ben, og ikke gjøres betinget av innvilget støtte fra JD sin eller andre tilskuddsordninger. Hvis man søker støtte fra flere offentlige instanser til samme tiltak/prosjekt skal det framgå av søknaden.

Eksempler på tiltak det kan gis støtte til er:

  • Dialogmøter, seminarer, konferanser, undervisningsopplegg eller andre aktiviteter for ungdom og målet er å skape inkluderende arenaer for diskusjon om spørsmål knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme, og nærliggende temaer.
  • Kompetansehevende tiltak for offentlige og frivillige aktører som er sentrale for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme på lokalt nivå.

Det gis støtte til gjennomføring av slike prosjekter og tiltak, herunder gjennomføring av arrangementer og lignende, og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og prosjektmedarbeidere. Kommunen kan bruke midlene til å støtte frivillige organisasjoner man har prosjektsamarbeid med.

Midlene skal ikke brukes til å finansiere ordinær drift av tjenester. Prosjektmidlene kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

Tilbake til toppen

Kriterier for tilskudd

Søknaden skal omhandle konkrete prosjekter innen forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Følgende momenter vektlegges i søknadsbehandlingen:

  • Prosjektplan og -styring
  • I hvilken grad frivillige aktører involveres i prosjektet
  • Kunnskap om og evne til implementering av relevante metoder og aktiviteter
  • I hvilken grad tiltakene understøtter kriminalitetsforebyggende samarbeid, som SLT eller liknende
  • Prosjektets omfang (det gis støtte til prosjekter innenfor størrelsesordenen 20 000–300 000 kroner)
  • Overføringsverdi
Tilbake til toppen

Formelle vilkår

Tilskuddet skal kun brukes til de tiltak det er bevilget for. IMDi kan kreve tilskuddet tilbakebetalt dersom det ikke benyttes i tråd med forutsetningene i tilskuddsbrevet. Ubenyttede midler skal tilbakeføres til IMDi.

Kommunene skal delta i formidlingen av erfaringer og resultater til andre kommuner og offentlige myndigheter. Kommunene skal også bidra i evaluering av ordningen. Dette vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrevet til de kommuner som innvilges støtte.

Tilskuddsmidlene skal benyttes og regnskapsføres i 2016. Eventuelle ubenyttede midler ved årets slutt skal tilbakeføres IMDi.

Tilbake til toppen

Søknadens form og innhold

Søknadsfrist: 12. februar 2016

Søknaden skal leveres via nettbasert søknadsskjema på IMDis tilskuddsweb, Elektronisk søknadsskjema, samt informasjon og veiledning om bruken, er lagt ut på nettsiden.

I søknaden skal det tydeliggjøres hvilke frivillige organisasjoner som kommunen skal samarbeide med om gjennomføring av prosjekter og tiltak. Innvilgede søknader vil bli bekreftet med tilskuddsbrev fra IMDi.

 

 

Tilbake til toppen

Rapportering

Kommunene har rapporterings- og regnskapsplikt. Hensikten med rapporteringen er å etterprøve i hvilken grad målene for tilskuddsordningen nås.

Tilskuddsrapport

Tilskuddsrapport skal leveres på nettbasert rapporteringsskjema innen 1.3.2017. Kommunen skal redegjøre for resultater og ressursbruk i prosjektperioden. Hensikten med rapportering fra prosjektet er å dokumentere i hvilken grad man har oppnådd målet med tilskuddsordningen. Rapporten skal inneholde faglige vurderinger av metoder som er brukt, oppsummere erfaringene og identifisere problemstillinger og utfordringer i prosjektarbeidet. Rapporten skal utformes slik at den lett kan videreformidles til andre og legges ut på IMDis hjemmesider.

Elektronisk rapporteringsskjema vil være tilgjengelig på IMDis nettsider.

Regnskapsrapportering

Prosjektregnskap skal leveres innen 15.3.2017. Prosjektregnskapet skal inneholde oversikt over prosjektets inntekter og utgifter. Krav til rapportering, herunder innhold og form, vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrev til de kommuner som innvilges støtte.

Manglende rapportering

Dersom IMDi ikke mottar rapportering innen angitte frister, vil midlene kunne bli krevet tilbake, og det vil også kunne få konsekvenser for fremtidig utbetaling av tilskudd.

Tilbake til toppen

Kontroll og klageadgang

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling av tilskudd i henhold til dette rundskrivet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3, første ledd og 28.

Tilbake til toppen

Kontaktperson

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til IMDi, tlf 24 16 88 00, eller til Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot i IMDi Øst, seksjon for inkludering og deltakelse (telefon: 458 30 716, e-post: hnr@imdi.no).

Tilbake til toppen

Vedlegg: Prosjekter som får tilskudd i 2016

KommuneProsjektInnvilget støtte
Bergen "Dialogkonferanse for ungdom – Bergen kommune og Bergen moske" og "Kurs om forebyggingsarbeid av radikalisering for imamer i Bergen" 250000
Bømlo Tidleg innsats mot radikalisering og valdeleg ekstremisme 50000
Drammen  Kunnskap – nøkkelen til forebygging av voldelig ekstremisme 300000
Etne og Vindafjord Forebygging av radikalisering og voldeleg ekstremisme 100000
Fredrikstad Engasjement, bevissthet og kunnskap om radikalisering og voldelig ekstremisme 200000
Kristiansand "Det er mennesker det handler om – frivillighetens rolle" og "Rundebordsmøter og seminar for mødre" 280000
Oslo Forebygging av utenforskap og voldelig ekstremisme (FUVE-prosjektet) 1000000
Sandnes Medborgerkompetanse via bevisstgjøring og dialog 120000
Skien Ungdom i dialog og handling om identitet og fremtid 200000
Stavanger Ett mål – ett samfunn 200000
Vestre Toten Kompetanseheving i å forebygge ytringshat mot innvandrere og ekstremisme 300000
Tilbake til toppen