Tilbake til toppen

Innledning

Den store økningen av flyktninger som skal bosettes i norske kommuner har ført til et behov for å styrke frivillighetens innsats for å sikre en rask og god integrering. Frivilligheten kan spille en særlig viktig rolle for å skape kontakt mellom lokalsamfunn og beboere i asylmottak.

Tilbake til toppen

1. Søknadsfrist

30.3.2016

Tilbake til toppen

2. Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å utnytte ventetiden i asylmottaket best mulig og å forberede flyktninger til bosetting i kommunene.

Tilskuddet skal stimulere til aktiviteter som bidrar til at beboere i mottak får en meningsfull hverdag og bedre muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning.

Tilbake til toppen

3. Målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppen for tilskuddsordningen er beboere i asylmottak, primært over 18 år.

Familieaktiviteter omfattes av tilskuddsordningen.

Utlendingsdirektoratet (UDI) forvalter en tilskuddsordning til aktiviteter for barn og unge som bor i asylmottak

IMDi og UDI samarbeider i sin forvaltning av disse tilskuddsordningene.

Tilbake til toppen

4. Hva det gis støtte til

Aktivitetene skal kunne foregå enten i asylmottak eller i lokalmiljøet. Det gis primært støtte til aktiviteter for beboere i ordinære asylmottak. Aktivitetene skal tilrettelegge for forståelse av menings- og ytringsfrihet, trosfrihet og likestilling.

Organisasjonene bør inngå et samarbeid med kommunen, næringsliv, asylmottak og andre organisasjoner der det er hensiktsmessig.

Det oppfordres til samarbeid med innvandrerorganisasjoner. Frivillige organisasjoner kan eksempelvis søke om støtte til:

  • Norsktrening
  • Kunnskap om det norske samfunnet
  • Arbeidsrettede tiltak, for eksempel mentorordning
  • Veiledning om bolig
  • Flyktningguide og lignende
  • Idretts- og friluftsaktiviteter
Tilbake til toppen

5. Tildelingskriterier

Følgende momenter vektlegges i søknadsbehandlingen:

  • Prosjektplan- og styring
  • Økonomistyring
  • Prosjekter som treffer flest mulig mottaksbeboere
  • At det er inngått samarbeid med beboere i mottak
Tilbake til toppen

6. Formelle vilkår

Med frivillig organisasjon forstås her først og fremst ideelle organisasjoner, dvs. foreninger, lag, stiftelser, m.m., som er registret i Brønnøysundregistrene. Det blir ikke gitt støtte til private foretak eller organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål. 

Søkere må være registrerte i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene

Organisasjonsnummeret må oppgis i søknaden, for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være juridisk person. For å få utbetalt et eventuelt tilskudd må søkere ha opprettet en egen bankkonto for virksomheten.

Tilskuddet skal kun brukes til de tiltak det er bevilget for. Det forutsettes at midlene blir brukt til den målgruppen de er tiltenkt, at det er samsvar mellom tilskudd og aktiviteter, og at kriterier og retningslinjer for øvrig blir fulgt. IMDi kan kreve tilskuddet tilbakebetalt dersom det ikke benyttes i tråd med forutsetningene i tilskuddsbrevet. 

Tilskuddet skal benyttes og regnskapsføres i 2016. Ubenyttede midler ved årets slutt skal tilbakeføres til IMDi.

Det kan gis støtte til innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene. 

Sentralleddet i landsdekkende organisasjonene kan søke om en pott til fordeling mellom lokallagene. Lokallagene kan ikke motta støtte til samme tiltak/aktivitet både fra IMDi direkte og fra IMDi via eget sentralledd.

Tilbake til toppen

7. Søknadens form og innhold

Søknaden skal sendes til post@imdi.no.

Søknaden skal blant annet inneholde en beskrivelse av prosjektet/tiltaket, hvordan det skal gjennomføres, og hvordan det skal bidra til målet for ordningen, samarbeidspartnere, samt budsjett. Organisasjonen bes opplyse om de har søkt, eller mottatt, tilskudd til lignende prosjekter for inneværende år.

Innvilgede søknader vil bli bekreftet med tilskuddsbrev fra IMDi.

Tilbake til toppen

8. Rapportering for tilskudd 2016

Statusrapport

Statusrapport skal oversendes IMDi innen 1. september 2016. Dersom det oppstår vesentlige endringer i forhold til budsjett og aktivitetsplan i løpet av tilskuddsåret, skal IMDi så snart som mulig orienteres om dette.

Tilskuddsrapport

Tilskuddsrapport skal sendes via post@imdi.no innen 16. januar 2017. Hensikten med rapportering fra prosjektet er å dokumentere i hvilken grad man har oppnådd målet med tilskuddsordningen. Rapporten skal utformes slik at den lett kan videreformidles til andre.

Rapporteringsskjema vil være tilgjengelig på IMDis nettsider.

Kriterier for mål- og resultatoppnåelse vil fremgå av rapporteringsskjema og av tilskuddsbrev fra IMDi til organisasjoner som mottar støtte.

Regnskapsrapportering

For støtte f.o.m. kr 100 000 kreves det regnskap etter regnskapsloven og revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 805. Når dette er nødvendig for å få god nok oversikt over økonomien, kan det i tillegg kreves regnskap for hele virksomheten og revisjonsberetning etter revisjonsstandard ISA 700.

For støtte under kr. 100 000 kreves det regnskap og eventuelt bilagsoversikt.

Rapporteringsfrist for prosjektregnskap og revisjonsberetning er 15. mars 2017.

Manglende rapportering

Dersom IMDi ikke mottar rapportering innen angitte frister, vil midlene kunne bli krevet tilbake, og det vil også kunne få konsekvenser for fremtidig utbetaling av tilskudd.

Tilbake til toppen

9. Kontroll og klageadgang

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets vedtak om tilskudd i henhold til dette rundskrivet er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Det er således klageadgang jf. fvl § 28. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justisdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

Tilbake til toppen

10. Nærmere opplysninger – kontaktpersoner

IMDi Vest (Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane): Mariam Mafi, 97 68 89 98, mma@imdi.no

IMDi Midt (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal): Fiffi Namungunga, 90 28 85 31, fina@imdi.no

IMDi Sør (Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark): Mons Sydness, 90 93 96 05, msy@imdi.no

IMDi Indre-Øst (Buskerud, Hedmark, Oppland): Petter Hansen, 90 41 05 47, pha@imdi.no

IMDi Nord (Finnmark, Troms, Nordland): Baard Espen Arnøy, 48 50 88 20, bea@imdi.no

IMDi Øst (Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo): Arezo Banafsheh, 40 60 02 04, aba@imdi.no

Sentralleddet i landsdekkende organisasjoner kan kontakte Arezo Banafsheh

Tilbake til toppen

Vedlegg: Søknadsskjema lokale organisasjoner

Tilbake til toppen

Vedlegg: Søknadsskjema sentralleddet i landsdekkende organisasjoner

Tilbake til toppen

Oversikt over tilskuddsmottakere

Hvilke organisasjoner mottok dette tilskuddet i 2016? Se oversikten her (pdf).

Tilbake til toppen