Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2020

Sist oppdatert: 17. juli 2020

Kort om tilskuddet

 • Søknadsfristen er ute. Se oversikt over hvem som mottok tilskudd nederst på siden.
 • Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene.
 • Ramme: 20 mill. kroner
 • Søknadsfrist: 29. april 2020

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til god formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen, herunder informasjon om de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene. Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner, som for eksempel manglende digitale eller språklige forutsetninger ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler.

Hvem kan søke tilskudd?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Målgrupper for tiltakene

Målgrupper for tiltakene er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente,
arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere, og barna deres. Beboere i asylmottak er ikke målgruppen for tiltakene.

Hvem forvalter ordningen?

IMDi behandler søknader om støtte til prosjekter og tiltak innen ordningens formål.

Kriterier for tilskudd over ordningen

Formålet med ordningen er spredning av helsemyndighetenes informasjon og annen relevant informasjon knyttet til koronaviruset til innvandrerbefolkningen. Informasjonstiltak kan blant annet omfatte; generelle råd til befolkningen, smitte og inkubasjonstid, karantene og isolasjon, risikogrupper, når lege skal kontaktes, helsehjelp hjemmefra, reiseråd, hvordan snakke med barn om koronaviruset, skole og barnehage mm. Informasjon om sosiale og økonomiske forhold knyttet til den aktuelle situasjonen kan for eksempel omfatte arbeid, bolig, skole, barnehage, NAV og det offentlige og frivillige hjelpeapparatet overfor sårbare barn og unge. Det legges til grunn at eksisterende offentlige nettressurser (FHI, Helsenorge.no, m.fl.) benyttes i informasjonsarbeidet.

Offentlige råd og påbud knyttet til smitteforebygging av koronaviruset skal overholdes i gjennomføringen av tiltakene. Tilskuddsmottakerne skal også legge opp til informasjonsspredning på andre språk enn norsk.

Søkerne oppfordres til å samarbeide med andre organisasjoner.

Hva kan støtten brukes til?

 • Støtte til prosjekter kan benyttes til tiltak/aktivitet, og nødvendig administrasjon av disse, i frivillige organisasjoner, inkludert prosjektledelse og -medarbeidere. Det kan omfatte innkjøp av utstyr som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten/tiltakene.
 • Tiltak som innebærer oppsøkende virksomhet i form av råd og veiledning av personer i målgruppen prioriteres. Offentlige råd og påbud om smittevern skal ivaretas.
 • Det kan både gis støtte til prosjekter som skal gi informasjon på svært kort sikt og til prosjekter som bidrar og støtter informasjonsarbeidet i en senere fase, se for øvrig punkt 7 i rundskrivet.
 • Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene.

Tidsperiode for tilskudd

Det gis kun støtte til prosjekter og tiltak som kan gjennomføres innen utgangen av 2020.

Hvilke prosjekter får støtte?

Når IMDi skal prioritere hvilke søkere som skal få tilskudd er følgende viktig:

 • Tydelig beskrivelse av målene og målgruppene for prosjektet/tiltaket
 • Konkrete og målbare mål for prosjektet/tiltaket
 • Prosjektet/tiltaket kan settes i gang raskt
 • En realistisk fremdriftsplan og budsjett
 • Søkers/organisasjonens kompetanse på området, samt kunnskap om og evne til å implementere relevante metoder og aktiviteter
 • Søkers/organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle innvandrermiljøer
 • Frivillig innsats i tiltakene
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner i gjennomføring av tiltaket

IMDi vil legge til rette for variasjon i type prosjekter og målgrupper.

Hvor mye kan det søkes om?

Det kan gis støtte til prosjekter med budsjett på inntil 500 000 kroner, og enkelttiltak på minimum 20 000 kroner.

Slik søker du

Søknad til IMDi skal sendes via IMDis søknadsportal.

Logg inn i Søknadsportalen

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet? (oppgi i så fall dato og saksnummer)

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse opp mot formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Eventuelle andre finansieringskilder for prosjektet
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet, skal det redegjøres for dette.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottakere skal sende inn tilskuddsrapport til IMDi innen 15. januar 2021. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.

Tilskuddsmottaker bes om en statusrapportering på tiltak og/eller resultater innen en måned etter at tilskuddsmidlene er innvilget. Tilskuddsmottaker bes også forholde seg aktivt til eventuelle koordineringstiltak fra IMDi.

Tilskuddsmottaker skal også, innen 15. mars 2021, levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap eller et prosjekt/tiltaksregnskap, som skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Nærmere rapporteringskrav vil framgå av tilskuddsbrev til søker som får innvilget støtte.

Rundskriv

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2020.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til IMDi:

Marit Lund Larsen: mll@imdi.no, tlf. 90 59 22 23

Tajana Selimovic : tase@imdi.no, tlf. 47 36 63 62

Farahnaz Bahrami: fba@imdi.no, tlf. 46 84 69 00

Disse fikk tilskudd i 2020

Disse prosjektene i regi av frivillige organisasjoner fikk tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen:

MottakerProsjektBeløp i kroner
Abloom Abloom deltar i fellesdugnad mot koronaviruset 250 000
Afghansk Forening Tromsø (Aft) Formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolknings i kommune 15 000
African Cultural Awreness In Norway Stopp koronaviruset – Hva må jeg gjøre 20 000
Afrikansk Helse- Og Sosial Utvikling Organisasjon Culturally tailored health information about Corona-virus for immigrants in Norway 300 000
Aktive kvinner i Bjerke Den nye hverdagen – Norge i koronatider 35 000
Aktivno Informasjonstiltak for russisktalende innvandrere 50 000
A-larm Bruker- og Pårørendeorganisasjon for Åpenhet Om Rus og Behandling Sammen kampen mot Korona 400 000
Alevi Kultur Forening Informasjonstiltak om koronaviruset til tyrkisk/kurdisk og zazaki-talende innvandrerbefolkning 50 000
Annai Poopahti Tamilsk Kultursenter Digital er vi sammen 100 000
Asker & Bærum Afghansk Forening Tiltak og info om korono 40 000
Askim frivillighetssentral Informasjonstiltak Korona 40 000
Bayani Sosial og Kulturell Forening Allsidig opplæring av innvandrere mot korona og hvordan holde seg psykisk hjemme 30 000
Bergen Moske Informasjonstiltak om korona til innvandrere 100 000
Blå Kors Kristiansand Kunnskap i korona-tider 290 000
Bossmo & Ytteren IL Info til syriske og afghanske familier og aktive 20 000
Bydelsmødre Norge Bydelsmødrenes koronahjelp 430 000
Bydelsmødre Norge Koronainformasjon via regionale nøkkelpersoner 200 000
Bærum Somalisk Samfunn Informasjon om koronaviruset og smittevern 50 000
Caritas Bergen Informasjon og oppfølging av sårbare grupper om gjeldende smitteverntiltak 100 000
Chin Community in Norway Spre informasjon og myndighetenes råd om koronaviruset på chin språk 80 000
Dankahadal Full informasjon for somaliere om korona 30 000
Den Etiopiske Ortodokse Kirke i Norge Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen 2020 200 000
Den Kurdiske Kulturforening i Østfold Koronaviruset 2020 20 000
Den Norske Turistforening Oslo og Omegn Friluftsmapper 95 000
Den Somaliske Foreningen i Nordhordaland Stopp korona som går ut på: Rådgivning av somaliske familier om koronasituasjonen i regi av regjeringens smittetiltak 20 000
Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina Informasjonsformidling – COVID19 150 000
Det Islamske Kultursenter Samfunn I Norge – Diksin Forebygging av korononasmittespredning 90 000
Det Sudaniske Samfunnet På Sørlandet Forebygge covid19 15 000
Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen Og Omegn Formidling av koronavirusinformasjon til norsk-tyrkere 20 000
Diabetesforbundet Diabetes og innvandrerhelse 150 000
Diversify Sammen om å bekjempe COVID-19 100 000
DNT Drammen og Omegn Tur som felles arena for informasjon 50 000
Drammen Minoritetsråd Aktiviteter i forbindelse med koronavirus 150 000
Drammen Sanitetsforening Helsefremmende ambasadører 150 000
Equality Alt blir Bra – tillitsbasert dialog rundt Covid-19 200 000
Erit (Eritreere For Rettferdighet Integrering Og Trygghet) Covid-19 info 30 000
Eritrean Professionals Association In Norway (Epan) Formidling av koronainformasjon til innvandrere fra Eritrea 30 000
Eritriesk Forening i Stange Økt kunnskap om COVID-19 blant vår medlemmer i Stange 15 000
Fjellregionens Kulturforening Koronatiltak i Fjellregionen 50 000
FLAM Norge FLAM helseinfo-crew 50 000
Flerkulturell Kvinneforening Informasjonsarbeid i bydel Østensjø 50 000
Follo Soroptimistklubb Informasjon for innvandrerkvinner om koronaviruset 40 000
For Fangers Pårørende (FFP) Informasjon om koronavirus på flere språk til pårørende av innsatte 50 000
Foreningen ICDP Norge Koronainformasjon gjennom interaktive digitale ICDP-foreldreveiledningsgrupper 270 000
Forum For Integrering Og Dialog Agder FIDA – Informasjonstiltak Covid 19 200 000
Frelsesarmeen Råd og veiledning til arbeidsinnvandrere i Oslo 350 000
Født Fri Veier ut av negativ sosial kontroll – flerspråklig videoserie i 5–8 sekvenser 200 000
Grace Center For Peace and Development Tiltak for informasjon om koronasmitte i den somaliske befolkningen i Oslo 100 000
Groruddalen Think Tank Koronafelting Groruddalen 150 000
Grønland foreldre og barn gruppe Sammen mot epidemien! Sammen er vi sterke 50 000
Hadsel Frivilligforening Inormasjon og veiledningstiltak om korona til innvandrere 20 000
Halden frivilligsentral Omsorg, glede, trygghet og fakta om korona 100 000
HivNorge Å leve med hiv i koronaens tid 70 000
Hjerte for Sandnes Hjerte for Sandnes i praksis 50 000
Holmlia Nærmiljøsenter og Frivilligsentral Innvandrerkvinner som nøkkelinformanter 100 000
Hopeful Hopeful gir koronaråd og påbud 300 000
Indica Mihi – Fortell Meg Fortell meg hva du trenger å vite for at du bedre kan håndtere koronakrisen 50 000
Info123 Digital kampanje for koronainformasjon og veiledning for norsk-somaliere i Norge 200 000
Innvandrernes Landsorganisasjon Informasjonstiltak om koronaviruset til innvandrere i Norge 200 000
Integration And Cultural Diversity Organisation (ICDO) Covid19 ICDO informasjonstiltak 130 000
Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG ) Informasjonsspredning og holdningsskapende tiltak om COVID-19 350 000
Internasjonal Velferdsforening Trøndelag IVTs innsats under korona 200 000
International Sandwich Brothers Koronavirus-informasjon: Sju språk, én is - godt smittevern. 375 000
Islamsk Råd Norge Korona-informasjon til innvandrergrupper 350 000
Kawther Al-Nabi Hjelp deg selv 50 000
KFUK–KFUM Norge Familiepakker og målrettet informasjon for å bedre levevilkår til sårbare flerkulturelle familier i Haugesund 150 000
Kreftforeningen Korona og kreft – informasjon på somali og urdu 75 000
Kristen Besøkstjeneste Ekstraberedskap koronakrisen 100 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) KIA Rogaland –  Informasjonsdeling via Internasjonal kafèes nettverk i Sandnes 200 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Informasjonstiltak om koronaviruset via KIA Velferds nettverk i Oslo 100 000
Kultursenteret Sisa Koronainfo til innvandrerbefolkninga 70 000
Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter Kurdisk informasjonsarbeid om korona/Covid-19 50 000
Kvinnenettverket Noor Helseparty mot Corona 100 000
Latinamerikansk forening Alle mot korona! 100 000
LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk LINs nasjonale hjelpetelefon 300 000
LoPe Forening For Mikrointegrering Korona 2020: Informasjon gjennom mikrointegrering 140 000
Lørenskog Idrettsforening Informasjonstiltak om korona for innvandrere i Lørenskog Idrettsforening og Lørenskog kommune. 50 000
Mandari En flerspråklig automatisert infokanal (koronavirus) 200 000
Mental Helse Oslo Pandemi, minoriteter og psykisk helse - Kampanje "Åssen går det?" 200 000
Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank Korona-talkshow med Svart Humor 300 000
Mio Minoritetenes Interesseorganisasjon Covid19 – oppsøkende og informasjonsarbeid 50 000
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner Minoritetskvinners egen innsats teller – informasjon, tilgjengelighet og digitale ferdigheter i en krevende tid 400 000
Multikulturelt Initiativ Og Ressursnettverk (MiR) Familieliv i koronatid – podcast og video 150 000
Muslimsk Dialognettverk Fase 2/3 – Awareness Awareness Awareness (3xA) 100 000
Muslimsk Dialognettverk Fase 1/3 – Styrke digitalkompetanse på flere plan for å håndtere den nye hverdagen 100 000
Muslimsk Råd Agder Informasjonstiltak om koronaviruset 2020 40 000
Møhlenpris idrettslag Faktaspredning 75 000
Møtestedet Informasjonsformidling om korona til tre innvandrergrupper i Herøy 50 000
Najib Helse Organisasjon Oppsøkende informasjonsarbeid rettet mot norsk-somaliere 50 000
Narvik frivilligsentral Informasjon for alle 200 000
Nasjonal Organisasjon For Etnisk Minoritetsmenn Oppdatert 50 000
Nasjonalforeningen for folkehelsen Kommunikasjonstiltak om covid-19-situasjonen for eldre med etnisk ikke-norsk språk og kulturbakgrunn 250 000
Natur Friluftsliv og Dyrenes Velferd Environmental Welfare Koronahjelpen Østlandet 40 000
Nordic Chinese Communication Koronavirusinformasjon til den kinesiske gruppen i Norge 200 000
Norges Fotballforbund Fotballens koronavettregler 50 000
Norges Handikapforbund Dobbelt minoritet, dobbelt utsatt 175 000
Norsk Folkehjelp Bodø Walk and Talk 20 000
Norsk Innvandrerforum Informasjon om koronavirus og forebyggende tiltak 20 000
Norsk Tamilsk Helse Organisasjon Norsk-tamilsk koronatiltak 93 000
Oslo Idrettskrets Informasjonsarbeid i en utfordrende koronatid 100 000
Pakistansk Kulturforening Skedsmo Vesten møter Østen Korona 2020 130 000
Papillon FREE SPACE –  Krysskulturell videopodcast i koronatiden 115 000
Pawa Foundation – Norway Fremme et trygt miljø for pan-afrikanske innvandrere i Oslo i forbindelse med pandemien COVID-19. 100 000
Polonia Korona informasjonstiltak på polonia.no 100 000
Radio America Latina Viktig informasjon om Covid 19 til minoriteter – Lytt til din lokaladio 300 000
Redd Barna Filmsnutter på ulike språk rettet mot barnefamilier 95 000
Russisktalendes Forening Kalina Informasjonstiltak for eldre med innvandrerbakgrunn fra tidligere Sovjet/russisktalende 20 000
Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid (Rkf). Formidling av korona-relatert informasjon og veiledning om korona-relaterte helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser på ahmarisk for etiopiere og eritreere i Norge. Et nettbasert prosjekt som kommer hjem til folk på eget språk de mestrer godt. 300 000
Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral (SAIFF) Ingen plass for virus i vårt samfunn 250 000
Salam Queerantine 150 000
Samfunnsstiftelsen Ungdom Mot Vold Informasjonsformidling til innvandrere med kort botid 150 000
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) Koronakrisen: informasjon og praktisk bistand til sårbare grupper 200 000
Somaliere I Tromsø – Sit IRÅD 175 000
Somalisk Forening Moss/Rygge Info for somalere i Moss 20 000
Somalisk Velferdsforening For Østfold Spredning av korona-informasjon på somalisk språk til somalisk miljøet i Fredrikstad og Østfold. 20 000
Sortland frivilligsentral Vi står sammen – informasjonstiltak for innvandrere 80 000
Sportsklubben Brann Sportsklubben Brann – Korona og samspill 100 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Østfold Informasjonstiltak om koronaviruset for innvandrerbefolkningen i Fredrikstad. 300 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Informasjonssenteret i Hollendergata 10 300 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Korona-informasjonsarbeid i Bydel Stovner 300 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Covid19 – Informasjonstiltak ved PMV 400 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Informasjon, veiledning og støtte til sårbare og utsatte migranter 225 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø Informasjon om smittefare og smittevern – korona 200 000
Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Informasjon om hjelpetilbud ved vold 400 000
Stiftelsen Mangfold I Arbeidslivet Mangfold Kontra Korona. Ta hverdagen tilbake – veiledning og kvalitetsikring av informasjon for polske, somaliske og pakistanske grupper i Norge. 300 000
Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet Spre informasjon – ring en venn Asker norsk 50 000
Syrisk Forening Veiledning for voksne og barn i forbindelse med koronaviruset 40 000
Søndre Nordstrand Innvandrerforening (Sni) Informasjon til flerkulturell befolkning på radio om korona på flere språk 300 000
Tabanka Dance Ensemble WOKE – getting to know Miss Rona 250 000
Tabassum Kulturell og Sosial Forening i Østfold Tilskudd for Tabassum forening 30 000
Tamilenes Solidaritetsgruppe i Norge Informere helsemyndighetenes tiltaket til innvandrerfamilier 50 000
Tamilsk Barn- og Ungdomsaktivitetssenter Formidling av myndighets opplysninger om koronavirus 30 000
The Childhood By The Dvina Informasjonskampanje ifm. COVID-19 rettet mot russisktalende i Rogaland (mulighet for å dekke hele Norge) 30 000
Trøndelag Felles Innvandrerråd Informasjonstiltak om koronaviruset 2020 95 000
Tusmo Association Flerespråklig informasjon om Covid-19 i Vestland 163 000
Tverrkulturell Helseinfo (THI) Bruke innvandreres egne ressurser for å redusere spredningen av koronaviruset 200 000
Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon I Norge Korona-informasjon til tyrkere i Norge 84 000
Utrop AS Distribusjon av korona-info til innvandrere 180 000
U-Turn Flerkulturell koronaopplysning 150 000
Vestfold Kurdisk Senter Koronavirus 50 000
Vestfold Røde Kors Korona goodiebag 400 000
Vær Stolt Vær Stolt – Hjertet av Holmlia 200 000
Fant du det du lette etter?