Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

Sist oppdatert: 13. januar 2020

Kort om tilskotet

 • Tilskotsordninga består av to typar tilskot, persontilskot og grunntilskot. 
 • Persontilskot blir automatisk utbetalte til kommunar for vaksne innvandrarar som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
 • Grunntilskot blir automatisk utbetalte til små og mellomstore kommunar, og skal betre dei økonomiske rammevilkåra når det gjeld opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Kven er i målgruppa

 • Vaksne innvandrarar som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap jf. introduksjonlova § 17, og som har fått opphaldsløyve frå og med 1. januar 2018:
  • opphaldsløyve etter utlendinglova som gjev grunnlag for permanent opphaldsløyve
  • kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon etter utlendinglova § 34
  • begrensa opphaldsløyve som medlem av barnefamilie i påvente av dokumentert identitet etter utlendinglova § 38 femte ledd bokstav a eller b, eller
  • begrensa opphaldsløyve som einsleg mindreårig i påvente av dokumentert identitet etter utlendinglova § 38 femte ledd bokstav a eller b
 • Persontilskot skal bidra til at kommunar gjennomfører opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, slik at dei lærer tilstrekkeleg norsk til å kunne fungere i yrkes- og samfunnslivet. Tilskotet skal dessutan gå til å gjennomføre prøver i norsk og samfunnskunnskap.
 • Grunntilskotet er eit årleg tilskot og skal betre dei økonomiske rammevilkåra for små og mellomstore kommunar når det gjeld opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Korleis blir tilskota berekna

Felles for både persontilskotet og grunntilskotet

 • For personar som bur i mottak, blir tilskota utbetalte til vertskommunen for mottaket.
 • For personar som ikkje bur i mottak, blir tilskota utbetalte til bustadkommunen. Den folkeregistrerte adressa til personane styrer kva for kommune som blir rekna som bustadkommune.

Persontilskotet

 • Personar kan utløyse persontilskot i maksimalt tre år etter faste satser.
 • Året personen får innvilga førstegongs opphaldsløyve som gjev grunnlag for permanent opphaldsløyve, blir rekna som år 1. Dette gjeld likevel ikkje for personar som har eit avgrensa opphaldsløyve som medlem av barnefamilie; for desse blir førstegongs fornying av opphaldsløyvet rekna som år 1.
 • Nokre personar utløyser ikkje persontilskot i tre år. Desse er
  • personar som er under 16 år når dei får innvilga førstegongs opphaldsløyve som gjev grunnlag for permanent opphaldsløyve, og som fyller 16 år innan det har gått tre år. Ettersom tilskot blir utbetalte for personar mellom 16–67 år, blir ikkje tilskotet utbetalt før personen fyller 16 år. Dette kan føre til at nokre personar utløyser persontilskot år 2 og/eller år 3, men ikkje tilskot for tidlegare år.
  • personar som går frå å berre ha plikt til opplæring til å ha rett og plikt til opplæring. Ettersom tilskot ikkje blir utbetalte for personar som berre har plikt til opplæring, kan dette føre til at nokre personar utløyser persontilskot i mindre enn tre år.
 • Dersom ein person flyttar mellom kommunar, blir tilskotet delt mellom til- og fråflyttingskommunen, basert på butida i den einskilde kommunen. Den kommunen der ein person har lengst butid i løpet av året, vil få den største delen av tilskotet. Sjå rundskriv for detaljer.

Grunntilskotet

 • Grunntilskot blir utbetalt til kommunar som har mellom 1–150 personar i berekningsgrunnlaget for tilskotet per 15. januar 2020.
 • Berekningsgrunnlaget for tilskotet i 2020 er personar som kom inn i målgruppa for rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap i perioden 16.01.2017–15.01.2020, og som per 15. januar 2020 framleis er i målgruppa.
 • Personar er med i berekningsgrunnlaget for grunntilskotet i maksimalt tre år.
 • Det er året etter personen får innvilga førstegongs opphaldsløyve som gjev grunnlag for permanent opphaldsløyve, som blir rekna som år 1. Dette gjeld likevel ikkje for personar som har eit avgrensa opphaldsløyve som medlem av barnefamilie; for desse er året etter førstegongs fornying av opphaldsløyvet å rekne som år 1.
 • Det er ikkje krav om at vedtak må vere registrert, for å få utbetalt grunntilskotet slik det er for persontilskotet.

Slik får kommunen tilskot

 • For å få utbetalt persontilskot må kommunen registrere vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, vedtak om fritak frå plikt eller vedtak om behovsprøvd norskopplæring i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).
 • Persontilskotet blir utbetalt tidlegast i kvartalet etter at vedtaket er registrert av kommunen. Tilskotet blir utbetalt automatisk for heile perioden personen bur i kommunen, uavhengig av når vedtaket blir registrert.
 • Slik registrering må gjerast for alle personar, også for dei som flyttar til kommunen, og som kan ha fått opplæring i ein annan kommune tidlegare.

Dette får kommunen i tilskot

Persontilskotet

TilskotSats for personar frå Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New ZealandSats for personar frå Afrika, Asia, Aust-Europa, Sør-Amerika og Mellom-Amerika, Oseania (unnateke Australia og New Zealand)

Persontilskot år 1 for 2020

14 300 kroner

33 500 kroner

Persontilskot år 2 for 2019

25 800 kroner

66 600 kroner

Persontilskot år 3 for 2018

16 100 kroner

46 500 kroner

Grunntilskotet

Tal på personar i berekningsgrunnlagetSats

1–3 personar

194 300 kroner

4-150 personar

589 000 kroner

Når blir tilskotsmidlane utbetalte

TilskotstypeUtbetalingsdatoUtbetalinga gjeld

Persontilskot år 1

15. mai 2020

Nye personar i målgruppa og som er registrert med vedtak om opplæring i NIR 01.01–31.03.2020

 

15. august 2020

Nye personar i målgruppa og som er registrert med vedtak om opplæring i NIR 01.04–30.06.2020

 

15. november 2020

Nye personar i målgruppa og som er registrert med vedtak om opplæring i NIR 01.07–30.09.2020

 

15. februar 2021

Nye personar i målgruppa og som er registrert med vedtak om opplæring i NIR 01.10–31.12.2020

Persontilskot år 2

15. februar 2020

Personar som kom inn i målgruppa i 2019

Persontilskot år 3

15. februar 2020

Personar som kom inn i målgruppa i 2018

Grunntilskot

1. februar 2020

Personar som kom inn 16.01.2017–15.01.2020

Tilskotskalkulator

Rundskriv

Kontakt oss

Ta kontakt med Kontaktsenter for IMDinett viss de har spørsmål om tilskota.

Fant du det du lette etter?