Tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker

Sist oppdatert: 4. januar 2021

Kort om tilskuddet

 • Søknadsfrister: Utviklingen i koronapandemien gjør at det nå gis automatisk utsatt søknadsfrist for søknader fra 12.11.20 – 28.02.21. Ny frist blir 12.04.2021, da må søknaden være mottatt av IMDi. For søknader som har søknadsfrist etter 28.02.21, må det søkes om utsatt søknadsfrist på ordinær måte. Vi anbefaler bruk av SvarUt.
 • Saksbehandlingstid: Kommunen må påregne fem måneders saksbehandlingstid, etter at IMDi har mottatt all dokumentasjon i saken. IMDi beklager dette, vi  jobber med å redusere saksbehandlingstiden. For spørsmål som ikke kan vente, send epost til funkhem@imdi.no. Vi takker for at kommunen utviser tålmodighet.
 • Slik søker dere: IMDI har oppdatert innholdet under dette punktet. Her ligger det nå en veileder, oppdatert skjema for informert samtykke og for innhenting av legeerklæring, som kommunen oppfordres til å benytte. Punktet dokumentasjon av funksjonsnedsettelse er også oppdatert.
 • Funkhem-tilskuddet: Kommunene kan søke tilskudd hvis de bosetter personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, alvorlige rus- eller adferdsproblemer. Tilskuddet kan dekke de ekstraordinære utgifter som følger av personens hjelpebehov. Tilskuddet er øremerket og følger den enkelte personen. Tilskudd 1 er et engangstilskudd som kan gjelde første eller andre bosettingsår. Tilskudd 2 er et større tilskudd som kan utbetales årlig i inntil fem år etter bosetting.

Mål for ordningen

Tilskuddet skal bidra til raskere bosetting av flyktninger med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker. 

Kriterier for å få tilskudd

Hvilke personer kan kommunen få tilskudd for?

 • Dere kan søke tilskudd for flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDi. Flyktningene må ha påvist nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, voldelig atferd, rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer.
 • Flyktningen dere søker om støtte til, må ha et hjelpebehov for å fungere i hverdagen.
 • Dere må dokumentere at utfordringene har oppstått før flyktningen ble bosatt i kommunen.
 • Barn som er født inntil 6 måneder etter at mor ble bosatt, er omfattet av ordningen.
 • Familiegjenforente er Ikke i målgruppen. Unntaket er dersom de kommer til Norge før flyktningen er bosatt, slik at hele familien blir bosatt fra mottak etter avtale med IMDi.

Søknadsfrister

 • Frist for førstegangs søknad er 13 måneder etter første bosettingsdato, uavhengig av om det søkes tilskudd 1 eller 2.
 • Søknadsfrist for påfølgende år er én måned etter at det at det enkelte tilskuddsåret er omme. Tilskuddsåret følger bosettingsdato.
 • Søknaden skal være mottatt av IMDi innen fristen.

Det er mulig å få utsatt fristen hvis det er tungtveiende årsaker til det. I så fall må dere søke skriftlig, innenfor den opprinnelige søknadsfristen.

Dette kan dere få i tilskudd

Kommunen kan for første eller andre bosettingsår søke om enten tilskudd 1 eller tilskudd 2:

 • Tilskudd 1 er et engangstilskudd dere kan få i enten første eller andre bosettingsår. Kostnadene dere søker om å få dekket, må være på minimum 100 000 kroner. Sats for 2020 er 190 500, som blir utbetalt i sin helhet så lenge søknaden kommer over innslagspunktet.
 • Tilskudd 2 kan innvilges årlig i inntil fem år etter bosetting. Kostnadene dere søker å få dekket må være på minimum 200 000 kroner per tilskuddsår. Maks tilskudd for 2020 er 1 361 000.
 • Enslige mindreårige kan utløse tilskudd 2 til og med det året de fyller 20 år. Hvis en enslig mindreårig av ulike grunner mister denne statusen og i stedet inngår for.eksempel som barn i familie, vil personen ikke lenger kunne få tilskudd i mer enn fem år.

Forklaring av satser i tabell under: Hvis personen blir bosatt i 2019 skal dere bruke satsen for dette året, selv om perioden går inn i 2020.

Bosettingsår Tilskudd 1 (i kroner) Tilskudd 2 (i kroner)
2020 190 500 inntil 1 361 000
2019 190 800 inntil 1 320 000
2018 190 800 inntil 1 235 000
2017 186 000 inntil 1 157 000
2016 181 000 inntil 1 111 000
2015 175 900 inntil 1 080 000
2014 170 500 inntil 852 900

Hva kan tilskudd dekke?

IMDi sender alle søknader om tilskudd til en ekstern medisinsk sakkyndig, som vurderer tiltak og omfang opp mot diagnose/utfordringer. IMDi fatter vedtak. Kommunen kan ikke klage på et eventuelt avslag.

Eksempler på hva tilskuddet kan dekke:

 • pedagogiske tiltak i opplæringssituasjon
 • miljøarbeider/støttekontakt
 • miljøterapeut
 • brukerstyrt personlig assistent
 • psykiatrisk sykepleier
 • ekstraordinær bruk av tolk
 • transport til/fra lærested
 • ansvarsgruppemøter (kan ikke overskride kr 20 000 og vurderes opp mot sakens omfang)
 • PPT-utredning
 • kommunal egenandel ved barnevernstiltak

Hva blir ikke dekket?

IMDi sender alle søknader om tilskudd til en ekstern medisinsk sakkyndig, som vurderer tiltak og omfang opp mot diagnose/utfordringer. IMDi fatter vedtak. Kommunen kan ikke klage på et eventuelt avslag.

Eksempler på hva tilskuddet ikke dekker:

 • utgifter som faller utenfor kommunens ordinære tilbud til personer med
 • samme type funksjonsnedsettelse
 • utgifter som skal gis av andre statlige instanser, f.eks. Hjelpemiddelsentralen, Husbanken, HELFO, Integreringstilskuddet, ekstratilskudd for enslige mindreårige etc.
 • analfabetisme alene
 • ordinær plass i barnehage og SFO
 • utenlandsreiser
 • fritidsaktiviteter som ikke er medisinsk begrunnet
 • klær og utstyr
 • administrasjonsutgifter. Unntaket er ansvarsgruppe/koordinering av tiltak opp til kr. 20 000)
 • førerkort
 • læremidler
 • egenandeler (unntak: kommunale egenandeler til f.eks. barnevernstiltak)
 • PC og andre datahjelpemidler
 • fysisk tilrettelegging og tilpassing av bygg
 • kompetanseheving/veiledning av personell
 • ekstrautgifter som kvalifiserer til grunnstønad fra NAV
 • hjelpemidler i hjemmet

Slik søker dere

Det er bare kommunen som kan søke. Søknaden må være komplett før dere sender den, og dere må sende én søknad per person. Det er viktig at kommunen leser rundskrivet før dere søker. Det vil også være nyttig for kommunen å lese veilederen før dere søker. Vær oppmerksom på at det er nye maler for informert samtykke og for innhenting av legeerklæring. 

1. Last ned søknadsskjema og fyll den ut maskinelt. 

2. Legg ved følgende dokumentasjon og nummerer alle vedleggene:

  Tilskudd 1 Tilskudd 2
Legeerklæring x anbefalt
Spesialisterklæring x x
Sosial- og familiesituasjon x  
Budsjett x kun ved forhåndssøkning
Regnskap   x
Minimum kostnadsnivå 100 000 kroner 200 000 kroner
 • Dokumentasjon av funksjonsnedsettelsen/atferdsvanskene:
  • En søknad skal inneholde en fagkyndig vurdering, som beskriver personens funksjonsnivå og vurdering av hjelpebehov, opplysninger om når tilstanden tok til, symptomer og forventet prognose. For tilskudd 1 kreves en legeerklæring, for tilskudd 2 kreves en erklæring fra spesialisthelsetjenesten. Fagkyndige vurderinger fra andre relevante faginstanser kan vedlegges dersom vurderingen dokumenterer eller understøtter at den omsøkte personen er i målgruppen for tilskuddsordningen, eller dokumenterer tiltaksbehovet for den omsøkte. Sakkyndig vurdering, eksempelvis fra PPT, er i seg selv ikke tilstrekkelig dokumentasjon i saken, uten at vurderingen baserer seg på nedsatt funksjonsevne. Kommunen må synliggjøre at omsøkte person er i målgruppen for tilskuddsordningen.
 • Dokumentasjon av sosial- og familiesituasjon
  • helhetsbilde av personens bo- og familiesituasjon
  • helhetsbilde av personens vansker/oppfølgingsbehov
  • beskrivelse av kommunens arbeid rundt personen
 • Beskrivelse av tiltakene
  • spesifiser innhold i tiltak for søknadsperioden
  • spesifiser kostnadene for de enkelte tiltakene. Dette kan gjøres f.eks. i form av en stillingsbrøk, antall timers oppfølging, timespris etc.
 • Budsjett som følger tilskuddsåret 
  • sett opp totalkostnaden for de enkelte tiltakene
  • det anbefales at det søkes på bakgrunn av budsjett
 • Dokumentasjon på samtykke 

3. Lag en forside med flyktningens navn, DUF-nummer og overskrift om hva søknaden gjelder.La det komme tydelig fram hvem som er kontaktperson, kontaktdetaljer, og riktig postadresse

4. Send søknaden via SvarUt / eFormidling (den raskeste og sikreste måten), ev. på papir til IMDi, Postboks 212, Sentrum, 0103 Oslo

IMDi behandler søknadene fortløpende. Hvis en søknad er mangelfull, vil IMDi etterspørre opplysninger som mangler i søknaden. I tillegg vil kommunen få en ny frist for innsendelse.

Dersom de etterspurte opplysningene ikke mottas av IMDi innen fristen, vil IMDi vurdere om søknaden kan behandles. Dersom søknaden mangler de etterspurte opplysningene som er nødvendig for at IMDi kan behandle søknaden, vil søknaden bli avvist.

Dersom kommunen leverer opplysningene som er nødvendig for at IMDi skal kunne behandle søknaden, vil innholdet i søknaden bli vurdert. IMDi vil da innvilge eller avslå søknaden om tilskuddet.

Dere mottar enten et tilskuddsbrev eller avslagsbrev i Altinn. Tilskuddsbrevet bekrefter hvor mye kommunen får i tilskudd, til hvilke tiltak og for hvilken periode, og opplyser om frist for å rapportere.

Det er mulig å søke om omgjøring fra tilskudd 1 til tilskudd 2, dersom kostnadene blir høyere enn antatt. Det må da sendes inn nytt budsjett (evt. regnskap), og spesialisterklæring.

Søker dere om støtte til tiltak som også støttes av andre offentlige instanser eller tilskudd, må dere dokumentere at kommunen har søkt og har ytterligere utgifter (eventuelt egenandeler) som ikke er dekket fra disse instansene.

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt

Vi utbetaler pengene så snart som mulig etter at søknaden er innvilget. Dette forutsetter at kommunen har sendt inn krav om integreringstilskudd, og at dette er utbetalt. Tilskudd utbetales til samme kontonummer som integreringstilskudd utbetales til.

Rapportering

 • Kommunen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som fremgår av IMDis tilskuddsbrev.
 • Det er ikke rapporteringsplikt for Tilskudd 1 (unntak er hvis det er søkt omgjøring fra tilskudd 1 til tilskudd 2)
 • Kommunen skal levere regnskap som viser hvordan dere har brukt pengene. Regnskap må leveres før dere kan søke om ny støtte.
 • Budsjett og regnskap skal følge tilskuddsåret. Det betyr at dersom en person er bosatt 2.9.2019, skal regnskapet gjelde for 2.9.2019-1.9.2020. Budsjett for år 2 vil i dette tilfellet gjelde for 2.9.2020 -1.9.2021.
 • Dersom utgiftene har vært lavere enn det innvilget tilskuddsbeløp, vil ubrukt beløp trekkes fra neste års innvilget beløp, alternativt betales tilbake.
 • Dersom utgiftene har vært høyere enn innvilget tilskuddsbeløp, kan disse bli refundert så fremt øvrige vilkår i rundskrivet er imøtekommet. Eventuelt avvik må forklares
 • Hvis det er behov for å sette inn nye eller endre tiltak underveis i tilskuddsåret, anbefales det å avklare dette med IMDi først
 • Flytter flyktningen til en annen kommune, skal dere så raskt som mulig levere regnskap for tilskuddsperioden frem til flyttingen fant sted. Tilflyttingskommunen kan søke om tilskudd for resten av tilskuddsperioden.
 • Dør flyktningen, skal kommunen sende regnskap til IMDi innen tre måneder etter dødsfallet. Hovedregelen er at dere må betale tilbake tilskudd fra den dato flyktningen gikk bort. Kommunen kan få beholde tilskuddet i inntil tre måneder hvis det er dokumentert at det er snakk om lønn i oppsigelsesperioden
 • IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene er brukt etter forutsetningene. Det anbefales at all dokumentasjon som gjelder den aktuelle personen og bruken av tilskuddet blir oppbevart samlet.

Klageadgang

Kommunene har ikke rett til å klage på tildeling eller avslag av tilskudd (fvl § § 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Tilskuddskalkulator

Rundskriv

Kontakt oss

Kommunene kan også sende spørsmål av generell karakter om tilskudd for personer med nedsatt funksjonsevne eller adferdsvansker, til funkhem@imdi.no

Fant du det du lette etter?