Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger med flere

Sist oppdatert: 13. januar 2020

Kort om tilskuddet

 • Spørsmål og svar om utbetaling av tilskudd og saksbehandling.
 • Betegnelsen “enslige mindreårige” brukes om alle barn og unge under 18 år som kommer til landet uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar i Norge.
 • Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, mottar et tilskudd i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet til og med året personen fyller 20 år. Kommunen må søke om tilskuddet så fort barnet/ungdommen er bosatt i kommunen. 
 • Tilskuddet skal dekke aktiviteter og tiltak som bidrar til at enslige mindreårige flyktninger bosettes så raskt som mulig og får et godt bo- og omsorgstilbud. 

Hvem er i målgruppen

 • Barn regnes som enslige mindreårige hvis de kom til landet alene eller med følgeperson, det vil si. andre voksne som ikke er deres foreldre.
 • Personer under 18 år som er gift, eller som har/skal ha barn, regnes også som enslige mindreårige.
 • Enslige mindreårige overføringsflyktninger som fyller 18 før ankomst til Norge, utløser det særskilte tilskuddet.

Kriterier for å få tilskudd 

Tilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte enslige mindreårige måtte ha for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen.

Enslige mindreårige flyktninger utløser tilskuddet først etter at de er bosatt i en kommune.

Kommuner kan søke om tilskudd hvis de bosetter

 • enslige mindreårige flyktninger, bosatt etter avtale mellom IMDi og kommunen og som tilhører en av gruppene
  • som har fått beskyttelse med flyktningstatus (asyl) i Norge
  • som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag (asyl)
  • som har fått kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon
  • som er overføringsflyktninger

Oppholdstillatelsen for disse gruppene må danne grunnlag for fornyelse og/eller permanent opphold.

Andre i målgruppen

 • enslige mindreårige flyktninger som har fått en fornybar, begrenset oppholdstillatelse på bakgrunn av søknad om asyl, og som er bosatt med offentlig hjelp

Oppholdstillatelsen for denne gruppen danner ikke grunnlag for permanent opphold og/eller familieinnvandring.

Tilskudd for andre enslige mindreårige utenlandske barn

Kommunen kan søke om tilskudd for barn

 • som oppholder seg i Norge uten foreldre eller andre foresatte. I denne kategorien inngår
  • barn som blir etterlatt av sine foreldre i Norge mens foreldrene oppholder seg på ukjent sted, enten i Norge eller i utlandet
  • utenlandske barn som blir alene etter foreldrenes død
  • barn som er antatte ofre for menneskehandel /har vært utsatt for menneskehandel
  • barn som får opphold, men hvor foreldrene ikke får opphold
  • barn som har kommet med sine foreldre eller andre med foreldreansvar, der det fattes vedtak om omsorgsovertakelse mens barnet oppholder seg i asylmottak

Hva skal tilskuddet dekke

 • Kommunen skal gjennomføre aktiviteter og tiltak som bidrar til at enslige mindreårige 
 • flyktninger og utenlandske barn som oppholder seg i Norge uten foresatte, bosettes så raskt som mulig i gode bo- og omsorgstilbud. Tilbudene skal være tilpasset det enkelte barnet og de lokale forholdene, slik at barnet får et best mulig tilbud.

Tilskuddet utbetales selv om personen har fylt 18 år ved bosetting, under forutsetning av at personen ved ankomst til landet var registrert som enslig mindreårig og var under 18 år da oppholdstillatelsen ble innvilget.

Når noe ekstraordinært skjer

Hva skjer hvis barnets foresatte kommer til landet?

 • Kommer barnets foresatte til Norge, utbetales tilskuddet til og med terminen etter at mor og/eller far bosettes sammen med barnet. 
 • Dere må melde fra hvis mor og/eller far har blitt bosatt sammen med barnet, slik at IMDi kan stoppe automatisk utbetaling av særskilt tilskudd.

Hva skjer med tilskuddet hvis personen dør, reiser ut av landet eller flytter tilbake til mottak?

 • Kommunen skal melde fra hvis den får kjennskap til at en person har forlatt landet, slik at IMDi kan stoppe automatisk utbetaling av tilskudd. Kommunen har også plikt til å melde fra til IMDi hvis personer dør.
 • Hvis personen dør, reiser tilbake til hjemlandet eller reiser fra landet av andre grunner, beholder kommunen tilskuddet til og med påfølgende termin.

Tilskudd for barn etter omsorgsovertakelse

Den kommunen som har omsorgsansvaret for barnet, har krav på å få hele tilskuddet. I slike situasjoner gjelder følgende:

 • Bosettingskommunen må informere IMDi om hvilken kommune som har kostnadene, og den automatiske utbetalingen av tilskuddene til bostedskommunen stoppes.
 • Kommunene det gjelder, må inngå en skriftlig avtale om hvilken kommune som har kostnadene og skal motta tilskuddet.
 • Kommunen som har kostnadene, må hvert år søke IMDi om tilskuddet innen utgangen av februar, og kopi av avtalen mellom kommunene må legges ved søknaden. 

Hvis tilskuddene er utbetalt til bostedskommunen, kan kommunen som har omsorgen og kostnadene, kreve å få hele tilskuddet overført fra bostedskommunen.

Dette får dere i tilskudd 

Stortinget har fastsatt følgende satser for 2020:

 • 1 196 000 kroner per år til og med det året barnet fyller 16 år
 • 750 950 kroner per år fra og med det året barnet fyller 17 år, og til det er 20 år

Slik søker dere

1. Last ned søknadsskjema og fyll det ut maskinelt

 • Dere trenger DUF-nummer og navn for hver person dere skal søke tilskudd for.
 • Husk at søknaden ikke kan sendes som faktura, søk via skjemaet. 
 • Dere må søke om tilskudd første året for mindreårige flyktninger, deretter blir tilskuddsmidlene utbetalt automatisk. 
 • Dere må søke årlig om tilskuddet til utenlandske barn uten foreldre og andre foresatte.

2. Send søknaden via SvarUt/Altinn (den raskeste og sikreste måten), eventuelt på papir til IMDi

3. IMDi behandler søknadene fortløpende. Dere mottar et tilskuddsbrev som viser hva kommunen får i tilskudd for det første året. Deretter blir tilskuddsmidlene utbetalt fire ganger i året sammen med en oversikt som viser hvilke personer som er grunnlaget for utbetalingen av tilskuddet (terminutbetatling).

4. Dere kontrollerer oversikten og sender oss endringer på korrigeringsskjemaet så snart som mulig og senest 1. oktober hvis dere ønsker kravene ferdigbehandlet før årsskiftet.

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt

 • Tilskudd for år 1 blir betalt fra måneden den enslige mindreårige blir bosatt. 
 • Tilskudd fra og med år 2 og videre blir utbetalt fire ganger i året (terminutbetaling).

Tilskuddet for første år blir utbetalt fortløpende etter at IMDi har mottatt søknadene. Fra og med år 2 blir tilskuddet utbetalt fire ganger i året:

 • i slutten av mars
 • i slutten av juni
 • i slutten av september 
 • i begynnelsen av desember
Måned Høy sats (i kroner) Lav sats (i kroner)

Januar

1 196 000

750 950

Februar

1 096 333

688 371

Mars

996 667

625 792

April

897 000

563 213

Mai

797 333

500 633

Juni

697 667

438 054

Juli

598 000 

375 475

August

498 333

312 896 

September

398 667

250 317 

Oktober

299 000

187 738

November

199 333 

125 158

Desember

 99 667

62 579 

Slik fordeles tilskuddet hvis personen flytter mellom kommuner

 • Dersom en person flytter mellom kommuner i tilskuddsåret, må personen melde flytting til Folkeregisteret innen åtte dager etter flytting, og tilskuddet fordeles da mellom de to kommunene.
 • Hvis den enslige mindreårige flytter til en annen kommune i løpet av bosettingsåret, kan tilflyttingskommunen kreve at de får tilskuddet fra og med måneden etter flyttingen.
 • I de andre årene der kommunen får særskilt tilskudd, gjelder en firedelt ordning for deling i flytteåret:
Tabell: Deling av særskilt tilskudd i flytteåret
Flytting i perioden Andel til fraflyttingskommune Andel til tilflyttingskommune
01.01.–31.03. 1/8 7/8
01.04.–30.06. 3/8 5/8
01.07.–30.09. 5/8 3/8
01.10.–31.12. 7/8 1/8
 • Folkeregisteret bruker både flyttedato og registreringsdato. Det kan derfor hende at en person har flyttet i 2019, men at flyttingen først blir registrert i 2020. Da vil fraflyttingskommunen få utbetalt beløpet i terminutbetalingene siden flyttingen ennå ikke var registrert per 1. januar 2020. I de tilfellene der det er klart at flyttingen skjedde før årsskiftet, skal fraflyttingskommunen overføre hele integreringstilskuddet for 2020 til tilflyttingskommunen
 • Hvis en person har flyttet til en annen kommune, er hovedregelen at det ikke er nødvendig å melde fra til IMDi om dette. Når tilflyttingskommunen sender inn krav om å få utbetalt særskilt tilskudd (korrigeringskrav via eget skjema), vil IMDi opplyse hvilken fraflyttingskommune som har mottatt beløpet. De to kommunene er ansvarlige for å dele tilskuddet mellom seg.
 • Tilflyttingskommunen har i perioden det utbetales integreringstilskudd bare ansvar for å yte sosiale tjenester til den som flytter dit hvis flyttingen er eksplisitt avtalt med fraflyttingskommunen/bosettingskommunen (eller det er åpenbart urimelig å avslå søknaden), jf. Lov om sosiale tjenester.
 • Hvis det oppstår tvister om deling av tilskudd mellom kommuner, avgjør IMDi tvisten.  Dersom det er uenighet mellom fraflyttingskommune og tilflyttingskommune om hvilken kommune som er ansvarlig for introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven samt økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester, er det fylkesmannen som avgjør dette. IMDi vil legge denne avgjørelsen til grunn for deling av tilskuddene.

Oppfølging og rapportering

 • Kommunen skal kontrollere grunnlaget for utbetaling av tilskuddet og sende IMDi endringer på korrigeringsskjemaet så snart som mulig.
 • Kommunen har plikt til å melde fra hvis barnets foresatte kommer til landet, eller hvis barnet dør eller reiser utenlands. 
 • Kommunene trenger ikke å legge fram et eget regnskap eller rapport for bruk av tilskuddet, men IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere bruken av tilskuddsmidlene.
 • Hvert år vil et Beregningsutvalg kartlegge kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger.

Klageadgang

 • Kommunene har ikke rett til å klage på tildeling av tilskudd eller krav om tilbakebetaling av tilskudd (fvl. §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.
 • Foreldelsesfristen er tre år (foreldelsesloven §§ 2 og 3).

Tilskuddskalkulator

Rundskriv

Fant du det du lette etter?