Tilskudd til etablering og gjennomføring av tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring

Sist oppdatert: 24. juni 2020

Kort om tilskuddet

 • Søknadsfristen er ute. Se oversikt over de som mottok tilskudd nederst på siden.
 • Fylkeskommuner kan søke om tilskudd til etablering og gjennomføring av tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere.
 • Tilskuddet skal stimulere til å etablering og gjennomføring av tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere som har rett til videregående opplæring, men som har for svake norskferdigheter til å følge ordinær opplæring uten tilrettelegging.
 • Tilskuddsordningen skal bidra til å dekke merkostnadene ved tilretteleggingen.

Kriterier for å få tilskudd

Fylkeskommuner kan søke om tilskudd til etablering og gjennomføring av tilrettelagt fag- og yrkesopplæring, alene eller sammen med andre fylkeskommuner. Søknaden må fremmes av den fylkeskommunen som påtar seg prosjektansvaret. Med tilrettelegging menes blant annet ekstra språk- og læringsstøtte, tospråklig fagopplæring og ekstra veiledning på arbeidsplassen.

Tilskuddet skal bidra til å dekke merkostnadene for tilretteleggingen.

Tilbudet må oppfylle disse kriteriene

 • Fylkeskommunen må synliggjøre hva som kjennetegner det tilrettelagte tilbudet, og hvordan tilbudet er i tråd med beste praksis.
 • Søknaden skal være forankret i fylkeskommunens ledelse og inngå i et planmessig utviklingsarbeid og tverretatlig samarbeid. Fylkeskommunen bør etablere forpliktende intensjonsavtaler med relevante arbeidsgivere, kommuner og NAV fylke.
 • Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til tilbud som omfattes av opplæringsloven § 4A-3.
 • Fylkeskommunen skal bidra til erfaringsutveksling med andre offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet. Fylkeskommunen skal bidra til en eventuell evaluering av ordningen.
 • Fylkeskommunen bør synliggjøre hvordan NAV kan bidra til å rekruttere og avklare mulige kandidater til tiltaket.
 •  Opplæringstilbudet bør ha minimum 15 deltakere og primært være på fulltid.
 • Tilbudet skal være for voksne innvandrere som har kompetanse tilsvarende gjennomført grunnskole og rett til videregående opplæring (opplæringsloven § 4A-3 Rett til vidaregåande opplæring for vaksne), og som har for svake norskferdigheter til å følge ordinær opplæring uten tilrettelegging.
 • Deltakere rekrutteres fra introduksjonsprogrammet, blant NAVs brukere og fylkeskommunens søkere. Er det flere søkere enn plasser, skal deltakere fra introduksjonsprogrammet prioriteres.

Ordningen skal bidra til

 • etablering av tilrettelagt fag- og yrkesopplæring
 • utvikling av nye og eksisterende tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring
 • videreutvikling av beste praksis fra eksisterende modeller
 • kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse 

Hva kan tilskuddet dekke

Dere kan søke om midler for hele året eller bare andre halvår 2020.

Eksempler på hva tilskuddet kan dekke:

 • lærerressurser
 • prosjektmedarbeidere
 • tospråklig fagopplæring
 • undervisningsmateriell
 • metodeutvikling
 • veiledning på arbeidsplassene
 • etablering av samarbeidsstrukturer for rekruttering og oppfølging

Hva tilskuddet ikke dekker

 • ordinær drift til fag og yrkesopplæring
 • investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift

Dette får dere i tilskudd

I 2020 kan IMDi dele ut til sammen 15 millioner kroner i tilskudd til alle fylkeskommuner som søker, forutsatt at kvaliteten på prosjektene er god nok, og at de oppfyller vilkårene for ordningen.

 • Tilskuddsmidler tildeles for inntil ett år om gangen og utbetales vår og høst. Dere kan maksimum få støtte i tre år og må søke hvert år. Flerårige prosjekter som får tilsagn om tilskudd i ett år, skal ha prioritet ved fordelingen av eventuelle bevilgninger for resten av prosjektperioden.

Slik søker dere

Søknadsfristen var 11. februar.

Logg inn i Søknadsportalen

Dere får svar på søknaden i søknadsportalen innen 15. mars.

 • Dere må godta vilkårene i søknadsportalen ellers faller tilskuddet bort.
 • Tilskuddsmidlene for første halvår blir ikke utbetalt før vi har mottatt et akseptbrev gjennom søknadsportalen.

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt

Tilskuddet utbetales i to terminer, vår og høst.

Krav om personopplysninger

Fylkeskommunene skal eventuelt innhente personopplysninger om deltakere i prosjektene, jf. introduksjonsloven § 25 første ledd bokstav b. Informasjon skal gis i samsvar med personvernforordningen kapittel III.

Fylkeskommunen skal med hjemmel i introduksjonsloven § 25, informere deltakerne om at de gjennom å delta i prosjekter må gi kommunen personopplysninger. Fylkeskommunen må informere deltakerne om at opplysningene vil bli brukt i forskning for å analysere resultatoppnåelse og for å videreutvikle tilskuddsordningen.

IMDi vil gi fylkeskommunen beskjed om hvilke opplysninger som skal innhentes, jf. forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven §§ 4 til 12.

Rapportering

Tilskuddsbrevet orienterer om krav til aktiviteter, budsjett og hvordan dere skal rapportere om bruken av tilskuddsmidlene.

 • Dere skal levere en kort statusrapport innen 1.9.2020.
 • Dere skal rapportere om prosjektet i 2021. Tidspunkt og nærmere rapporteringskrav vil dere finne i tilskuddsbrevet.  

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Klageadgang

Fylkeskommunene har ikke rett til å klage på tildelingen av eller avslaget på tilskuddet. Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Rundskriv

Kontakt oss

Ta kontakt hvis du har spørsmål om ordningen:

Disse fikk tilskudd i 2020

Fylkeskommune og prosjekttittelBeskrivelseBeløp i kroner

Nordland: Tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere i Nordland

Prosjektet går bredt ut både geografisk og i antall fag og inkluderer mange VG2- deltakere. Flere fag skal dekkes. Involvering av alle karrieresentra og opplæringskontor i fylket. Stedsbaserte og samlingsbaserte tilbud samt språkstøtte inn i bedriftene

2 350 000

Rogaland: Mino – helsearbeiderfaget

Tilbud i helsefagarbeiderfaget, resultat av realkompetansevurdering skal avgjøre læretid.  Samarbeid med NAV er etablert.

1 320 000

Vestfold og Telemark: Kortere vei til fagbrev med styrket språkopplæring tidlig i opplæringen

Spredning geografiskog innenfor fagene Bygg- og anleggsteknikk og Restaurant- og matfag. Intensjon om å utvide til andre fagopplæringstilbud der arbeidskraft etterspørres. Tett samarbeid med to kommuner, fylkeskommunen og NAV.

1 480 000

Vestland: Sterkare med fagbrev – Gloppenmodellen - tilpassa fag- og yrkesopplæring for vaksne innvandrarar

Skal bygge videre på Gloppen-modellen som sikrer en god arbeidsdeling mellom sektorene, nå innenfor nye fag som etterspørres i regionene. Skal videreutvikle områdene faglig kommunikasjon, styrking av skriftlig fagspråk, flerkulturell kompetanse i skole og bedrift samt samhandling mellom alle involverte parter.

1 500 500

Innlandet: Skriv - gjør - lær!

Skal bygge opp en infrastruktur rundt tilretteleggingen, blant annet en springbrettmodell i utvalgte introduksjonsprogram. NAV, involverte kommuner, Fylkeskommunen og karrieresenter vil sitte i styringsgruppen.

1 180 000

Viken: 101 deltakere med økt læringsutbytte

Prosjektet involverer 2 kommuner, NAV og fire videregående skoler godt spredt i regionen. Utprøving av digitalt språkverktøy og språkassistanse.

3 700 000

Agder: Kvalitet i yrkesopplæring for minoritetsspråklige (KYM)

Prosjektet skal prøve ut 4 ulike tilnærminger for å øke antallet minoritetspråklige voksne som får læreplass. Deltakerne kommer fra 3 videregående skoler og lærlinger i Bygg- og anleggsfag. Tidlig karriereveiledning og utprøving av yrker er en av tilnærmingene.

2 610 000

Trøndelag: Tilrettelagt fag og yrkesopplæring for voksne innvandrere i Trøndelag

Prosjektet skal bygge opp bærekraftige og forutsigbare tilbud som sikrer et godt samarbeid mellom sektorene utover prosjektperioden. Et samarbeid med universitetssektoren om kompetanseutvikling av 2. språk fagopplæring og en forpliktende finansieringsmodell med NAV skal inngå.

859 500

Fant du det du lette etter?