Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Sist oppdatert: 8. juli 2021

Kort om tilskuddet

 • Søknadsfristen er ute. Se årskatalog 2020 og oversikt over de som mottok tilskudd nederst på siden. 
 • Frivillige organisasjoner kan få støtte fra tre delordninger til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.
 • Tilskuddet forvaltes av IMDi og 20 utvalgte kommuner. IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter. Kommunene gir tilskudd til lokale aktiviteter.
 • Målene er:
  A stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning
  B øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
  C forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Hvem er i målgruppen

Målgrupper for tiltakene er innvandrere, som omfatter flyktninger,  arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere. I tillegg er målgrupper beboere i mottak og befolkningen i lokalsamfunn generelt.

Kriterier for å få tilskudd

Frivillige organisasjoner må være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke om tilskudd. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. De kan søke om tilskudd til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter under ett eller flere av delmålene (A–C).

Tiltak og prosjekter som støttes, skal bidra til at 

A) innvandrere og deres barn deltar i fellesskap og aktiviteter i regi av frivillig virksomhet som er med på å bygge bro mellom ulike grupper i lokalsamfunnet

B) innvandrere i kommunen og beboere i mottak får supplement til offentlig kvalifisering og opplæring:

 • norsktrening 
 • kunnskap om norsk samfunnsliv 
 • arbeidsrettede tiltak

C) innvandrergrupper fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer, får kunnskap om 

 • konsekvenser av negativ sosial kontroll
 • foreldrerollen og barns oppvekstvilkår i Norge
 • menneskerettigheter og norsk lov
 • barn og unges rettigheter og retten til å ta selvstendige valg

Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep. 

Dette kan dere få i tilskudd

Fra IMDi

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til

 • prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunn på minimum 10 000 kroner

Fra kommunene

Frivillige lokale organisasjoner i 20 utvalgte kommuner kan søke støtte til lokale prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter

 • prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • enkelttiltak og aktiviteter på minimum 10 000 kroner

Kommunen kan også gi støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner.

Kommunene har egne utlysninger og frister. De under fanen "Kontakt oss". 

Kommunene er: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund.

Dette utgjør 60 prosent av midlene i ordningen.   

Hva kan tilskuddet dekke?

Tilskuddet skal støtte tiltak, aktiviteter og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere.

Hva kan tilskuddsmidlene brukes til?

 •  frivillig aktivitet i lokalsamfunn, særlig tiltak som bidrar til felles møteplasser mellom innvandrere og den øvrige lokalbefolkningen (A) 
 •  frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening, informasjon om det norske samfunnet og arbeidsrettede tiltak (B)
 • aktiviteter for beboere i mottak (A)
 • tiltak som forebygger negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (C): 
  • mentortilbud for utsatte personer, for eksempel støttepersoner, nettverk, erfaringskonsulenter, aktivitetsguide eller lignende 
  • informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap hos foreldre til barn som kan være utsatt for negativ sosial kontroll
  • tiltak for å mobilisere unge selv til forebyggende arbeid og for å styrke unge i å ta selvstendige valg 
  • tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og religiøse samfunn og mellom skole og foreldre
  • kunnskapsutveksling mellom organisasjoner som jobber i Norge, og organisasjoner som jobber med tematikken i innvandrerbefolkningens opprinnelsesland. Dette omfatter også støtte til prosjekter og tiltak i regi av norske frivillige organisasjoner som gjennomføres i innvandrerbefolkningens opprinnelsesland.

Erfaring fra arbeid på feltet både i Norge og internasjonalt er viktig som bidrag til å gjennomføre regjeringens Strategi mot skadelig skikker (2019–2023). Denne typen tiltak er derfor prioritert under del C i 2020.

Hvilke prosjekter kan få støtte?

IMDi legger vekt på følgende:     

 • tydelig beskrivelse av mål og målgrupper
 • konkrete og målbare mål for prosjektet/tiltakene
 • realistisk framdriftsplan
 • realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og resultatmål for prosjektet
 • at organisasjoner har kompetanse og erfaring på området og kunnskap om og evne til å bruke egnede metoder og aktiviteter
 • at tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonale bakgrunn
 • at søker/organisasjon har nettverk, forankring og gjennomslag i aktuelle miljøer/lokalsamfunn 
 • at frivillig arbeid skal bli brukt i gjennomføringen av tiltakene
 • beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis det er relevant for tiltaket
 • at prosjektet/tiltaket har overføringsverdi og legger til rette for å dele erfaringer og resultater (gjelder særlig prosjekter med fokus på metodeutvikling)

 For tiltak rettet mot beboere i asylmottak legges det i tillegg vekt på

 • avtalt eller inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak. Kontaktperson må oppgis i søknaden.
 • avtalt eller inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak
 • avtalt eller inngått samarbeid med vertskommunen og/eller andre relevante samarbeidspartnere som næringsliv og andre organisasjoner

Hva gis det ikke tilskudd til?

 • investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene
 • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte
 • tiltak som kun foregår utenfor Norge

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet fra både IMDi og kommunen. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon.

Slik søker dere

Søknadsfristen var 5. februar 2020. 

Logg inn i Søknadsportalen

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt
 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.
 • Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer, vår og høst.

Rapportering

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap:

 • I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn årsregnskap dersom de har det. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer men som ikke har årsregnskap, skal sende inn prosjektregnskap, som er revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2020. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.  
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av IMDis tilskuddsbrev. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra IMDi i forkant.
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd). 

Klageadgang

Det er mulig å klage på IMDis eller kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker.

 • IMDi er klageinstans for tilskudd gitt av kommunene, med en epost til kontaktperson. Kunnskapsdepartementet er klageinstans for tilskuddene IMDi forvalter.

Rundskriv

Kontakt oss

Ta kontakt med IMDi hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen:

Kontakt i kommunene

Kommune Kontaktperson E-post Telefon
Arendal kommune Ina Cecilie Jørgensen ina.cecilie.jorgensen@arendal.kommune.no 99 69 39 75
Bergen kommune Sølve Sætre solve.saetre@bergen.kommune.no 95 76 31 65
Bodø kommune Merethe Wie Sandbakk mws@bodo.kommune.no 41 68 04 46
Bærum kommune Nina Kolbjørnsen nina.kolbjornsen@baerum.kommune.no 97 10 57 39
Drammen kommune Ranveig van Der Meij ranveig.van.der.meij@drmk.no 91 71 95 46
Fredrikstad kommune Anders Tangen taan@fredrikstad.kommune.no 97 09 07 03
Gjøvik kommune Solveig Rønningen solveig.ronningen@gjovik.kommune.no 95 05 63 78
Hamar kommune Wenche Haslie wenche.haslie@hamar.kommune.no 98 69 61 17
Kristiansand kommune Jørgen Skauge jorgen.skauge@kristiansand.kommune.no 45 28 66 04
Lillestrøm kommune Nina Langfeldt nila03@lillestrom.kommune.no 93 21 07 50
Oslo kommune Toralv Moe toralv.moe@byr.oslo.kommune.no 92 26 19 62
Sandefjord kommune Øyvind Rivrud oyvind.rivrud@sandefjord.kommune.no 92 26 01 70
Sandnes kommune Liv M. R. Pedersen liv.pedersen@sandnes.kommune.no 92 63 30 09
Sarpsborg kommune Marit Pedersen marit.pedersen@sarpsborg.com  48 17 98 01
Skien kommune Caroline Wahlstrøm caroline.wahlstrom@skien.kommune.no 95 93 74 26
Stavanger kommune  Jurgita Kristiansen  jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no 90 56 42 07
Tromsø kommune  Evariste Nshimiyimana evariste.nshimiyimana@tromso.kommune.no 95 03 54 18
Trondheim kommune Stine Kvam stine.kvam@trondheim.kommune.no 95 26 32 70
Tønsberg kommune Caroline Mydland  caroline.mydland@tonsberg.kommune.no 46 41 51 47
 Ålesund kommune Bernt Are Wiig bernt.are.wiig@alesund.kommune.no 92 09 39 06


Disse fikk tilskudd i 2020

Mottaker Prosjekt Beløp
Bydelsmødre Norge Bydelsmødre i Bygde-Norge 480 000
Caritas Norge EnFASE 640 000
Caritas Trondheim Kompisgrupper 160 000
Den Norske Turistforening Et flerkulturelt DNT 440 000
Diversify Springboard: Job Creation for and by Immigrants 480 000
Equality Norsk Nok 2020 500 000
Ex-Muslims of Norway Normalisere aksepten av frafall og individets frihet over eget liv 150 000
Fontenehuset Asker Styrket psykisk helse for innvandrerer gjennom arbeidsrettet inkludering og integrering 560 000
Frie Filmere Nasjonal visningsturne dokumentarfilmen Kunsten å være syndig 300 000
Frivillighet Norge Inkludering i frivillig sektor 700 000
Født fri Veier ut av negativ sosial kontroll 180 000
Give a job Give a Job 300 000
Gledesspredere Skape gledesdager for beboerne fra mottak og bidra til integrering i det norske samfunnet 216 000
Hjelpekilden Norge Synliggjøre det usynlige 200 000
Iinternasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) Empowerment mot negativ sosial kontroll 500 000
Info 123 Forebygging og bekjempelse av FGM med metoden endrings-agent. (Egen ref. Info123-230/2020) 500 000
International Sandwich Brothers Sandwich Brothers og Sorbet Sisters: Nasjonal is-integrering! 440 000
Junior Chamber International Molde Småjobbnett 99 000
Juridisk Rådgivning for Kvinner Jussambassadør-prosjektet 380 000
KFUK-KFUM Norge United Sisters Norge 450 000
KFUK-KFUM Norge United Brothers 300 000
Kristen idrettskontakt Idrettsintegrering+ 300 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Økt samfunns- og språkkompetanse for innvandrermenn utenfor arbeidslivet. 560 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Hjelp til å komme videre ut i arbeid eller studier for deltagere i KIA Velferd 560 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Inkludering i Hå 99 000
Kurdish Womans Rights Har vennen din like mye frihet som deg? 350 000
Makers' Hub Volunteer Åpent verksted - Mestring gjennom kreativitet 200 000
Menneskerettighetsakademiet Frihet - JA! 320 000
Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets Integrering av flyktninger i aktivitetstilbud hos Bedriftsidretten Midt-Norge 90 000
Modernisering Hjelp til selv-integrering 480 000
Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MIR) Et liv uten frykt og tvang - megleropplæring 200 000
Møhlenpris idrettslag Talk to me 240 000
Nordisk Alba Norge Art & Story 200 000
Norges basketballforbund Mentorprogram for kvinner 160 000
Norges Bygdekvinnelag KvinnerUT - Der kvinner møtes 280 000
Norges Fotballforbund Fotballaktivitet for voksne flyktninger i mottak 560 000
Norges Fotballforbund En inkluderende fotballhverdag 560 000
Norges Frivilligsentraler Økt integrering via Norges Frivilligsentraler 600 000
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Inkludering i idretten 2020 600 000
Norges Røde Kors Røde Kors`aktivitet i asylmottak for voksne 320 000
Norges Røde Kors Røde Kors Norsktrening 640 000
Norsk Folkehjelp Folkevenn 2020 350 000
Norsk Folkehjelp Kvinner Kan: Temasamlinger og opplæring av kursholdere 560 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Ressursvenn 350 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Aktiviteter for kvinner på asylmottak 240 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Språkvenn 640 000
Norske Kvinners Sanitetsforening "Jeg er jo ikke gutt" 200 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Min ID 240 000
Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering Empowering and Involving the African Diaspora for Action 700 000
Oslo Røde Kors Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 560 000
Redd Barna Integrerig og frivillighet: retten til lek og fritid 640 000
Reform - ressurssenter for menn Bli med! Utvidelse og videreutvikling av prosjektet DOŁĄCZAĆ SIĘ! (2018) 350 000
Ringerike Soroptimistklubb Vennefamilie 190 000
Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende arbeid (RKF) Bruk av "change agents" i dialogbasert forebyggendearbeid 300 000
Samarbeidsrådet for tros- og livsstilssamfunn FaITH; familie, integrering, tro & holdninger 400 000
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) LOS - La Oss Snakke 440 000
Senter for Sekulær Integrering (SSI) Sekularisme og kritisk tenkning som brobygging 150 000
Sisters in Business AS Skalering av samskapingsmodell 600 000
Skeiv verden Skeiv kompetanse introprogram 280 000
Skeiv verden Åpen og trygg: tiltak for særlig utsatte LHBT-personer 400 000
Skeiv verden Skeiv kompetanse mottak 360 000
Stiftelsen Amathea Forebyggende arbeid mot tvangsekteskap og negativ sosial kontroll(brobygging melllom to generasjoner) 350 000
Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Nord Jeg elsker, jeg velger 440 000
Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Nord Seminar og kursing i "Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll" 280 000
Stilftelsen Mangfold i arbeidslivet Polski Dialog - integrering og aktivisering for polske innvandrere 600 000
Stord Petanqueklubb Petanque som sosial aktivitet for alle 50 000
Studieforbundet kultur og tradisjon Lokale kurs som inkluderingsarena 250 000
Tromsø Idrettsråd Aktivitetsguiden 350 000
Tusmo Association Generasjonsdialog mellom minoritetsforeldre og minoritetsungdommer, og monteropplæring til flerkulturelle ungdommer 350 000
Tverrkulturell helseinfo (THI) Økt kunnskap om kjønnslemlestelse- og helsetilbud for utsatte minoritetskvinner 400 000
Ubumwe Family UBUMWE FAMILY første landsmøte i Drammen den 4. og 5. april 2020 40 000
Fant du det du lette etter?