Tilskudd til kvalifisering for beboere i integreringsmottak

Sist oppdatert: 13. januar 2020

Kort om tilskuddet

 • Bare kommuner som har integreringsmottak, kan få tilskudd: Bodø, Steinkjer og Kristiansand.
 • Tilskuddet skal bidra til at beboere i integreringsmottak får et fulltidsprogram som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov for grunnleggende kvalifisering.
 • Formålet med tilskuddet er rask arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn.

Kriterier for å få tilskudd

 • Det må foreligge en samarbeidsavtale mellom kommunen og kommunens asylmottak, karrieresenter og NAV-kontor.
 • Tilskuddet skal brukes til tiltak og aktiviteter som skal inngå i et fulltidsprogram for beboere i integreringsmottak.
 • Tilskuddet kan brukes til å gi opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier hvis vertskommunen ikke mottar en annen type tilskudd til dette for den aktuelle beboeren. Har ikke beboerne fått denne opplæringen i ordinært mottak, skal de få og fullføre denne opplæringen i integreringsmottaket.
 • Tilskuddet skal ikke gå til prosjekter, tjenester eller aktiviteter som allerede dekkes av andre ordninger.

Tilskuddet skal dekke

 • Kommunen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av IMDis tilskuddsbrev. Her vil tilskuddsbrevet orientere om krav til aktiviteter, budsjett og tilskuddsrapportering. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra IMDi i forkant.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2019. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales til IMDi. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet. 
 • Kommunen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av IMDis tilskuddsbrev.
 • Tilskuddet skal ses i sammenheng med andre tilskudd til vertskommuner og aktiviteter i mottak, blant annet vertskommunetilskuddet som UDI forvalter.       

Tilskuddet skal brukes til fulltidsprogram

Beboerne skal få tilbud om et individuelt tilpasset fulltidsprogram basert på den enkeltes forutsetninger og behov for grunnleggende kvalifisering. Det skal skje så tidlig som mulig og senest innen to uker etter ankomst til mottaket.

Programmet skal inneholde

 • opplæring i norsk
 • opplæring i norsk kultur og norske verdier (gjelder asylsøkere)
 • karriereveiledning
 • insentiv- og bonusordninger for å motivere beboere til å oppnå
  resultater

Programmet skal, så langt det er mulig, også inneholde

 • språktrening
 • arbeidsrettede aktiviteter
 • andre aktiviteter utført sammen med mottaket, karrieresenter, lokalt NAV-kontor, frivillige organisasjoner og lokalt arbeidsliv
 • skole- og utdanningsrelaterte aktiviteter

Programmet kan, der det er aktuelt, også inneholde

 • opplæring i norsk kultur og norske verdier (personer med oppholdstillatelse)
 • opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven (personer med oppholdstillatelse) 

Dette får dere i tilskudd

 • Dere får utbetalt 2003 kroner per måned per plass i integreringsmottaket i 2020.

Slik fordeles tilskuddsmidlene

Tilskuddsordningen kunngjøres i januar. 

IMDi vil svare på om de tre kommunene får tilskuddsmidler gjennom et tilskuddsbrev. I dette brevet står betingelsene for tildelingen.

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt

 • Pengene blir som hovedregel utbetalt på forsommer og høst.
 • Pengene blir ikke utbetalt før IMDi har mottatt akseptbrev fra søkeren der vilkårene i tilskuddsbrevet fra IMDi er godtatt. 
 • Vertskommunen vil i hovedsak ha tre ukers frist på å akseptere betingelsene etter at IMDis tilskuddsbrev er sendt. Tilskuddet kan falle bort dersom IMDi ikke mottar akseptbrevet innen fristen. 

Rapportering

 • Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet. Tilskuddsbrevet orienterer om krav til aktiviteter, budsjett og hvordan dere skal rapportere om bruken av tilskuddsmidlene.
 • Dere må levere årsrapport i januar året etter der det skal stå hvordan tilskuddsmidlene er brukt. I årsrapporten må kommunen beskrive hvordan arbeidet har bidratt til å nå de prioriterte resultatmålene for ordningen. 
 • Som del av årsrapporten skal dere levere prosjektregnskap med oversikt over prosjektets bokførte inntekter og utgifter i 2019.
 • I tillegg må dere i løpet av året sende inn
  • tilskuddsrapport og kopi av register for tiltak – hvert kvartal
  • plan for drift og utvikling av integreringsmottaket – når den oppdateres
  • eventuelt andre dokumenter som gir en beskrivelse av årets virksomhet
 • Kommunen vil i god tid før rapporteringsfristene få informasjon om hvordan rapporteringen skal skje via IMDis nettbaserte løsning. 
 • IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Klageadgang

 • Kommunene har ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (forvaltningsloven §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 

Rundskriv

Kontakt oss

Ta kontakt med IMDi hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen:

Fant du det du lette etter?