Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet

Sist oppdatert: 5. november 2020

Kort om tilskuddet

 • Stortinget vedtar hvilke organisasjoner som mottar dette tilskuddet. Det er ikke mulig å søke.
 • Målet med tilskuddet er å bidra til
  • bedre kunnskap om integrering i befolkningen
  • økt tillit og tilhørighet til det norske samfunnet blant innvandrere og barna deres
  • økt deltakelse og representasjon blant innvandrere og deres barn på ulike samfunnsarenaer
 • Målgruppe for ordningen er innvandrere, deres barn og den øvrige befolkningen.

Disse får tilskudd i 2020

Tilskuddsmottakerne er organisasjoner navngitt i Kunnskapsdepartementets årlige budsjettproposisjon med eventuelle endringer i forbindelse med Stortingets behandling av budsjettproposisjonen. I 2020 vil følgende organisasjoner motta tilskudd:

Organisasjon Tilskudd for 2020

Født Fri 

  6 000 000 

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

  5 350 000

Antirasistisk senter (ARS)

  5 075 000

Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank

  4 000 000

MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

  3 650 000

Caritas Norge

  3 000 000

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

  2 630 000

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

  2 040 000

Stiftelsen LIM - Likestilling, integrering og mangfold

  2 000 000

Stiftelsen Fargespill

  2 000 000

Samora

  1 500 000

Utrop

  1 500 000

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

  1 265 000

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

    600 000

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk

    500 000

Totalt

42 110 000 

Rapportering

Organisasjonene skal levere årsrapport. Tidsfristen for denne vil stå i tildelingsbrev og  akseptbrevet som sendes organisasjonene.

Årsrapporten skal blant annet inneholde opplysninger som skal belyse måloppnåelsen:

 • organisasjonenes aktiviteter, tiltak og bidrag til å nå formål for ordningen.
 • dokumentert evne til formidling av kunnskap og erfaringer til myndigheter, andre relevante aktører og offentligheten for øvrig. 

De nasjonale ressursmiljø skal innen 15. mars, året etter regnskapsåret, sende inn årsrapport som viser:

 • omtale av de ulike tiltakene som er utviklet, satt i gang og gjennomføt,
 • oppnådd måloppnåelse
 • antall mediesaker og innlegg organisasjonen har hatt om temaer som har direkte relevans for målene med tilskuddsordningen.

Tilskuddsmottaker skal innen 15. mars, året etter regnskapsåret, sende inn revisorattestert årsregnskap til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Kontakt oss

Ta kontakt med IMDi hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen:

Fant du det du lette etter?