Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak

Sist oppdatert: 13. november 2020

Kort om tilskuddet

 • Søknadsfristen er ute. Se prosjektkatalog 2020 og oversikt over de som mottok tilskudd nederst på siden.
 • Formålet med ordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid med sikte på å få målgruppen ut i arbeid eller utdanning.
 • Tilskuddet skal brukes til å teste ut tiltak og metoder og skal ha overføringsverdi til andre kommuner.
 • For 2020 er det definert seks satsingsområder for prosjektene som får tilskudd. De har ulike krav og målgrupper.
 • Alle kommuner kan søke, men det stilles vilkår for støtte.

Hvem er i målgruppen

 • Målgruppen er innvandrere. Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) prioriteres.
 • For prosjekter som skal prøve ut lengre kvalifiseringsløp er det en forutsetning at deltakeren har fullført det tredje året i introduksjonsprogrammet.
 • For prosjekter som har som mål å prøve ut modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører vil kvinner med innvandrerbakgrunn være prioritert målgruppe.
 • For prosjekter som skal utvikle tiltak for psykisk støtte er målgruppen nyankomne innvandrere som har hatt eller har psykiske helseutfordringer.

For nærmere beskrivelser av målgruppene se under ulike satsingsområder.

Kriterier for å få tilskudd

Alle kommuner kan søke om tilskudd, enten alene eller sammen med andre kommuner. Søknaden må fremmes av den kommunen som påtar seg prosjektansvaret.

 • Prosjektene skal prøve ut eller utvikle integreringstiltak innenfor hvert av de seks satsingsområdene.
 • Prosjektene skal bidra til kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse.
 • Kommunen må vise til tidligere relevante prosjekter av god kvalitet innen kvalifiserings- og integreringsfeltet.
 • Kommunen må bidra med egenandel i alle prosjekter.
 • Prosjektsøknadene blir vurdert etter gjennomføringsevne og overføringsverdi.

Ønsker dere å prøve ut tiltak som ligger utenfor introduksjonsloven, må dere søke Kunnskapsdepartementet om unntak i en tidsavgrenset periode.

I tillegg til kriteriene over må kommunen oppfylle flere kriterier innenfor hvert av de enkelte satsingsområdene (LENKER):

Satsingsområder

Satsingsområde 1

Lengre kvalifiseringsløp (år 4) etter gjennomført treårig introduksjonsprogram

Målgruppen
 • Deltakerne som har gjennomført et tre-årig introduksjonsprogram og har behov for et forlenget kvalifiseringsløp (fire år) for å gå over til arbeid eller utdanning.
 • Det er først etter fullført tredje år i introduksjonsprogram at midler fra denne ordningen kan benyttes. Tilbudet til deltaker kan gis i inntil ett år. Overgang til år 4 bør skje uten avbrudd.
 • Et tilbud om forlenget kvalifiseringsløp skal være forankret i deltakerens individuelle plan og være et ledd i et sammenhengende kvalifiseringsløp som varer i opptil fire år.

Per i dag er ikke ordningen med et forlenget kvalifiseringsløp (år 4) i henhold til introduksjonsloven. Kommunen skal derfor ikke registrere aktiviteter for år 4 i NIR for denne målgruppen.

Krav til kommunen
 • Det skal utbetales stønad til deltakere tilsvarende 2G per år. Deltakere under 25 år skal motta 2/3 stønad. Kommunen kan søke om midler til å dekke stønad på opptil 1G per deltaker per år. Resterende stønad skal kommunen dekke med egne midler.

Satsingsområde 2

Arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører

Målgruppen
 • Innvandrerkvinner er en prioritert målgruppe.
Krav til kommunen
 • Kommunen må inngå et samarbeid med en sosial entreprenør. Med sosiale entreprenører mener vi virksomheter som bidrar med nyskapende løsninger på et sosialt problem og drives av de sosiale resultatene. Den sosiale entreprenøren må ha en levedyktig forretningsmodell og ha vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte. Organisasjonsformen kan for eksempel være AS, stiftelse eller frivillig organisasjon.

Satsingsområde 3

Arbeidsmåter i norskopplæringen

Målgruppen
 • Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven er en prioritert målgruppe.
Disse temaene prioriteres i 2020
 • flerspråklighet som ressurs i opplæringen – bruk av tilgjengelige språkressurser i opplæringen, for eksempel bruk av ulike former for språkstøtte/morsmålsstøtte direkte i opplæringen og ved bruk av teknologi
 • bruk av digitale verktøy og ressurser i opplæringen
Krav til kommunen
 • Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 15 deltakere.
 • Det er en forutsetning at kommunen bidrar med egenandel i prosjektet.
 • En veileder skal støtte prosjektet. Veilederen skal være en faglig ressurs og bidra i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av utprøvingen. Veilederen skal fortrinnsvis være en person tilknyttet et universitet eller en høyskole, og veiledningen skal finansieres som en del av prosjektet. Veilederen bør delta i utformingen av prosjektsøknaden.
 • Utprøving av digitale verktøy og ressurser i opplæringen skal vise hvordan bruk av teknologi kan øke læringsutbyttet for den enkelte i norskopplæringen.
 • Resultater publiseres i form av veiledningsressurser som har lærere som målgruppe.
Publisering av resultater

Fagpersoner som følger prosjektet, kan etter avtale publisere resultater fra prosjektet for egen regning, i form av vitenskapelige og andre faglige publikasjoner.

Satsingsområde 4

Standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

Målgruppen
 • Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven er en prioritert målgruppe.
Disse temaene prioriteres i 2020
 • Utvikle og prøve ut opplæring for voksne innvandrere som kan støtte opp under eller forberede for deltakelse i ordinær utdanning, eventuelt opplæring med mål om delkompetanse i samarbeid med fylkeskommunen.
Krav til kommunen
 • Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 15 deltakere.
 • Elementene eller opplæringen som utvikles og prøves ut, må være tilpasset regionalt behov for arbeidskraft.
 • Kommunen må være innforstått med at hovedfokus i prosjektet er å utvikle og prøve ut opplæring som kan bidra til å utvikle standardiserte elementer som kan benyttes i introduksjonsprogrammet. IMDi kan stille krav til leveranser fra prosjektet utover det som prosjektet har uttrykt i prosjektsøknaden.
 • Dere skal utarbeide skriftlig materiell, for eksempel beskrivelser av innhold, skjemaer og maler som støtter opp under planlegging og gjennomføring av elementet eller opplæringen. De særskilte kravene avtales i samråd med kommunen og skal komme tydelig frem i tilskuddsbrevet.

Satsingsområde 5

Tiltak som gir psykisk støtte

Målgruppen
 • Nyankomne innvandrere som har hatt eller har psykiske helseutfordringer.
Satsingsområdet skal stimulere til utvikling og utprøving av:
 • Arbeidsrettede modeller som gir psykisk støtte, for eksempel etter modell fra Fontenehus e.l.
 • Arbeidsmåter/metoder som skal øke progresjon og læringsutbytte i introduksjonsprogrammet.
 • Tiltakene kan utvikles av kommunen selv eller i samarbeid med eksterne aktører. 
 • Tiltakene skal ha støttende/forebyggende karakter og er ikke et tilbud som skal gis etter henvisning fra lege. 
Krav til kommunen
 • Det er en fordel at kommunen benytter seg av Helsedirektoratets nasjonale veileder Helseundersøkelse i kartlegging av nyankomne flyktninger, innvandrere og familiegjenforente sin psykiske helse.
 • Det er en forutsetning at kommunen i tiltaket legger til rette for tverrfaglig samarbeid mellom helse- og kvalifiseringsaktører.

Satsingsområde 6

Innovative løsninger i introduksjonsordningen og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap.

Målgruppen
 • Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven er en prioritert målgruppe.
Krav til kommunen
 • Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 15 deltakere.

Dette får dere i tilskudd

IMDi fordeler inntil 58,4 millioner kroner i tilskudd. 

20 millioner er forbeholdt satsingsområde 1.

10 millioner er forbeholdt satsingsområde 2.

5 millioner er forbeholdt satsingsområde 5.

23,4 millioner fordeles på de øvrige satsingsområdene.

Flerårige prosjekter kan få støtte i inntil tre år, men med forbehold om Stortingets bevilgning for hvert budsjettår.

Slik vurderer vi størrelsen på tilskuddet til hvert enkelt prosjekt:

For prosjekter i satsingsområde 1

 • IMDi vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov.
 • Deltakere skal motta deltakerstønad på 2G. Kommunen kan søke om deltakerstønad på opptil 1G per deltaker per år.

For prosjekter i satsingsområde 2

 • Deltakere kan motta deltakerstønad, så lenge de ikke er omfattet av noen andre ordninger hvor de mottar stønad. Kommunen kan søke om deltakerstønad på opptil 1G per deltaker per år uansett alder.

For prosjekter i satsingsområdene 3–6

 • IMDi vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov. 

Slik søker dere

Søknadsfristen var 6. februar.

Logg inn i Søknadsportalen

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt

Tilskuddet tildeles for ett år av gangen og utbetales i to terminer, vår og høst.

Rapportering

 • Dere skal levere rapport og regnskap. Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet.
 • I rapporten må kommunen beskrive hvordan arbeidet har bidratt til å nå de prioriterte resultatmålene for ordningen, og hvordan tilskuddet er brukt. 
 • Dere skal levere regnskap med oversikt over prosjektets bokførte inntekter og utgifter i 2020. Regnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og overordnet leder i kommunen eller bydelen.
 • For satsingsområde 1, «lengre kvalifiseringsløp (år 4)», er det også krav om individrapportering, og kommunen må innhente personopplysninger om deltakere som skal brukes av IMDi til forskningsformål. IMDi kommer tilbake med mer informasjon om hvilke opplysninger som skal samles inn. Kommunen må informere deltakerne om at opplysningene skal samles inn og brukes til forskningsformål.
 • Informasjon om rapportering kommer via søknadsportalen. 

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Frister for rapportering

01.09.2020 – statusrapport om gjennomføring av prosjektet

01.02.2021 – tilskuddsrapport og regnskap

Klageadgang

Kommunene har ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (fvl. §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Rundskriv

Kontakt oss

Ta kontakt hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen:

Samarbeidspartner

For prosjekter som omhandler opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samarbeider IMDi med Kompetanse Norge.

Kompetanse Norge: Beate Linnerud, 995 79 830, beate.linnerud@kompetansenorge.no

Mottakere av tilskudd i 2020

Her er en oversikt og mer informasjon om de prosjektene som har fått tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak i 2020.

Område 1. Lengre kvalifiseringsløp (år 4 etter gjennomført 3-årig introduksjonsprogram)
Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Asker kommune 4. år intro - Asker 1 600 000
Bømlo kommune Bømlomodellen: Lærlingløp med mentor på arbeidsplass for vaksne innvandrarar over 25 år utan jobb. 1 100 000
Færder kommune Område 1 - Færder 2019 1 300 000
Gjøvik kommune Jobbsjansen - Forlenget kvalifisering 2 200 000
Karmøy kommune #PRONAV - Programrådgiver i NAV 600 000
Lillestrøm Kompetanseløft for flyktninger i lillestrøm kommune 1 100 000
Lunner kommune Tilpasset videregående opplæring for minoritetsspråklige deltakere 1 100 000
Moss kommune I mål 1 000 000
Oslo kommune - bydel 4 St. Hanshaugen Introduksjonsprogrammet NAV St.Hanshaugen år 4 1 000 000
Randaberg kommune Fra stønadsmottaker til selvforsørget 3 000 000
Steinkjer kommune Jobbsjansen Intro 1 100 000
Stjørdal kommune Lengre kvalifiseringsløp (4år) 1 200 000
Tønsberg 4. år intro for bosatte kvinner 720 000
Ullensaker kommune Jobbsjansen - Ullensaker 1 500 000

 

Område 2. Modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører
Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Asker kommune Sømfag og Norsk 170 000
Inderøy kommune Maurtuva-modellen - Introduksjon til helsefag 1 100 000
Oslo kommune - bydel 10 Grorud Hverdagsvikarene 1 650 000
Oslo kommune - Bydel 9 Bjerke Samutvikling av nye veier til arbeid 1 500 500
Oslo kommune, utd. etaten Jeg kan lage det 1 000 000
Sandefjord kommune Kvalifiseringsløp sosiale entreprenører 810 000
Stjørdal kommune Arbeidsrettet introduksjonskurs for jobb i Norge innen helse/oppvekst 498 080
Trondheim kommune Aktiv INNsats 1 100 000
Ullensvang herad Sosialt entreprenørskap som verktøy for økt arbeidsdeltakelse 2 150 000

 

Område 3. Arbeidsmåter
Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Bergen kommune Digital praksis 1 400 000
Flora kommune Språkflåte: innovasjon i opplæringa av norsk og samfunnsfag 1 000 000
Karmøy kommune Arbeidsrettet norskopplæring med bruk av digitale verktøy og ressurser 1 000 000
Lillehammer kommune Det digitale klasserom 300 000
Oslo kommune - Utdanningsetaten Morsmålstøtte i grunnleggende lese- og skriveopplæring for voksne våren 2019 1 000 000
Trondheim  Utprøving av en systematisk erfaringsbasert språkdidaktikk for ungdommer med liten skolebakgrunn i forberedende voksenopplæring- et forsknings og utviklingsprosjekt 800 000
Ålesund kommune Morsmålsstøtte i norskopplæringen for deltakere med liten skolebakgrunn 1 000 000

 

Område 4. Utprøving og utvikling av standardelementer i introduksjonsprogrammet
Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Inderøy kommune Standardiserte elementer i Introduksjonsprogrammet 900 000
Arendal  Rigg 350 000
Bergen kommune Forkurs yrkessjåfør 400 000
Birkenes kommune Deltakeren i sentrum 400 000
Bærum kommune Rekruttering av voksne minoritetsspråklige til bussjåføryrket 190 000
Bærum kommune Tilpassede fagopplæringsløp med integrert norskopplæring 500 000
Bærum kommune Stryket samarbeid- foreldre, barn og skole  400 000
Drammen kommune YrkesKomp 1 000 000
Gloppen kommune "Gloppenmodellen" - ein utdanningsmodell for framtida 1 400 000
Harstad kommune Helse og livsmestring 600 000
Oslo kommune - Bydel 2 Grunerløkka Forkurs til videregående: helse- og oppvekstfag 600 000
Sandefjord kommune Delkompetanseløp i Færder og Sandefjord 800 000
Senja kommune Senja satser - fagrettet norskopplæring i sjømatnæringa 800 000
Stavanger kommune  Digital kompetanse  600 000
Trondheim kommune Kvalifisering i bedrift 900 000
Trondheim kommune #digistart 800 000
Ulstein kommune Tilrettelagt løp for fagbrev industrimekanikar - interkommunalt samarbeid 950 000

 

Område 5. Psykisk helse
Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Bergen kommune Oppmerksomhetsbasert intervensjon for stressmestring (OIS) – undervisning, gruppetilbud og kompetanseheving 770 000
Bærum kommune Helhetlig og langsiktig oppfølging med nyankomne flyktninger 300 000
Flora (KF innvandrarsenteret) Omsorgskoppen: selvhjelpsgrupper for psykisk støtte (Prosjekt OK) 478 150
Moss kommune (Fontenehuset) Fontenehus som inkludering - og integreringssarena 1 200 000
Sandnes kommune Sammen når vi målet. 1 060 000

 

Område 6. Utvikling av innovative løsninger i introduksjonsordningen og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap
Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Alver kommune Gründersporet 600 000
Bergen kommune Arbeidsinkludering i urbant landbruk 900 000
Larvik kommune  Sjangerpedagogikk 700 000
Larvik kommune 11641 Få studiekompetanse via B2 eller videregående eksamen i norsk (kort botid) 600 000
Sarpsborg kommune Hotellkompetanse  510 000
Skien kommune  Yrkesnorsk.no 1 000 000
Trondheim kommune På rett sted - Effektiv fagrelevant kvalifiseringstrapp 1 000 000
Fant du det du lette etter?