Tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker

Sist oppdatert: 20. januar 2022

Kort om tilskuddet

 • Digitalisering: IMDi Tilskudd er nå søknadsportal for tilskuddsordningen og dialog i konkrete saker skal fra nå av gå via IMDi Tilskudd. For søknader med opprinnelig søknadsfrist fra 13.12.2021 til 18.05.2022 gis det nå automatisk 5 måneders utsatt søknadsfrist i IMDi Tilskudd. For eksempel har søknad med opprinnelig søknadsfrist 01.02.2022 automatisk utsatt frist til 01.07.2022.

  For søknader med opprinnelig søknadsfrist fra og med 19.05.2022 gjeninnføres ordinær søknadsfrist for tilskuddsordningen. Les mer om digitalisering av tilskuddsordninger.
 • Saksbehandlingstid: Kommunen må påregne fem måneders saksbehandlingstid etter at IMDi har mottatt all dokumentasjon i søknaden, henholdsvis: Informert samtykke for vedlagt dokumentasjon i søknad, Lege/spesialisterklæring, Sosialrapport, Beskrivelse av tiltak med kostnadsberegning og Budsjett/regnskap. IMDi beklager lang saksbehandlingstid, og takker for at kommunen viser tålmodighet.
 • Ekstratilskuddet: Kommunene kan søke tilskudd hvis de bosetter personer med alvorlig nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, alvorlige rus- eller adferdsproblemer. Tilskuddet skal dekke ekstraordinære utgifter som følger av personens hjelpebehov. Tilskuddet er øremerket og følger den enkelte personen. Tilskudd 1 er et engangstilskudd som kan gjelde første eller andre bosettingsår. Tilskudd 2 er et større tilskudd som kan utbetales årlig i inntil fem år etter bosetting.
 • Henvendelser: Spørsmål knyttet til konkrete tilskuddssaker sendes gjennom IMDi Tilskudd (som endringsforespørsel). Dersom dette ikke er mulig, alternativt som supportsak. For generelle spørsmål om tilskuddsordningen oppfordres kommunene til å sende epost til funkhem@imdi.no.

Mål for ordningen

Tilskuddet skal bidra til raskere bosetting av flyktninger med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker. Tilskuddsordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger med alvorlig nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt personer med alvorlige adferds- og/eller rusproblemer.  

Kriterier for å få tilskudd

Hvilke flyktninger kan kommunen søke tilskudd for?

 • Kommunen kan søke tilskudd for flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDi.
 • Flyktningen må ha påvist en alvorlig nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, alvorlig adferds- og/eller rusproblem.
 • Flyktningen kommunen søker om støtte til, må ha et hjelpebehov for å fungere i hverdagen.
 • Kommunen må dokumentere at utfordringene har oppstått før flyktningen ble bosatt i kommunen.
 • Barn som er født inntil 6 måneder etter at mor ble bosatt, er omfattet av ordningen.
 • Familiegjenforente er ikke i målgruppen. Unntaket er dersom de kommer til Norge før flyktningen er bosatt, slik at hele familien blir bosatt fra mottak etter avtale med IMDi.

Søknadsfrister

 IMDi Tilskudd er nå søknadsportal for tilskuddsordningen og dialog i konkrete saker skal fra nå av gå via IMDi Tilskudd. For søknader med opprinnelig søknadsfrist fra 13.12.2021 til 01.03.2022 gis det nå automatisk 2 måneders utsatt søknadsfrist i IMDi Tilskudd. For eksempel får søknad med opprinnelig søknadsfrist 20.12.2021 ny frist 20.2.2022. Les mer om digitalisering av tilskuddsordninger.

Dette kan kommunen få i tilskudd

Kommunen kan for første eller andre bosettingsår søke om enten tilskudd 1 eller tilskudd 2:

Tilskudd 1 er et engangstilskudd kommunen kan få enten i første eller andre bosettingsår. Kostnadene kommunen søker om å få dekket, må være på minimum 100 000 kroner. Sats for 2021 er 196 400, som blir utbetalt i sin helhet så lenge godkjente tiltak i søknaden kommer over innslagspunktet.

Tilskudd 2 kan innvilges årlig i inntil fem år etter bosetting. Kostnadene kommunen søker å få dekket må være på minimum 200 000 kroner per tilskuddsår. Maks tilskudd for 2021 er 1 430 000.

Enslige mindreårige kan utløse tilskudd 2 til og med det året de fyller 20 år. Hvis en enslig mindreårig av ulike grunner mister denne statusen og i stedet inngår f.eks. som barn i familie, vil personen ikke lenger kunne få tilskudd i mer enn fem år.

Forklaring av satser i tabell under: Hvis personen ble bosatt i 2020 skal kommunen bruke satsen for dette året, selv om perioden går inn i 2021.

Bosettingsår Tilskudd 1  Tilskudd 2 
2021 196 400 inntil 1430 000
2020 190 500 inntil 1 361 000
2019 190 800 inntil 1 320 000
2018 190 800 inntil 1 235 000
2017 186 000 inntil 1 157 000
2016 181 000 inntil 1 111 000

Hva kan tilskuddet dekke?

Eksempler på hva tilskuddet kan dekke:

 • Miljøarbeider.
 • Miljøterapeut.
 • Brukerstyrt personlig assistent.
 • Kommunale tjenester som går utover det som dekkes av Integreringstilskudd, Norsktilskudd, og Tilskudd til enslige mindreårige.
 • Ekstraordinær bruk av tolk.
 • Transport til/fra lærested.
 • Ansvarsgruppemøter (kan ikke overskride kr 20 000 og vurderes opp mot sakens omfang).
 • Sakkyndig utredning/uttalelse.
 • Pedagogiske tiltak i opplæringssituasjon.
 • Kommunal egenandel ved barnevernstiltak.
 • Avlastning.

Hva blir ikke dekket av tilskuddet?

Eksempler på hva tilskuddet ikke dekker:

 • Utgifter knyttet til analfabetisme alene, eller sen språkutvikling som ikke har bakenforliggende årsaker.
 • Førerkort.
 • Ordinær plass i barnehage og SFO.
 • Egenandeler (unntak: kommunale egenandeler til f.eks. barnevernstiltak).
 • Administrasjonsutgifter. Unntaket er ansvarsgruppemøter, inkludert koordinering av tiltak opp til kr. 20 000 og vurderes opp mot sakens omfang).
 • Utenlandsreiser.
 • Klær og utstyr, livsopphold og personlige utgifter.
 • Fritidsaktiviteter som ikke er medisinsk begrunnet, herunder treningssenter.
 • Læremidler, PC og andre datahjelpemidler.
 • Fysisk tilrettelegging og tilpassing av bygg.
 • Kompetanseheving og veiledning av personell.
 • Ekstrautgifter som kvalifiserer til grunnstønad og hjelpestønad fra NAV.
 • Hjelpemidler i hjemmet.
 • Utgifter til transport utover til/fra læringssted.
 • Helserelatert behandling som utøves utenfor offentlig helsetjeneste, som ikke utøves av autorisert helsepersonell og som ikke har refusjonsavtale med HELFO.

Slik søker dere

Det er bare kommunen som kan søke. Søknaden må være komplett. Det må fremmes én søknad per person. Det er viktig at kommunen leser igjennom og setter seg inn i rundskriv og veileder før søknad fremmes. Søknaden fremmes i ny tilskuddsløsning i IMDi Tilskudd , se veiledning om pålogging og bruk og vanlige spørsmål og svar om tilskudd for personer med nedsatt funksjonsevne eller adferdsvansker.

 

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt

IMDi utbetaler pengene sammen med neste kvartalsvise utbetaling av integreringstilskuddet etter at søknaden er innvilget. Tilskudd utbetales til samme kontonummer som integreringstilskudd utbetales til.

Rapportering

Kommunen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. Det er ikke rapporteringsplikt for Tilskudd 1 (unntak er hvis det er søkt omgjøring fra tilskudd 1 til tilskudd 2).

Kommunen skal levere regnskap som viser hvordan kommunen har brukt pengene. Regnskap må leveres før dere kan søke om ny støtte. Regnskap skal følge tilskuddsåret. Det betyr at dersom en person er bosatt 2.9.2020, skal regnskapet for første tilskuddsår gjelde for 2.9.2020 - 1.9.2021.

Dersom utgiftene har vært lavere enn det innvilgede tilskuddsbeløp, vil ubrukt beløp trekkes fra neste års innvilget beløp, alternativt betales tilbake.

Dersom utgiftene har vært høyere enn innvilget tilskuddsbeløp, kan disse bli refundert så fremt øvrige vilkår i rundskrivet er imøtekommet. Det må redegjøres for et eventuelle avvik. Hvis det er behov for å sette inn nye eller endre tiltak underveis i tilskuddsåret, må det avklares med IMDi først.

Flytter flyktningen til en annen kommune, skal tilskuddskommunen så raskt som mulig levere regnskap for tilskuddsperioden frem til flyttingen fant sted. Tilflyttingskommunen kan søke om tilskudd for resten av tilskuddsperioden.

Dør flyktningen, skal kommunen sende regnskap til IMDi innen tre måneder etter dødsfallet. Hovedregelen er at kommunen må betale tilbake tilskudd fra den dato flyktningen gikk bort. Kommunen kan få beholde tilskuddet i inntil tre måneder hvis det er dokumentert at det er snakk om lønn i oppsigelsesperioden.

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene er brukt etter forutsetningene. Det anbefales at all dokumentasjon som gjelder den aktuelle personen og bruken av tilskuddet blir oppbevart samlet.

Klageadgang

Kommunene har ikke rett til å klage på tildeling eller avslag av tilskudd (fvl § § 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Tilskuddskalkulator

IMDis tilskuddskalkulator hjelper deg å regne ut tilskudd til din kommune.

Rundskriv

Kontakt oss

Spørsmål knyttet til konkrete tilskuddssaker sendes gjennom IMDi Tilskudd (som endringsforespørsel). Dersom dette ikke er mulig, alternativt som supportsak. For generelle spørsmål om tilskuddsordningen oppfordres kommunene til å sende epost til funkhem@imdi.no.

Fant du det du lette etter?