Tilskudd til kompetansekartlegging

Sist oppdatert: 22. januar 2021

Kort om tilskuddet

  • Formålet med tilskuddet er at personer i mottak, som har fått oppholdstillatelse og dermed er i målgruppen for introduksjonsprogram, kompetansekartlegges.
  • Tilskuddet vil utbetales etter oppholdstillatelsen er innvilget.

Tilskuddsmottakere

Tilskuddsmottakere er vertskommuner for mottak. Med ‘mottak’ menes her ordinært mottak, integreringsmottak eller alternativ mottaksplassering (tilpasset botilbud etter avtale med Utlendingsdirektoratet).

Dette får dere i tilskudd

Tilskuddet tildeles vertskommuner basert på antall personer som er kompetansekartlagt. Det er en forutsetning at personen har fått oppholdstillatelse før tilskuddet utbetales. Satsene fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet. I 2021 er gjeldende sats per kartlagt 628 kr.

Slik fordeles tilskuddsmidlene 

Basert på data i IMDinett blir tilskuddet utbetalt automatisk til tilskuddsmottakere. Dersom tilskuddsmottaker mener å ha krav på tilskudd som ikke er utbetalt, kan tilskuddsmottaker melde fra om dette til IMDi via Kontaktsenter for IMDinett.

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt

Pengene blir som hovedregel utbetalt desember. Kartleggingen må være gjennomført og opphold må være innvilget innen 1.12.2021 for at vertskommunen skal få tilskudd utbetalt i 2021.

Klagegang

Kommunene har ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (forvaltningsloven §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Rundskriv

Rundskriv 2021

Kontakt oss

 

Fant du det du lette etter?