Produktkatalog for prosjekter i perioden 2020-2021

Produktkatalogen inneholder en kort omtale av prosjekter som har fått tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak - med lenke til kommunens hjemmeside hvor utviklede produkter er lagret.

Sist oppdatert: 11. oktober 2023

Eksempler på produkter som er tilgjengelig er modeller, metoder, veiledere, manualer, tiltak, metoder, opplæringsplaner og verktøy som rutiner, ulike skjema, samarbeidsavtaler m.m.

Kommuner som har fått tilskudd, men som ikke har hjemmeside for produkter, er ikke med i produktkatalogen.

Lengre kvalifiseringsløp (4. år)

Bømlo kommune

Bømlomodellen år 2: Lærlingløp med mentor på arbeidsplass for vaksne innvandrarar med fluktbakgrunn (2020)

Målgruppe: Deltakere i introduksjonsprogrammet med lite eller ingen utdanning

Kort prosjektbeskrivelse: Utvikle en modell med lærlingeløp for aktuelle målgruppe i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og NAV. Det skal utvikles godkjente lærlingkontrakter for innvandrere med fluktbakgrunn med voksenrett, morsmålsstøtta materiell til fagplanene, et mentoropplegg i læretiden, etablere studiegrupper med mentor som hjelper/veileder.

Moss kommune

I mål

Målgruppe: Deltakere i introduksjonsprogrammet med lite eller ingen utdanning og fullført grunnskole

Kort prosjektbeskrivelse: Videreutvikle bruken av formell kompetanse i kvalifiseringsløp for kommuner med få til middels antall introdeltakere. Utvikle samarbeid med sosial entreprenør for deltakere med lav formell kompetanse.

Randaberg kommune

Fra stønadsmottaker til selvforsørget

Målgruppe: Deltakere i introduksjonsprogrammet med lite eller ingen utdanning og fullført grunnskole

Kort prosjektbeskrivelse: Bygge opp et tilpasset arbeidsrettet- og utdanningsrettet kvalifiseringsløp. Det skal tas utgangspunkt i deltakernes eksisterende kompetanse og utvikle den i tråd med arbeidsgivers- og markedets behov. Deltakerne skal utvikle kommunikativ kompetanse som dekker deres behov i praksissituasjoner. Språkopplæringen skal foregå under selve arbeidet og suppleres med mer tradisjonell undervisning med arbeidsrettet norsk.

Steinkjer kommune

Jobbsjansen Intro

Målgruppe: Deltakere i introduksjonsprogrammet med lite eller ingen utdanning og fullført grunnskole

Kort prosjektbeskrivelse: Skreddersy kvalifiserende fulltidsprogram basert på individuelle behov og behov på arbeidsmarkedet. Målrettet arbeidspraksis i relevant bedrift med tett oppfølging (SE metodikk); tilpasset og arbeidsrettet norskundervisning; kompetansehevende kurs/sertifiseringer; karriereveiledning med utgangspunkt i behov i det lokale arbeidsmarkedet; nettverksbygging. Samarbeid med kommune og fylkeskommune for å se på mulighet for formell kvalifisering.

Tønsberg kommune

4. år i intro

Målgruppe: Kvinner med lite eller ingen utdanning

Kort prosjektbeskrivelse: Tilpasset norskopplæring, koblet opp mot den form for arbeidstrening som etableres, slik at betydelig flere kvinner får bedret muligheter på arbeidsmarkedet. Etter et treningsprogram formidles deltaker ut i arbeidskontrakter med oppfølging av Jobbteamet.

Modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører

Oslo kommune. Bydel 10 Grorud

Hverdagsvikarene

Målgruppe: Kvinner med innvandrerbakgrunn

Kort prosjektbeskrivelse: Videreutvikling av Hverdagsvikarene i samarbeid med Yelpi AS. I samskaping med sosial entreprenør Yelpi AS ønskes å undersøke betalingsvilligheten til mottaker og utvikle en skalerbar, levedyktig og bærekraftig modell/tjeneste. Fokuset skal være å utprøve og tilpasse digitale løsninger til tjenesten og målgruppen og derav selvstendiggjøre målgruppen og redusere kostnadene til drift av tjenesten.

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Jeg kan lage det!

Målgruppe: Deltakere med kompetanse, erfaring og interesse for søm og design som har grunnskole

Kort prosjektbeskrivelse: Oslo Voksenopplæring v. Rosenhof skal i samarbeid med Mira Mira A/S prøve ut en modell for arbeidsrettet kvalifisering. Målet er å skape en bedre kobling mellom skolens undervisning og arbeidslivet. Overordnete mål for prosjektet er å lage en innovativ og bærekraftig kvalifisering til selvstendig arbeid, hvor stikkord er redesign, produktutvikling og merkevarebygging.

Sandefjord kommune

Kvalifiseringsløp - sosiale entreprenører

Målgruppe: Kvinner med innvandrerbakgrunn og menn med håndverkererfaring fra hjemlandet. Lav eller ingen utdanning.

Kort prosjektbeskrivelse: Videreutvikle samarbeidsmodell med Vintage Baby og New Use. De driver henholdsvis med arbeidsrettet opplæring og kvalifisering samt prekvalifisering til håndverksyrker. Begge sosiale entreprenører tar utgangspunkt og bygger opplæringen sin på kompetansemål i fagopplæringen.

Sandefjord kommune

Mulighetsrommet

Målgruppe: Kvinner med lite eller ingen utdanning.

Kort prosjektbeskrivelse: Prosjektet skal videreutvikle verktøyene for å styrke arbeidslivstilknytningen til målgruppen i samarbeid med Vintage Baby. Fokus er; formell utdanning, utfordre bruken av NAVs ordinære virkemiddelapparat, realkompetansevurdering i samarbeid med fylkeskommunen, arbeidslivsnettverk for målgruppen og økt samarbeid med arbeidsgivere.

Trondheim kommune

Aktiv INNsats

Målgruppe: Deltakere med lite eller ingen utdanning

Kort prosjektbeskrivelse: Prekvalifiserende tiltak for kvinner i samarbeid med sosiale entreprenører; Kirkens bymisjon og Reppe gård. Prosjektet skal utvikle metoder og kvalifiseringstiltak slik at målgruppen kan delta i yrkeslivet

Arbeidsmåter i norskopplæringen

Lillehammer kommune

Blandet læring som metode i norskopplæringen

Målgruppe: Nybegynnere med rask progresjon, høyere utdanning (minimum videregående)

Kort prosjektbeskrivelse: Utprøving av ulike former for blandet læring (blended learning), med fysiske samlinger på Læringssenteret sammen med nettundervisning og nettmøter i ulike intervaller.

Karmøy kommune

Arbeidsrettet norskopplæring med bruk av digitale verktøy og ressurser

Målgruppe: Spor 1 og 2 deltakere

Kort prosjektbeskrivelse: Videreutvikle bruken av digitale arbeidsverktøy i norskopplæringen. Prosjektet skal utvikle undervisningsmateriell og metodikk for tilrettelagt undervisning for spor 1-2 deltakere.

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Språkstøtte- Metodisk veileder for bruk av språkhjelpere i språkopplæringen

Målgruppe: Spor 1-3 deltakere

Kort prosjektbeskrivelse: Utvikle en metodisk veileder for bruk av språkhjelpere i undervisningen. Didaktisk bruk av språklos/språkhjelpere i språkhomogene grupper. I denne opplæringen legges det til rette for bruk av iPad og Global story book.

Bergen kommune

Digital praksis

Målgruppe: Deltakere med lite eller ingen utdanning

Kort prosjektbeskrivelse: Utforske hvordan digitale ressurser kan brukes til å effektivisere deltakeres norsklæring på praksisplassen. Praksislærerne vil i samarbeid med deltakere samle inn læremateriale på praksisplassen, i form av bilder, tekst, video, lydopptak ol.

Kinn kommune - KF Innvandrersenteret

Språkflåte: innovasjon i opplæringa av norsk og samfunnsfag

Målgruppe: Spor 1-2 deltakere

Kort prosjektbeskrivelse: Utprøving av morsmålsassistenter i språkopplæringen

Ålesund kommune

Morsmålsstøtte i norskopplæringen for deltakere med liten skolebakgrunn

Målgruppe: Spor 1 deltakere

Kort prosjektbeskrivelse: Prøve ut effekten av morsmålsassistenter i opplæringen av deltakere med lav litterasitet på en systematisk måte.

Trondheim kommune

Utprøving av en systematisk erfaringsbasert språkdidaktikk for ungdommer med liten skolebakgrunn i forberedende voksenopplæring- et forsknings og utviklingsprosjekt

Målgruppe: Deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn

Kort prosjektbeskrivelse: Prosjektet har som mål å prøve ut og implementere en systematisk erfaringsbasert språkdidaktikk for Spor 1-elever i forberedende voksenopplæring, for på denne måten å styrke elevenes motivasjon, mestring og myndiggjøring

Kvalitet i innhold i introduksjonsprogrammet (tidligere: Standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet)

Birkenes kommune

Deltakeren i sentrum

Målgruppe: Deltakere med lite eller ingen utdanning

Kort prosjektbeskrivelse: Motivasjonsmetode i 5 steg der deltakeren lager sin egen individuelle plan.

Gloppen kommune

Gloppenmodellen - ein utdanningsmodell for framtida

Målgruppe: Deltakere i introduksjonsprogrammet med grunnskole

Kort prosjektbeskrivelse: Få på plass en fagutdanningsmodell for nyankomne flyktninger. På bakgrunn av erfaringer skal det utvikles en veileder med rollebeskrivelser og anbefalinger inkl. finansiering, rekruttering og oppfølging underveis.

Sandefjord kommune

Delkompetanseløp Vestfold

Målgruppe: Menn fra land utenfor OECD med lite eller ingen utdanning

Kort prosjektbeskrivelse: Arbeidsmarkedet i fylket har behov for faglærte håndverkere, spesielt murerbransjen. I samarbeid med en murermester er det etablert en fagutdanning for innvandrermenn som vil jobbe som murere. Opplæringen er en kombinasjon av norsk, fag og opplæring i praksis.

Stavanger kommune

Digital kompetanse som standardelement i intro som forberedelse til utdanning

Målgruppe: Deltakere i introduksjonsprogrammet, med fokus på deltakere på spor 1.

Kort prosjektbeskrivelse: Tilrettelagt undervisning i digital kompetanse, som e-post, bruk av internett, tekstbehandling, formateringer i word, presentasjoner med lysbilder, regneark m.m.

Trondheim kommune

#digistart

Målgruppe: Deltakere i introduksjonsprogrammet, med fokus på spor 1.

Kort prosjektbeskrivelse: #digistart skal prøve ut forskjellige digitale verktøy og fremgangsmåter for opplæring. Opplæringen skal bygge på deltakernes digitale utgangspunkt og livssituasjon, hvilke digitale system de kommer i kontakt med i hverdagslige gjøremål. Hver enkelt deltaker skal få opplæring i digitale verktøy som bidrar til livsmestring.

Trondheim kommune

Fagbrev i praksis

Målgruppe: Deltakere i introduksjonsprogrammet med lite eller ingen utdanning eller grunnskole

Kort prosjektbeskrivelse: Utvikle nye modeller for hvordan flyktninger kan oppnå fagkompetanse. Prosjektet skal også utvikle samarbeidsmodeller mellom kommune, fylkeskommune og bedrifter der langsiktighet og kvalifisering med mål om en sterk jobbtilknytning er fokus

Trondheim kommune

Forkurs til videregående opplæring for voksne

Målgruppe: Deltakere i introduksjonsprogrammet med grunnskole

Kort prosjektbeskrivelse: Utvikle et forkurs for å gi deltakerne et bedre grunnlag før opptak til videregående opplæringen. Kursets innhold vil bl.a. bestå av utdanningsvalg, karriereveiledning, hospitering, grunnleggende engelskopplæring, det norske utdanningssystemet, livsmestring, realfag m.m.

Ulstein kommune

Tilpassa løp for fagbrev industrimekaniker - interkommunalt samarbeid

Målgruppe: Deltakere i introduksjonsprogrammet og innvandrere med minimum grunnskole

Kort prosjektbeskrivelse: Etablere et tilpassa løp for fagbrev industrimekaniker i samarbeid mellom 6 kommuner på Søre-Sunnmøre og lokale bedrifter.

Psykisk støtte

Bømlo kommune

Ein veg inn i lokalsamfunnet

Målgruppe: Innvandrarar med fluktbakgrunn og psykiske helseutfordringar med lite eller ingen utdanning.
Kort prosjektbeskrivelse: Prosjektet skal skape eit tilpassa opplæringstilbod som kan gi meistringskjensle og meiningsfull aktivitet og som i forlenginga kvalifiserer til arbeid.

Moss kommune

Fontenehus som inkludering - og integreringssarena

Målgruppe: Deltakere i introduksjonsprogrammet/nyankomne flyktninger som ikke deltar i introduksjonsprogram

Kort prosjektbeskrivelse: Prosjektet vil videreutvikle Fontenehuset (FHR) som arena for nyankomne innvandrere som har/har hatt psykiske helseutfordringer. Målet er å bedre medlemmenes psykiske helse, samt bidra til at de når økonomiske, sosiale, utdanningsrettede og yrkesmessige mål gjennom arbeids- og læringsfellesskap.

Trondheim kommune

Tilhørighet i Trondheim – Mobilisering for at skeive flyktninger skal oppleve frihet og empowerment for et verdig liv

Målgruppe: Deltakere i introduksjonsprogrammet

Kort prosjektbeskrivelse: Mange skeive flyktninger har en livssituasjon som gir stress og psykiske vansker samt tap av motivasjon og svak progresjon i kvalifiseringsløp. Prosjektet skal utvikle arbeidspakker som omhandler arbeidsmetodikk for ulike aktører, et egnet tilbud for skeive flyktninger og bevisstgjøring og holdningsendring blant innvandrere.

Innovative løsninger i introduksjonsordningen og i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap

Bergen kommune

Arbeidsinkludering i urbant landbruk

Målgruppe: Deltakere i introduksjonsprogrammet med lite eller ingen skolebakgrunn

Kort prosjektbeskrivelse: Utvikle integreringstiltak innen urbant landbruk der nye og varige arbeidsplasser kan skapes. Det skal tas utgangspunkt i metoder og nettverk, som kan utvikles til tiltak rettet mot deltakere i introduksjonsprogram f.eks. fra Stadsbruk i Sverige. Utvikle en kursmodul som gir deltakere kunnskaper og erfaring innen plante- og grønnsaksproduksjon og andre produkter knyttet til urbant landbruk. Målet er å få etablert produksjonssteder ved hjelp av sosiale entreprenører.

Sarpsborg kommune

Hotellkompetanse

Målgruppe: Deltakere på introduksjonsprogrammet, Elever på voksenopplæringen som ikke har rett på introduksjonsprogram grunnet alder eller oppholdstillatelse, med lite eller ingen utdanning, samt grunnskole,

Kort prosjektbeskrivelse: Hotellkompetanse skal øke kvaliteten på norskopplæringen, gi deltakerne raskere kvalifisering gjennom å tett opplæring/oppfølging, kursing, og gi kompetanseattest til å å jobbe på Hotell etter kun fire måneder. Prosjektet skal bidra til økt integrering og gi arbeidslivet kunnskap og motivasjon til å bidra i integreringsarbeidet.

Skien kommune

Yrkesnorsk.no

Målgruppe: Deltakere i introduksjonsprogrammet

Kort prosjektbeskrivelse: Videreutvikle yrkesnorsk.no med flere og mer innovative læremidler som dekker kompetansemålene i arbeidslivskunnskap fra A1 til B2-nivå. Utviklingen skal skje i tett samarbeid med næringsliv og brukere.

Trondheim kommune

På rett sted - Effektiv fagrelevant kvalifiseringstrapp

Målgruppe: Deltakere i introduksjonsprogrammet med høyere utdanning

Kort prosjektbeskrivelse: Prosjektet tilbyr fagrelevant kvalifisering fra oppstart i introduksjonsprogram, som gir forutsetninger for at gruppen så effektivt som mulig får utnyttet medbrakt kompetanse - og komplettert denne gjennom ulike arbeidspakker. Disse inneholder blant annet karrierelæring, tilrettelagt språkopplæringsløp og fagrelevante internship.

Fant du det du lette etter?