Nøkkelinformasjon om ordningen: 

Rundskriv 09/2017: Tilskuddsordning for frivillige organisasjoners holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

1. Innledning 

Rundskrivet er utarbeidet av IMDi og er basert på regelverket fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 06. januar 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-20117) kap. 496, post 71.

Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi. Tilskuddets størrelse er på 9,53 mill. kroner.

2. Mål for ordningen  

2.1. Hovedmål  

Målet med ordningen er å forebygge tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet gjennom å arbeide for endring av holdninger og praksis i aktuelle miljøer. Gjennom dette vil man hindre at kjønnslemlestelse blir gjennomført på barn som har opphold i Norge og øke sjansene for at de unge kan ta selvstendige valg når det gjelder valg av ektefelle.

2.2. Delmål 

Prosjektene skal rette seg mot ett eller flere av følgende områder:

 • Øke kunnskapen om at tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse er forbudt og straffbart ifølge norsk lov
 • Øke forståelse hos foreldre og foresatte for hva tvangsekteskap og alvorlige begrensinger av unges frihet betyr for barneoppdragelse, inngåelse av ekteskap og familieforhold for øvrig og for de negative konsekvensene av dette
 • Bidra til dialog og samarbeid med religiøse samfunn og deres ledere for å etablere holdninger mot alvorlige begrensinger av unges frihet, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Bidra til dialog mellom skole og foreldre om utfordringer og bekymringer i oppdragelsen av barn og unge, herunder om ekteskapsinngåelse og/eller kjønnslemlestelse
 • Bidra til at unge mennesker blir i stand til å foreta egne valg av ektefelle
 • Mobilisere ungdom til selv å bekjempe alvorlige begrensinger av unges frihet, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse
 • Holdningsendringsarbeid blant menn og gutter vedr. alvorlige begrensinger av unges frihet, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Informasjon og veiledning om det offentlige tjeneste- og hjelpeapparat, herunder helse, barnevern, informasjon om mulighetene for gjenåpningsoperasjoner og informasjon om de skadelige helsevirkningene av kjønnslemlestelse
 • Økt rettighetsinformasjon. Informasjonen skal gi muligheter til å få innsikt i egne rettigheter og muligheter, og på den måten kunne søke nødvendig bistand. 

2.3 Målgrupper

Personer med opprinnelse i områder hvor tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer.

3. Tildelingskriterier

3.1. Inngangskriterier

Frivillige organisasjoner kan søke på tilskuddsordningen. Med frivillig organisasjon forstås her først og fremst ideelle organisasjoner, dvs. foreninger, lag, stiftelser, m.m., som er registret i Brønnøysundregistrene. Det blir ikke gitt støtte til private foretak eller organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål.

IMDi anbefaler at frivillige organisasjoner, foreninger mv. registrerer seg i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. De som ikke har organisasjonsnummer fra før av, vil få dette gjennom en slik registrering.

Organisasjonsnummeret må oppgis i søknaden for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være en juridisk person, det kan gjøres unntak for internasjonale organisasjoner. For å få utbetalt et eventuelt tilskudd må søkere ha opprettet en egen bankkonto for virksomheten.

Det gis prosjekttilskudd og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og prosjektmedarbeidere. 

Det gis støtte til prosjekter med varighet fra ett til tre år, med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak (statsbudsjettet). 

3.2. Vurderingskriterier 

 • Prosjektplan og –styring
 • Økonomistyring
 • Kompetanse og erfaring på fagområdet
 • Kunnskap om og evne til implementering av relevante metoder og aktiviteter
 • Tiltaket har overføringsverdi og at det legges til rette for deling av erfaringer og resultater.
 • Organisasjonens nettverk/forankring/gjennomslag i aktuelle miljøer
 • Tilpasning av tiltaket til målgruppene når det gjelder alder, kjønn og nasjonal bakgrunn
 • Prosjektets potensiale til å utgjøre et supplement til myndighetenes arbeid
 • Et eventuelt samarbeid med relevante organisasjoner og/eller kommuner
 • Frivillig innsats i tiltakene
 • Prosjektets omfang (det gis støtte til prosjekter med årlige budsjetter på ca. 200 000 – 700 000 kroner)

Det gis støtte til forebyggende/holdningsskapende arbeid, kampanjer for å fremme deltakelse blant unge, informasjonstiltak, bruk av nettverk og andre former for dialog med aktuelle grupper. Det gis støtte til gjennomføring av prosjekter med aktiviteter og tiltak og nødvendig administrasjon av disse. 

Det er mulig å søke om prosjektstøtte til kun arbeid mot alvorlige begrensinger av unges frihet, arbeid mot tvangsekteskap arbeid mot kjønnslemlestelse – eller til flere av temaene i samme prosjekt.

Aktuelle tiltak/aktiviteter er informasjonsvirksomhet (gjennom media, møter og seminarer med foredrag og debatter), arrangementer og kampanjer for å fremme deltakelse blant unge, bruk av ressurspersoner som ambassadører for arrangementene, workshops og samtalegrupper, kursvirksomhet som empowermentkurs og skrivekurs, nettfora, konfliktløsing og likemannsarbeid. Tiltak/aktiviteter vil også omfatte utforming av skriftlig informasjon på nettside eller brosjyrer og kreative aktiviteter. Tiltakene/aktivitetene kan arrangeres enkeltvis eller kombineres. Eksempelvis bør større arrangementer følges opp og kombineres med andre tiltak, som for eksempel samtalegrupper. Tiltak og aktiviteter kan omfatte videreføring av utprøvde metoder og utvikling/videreutvikling av nye metoder.

IMDi vil videre ta hensyn til behovet for geografisk spredning av prosjektene, samt variasjon i type prosjekter og målgrupper.

Det gis ikke støtte til konferanser, seminarer og lignende rettet mot det offentlige i Norge. 

4. Kunngjøring 

Tilskuddsordningen kunngjøres i januar måned på IMDis nettside for tilskuddsordninger, departementets nettside for tilskuddsordninger, samt på nettportalen www.frivillig.no.

Søknadsfristen er 20. februar 2017. Tildelingen av tilskudd fra IMDi skal normalt skje innen 15. mars. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august. Søknaden skal leveres via nettbasert søknadsskjema som vil være tilgjengelig på IMDinett.no. Her vil det også ligge informasjon og veiledning for bruk av elektronisk søknadsskjema.

IMDi kan, men er ikke forpliktet til å behandle søknader som er kommet inn etter fristen.

5. Oppfølging og kontroll 

5.1. Krav til søknadens innhold og form 

Søknaden bør som hovedregel inneholde følgende opplysninger: 

Om søker:

 • Søkers navn 
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for remittering av tilskudd 
 • Kontaktperson(er) 
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak? 
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra IMDi? (Oppgi i så fall dato og IMDis saksnummer)

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen 
 • Målgruppe og geografisk område 
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere) 
 • Tidsplan for gjennomføringen 
 • Forventede resultater

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet 
 • Finansieringskilder for prosjektet 
 • Søkers egenandel 
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter Ev. andre kilder (hvilke). 

5.2. Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker 

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet. 

For tilskudd inntil kr 200 000 skal tilskuddsmottaker levere en rapport som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Tilskuddsmottaker skal kunne dokumentere hvordan midlene er brukt hvis IMDi spør om det. 

For tilskudd fra og med 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker levere en rapport som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Dette skal som hovedregel stå i årsrapporten. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. IMDi oppfordrer tilskuddsmottaker til å bruke aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført. Det er ikke nødvendig å lage et eget prosjektregnskap.

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi. 

Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner 
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd 
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake 

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2017. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

6. Klagebehandling 

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Søkeren kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

7. Kontaktpersoner

Spørsmål vedrørende tilskuddsordningen kan rettes til Vibeke Hoem, IMDi Øst (e-post: viho@imdi.no, tlf.: 95 47 91 64)