1. Mål for ordningen

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m. fl. (heretter omtalt som det særskilte tilskuddet) skal bidra til at enslige mindreårige flyktninger bosettes så raskt som mulig i gode bo- og omsorgstilbud tilpasset det enkelte barn og lokale forhold.

Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan gi gode bo- og omsorgstilbud til andre grupper barn som er i målgruppen for ordningen.

1.2 Hvem kan søke tilskudd?

Kommuner som bosetter personer i målgruppen kan søke om særskilt tilskudd. 

1.3 Hvem er i målgruppen?

 • Enslige mindreårige flyktninger som er bosatt etter avtale mellom IMDi og kommunen.  Dette gjelder disse gruppene:
  • som har fått beskyttelse med flyktningstatus (asyl) i Norge,
  • som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av asyl,
  • som har fått kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon
  • overføringsflyktninger
 • Enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet, dersom de blir bosatt etter avtale med IMDi og kommunen. Disse omfattes også av målgruppen for integreringstilskudd.
 • Enslige mindreårige flyktninger med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet, som fra 2. juni 2018 kom inn i målgruppen for særskilt tilskudd ved førstegangs tillatelse, ikke første gangs fornyelse, når de blir bosatt etter avtale med IMDi og kommunen. Disse omfattes også av målgruppen for integreringstilskudd.
 • For enslige mindreårige med en oppholdstillatelse som er begrenset, vil ikke oppholdstillatelsen danne grunnlag for permanent opphold og/eller familieinnvandring.
 • Utenlandske barn som oppholder seg i Norge uten foreldre eller andre foresatte. I denne kategorien inngår:
  • barn som blir etterlatt av sine foreldre i Norge hvor foreldrene oppholder seg på ukjent sted, enten i Norge eller i utlandet
  • utenlandske barn som blir alene etter foreldrenes død
  • barn som er antatt ofre for menneskehandel/har vært utsatt for menneskehandel
  • barn som får opphold, men hvor foreldrene ikke får opphold
 • Barn som har kommet med sine foreldre eller andre med foreldreansvar hvor det fattes vedtak om omsorgsovertakelse i asylmottak.

Enslige mindreårige er en fellesbetegnelse på alle barn og unge under 18 år som kommer til landet uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar i Norge. Dette inkluderer også enslige mindreårige med følgeperson (enslige mindreårige som kommer til landet i følge med andre voksne som ikke er deres foreldre).

Personer i gruppen nevnt over som er gift eller som har, eller skal ha, barn, regnes som enslige mindreårige.

2. Vilkår for å få tilskudd

For å få utbetalt særskilt tilskudd, må kommunen gjennomføre aktiviteter/tiltak som har som formål å medvirke at mål for ordningen blir nådd. 

Særskilt tilskudd blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte enslige mindreårige måtte ha for oppfølgning, tiltak og tilrettelegging i kommunen.

2.1 Tilskudd for ulike kategorier enslige mindreårige 

2.1.1 Enslige mindreårige flyktninger

Enslige mindreårige flyktninger utløser tilskuddet først etter at de er bosatt i en kommune.

Særskilt tilskudd utbetales i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet. Det vises til eget rundskriv for denne ordningen.

Tilskuddet utbetales selv om personen har fylt 18 år ved bosetting, under forutsetning av at personen ved ankomst landet var registrert som enslig mindreårig og var under 18 år da oppholdstillatelsen ble innvilget. Enslige mindreårige utløser integreringstilskudd år-1 med sats for enslig mindreårig flyktning. 

Enslige mindreårige overføringsflyktninger som fyller 18 før ankomst til Norge utløser det særskilte tilskuddet.

2.1.2 Utenlandske barn uten foreldre og andre foresatte

Særskilt tilskudd utbetales ved bosetting av enslige mindreårige utenlandske barn som oppholder seg i Norge uten foreldre eller andre foresatte. 

Ovennevnte kan også utløse tilskudd før bosetting dersom de ikke er i målgruppen for tilskudd til vertskommuner.

Kommunen må søke årlig om det særskilte tilskuddet så lenge utenlandske barn uten foreldre og andre foresatte oppholder seg i kommunen, og forholdene som danner grunnlag for å utløse tilskuddet fremdeles er tilstede.

2.1.3 Omsorgsovertakelse av barn i asylmottak

Ved omsorgsovertakelse av barn i asylmottak som oppholder seg i Norge sammen med foreldre eller andre med foreldreansvar, vil barnet utløse særskilt tilskudd etter bosetting i en kommune.

Kommunene må søke årlig om det særskilte tilskuddet så lenge barnet oppholder seg i kommunen, og forholdene som danner grunnlag for å utløse tilskuddet fremdeles er tilstede.

3. Dette får kommunen i tilskudd 

Alle kommuner som bosetter enslige mindreårige får tilskudd etter samme satsstruktur og nivå.

Stortinget har fastsatt følgende satser for 2019: 1 203 700 kroner for yngre barn til og med det året barnet fyller 16 år, og 755 300 kroner fra og med det året barnet fyller 17 år.

Tilskuddet utbetales til og med året personen fyller 20 år. 

3.1 Særskilt tilskudd i bosettingsåret (år 1)

Tilskuddet beregnes fra og med den måneden den enslige mindreårige blir bosatt. Satsenes fordeling etter bosettingsmåned er følgende:

TABELL: SATSER FOR SÆRSKILT TILSKUDD FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE
BosettingstidspunktHøy satsLav sats
Januar 2019 1 203 700 kr 755 300 kr
Februar 2019 1 103 392 kr 692 358 kr
Mars 2019 1 003 083 kr 629 417 kr
April 2019 902 775 kr 566 475 kr
Mai 2019 802 467 kr 503 533 kr
Juni 2019 702 158 kr 440 592 kr
Juli 2019 601 850 kr 377 650 kr
August 2019 501 542 kr 314 708 kr
September 2019 401 233 kr 251 767 kr
Oktober 2019 300 925 kr 188 825 kr
November 2019 200 617 kr 125 883 kr
Desember 2019 100 308 kr 62 942 kr

3.2 Særskilt tilskudd etterfølgende år

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige som ble bosatt i årene før 2019 utbetales i fire terminer per år. Kommunen mottar ved hver terminutbetaling av særskilt tilskudd et tilskuddsbrev med oversikt over hvilke personer som er grunnlaget for utbetalingen. Utbetalingstidspunktene er ultimo mars, ultimo juni, ultimo september og primo desember 2019.

Tilskuddssatsene er 1 203 700 kroner for yngre barn til og med det året barnet fyller 16 år, og 755 300 kroner fra og med det året barnet fyller 17 år. Tilskuddet blir utbetalt til den kommunen hvor vedkommende er registrert bosatt i Det sentrale folkeregisteret (DSF) per 1.1.2019.

Tilskuddet utbetales på grunnlag av samkjøring mellom Datasystem for utlendings- og flyktningsaker (DUF) og DSF. DUF viser hvem som er registrert bosatt i det enkelte år, mens DSF gir en oversikt over hvor disse personene er registrert per 1.1.2019. En viktig forutsetning for at særskilt tilskudd for en person skal bli utbetalt til riktig kommune, er at det er sendt melding til folkeregisteret om at personen er bosatt i kommunen. Den kommunen hvor personen er registrert bosatt per 1.1.2019 vil få utbetalt særskilt tilskudd for 2019.

DSF benytter både flyttedato og registreringsdato. Det kan derfor forekomme at en person har flyttet i 2018, men at flyttingen først blir registrert i 2019. I slike tilfeller vil fraflyttingskommunen få utbetalt beløpet i terminutbetalingene, siden flyttingen ikke var registrert per 1.1.2019. I de tilfellene det er klart at flyttingen skjedde før årsskiftet, skal fraflyttingskommunen overføre hele det særskilte tilskuddet for 2019 til tilflyttingskommunen.

Hvis en person har flyttet til en annen kommune, er hovedregelen at det ikke er nødvendig å melde fra om dette. Når tilflyttingskommunen sender inn korrigeringskrav for vedkommende, vil IMDi opplyse hvilken fraflyttingskommune som har mottatt beløpet. De berørte kommuner er deretter ansvarlig for å foreta et økonomisk oppgjør seg imellom, se pkt. 3.2.2 Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting.

Dersom bosettingskommunen fatter vedtak etter barnevernloven om plassering i et omsorgstiltak i en annen kommune, gjelder regelen i pkt. 3.2.1 for utbetaling av særskilt tilskudd fra og med året etter bosetting. 

3.2.1 Særskilt tilskudd til en annen kommune enn bostedskommune/oppholdskommune

Barnevernstjenesten kan i noen tilfeller treffe vedtak om plassering i barnevernsinstitusjon eller fosterhjem etter barnevernloven i en annen kommune enn der barnet ble bosatt. Dersom en annen kommune enn bostedskommunen har omsorgen og bærer utgiftene knyttet til omsorgstiltaket, vil kommunen som har omsorgsansvaret ha krav på å få hele tilskuddet. Dette gjelder også integreringstilskuddet.

I slike tilfeller må IMDi informeres skriftlig om dette, og automatisk utbetaling av tilskudd til bostedskommunen stoppes. Det skal inngås en skriftlig avtale mellom kommunene hvor det framkommer hvilken kommune som har kostnadene og skal motta tilskuddet. Kommunen som har kostnadene må hvert år søke IMDi om tilskuddet innen utgangen av februar måned, og kopi av avtalen mellom kommunene må legges ved søknaden. Hvis tilskuddene er utbetalt til bostedskommunen, kan kommunen som har omsorgen og kostnadene kreve å få hele tilskuddet overført fra bostedskommunen. 

3.2.2 Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting

Dersom en person i målgruppen for tilskuddet flytter mellom kommuner i tilskuddsåret, må personen melde fra om flytting til Skattekontoret for at adressen skal oppdateres i DSF. Personer er pliktig å melde adresseendringen innen åtte dager etter flytting, jf. folkeregisterloven § 6-1. 

Følgende firedelte ordning gjelder for deling av det særskilte tilskuddet i flytteåret:

TABELL: DELING AV særskilt tilskudd i flytteåret
Flytting i periodenAndel til fraflyttingskommune Andel til tilflyttingskommune
01.01.-31.03. 1/8 7/8
01.04.-30.06. 3/8 5/8
01.07.-30.09. 5/8 3/8
01.10.-31.12. 7/8 1/8

Unntak fra ovennevnte regel om firedeling: Hvis den enslige mindreårige flytter til annen kommune i løpet av bosettingsåret, kan tilflyttingskommunen kreve særskilt tilskudd for enslig mindreårig fra fraflyttingskommunen fra og med måneden etter at flyttingen finner sted.  

3.2.3 Tvist om deling av tilskudd ved flytting

Hvis det oppstår tvister om deling av tilskudd mellom kommuner, er det IMDi som avgjør disse. I de tilfellene det er uenighet mellom fraflyttingskommune og tilflyttingskommune om hvilken kommune som er ansvarlig bostedskommune i et tidsrom, er det Fylkesmannen som avgjør dette etter Lov om sosiale tjenester. IMDi vil legge denne avgjørelsen til grunn for deling av tilskuddet.

3.2.4 Tilskudd ved dødsfall, tilbakevending eller reise fra landet av andre grunner

Ved død, tilbakevending til hjemlandet eller reise fra landet av andre grunner, utbetales tilskudd til bosettingskommunen til og med påfølgende termin. Kommunen plikter å melde fra til IMDi når den får kjennskap til at personer som utløser særskilt tilskudd har forlatt landet slik at IMDi kan stoppe automatisk utbetaling av tilskuddet.

3.2.5 Tilskudd når mor/far ankommer landet

Dersom barnets foresatte ankommer landet, utbetales tilskuddet til og med terminen etter at mor og/eller far bosettes sammen med barnet. Kommuner som mottar særskilt tilskudd plikter å melde fra når mor og/eller far har blitt bosatt sammen med barnet slik at IMDi kan stoppe automatisk utbetaling av særskilt tilskudd.

4. Slik får kommunen tilskudd 

Søknad om særskilt tilskudd må inneholde følgende opplysninger:

 • Kommunens navn, kommunenummer og postadresse
 • Telefonnummer og e-postadresse til saksbehandler
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • DUF-nummer, navn og fødselsdato for hver person det søkes tilskudd for

Søknaden signeres av kommunen og sendes på papir per post eller elektronisk via Altinn.
Tildeling av tilskudd skjer fortløpende etter mottak av søknad. Søknader vil bli bekreftet med tilskuddsbrev fra IMDi.

4.1 Særskilt tilskudd i bosettingsåret

Kommunen må sende inn søknadskjema for krav år 1 for å få særskilt tilskudd for personer i målgruppen som de bosetter. Søknaden kan ikke sendes som faktura.

Søknadsfrist er fortløpende etter personers bosetting eller ankomst til kommunen. Tildeling av tilskudd skjer fortløpende etter mottak av søknad.

4.2 Særskilt tilskudd i etterfølgende år

Kommunen vil ved hver terminutbetaling motta et brev som viser hvilke enslige mindreårige som har utløst det særskilte tilskuddet. Kommunen må gjennomgå brevene og sende eventuelle korrigeringskrav på skjemaet «Korrigeringskrav år 2-5».

Korrigeringskrav skal inneholde krav for personer som faktisk er bosatt i kommunen, men som ikke star oppført i tilskuddsbrevet. Kommunen skal også rapportere personer som står i tilskuddsbrevet, og som kommunen dermed får utbetalt tilskudd for, men som ikke oppholdt seg i kommunen per 1.1.2019. Dette fordi de enten kan ha reist ut av landet, er døde eller ukjente for kommunen. 

Kommunen skal kontrollere tilskuddsbrevet og sende inn skjema for korrigeringskrav så snart som mulig. Korrigieringskrav vil bli behandlet fortløpende. Kommunen kan ikke regne med å få ferdigbehandlet sine korrigeringskrav i 2019 hvis IMDi mottar dem etter 1. oktober.

Søknadskjema for år 1 og skjema for korrigeringskrav er tilgjengelig på www.imdi.no

5. Utbetaling av tilskudd til kommunen

Utbetaling av tilskuddet skal skje i henhold til IMDis interninstruks for økonomiforvaltning, og på det tidspunkt som er angitt i tilskuddsbrev til kommunen.

Særskilt tilskudd år 1 er differensiert og utbetales til kommunen i henhold til bosettingsdato.  Særskilt tilskudd er ikke differensiert fra og med år 2 og skal som hovedregel utbetales i fire terminer. Utbetalingstidspunktene er ultimo mars, ultimo juni, ultimo september og primo desember 2019.

6. Oppfølging og kontroll

Kommunene skal ikke legge fram særskilt regnskap og rapport for bruk av særskilt tilskudd.

Kartlegging av kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger gjennomføres årlig av et beregningsutvalg hvor både staten og kommunesektoren er representert.

IMDi og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen, jf. bevilgningsreglementets § 10 annet ledd og Riksrevisjonlovens § 12 tredje ledd.

7. Foreldelsesfrist

Den alminnelige foreldelsesfrist er tre år regnet fra den dag da fordringshaver tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse, eller for utbetaling av integreringstilskudd, fra det tidspunkt kommunen tidligst har rett til å kreve tilskuddet utbetalt, jf. foreldelsesloven § § 2 og 3.

8. Klageregler

Tildelingen av tilskudd og krav om tilbakebetaling av særskilt tilskudd er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på verken tildeling av tilskudd eller krav om tilbakebetaling av tilskudd jf. fvl § § 3 første ledd og 28. Utover det gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 

Kontaktpersoner

Spørsmål vedrørende særskilt tilskudd kan rettes til:

 • Veslemøy Standnes, vst@imdi.no, tlf. 97 00 29 40
 • Karoline Opsal Marøy, karm@imdi.no, tlf. 46 74 78 27
 • Emilie Kristine Christoffersen, ech@imdi.no, tlf. 41 26 57 88
 • Pauliina T. Brynildsen, ptb@imdi.no, tlf. 40 60 07 14