1. Mål for ordningen

1.1. Målformulering

Tilskuddet skal bidra til raskere bosetting av flyktninger med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker.

Tilskuddsordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer.

1.2. Tilskuddsmottaker

Kommuner som bosetter personer i målgruppen.

1.3. Målgruppe

Målgruppen for tilskuddsordningen er bosatte flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer. Barn som blir født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt i en kommune er omfattet av målgruppen for tilskuddsordningen.

2. Tildelingskriterier, herunder beregningsregler

2.1. Vilkår for å få støtte

Kommuner som har personer i målgruppen for tilskuddet kan søke om tilskudd. 

Tilstanden for flyktningen det søkes om tilskudd for, må ha oppstått eller ha sitt opphav i tiden før bosetting.

Enslige mindreårige kan utløse tilskudd 2 til og med det året de fyller 20 år selv om integreringsperioden har utløpt. Dersom de fyller 20 år før det har gått fem år, vil de kunne utløse tilskuddet i fem år.

Barn som blir født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt i en kommune er omfattet av målgruppen for tilskuddsordningen. Ordningen gjelder bare i tilfeller der mor er bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDi etter 1. januar 2011.

Kommunen kan kun søke om tilskudd for personer som faller innenfor integreringstilskuddsordningen og som er bosatt etter avtale mellom staten og kommunen. Familiegjenforente inngår i målgruppen dersom de er bosatt etter særskilt avtale mellom stat (IMDi) og kommune.

Ordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger direkte av bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker. Dette gjelder kun utgifter som ikke dekkes av andre offentlige instanser eller tilskudd, herunder integreringstilskuddet jf. eget regelverk/rundskriv for disse ordningene.

Tilskuddet kan eksempelvis dekke: 

 • Pedagogiske tiltak i opplæringssituasjon
 • Miljøarbeider/støttekontakt
 • Miljøterapeut
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Psykiatrisk sykepleier
 • Ekstraordinær bruk av tolk
 • Transport til/fra lærested
 • Ansvarsgruppemøter (kan ikke overskride kr 20 000 og vurderes opp mot sakens omfang)
 • PPT-utredning
 • Kommunal egenandel ved barnevernstiltak

Listen er ikke uttømmende. For at kommunens utgifter skal dekkes gjennom tilskuddsordningen, må tilskuddsordningens øvrige krav også innfris slik de fremkommer i rundskrivet. 

2.2. Beregningsregler

IMDi vurderer søknadene, og gjør vedtak om fordeling av midler etter en totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag. Vurderingen skal skje på grunnlag av i hvilken grad tiltak/aktivitet som får midler kan bidra til å nå målene for ordningene, og i hvilken grad målgrupper for tilskuddsordningen blir berørt, jf. punkt 1.3.

Kommunen kan for første eller andre bosettingsår søke om enten tilskudd 1 eller tilskudd 2:

Tilskudd 1 er et engangstilskudd og kan tildeles i enten første eller andre bosettingsår. Kostnader kommuner søker å få dekket må være på minimum 100 000 kroner.

Tilskudd 2 kan tildeles årlig i integreringstilskuddsperioden, det vil si i maksimalt 5 år. Kostnader kommuner søker å få dekket må være på minimum 200 000 kroner. Enslige mindreårige kan utløse tilskudd 2 til og med det året de fyller 20 år selv om integreringsperioden har utløpt. Dersom de fyller 20 år før det har gått fem år, vil de kunne utløse tilskuddet i fem år.

Tabell: Satser for tilskudd
Bosettingsår Tilskudd 1 (i kroner) Tilskudd 2 (i kroner)
2019 190 800 inntil 1 320 000
2018 190 800 inntil 1 235 000
2017 186 000 inntil 1 157 000
2016 181 000 inntil 1 111 000
2015 175 900 inntil 1 080 000
2014 170 500 inntil   852 900


3. Oppfølging og kontroll

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og størrelse på bevilgningen som fremgår av IMDis tilskuddsbrev.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev, kan IMDi:

 •  innføre strengere rapporteringsrutiner
 • avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 • redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 • kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Dersom regnskapet viser at utgiftene har vært lavere enn innvilget tilskuddsbeløp, skal ubrukt beløp trekkes fra neste års søknad eller tilbakebetales. Det samme gjelder dersom kommunen har satt i gang tiltak som ikke dekkes av tilskuddsordningen.

Dersom utgiftene har vært høyere enn innvilget tilskuddsbeløp, kan disse bli refundert så fremt øvrige vilkår i rundskrivet er imøtekommet.

Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling skal framgå av tilskuddsbrev.

4. Kunngjøring av ordningen

4.1. Kunngjøringsform

IMDi skal kunngjøre tilskuddsordningen på direktoratets nettsider etter at retningslinjene er godkjent av Kunnskapsdepartementet..

4.2. Søknadsfrist 

Ved førstegangs søknad er fristen 13 måneder etter første bosettingsdato uansett om det søkes for år 1 eller år 2 etter bosetting. Fristen gjelder både tilskudd 1 og 2. Søknadsfrist for øvrig er 1 måned etter det enkelte bosettingsår er passert.

For å kunne søke om tilskudd 2 for år 3–5 må det være søkt om tilskudd for år 1 eller år 2.

4.3. Utsettelse av søknadsfrist

Det gis utsettelse av søknadsfristen hvis tungtveiende årsaker tilsier at dette er nødvendig. Kommunen må fremme skriftlig søknad om utsatt søknadsfrist innenfor opprinnelig søknadsfrist.

5. Saksgang fram til tilskudd/avslag

IMDi gjennomfører saksbehandling av de innkomne søknadene i tråd med gjeldende retningslinjer.

5.1. Søknad om tilskudd

Søknaden skal inneholde en fagkyndig beskrivelse av funksjonsnivå og vurdering av eventuelle hjelpebehov. Dette inkluderer opplysninger om når tilstanden oppstod, symptomer samt forventet prognose. 

 • Særskilt om tilskudd 1: som hovedregel vil det være tilstrekkelig med en legeerklæring (for eksempel fra fastlege) 
 • Særskilt om tilskudd 2: det kreves erklæring fra spesialisthelsetjenesten. Dersom tilstanden i hovedsak ikke omhandler medisinske forhold, skal fagkyndig beskrivelse fra en annen relevant faginstans (for eksempel pedagogisk-psykologisk tjeneste) legges ved søknaden. Dette gjelder både tilskudd 1 og 2. 

Dersom det søkes om støtte til tiltak som også støttes av andre offentlige instanser eller tilskudd, må det dokumenteres at kommunen har søkt og har ytterligere utgifter (eventuelt egenandeler) som ikke er dekket etter utbetalt/innvilget støtte fra disse instansene. 

5.1.1. Opplysninger om aktuell sosial- og familiesituasjon (sosialrapport) 

I søknaden skal kommunene gi en kort beskrivelse av personen det søkes tilskudd for og dennes familie (sosialrapport). Beskrivelsen skal gi et helhetsbilde av personens funksjonsnivå og/eller atferdsvansker i daglige gjøremål og gi opplysninger om kommunens ressursinnsats rundt personen. 

Fagtjenesten som er ansvarlig for oppfølging av flyktninger i kommunen eller andre som arbeider tett med personen og dennes familie kan sammenfatte denne beskrivelsen. 

I søknaden skal kommunen sammenfatte en beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak. Denne skal inneholde nærmere informasjon om det enkelte tiltak det søkes tilskudd for og hvorfor det er iverksatt eller planlagt. Kostnadsberegning må synliggjøres. 

Kommunen skal benytte eget søknadsskjema for søknad om tilskudd 1 og tilskudd 2. Det skal sendes ett søknadsskjema per person. Alle krav til dokumentasjon skal legges ved søknadsskjemaet, merkes «vedlegg» og nummereres. Se søknadsskjema for detaljer. Søknadsskjemaene for henholdsvis tilskudd 1 og tilskudd 2 finnes på vår nettside.

Oppdatert dokumentasjon skal legges ved søknaden hvert år det søkes, med mindre IMDi har oppgitt noe annet.

Det skal legges ved et budsjett og/eller et regnskap der det spesifiseres hvor mye hvert enkelt tiltak koster, og for hvilket tidsrom budsjettet gjelder. Det oppfordres til at søknaden baseres på budsjett fremfor regnskap.

Budsjettet og regnskapet skal følge tilskuddsåret. Dersom en person er bosatt 2.2.2018, skal budsjettet og regnskapet gjelde for 2.2.2018–1.2.2019.

Et skriftlig informert samtykke fra omsøkte person skal foreligge i førstegangssøknaden.

 

Søknader om tilskudd 1 og tilskudd 2 skal sendes til IMDis postadresse: Postboks 212, Sentrum, 0103 Oslo.

5.1.2. Når søknadsgrunnlaget opphører

Hvis flytting til annen kommune skjer i løpet av året det er gitt tilskudd for, skal fraflyttingskommunen så raskt som mulig levere regnskap for tilskuddsperioden frem til flyttingen fant sted.

Tilflyttingskommunen har anledning til å søke om tilskudd for den gjenstående delen av integreringstilskuddsperioden for personer som allerede har utløst tilskuddet.

Ved dødsfall sendes regnskap til IMDi innen 3 måneder. Utbetalt tilskudd tilbakebetales som regel fra den dato flyktningen gikk bort. Ved dokumentasjon av videreførte utgifter for eksempel til lønn kan kommunen få beholde tilskudd eller del av tilskudd inntil 3 måneder etter dato for dødsfall.

Hvis en person bosatt som enslig mindreårig av ulike grunnet mister status som dette og i stedet inngår f.eks. som barn i familie, vil personen ikke lenger kunne utløse tilskuddsordningen utover integreringstilskuddsperioden.

5.2. Klageregler

IMDis tildeling eller avslag av tilskudd etter dette rundskrivet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3, første ledd og 28. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

6. Rapporter fra tilskuddsmottaker

Tilskuddsordningen krever at kommunen rapporterer på det faktiske forbruket av tilskuddsmidler tilknyttet tilskudd 2 (regnskapsrapportering). Det er ikke krav til regnskapsrapportering på tilskudd 1.

Rapporteringen skal gjøres innen 1 måned etter at det aktuelle tilskuddsåret har utløpt, eventuelt i forbindelse med ny søknad. Kommuner som har søkt tilskudd 2 i forkant av tilskuddsåret skal benytte tilskuddsordningens regnskapsskjema og sammenstille det faktiske forbruket av tilskuddsmidler innen fristen. Kommuner som har søkt tilskudd 2 i etterkant av tilskuddsåret legger ved regnskap på søknadstidspunktet, og ytterligere rapportering vil ikke være nødvendig.

Dersom regnskapet viser at utgiftene har vært lavere enn innvilget tilskuddsbeløp, skal ubrukt beløp trekkes fra neste års søknad eller tilbakebetales. Det samme gjelder dersom kommunen har satt i gang tiltak som ikke dekkes av tilskuddsordningen. Se for øvrig punkt 4, oppfølging og kontroll.

Dersom utgiftene har vært høyere enn innvilget tilskuddsbeløp, kan disse bli refundert så fremt øvrige vilkår i rundskrivet er imøtekommet.

 

7. Kontaktpersoner