Ramme: 9,7 millioner kroner. 

Hvem kan søke?

 • Virksomheter og organisasjoner i offentlig og privat sektor
 • Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
 • Kommuner og fylkeskommuner

Man kan søke om tilskudd enkeltvis eller i samarbeid med andre.

Denne tilskuddsordningen er foreslått overført til fylkeskommunene fra 2020. Det vil ikke være anledning til å søke IMDi om prosjektmidler utover 2019.

Hva er målet for ordningen?

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, så de kan bruke sine kvalifikasjoner.

Delmål for tilskuddsordningen at virksomheter i privat eller offentlig sektor ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram styrker mangfoldet i bedriften, og at de blir tilført ny kompetanse og nye erfaringer.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er innvandrere med fagutdanning eller med høyere utdanning fra universiteter eller høgskoler i Norge eller utlandet og som trenger innpass i arbeidslivet der de kan bruke sin kompetanse på rett plass.

Kriterier for måloppnåelse:

 • Prosjektrapport som dokumenterer deltakernes vurdering av måloppnåelse og opplevd progresjon.
 • Antall deltakere som har fått jobb som følge av mentor- og traineeordningen.

Hvordan søke?

Søknad til IMDi skal sendes via IMDis søknadsportal.

Søk her

Her vil det også ligge informasjon og veiledning for bruk av elektronisk søknadsskjema.

Krav til søknadens innhold

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer/foretaksnummer
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra IMDi?

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Hovedmål, delmål og resultatmål skal fremkomme tydelig
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Mentor- eller traineeordninger som får støtte skal være forankret i virksomhetens ledelse og være en del av plan- og strategiarbeidet
 • Tidsplan for gjennomføringen. Søkeren må synliggjøre at ordningen det søkes om støtte til i 2019 vil bli gjennomført etter intensjonene i løpet av kalenderåret, og i hvilken grad ordningen har et lengre tidsperspektiv og eventuelt inngår i et langsiktig utviklingsarbeid.
 • Forventede resultater

Finansiering:

 • Budsjett for prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet:
 • Søkers egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
 • Ev. andre kilder (hvilke)
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær.

Det anbefales at søkere på forhånd setter seg inn i følgende faglitteratur og at prosjektsøknader bygger på dette:

Vurderingskriterier

IMDi vurderer søknadene og tildeler midler til prosjekter ut fra følgende kriterier:

 • Tydelig resultatmål for prosjektet
 • Strategi for rekruttering av mentorer, samt traineer og adepter
 • Opplegg for opplæring og oppfølging av traineer, adepter og mentorer
 • Opplegg for kvalitativ og kvantitativ evaluering
 • Vurdering av måloppnåelse av prosjektet

Beregningsregel

Bevilgningen i statsbudsjettet setter rammen for størrelsen på totaltilskuddet som kan innvilges.

IMDi vurderer søknadene, og gjør vedtak om fordeling av midler etter en totalvurdering. Vurderingen skal skje på grunnlag av og i hvilken grad tiltaket som får midler kan bidra til å nå målene for ordningen, og i hvilken grad målgrupper for tilskuddsordningen blir berørt.

IMDi kan for det enkelte budsjettåret velge å ikke utbetale hele budsjettet for tilskudd hvis det blir vurdert slik at det er få tilskuddssøkere eller at tiltaket som tilskuddssøkerne ønsker å iverksette blir vurdert til ikke i god nok grad oppfylle kriteriene for tilskudd.

Krav om rapportering

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier, samt regnskapsrapportering. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.

Tilskudd skal benyttes og regnskapsføres i 2019. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling skal framgå av tilskuddsbrev.

Regnskap

Tilskuddsmottaker skal levere regnskapsrapport utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Regnskapet skal vise tiltaks inntekter og utgifter som er bokført i 2019. For tilskudd som overstiger kr 100.000 skal det innsendte årsregnskapet være revidert av registrert revisor eller statsautorisert revisor.

Klageregler

Vedtak om tilskudd i henhold til denne tilskuddordningen er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Søkeren kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jfr. fvl § 29. Klageinstans er Kunnskapsdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen framsettes for IMDi jf. fvl §32. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

Kontaktpersoner

For mer informasjon om ordningen ta kontakt med:

 • Morten Sonniks, tlf. 90 24 15 23, epost: moso@imdi.no
 • Lisa Hartmark, tlf. 90 22 66 10 eller 92 20 19 89, epost: lha@imdi.no