Disse kan få tilskudd

 • Virksomheter og organisasjoner i offentlig og privat sektor
 • Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
 • Kommuner og fylkeskommuner

Dette kan du få midler til

IMDi kan gi tilskudd til gjennomføring av prosjekter med aktiviteter og tiltak som:

 • er rettet mot personer med innvandrerbakgrunn som trenger innpass i arbeidslivet eller karriereveiledning og jobb tilpasset egen kompetanse og kvalifikasjoner
 • styrker mangfoldet i virksomheter i privat og offentlig sektor og tilfører dem ny kompetanse og nye erfaringer

Tilskuddet kan inkludere utgifter til nødvendig administrasjon av aktiviteter og prosjekter, inkludert prosjektledelse og/eller medarbeidere.

Søkeren må bidra med egenfinansiering av prosjektet med for eksempel stillinger, lokaler eller andre driftskostnader. Hvis andre aktører er med på finansieringen av prosjektet, blir det vurdert positivt.

Prosjektet må være forankret i virksomhetens ledelse og være en del av plan- og strategiarbeidet.

IMDi tildeler tilskuddsmidler som regel for ett år om gangen. Vi kan ikke garantere at flerårige prosjekter får støtte utover 2018.

Slik søker du

Søknadsfristen for 2018 har gått ut. Hvis du har søkt om dette tilskuddet, vil du få svar fra IMDi innen 15. mars 2018.

Slik vurderer vi søknader

Som regel er det flere som søker enn det IMDi kan gi i tilskudd. Det betyr at ikke alle kan få støtte, og de som får det vil kanskje få mindre enn de har søkt om. 

Vi vektlegger følgende når vi vurderer søknader:

 • Prosjektet har et klart og tydelig resultatmål og tidsplan med milepæler
 • Prosjektet har en strategi for rekruttering av mentorer, samt traineer og adepter (personer som har bruk for mentorens kompetanse).
 • Søkeren har et godt kunnskaps- og/eller erfaringsgrunnlag for utvikling og organisering av ordningen. For søknader til mentorordninger gjelder dette også kunnskapsgrunnlag for å koble sammen adept og mentor. 
 • Prosjektet har et opplegg for opplæring og oppfølging av traineer, adepter og mentorer, herunder også prosesser med grundige behovs- og forventningsavklaringer
 • Prosjektet har en realistisk tidsplan med milepæler
 • Søkeren har et opplegg for å evaluere om prosjektet har oppnådd sine mål, både kvalitative og kvantitative 

Krav til prosjekter som får tilskudd

Dette er hovedreglene for prosjekter som får tilskudd fra IMDi:

 • Du må bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av det såkalte tilskuddsbrev fra IMDi.
 • Hvis du trenger å endre prosjektet slik at det ikke lenger er i samsvar med det du har fått tilskudd til, må du først få samtykke til det fra IMDi.
 • Du kan ikke bruke tilskuddet til ordinær drift, eller til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.
 • Du må levere en statusrapport midtveis i prosjektet og en tilskuddsrapport når prosjektet er ferdig. Hvis du får 200 000 kroner eller mer, må du i tillegg levere revidert årsregnskap for organisasjonen.
 • Midlene kan ikke overføres til neste år. Hvis du ikke har brukt opp midlene på slutten av året, må du rapportere på det og vanligvis betale tilbake.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt vil du finne i tilskuddsbrevet du får fra IMDi.

Disse fikk tilskudd i 2017

MottakerProgramBeløp (kr)
Verdiskaping i norsk næringsliv (VINN, Narvik) Mentorprogram for arbeidssøkende innvandrere 330 000
Fjell kommune Mentorprogram for nyankomne flyktninger 300 000
Likestilling, inkludering og nettverk (LIN, Oslo) Mentorprogram for innvandrere med høy utdanning 450 000
Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Mentorprogram i samarbeid med Coop Nordland 300 000
Arendal kommune Mentorprogram i helsesektoren 300 000
Hovedorganisasjonen Virke VS-Humentor, mentorprogram for innvandrerkvinner med høy utdanning, i samarbeid med Seema AS 800 000
Oslo kommune OXLO mentorprogram for masterstudenter med innvandrerbakgrunn 400 000
Vestfold Røde kors Stella mentorprogram 200 000
Inovati AS ReFrame mentorprogram for flyktninger med høyere utdanning 500 000
Asker Næringsråd GründerSjansen, mentorprogram for gründere med innvandrerbakgrunn 380 000

Har du spørsmål? 

Ta i så fall kontakt med Morten Sonniks (e-post: moso@imdi.no; telefon: 90 24 15 23).

For mer detaljer om reglene for tilskuddsordningen, se rundskriv under.