Tilskudd til kompetansekartlegging

Sist oppdatert: 2. mars 2023

Kort om tilskuddet

Kort om tilskuddet 

Formålet med tilskuddet er at personer i mottak som er i målgruppen for introduksjonsprogram kompetansekartlegges. Kartlegging av fordrevne ukrainere i mottak utløser ikke tilskudd.  

Tilskuddet skal bidra til:  

  • kompetansen til så mange som mulig som skal delta i introduksjonsprogrammet skal være kartlagt i forkant av oppstart i program og gi grunnlag for karriereveiledning etter bosetting  
  • treffsikker bosetting der flere bosettes i en kommune med relevant tilbud om utdanning eller arbeid  
  • introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes behov  

 

Tilskuddsmottakere 

 

Tilskuddsmottakere er vertskommuner for mottak. Med ‘mottak’ menes her ordinært mottak, integreringsmottak eller alternativ mottaksplassering (tilpasset botilbud etter avtale med Utlendingsdirektoratet). 

Dette får dere i tilskudd 

 

Tilskuddet tildeles vertskommuner basert på antall personer som er kompetansekartlagt. Det er en forutsetning at personen har fått oppholdstillatelse før tilskuddet utbetales. Satsene fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet. I 2023 er gjeldende sats per kartlagt 718 kr. 

Kartleggingen må være gjennomført og opphold må være innvilget innen 01.12.2023 for at vertskommunen skal få tilskudd utbetalt i 2023. 

Slik fordeles tilskuddsmidlene  

 

Basert på data i IMDinett blir tilskuddet utbetalt automatisk til tilskuddsmottakere. Dersom tilskuddsmottaker mener å ha krav på tilskudd som ikke er utbetalt, kan tilskuddsmottaker melde fra om dette til IMDi via Kontaktsenter for IMDinett. 

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt 

 

Pengene blir som hovedregel utbetalt desember. Kartleggingen må være gjennomført og opphold må være innvilget innen 01.12.2023 for at vertskommunen skal få tilskudd utbetalt i 2023. 

Klagegang 

 

IMDis tildeling av tilskudd i henhold til denne tilskuddsordningen er ikke å regne som enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Det vil si at bestemmelsene i forvaltningsloven kapitlene IV til VI ikke får anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3. Kommunene har derfor ikke klageadgang. For øvrig gjelder forvaltningslovens regler, for eksempel regler om habilitet og alminnelige regler om saksbehandlingen. 

 

Rundskriv 

 

Rundskriv 2023 

 

Kontakt oss 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?