Tilskudd til forsøk for å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring

Sist oppdatert: 3. mars 2022

Kort om tilskuddet

 • Fylkeskommuner kan søke om tilskudd til deltakelse i ett forsøk, under ledelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
 • Formålet med forsøket er å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring
 • Tilskuddet skal brukes til å opprette et forsøk med tilrettelagt fag- og yrkesopplæring i tre fylker, som skal gjennomføres i perioden 2022-2026, hvor samarbeidsmodellen står sentralt.
 • Alle fylkeskommuner kan søke, men det stilles vilkår for støtte.
 • Søknadsfrist er 10. mars 2022.

Hvem er i målgruppen

Målgruppen for forsøket er voksne innvandrere som har rett til videregående opplæring etter Opplæringsloven §4a-3, men som har for svake norskferdigheter til å følge ordinær opplæring uten tilrettelegging.

Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) eller integreringsloven (jf. § 9 og § 28) skal prioriteres.

Kriterier for å få tilskudd

Fylkeskommuner kan søke om midler til å delta i forsøket. I forsøket skal fylkeskommunen opprette regionalt samarbeid med NAV, kommuner og aktuelle arbeidsgivere/opplæringskontor om opprettelse og gjennomføring av fag- og yrkesopplæring tilrettelagt målgruppen. Deltakende fylkeskommuner forplikter seg til å bidra til erfaringsdeling og evaluering av forsøket.

Fylkeskommunen skal konkretisere og prøve ut samarbeidet gjennom å opprette en klasse med inntil 20 deltakere i sitt fylke. Klassene skal starte opp i august 2022, og deltakerne skal etter intensjonen ha fullført fag-/svennebrev i 2026. 

Dette får dere i tilskudd

IMDi fordeler inntil 5. mill. kr. til fylkeskommuner som deltar i forsøket i 2022, med videreføring i 2023-2026 under forutsetning om bevilgning over statsbudsjettet. Maksimum prosjektperiode for å motta tilskuddet er fire år. 

Slik søker dere

Søknadsfristen er 10. mars 2022

For seint innkomne søknader vil ikke bli behandlet

Logg inn i Søknadsportalen

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt

Tilskuddet tildeles for ett år av gangen og utbetales etter at tilskuddet med gjeldene vilkår er akseptert av søker.

Rapportering

 • Fylkeskommunene skal levere rapport og regnskap. Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet.
 • I rapporten må fylkeskommunen beskrive samarbeidsmodellen regionalt, utviklingen av samarbeidet og aktiviteter i perioden det rapporteres for, hvordan tilskuddet er brukt og deltakernes progresjon og resultat. 
 • Fylkeskommunen skal levere regnskap med oversikt over prosjektets bokførte inntekter og utgifter i 2022. Regnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og overordnet leder til prosjektansvarlig i fylkeskommunen.
 • Informasjon om rapportering kommer via søknadsportalen. 

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Frister for rapportering

01.02.2023 – årsrapport og regnskap

Rundskriv

Rundskriv 17/2022

Klageadgang

Fylkeskommunene har ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (fvl. §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Kontakt oss

Ta kontakt hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen:

 • Åsa Linusson, e-post: asl@imdi.no, tlf. 92 65 35 72
 • Katrine Stegenborg Teigen, e-post: kst@imdi.no, tlf. 95 75 85 08
 • IMDis sentralbord, tlf. 24 16 88 00
Fant du det du lette etter?