Tilskudd til forsøk for å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring

Sist oppdatert: 18. januar 2023

Kort om tilskuddet

  • Det er etablert et forsøk med å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere, under ledelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
  • Formålet med forsøket er å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring.
  • Kun de tre fylkeskommunene som deltar i forsøket vil kunne søke om tilskudd. Det stilles vilkår for støtte.
  • Tilskuddet brukes til å videreføre forsøket med tilrettelagt fag- og yrkesopplæring i perioden 2022-2026.
  • Søknadsfrist er 10. februar 2023.

Hvem er i målgruppen

Målgruppen for forsøket er voksne innvandrere som har rett til videregående opplæring etter Opplæringsloven §4a-3, men som har for svake norskferdigheter til å følge ordinær opplæring uten tilrettelegging.

Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) eller integreringsloven (jf. § 9 og § 28)  er prioritert.

Kriterier for å få tilskudd

Deltakende fylkeskommuner skal ha opprettet samarbeid med aktuelle arbeidsgivere, opplæringskontor, NAV og kommuner om rekruttering til og oppfølging av klassen. Deltakerne skal etter intensjonen ha fullført fag-/svennebrev i 2026. 

Fylkeskommunene skal bidra til erfaringsdeling og evaluering av forsøket, og skal kunne justere den regionale samarbeidsavtalen i tråd med prinsipper som utvikles av IMDi og andre deltakende fylkeskommuner i forsøket. Tiltak som prøves ut lokalt skal ha nasjonal overføringsverdi.

Dette får dere i tilskudd

IMDi fordeler inntil 5. mill. kr. til fylkeskommuner som deltar i forsøket i 2023, med videreføring i 2024-2026 under forutsetning om bevilgning over statsbudsjettet. Maksimum prosjektperiode for å motta tilskuddet er fire år. 

Slik søker dere

Søknadsfristen er 10. mars 2023

For seint innkomne søknader vil ikke bli behandlet

Logg inn i Søknadsportalen

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt

Tilskuddet tildeles for ett år av gangen og utbetales etter at tilskuddet med gjeldene vilkår er akseptert av søker.

Rapportering

  • Fylkeskommunene skal levere rapport og regnskap. Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet.
  • I rapporten må fylkeskommunen beskrive samarbeidsmodellen regionalt, utviklingen av samarbeidet og aktiviteter i perioden det rapporteres for og hvordan tilskuddet er brukt. 
  • Fylkeskommunen skal levere regnskap med oversikt over prosjektets bokførte inntekter og utgifter i 2023. Regnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og overordnet leder til prosjektansvarlig i fylkeskommunen.
  • Informasjon om rapportering kommer via søknadsportalen. 

Rundskriv

Rundskriv 16/2023

Rundskriv 17/2022

Klageadgang

Fylkeskommunene har ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (fvl. §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Kontakt oss

Ta kontakt hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen: 

Marianne Meen, e-post: mame@imdi.no, tlf. 926 28 320

Sharmila Haugen, e-post: shha@imdi.no, tlf. 920 73 001 

IMDis sentralbord tlf. 24 16 88 00  

 

Fant du det du lette etter?