Til søknadsportalen

Ramme: 33,24 mill. kroner

Hovedmål for ordningen

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Målgrupper

Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere , samt beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Hvem forvalter ordningen?

Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi og 20 kommuner. IMDi forvalter 40 prosent av tilskuddsmidlene selv, resten av midlene tildeles til de utvalgte kommunene i forhold til kommunenes innvandrerbefolkning.

Hvilke søknader skal til IMDi?

Organisasjoner som søker støtte til prosjekter av nasjonal karakter skal søke IMDi (se nærmere beskrivelse nedenfor).

Organisasjoner som søker støtte til tiltak for beboere i asylmottak som ligger utenfor de 20 kommunene skal også sende sine søknader til IMDi.

Hvilke søknader skal til kommuner?

Organisasjoner som er registrert i en av de 20 kommunene skal søke støtte til lokale tiltak og prosjekter fra sin kommune. Lokale innvandrerorganisasjoner kan søke om driftstøtte fra kommunene. Driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner tildeles etter formelle kriterier og veiledende satser. Kommunene kunngjør ordningen, med egne søknadsskjema og søknadsfrister, på sine nettsider.

Her finner du kontaktinformasjon til de 20 kommunene.

Delmål for ordningen

Tilskuddsordningen består av tre delordninger som skal bidra til å:

Del A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning

Tiltakene skal bidra til at innvandrere og deres barn (også beboere i mottak) deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet, og til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunnet.

 • Det gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn, og til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper.

Del B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

Tiltakene skal bidra til at innvandrere i kommunen og beboere i mottak får norsktrening, kunnskap om norsk samfunnsliv og arbeidsrettede tiltak, som fungerer som supplement til offentlig kvalifisering og opplæring.

 • Det gis støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, og informasjon om det norske samfunnet. Det kan bl.a. gis støtte til informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.)

Del C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep.

Innvandrergrupper, fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer, skal få kunnskap om konsekvenser av disse praksisene/handlingene. Tiltakene kan ta opp hvordan foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår er i Norge, om menneskerettigheter og norsk lov, om barn og unges rettigheter og om retten til å ta selvstendige valg.

 • Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, herunder mentorordninger.

Det kan søkes om støtte til prosjekter med flere delmål

Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot et eller flere av de tre delmålene (delmål A, B C ovenfor).

Hva er prosjekter av nasjonal karakter?

 • Prosjekter i regi av sentralleddet i landsdekkende frivillige organisasjoner, herunder organisasjoner som har intensjonsavtale med IMDi. Her omfattes også søknader om midler som skal viderefordeles til lokalforeninger via organisasjonenes sentralledd (gjelder ikke lokalforeninger i de 20 ovennevnte kommunene).
 • Prosjekter som skal utvikle metoder og samarbeidsformer som har overføringsverdi til organisasjoner/prosjekter i resten av landet.
 • Prosjekter med tiltak som ikke er geografisk basert, som f.eks. informasjon på nettsider/ sosiale media, kampanjer og telefontjenester.

Hva kan støtten brukes til?

Støtte til prosjekter omfatter tiltak/aktivitet og nødvending administrasjon av disse i frivillige organisasjoner, inkludert prosjektledelse og medarbeidere. Det omfatter også innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten/tiltakene. Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene.

Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og til mentorordning for utsatte personer, herunder mentorordning for personer utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. Det kan gis støtte til kunnskapsutveksling mellom organisasjoner som jobber i Norge og organisasjoner som jobber med samme tematikk i opprinnelsesland til innvandrerbefolkningen i Norge, eller i andre land. Det gis ikke støtte til tiltak som foregår utenfor Norge. Det gis ikke heller ikke støtte til konferanser, seminarer og lignende rettet mot det offentlige i Norge.

Flerårige prosjekter

Det gis støtte til prosjekter med varighet fra ett til tre år, med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak. Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen.

Hvilke prosjekter/tiltak får støtte?

Når IMDi og kommuner skal velge hvilke søkere som skal gis tilskudd er følgende viktig:

 • At beskrivelsen av målene for prosjektet/tiltaket er tydelige
 • At målene for prosjektet/tiltaket er konkrete og målbare
 • Tydelig beskrivelse av målgruppen og målgruppens behov
 • En realistisk fremdriftsplan
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål
 • At søker/organisasjonen har kompetanse og erfaring på området
 • At tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonal bakgrunn
 • Organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • At det er en viss grad av frivillig innsats i tiltakene
 • At søknaden legger opp til samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, når det er relevant for gjennomføring av tiltaket
 • Kunnskap om og evne til å implementere relevante metoder og aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er nødvendig med særskilt metodekunnskap, for eksempel norsktrening)
 • Prosjektet har overføringsverdi og at det legges til rette for deling av erfaringer og resultater aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er aktuelt, for eksempel utprøving av nye metoder)
 • Tiltakene bidrar til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper (del A)

For søknader om støtte til mentorordninger legges det i tillegg vekt på:

 • En strategi for rekruttering av mentorer, traineer og adeptere
 • Et godt kunnskaps- og/eller erfaringsgrunnlag for utvikling og organisering av ordningen. For søknader til mentorordninger gjelder dette også kunnskapsgrunnlag for å koble sammen adepter og mentorer
 • Et opplegg for opplæring og oppfølging av mentorer, traineer og adeptere, inkludert behovs- og forventningsavklaringer.

For tiltak rettet mot beboere i asylmottak legges det i tillegg vekt på:

 • Avtalt/inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak. Kontaktperson må oppgis i søknaden
 • Avtalt/inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak
 • Avtalt/inngått samarbeid med vertskommunen og/eller andre relevante samarbeidspartnere som næringsliv og andre organisasjoner

Hvor mye kan det søkes om?

Det kan gis støtte til prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner, og enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunn på minimum 10 000 kroner.

Krav til søknadens form og innhold

Søknad til IMDi skal sendes via IMDis søknadsportal. Søknadsportal/skjema er tilgjengelig via lenke fra imdi.no. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger: 

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet? (oppgi i såfall dato og saksnummer)

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet
 • Søkers egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
 • Ev. andre inntektskilder (hvilke)
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette.

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til slike oppgaver. Innsendt søknad regnes som elektronisk signert.

Rapportering

Tilskuddsmottaker skal sende inn årsrapport til IMDi. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidradd til å nå målene for ordningen.

Tilskuddsmottaker skal også levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap eller et prosjekt-/tiltaksregnskap som skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev til søker som får innvilget støtte.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til IMDi:

Ingrid Mohn: ism@imdi.no, tlf. 97 00 48 21

Marit Lund Larsen: mll@imdi.no, tlf. 90 59 22 23

Birame Diouf: bdi@imdi.no, tlf. 90 47 63 86

Hamzah Nordahl-Rajpoot: hnr@imdi.no, tlf. 45 83 07 16

Kontaktpersoner i de 20 kommunene

Kommune Kontaktperson E-post Telefon
Arendal kommune Ina Cecilie Jørgensen ina.cecilie.jorgensen@arendal.kommune.no 99693975
Bergen kommune Sølve Sætre Solve.Saetre@bergen.kommune.no 95763165
Bodø kommune Merethe Wie Sandbakk mws@bobo.kommune.no 41680446
Bærum kommune Andrea Rivrud Wielunski andrea.wielunski@baerum.kommune.no 97713908
Drammen kommune Ranvei van Der Meij ranvei.van.der.meij@drmk.no 91719546
Fredrikstad kommune Anders Tangen taan@fredrikstad.kommune.no 97090703
Gjøvik kommune Solveig Rønningen Solveig.Ronningen@gjovik.kommune.no  95056378
Hamar kommune Wenche Haslie Wenche.Haslie@hamar.kommune.no 98696117
Kristiansand kommune Jørgen Skauge  Jorgen.Skauge@kristiansand.kommune.no 45286604 
Oslo kommune Toralv Moe toralv.moe@byr.oslo.kommune.no 92261962
Sandefjord kommune Øyvind Rivrud  øyvind.rivrud@sandefjord.kommune.no 92260170
Sandnes kommune Liv M. R. Pedersen  liv.pedersen@sandnes.kommune.no 92633009
Sarpsborg kommune Marit Pedersen marit.pedersen@sarpsborg.com  48179801
Skedsmo kommune  Nina Langfeldt  ninlang@skedsmo.kommune.no 93210750
Skien kommune Caroline Wahlstrøm  caroline.wahlstrom@skien.kommune.no 95937426
Stavanger kommune  Atle Melangen   atle.melangen@stavanger.kommune.no 90987547 
Tromsø kommune  Evariste Nshimiyimana  evariste.nshimiyimana@tromso.kommune.no 95035418 
Trondheim kommune Stine Kvam  stine.kvam@trondheim.kommune.no 95263270
Tønsberg kommune Caroline Mydland  caroline.mydland@tonsberg.kommune.no 46415147 
 Ålesund kommune Bernt Are Wiig bernt.are.wiig@alesund.kommune.no 92093906 

Utskriftsvennlig versjon av rundskrivet finnes her. Det har samme innhold som teksten på denne siden.