Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Sist oppdatert: 18. januar 2021

Kort om tilskuddet

 • Frivillige organisasjoner kan få støtte fra tre delordninger til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter. 20 utvalgte kommuner gir tilskudd til lokale aktiviteter.
 • Tilskuddet forvaltes av IMDi og 20 utvalgte kommuner. Under “Dette kan dere få i tilskudd” står det hvilke kommuner dette er
 • Ramme for IMDi 2021: 41,48 mill. kroner (total ramme 96,2 mill. kroner). Av dette er 5 mill. kroner til satt av til norsktrening (del B).
 • Målene er:

  A Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering
  B Øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
  C Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Søknadsfrist er 18.februar 2021

Hvem er i målgruppen

Målgrupper for tiltakene er innvandrere, som omfatter flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere, og norskfødte med innvandrerforeldre. I tillegg er målgrupper beboere i mottak og befolkningen i lokalsamfunn generelt.

Tilskuddsmottakere

Tilskuddsmottaker er frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Kriterier for å få tilskudd

Frivillige organisasjoner må være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke om tilskudd. De kan søke om tilskudd til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter under ett eller flere av delmålene (A–C).

Tiltak og prosjekter som støttes, skal bidra til at

A) innvandrere og deres barn deltar i fellesskap og aktiviteter i regi av frivillig virksomhet som er med på å bygge bro mellom ulike grupper i lokalsamfunnet, og motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering

B) innvandrere i kommunen og beboere i mottak får supplement til offentlig kvalifisering og opplæring:

 • Norsktrening
 • Kunnskap om norsk samfunnsliv
 • Arbeidsrettede tiltak

C) innvandrergrupper fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer, får kunnskap om:

 • Konsekvenser av negativ sosial kontroll
 • Foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår i Norge
 • Menneskerettigheter og norsk lov
 • Barn og unges rettigheter og retten til å ta selvstendige valg

Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep.

Dette kan dere få i tilskudd

Fra IMDi

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til:

 • Prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • Enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunn på minimum 10 000 kroner

Fra kommunene

Frivillige lokale organisasjoner i 20 utvalgte kommuner kan søke støtte til lokale prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter:

 • Prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • Enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunn på minimum 10 000 kroner

Kommunen kan også gi støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner.

Kommunene har egne utlysninger og frister (se Kontakt).

Kommunene er: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund.

Dette utgjør 60 prosent av midlene i ordningen.

 

Hva kan tilskuddet dekke?

Tilskuddet skal støtte tiltak, aktiviteter og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere

 

Hva kan tilskuddsmidlene brukes til?

 • Frivillig aktivitet i lokalsamfunn, særlig tiltak som bidrar til felles møteplasser mellom innvandrere og den øvrige lokalbefolkningen (A)
 • Tiltak som motvirker utenforskap, diskriminering, rasisme og som bidrar til økt mangfold (A)
 • Frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening, informasjon om det norske samfunnet og arbeidsrettede tiltak (B)
 • Tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i organisasjonene (A)
 • Aktiviteter for beboere i mottak (A)
 • Tiltak som forebygger negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (C):
 • Mentortilbud for utsatte personer, for eksempel støttepersoner, nettverk, erfaringskonsulenter, aktivitetsguide eller lignende
 • Informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap hos foreldre til barn som kan være utsatt for negativ sosial kontroll
 • Tiltak for å mobilisere unge selv til forebyggende arbeid og for å styrke unge i å ta selvstendige valg
 • Tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og religiøse samfunn og mellom skole og foreldre
 • Kunnskapsutveksling mellom organisasjoner som jobber i Norge, og organisasjoner som jobber med tematikken i innvandrerbefolkningens opprinnelsesland. Dette omfatter også støtte til prosjekter og tiltak i regi av norske frivillige organisasjoner som gjennomføres i innvandrerbefolkningens opprinnelsesland.

Erfaring fra arbeid på feltet både i Norge og internasjonalt er viktig som bidrag til å gjennomføre regjeringens Strategi mot skadelig skikker (2019–2023). Denne typen tiltak er derfor prioritert under del C i 2021.

 

Hvilke prosjekter kan få støtte?

IMDi legger vekt på følgende:

 • Tydelig beskrivelse av mål og målgrupper
 • Konkrete og målbare mål for prosjektet/tiltakene
 • Realistisk framdriftsplan
 • Realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og resultatmål for prosjektet
 • At organisasjoner har kompetanse og erfaring på området og kunnskap om og evne til å bruke egnede metoder og aktiviteter
 • At tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonale bakgrunn
 • At søker/organisasjon har nettverk, forankring og gjennomslag i aktuelle miljøer/lokalsamfunn
 • At frivillig arbeid skal bli brukt i gjennomføringen av tiltakene
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis det er relevant for tiltaket
 • At prosjektet/tiltaket har overføringsverdi og legger til rette for å dele erfaringer og resultater (gjelder særlig prosjekter med fokus på metodeutvikling)
 • Prosjekter som er rettet mot barn og unge, og samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner

For tiltak rettet mot beboere i asylmottak legges det i tillegg vekt på:

 • Avtalt eller inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak. Kontaktperson må oppgis i søknaden.
 • Avtalt eller inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak
 • Avtalt eller inngått samarbeid med vertskommunen og/eller andre relevante samarbeidspartnere som næringsliv og andre organisasjoner

Hva gis det ikke tilskudd til?

 • Investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene
 • Konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte
 • Tiltak som kun foregår utenfor Norge

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og kommunen. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon.

Slik søker dere

Logg inn i Søknadsportalen

I søknadsportalen finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut.

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert.

Søknader til de 20 kommunene sender dere via kommunenes nettsider.

Når utbetales tilskuddsmidlene?

Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.

Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer, vår og høst.

Rapportering

 • Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap:
 • I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn årsregnskap dersom de har det. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer men som ikke har årsregnskap, skal sende inn prosjektregnskap, som er revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2021. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av IMDis tilskuddsbrev. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra IMDi i forkant.
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd).

Rundskriv

Rundskriv 2021

Klageadgang

Det er mulig å klage på IMDis eller kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker.

IMDi er klageinstans for tilskudd gitt av kommunene. Kunnskapsdepartementet er klageinstans for tilskuddene IMDi forvalter.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i IMDi hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen:

 • Maiken Lund, mlu@imdi.no, tlf.: 90 25 43 64 (delmål B og support-søknadsportal)
 • Farahnaz Bahrami, fba@imdi.no, tlf.:46 84 69 00 (delmål A)
 • Tajana Selimovic, tase@imdi.no, tlf.: 47 36 63 62 (delmål A)
 • Marie Krum, mak@imdi.no, tlf.: 40 85 35 25 (delmål B)
 • Marit Lund Larsen, mll@imdi.no, tlf.: 90 59 22 23 (delmål C)
 • Aimar Alkholt, aia@imdi.no, tlf.: 94 27 88 06 (delmål C)

Kontakt i kommunene

Kommune Kontaktperson E-post Telefon
Arendal kommune Nishi Asdal nishi.asdal@arendal.kommune.no 99 02 11 22
Bergen kommune Sølve Sætre solve.saetre@bergen.kommune.no 95 76 31 65
Bodø kommune Merethe Wie Sandbakk mws@bodo.kommune.no 41 68 04 46
Bærum kommune Nina Kolbjørnsen nina.kolbjornsen@baerum.kommune.no 97 10 57 39
Drammen kommune Safia Hussein Ali Grand safia.hussein.ali.grand@drammen.kommune.no 91 66 21 85
Fredrikstad kommune Anders Tangen taan@fredrikstad.kommune.no 97 09 07 03
Gjøvik kommune Solveig Rønningen solveig.ronningen@gjovik.kommune.no 95 05 63 78
Hamar kommune Wenche Haslie wenche.haslie@hamar.kommune.no 98 69 61 17
Kristiansand kommune Jørgen Skauge jorgen.skauge@kristiansand.kommune.no 45 28 66 04
Lillestrøm kommune Nina Langfeldt nina.langfeldt@lillestrom.kommune.no 93 21 07 50
Oslo kommune Kathrine Tveit Heggset kathrine.tvei.heggset@vel.oslo.kommune.no 97 47 84 57
Oslo kommune Bodil Fremstad bodil.fremstad@vel.oslo.kommune.no 41 58 71 22
Sandefjord kommune Øyvind Rivrud oyvind.rivrud@sandefjord.kommune.no 92 26 01 70
Sandnes kommune Liv M. R. Pedersen liv.pedersen@sandnes.kommune.no 92 63 30 09
Sarpsborg kommune Marit Pedersen marit.pedersen@sarpsborg.com  48 17 98 01
Skien kommune Caroline Wahlstrøm caroline.wahlstrom@skien.kommune.no 95 93 74 26
Stavanger kommune  Jurgita Kristiansen  jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no 90 56 42 07
Tromsø kommune  Evariste Nshimiyimana evariste.nshimiyimana@tromso.kommune.no 95 03 54 18
Trondheim kommune Stine Kvam stine.kvam@trondheim.kommune.no 95 26 32 70
Tønsberg kommune Caroline Mydland  caroline.mydland@tonsberg.kommune.no 46 41 51 47
 Ålesund kommune Hilde Rødal hilde.rodal@alesund.kommune.no 70 16 25 28
Fant du det du lette etter?