Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Sist oppdatert: 20. september 2023

Kontaktinformasjon

Supporttelefon: 4002 1005

E-post:  Fri-tilskudd@imdi.no

Kort om tilskuddet

 • Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.
 • 40 kommuner gir støtte til lokale aktiviteter, IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.
 • Ordningen har tre delmål:
  • A stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
  • B økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
  • C forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.
 • Ramme: 37,39 mill kroner.
 • Søknadsfrist: 25. februar 2023
 • Kontakt: e-post:  Fri-tilskudd@imdi.no, telefon: 40 02 10 05  

Kommunene som forvalter tilskudd til lokale aktiviteter er: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Ålesund, Alta, Asker, Bjørnafjorden, Eidsvoll, Grimstad, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Larvik, Lindesnes, Lillehammer, Lørenskog, Molde, Moss, Narvik, Nordre Follo, Porsgrunn, Stjørdal, Øygarden, og Ullensaker.

For å søke støtte til lokale aktiviteter se kommunenes nettside.

 

Hvem er i målgruppen

Målgruppen for ordningen er personer med innvandrerbakgrunn herunder innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre samt beboere i statlig mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn. Betegnelsen «Personer med innvandrerbakgrunn» blir brukt som samlebetegnelse for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Tilskuddsmottakere

Frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser eller aksjeselskap kan søke. Alle tilskuddsmottakere må være registrert i Frivillighetsregisteret. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Kriterier for å få tilskudd

Frivillige organisasjoner må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta tilskudd.

I vurderingen av søknader, legger vi vekt på følgende: 

 • Tydelig beskrivelse av målene for prosjektet/tiltaket og at disse samsvarer med målene og delmålene for tilskuddsordningen.
 • Tydelig beskrivelse av målgruppene for prosjektet/tiltaket og at prosjektet er tilpasset målgruppene for tilskuddsordningen og delmålene.
 • Konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltaket.
 • At tiltak, aktiviteter, arrangementer og møteplasser er gratis for deltakere i målgruppen.
 • En realistisk fremdriftsplan, rask oppstart av aktiviteter som er direkte rettet mot målgruppen vektlegges.
 • At informasjonen som gis når ut til målgruppen.
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål.
 • Søkers/organisasjonens kompetanse og erfaring innenfor tematikken det søkes om støtte til, samt kunnskap om og evne til å benytte metoder og aktiviteter tilpasset prosjektets mål og målgruppene.
 • Søkers/organisasjonen nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn.
 • Graden av frivillig innsats i prosjektet/tiltakene.
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis relevant for gjennomføring av prosjektet/tiltaket. Kontaktperson må oppgis i søknaden.
 • Prosjektets overføringsverdi og tilrettelegging for å dele erfaringer og resultater med andre (gjelder særlig prosjekter med metodeutvikling som mål).
 • Vurdering av risiko i prosjektet og risikoreduserende tiltak.

Tiltak i regi av frivillig virksomhet skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. IMDi vil legge til rette for variasjon i type prosjekter, målgrupper og organisasjoner som mottar støtte.

For tiltak rettet mot beboere i asylmottak legger vi i tillegg vekt på

 • avtalt eller inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak. Kontaktperson må oppgis i søknaden.
 • avtalt eller inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak.
 • avtalt eller inngått samarbeid med kommunen og/eller andre relevante amarbeidspartnere som næringsliv og andre organisasjoner.

Dette kan dere få i tilskudd

Fra IMDi

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter av nasjonal karakter under ett eller flere av delmålene (A-C). Dette er følgende:

 • prosjekter i regi av sentralleddet i landsdekkende frivillige organisasjoner, inkludert søknader om midler til viderefordeling til lokallagene
 • prosjekter i regi av organisasjoner som har intensjonsavtale med IMDi
 • prosjekter som skal utvikle metoder, samarbeidsformer og erfaringsdeling som har overføringsverdi til andre geografiske områder og organisasjoner/prosjekter i hele landet
 • prosjekter med tiltak som skal nå bredt ut til målgrupper over hele landet
 • tiltak som nasjonale konferanser, eller lignende

Det gis støtte til;

 • prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • enkelttiltak og aktiviteter på minimum 10 000 kroner

Det kan gis unntak for den øvre grensen på 1 000 000 kroner for prosjekter hvor sentralleddet i en organisasjon viderefordeler midler til lokallag og for prosjekter som omfatter språktrening.

Fra kommunene

Frivillige lokale organisasjoner i 40 utvalgte kommuner kan søke støtte til lokale prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter

 • prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunn på minimum 10 000 kroner

Kommunene har egne utlysninger og frister (se Kontakt).

Hva kan tilskuddet dekke?

Tilskuddet skal støtte tiltak, aktiviteter og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere.

Det gis ikke støtte til:

 • investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene
 • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte
 • tiltak som kun foregår utenfor Norge

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og kommunene. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon til lokalleddet.

Hva kan tilskuddsmidlene brukes til?

Under de ulike delmålene gis det støtte til følgende tiltak og aktiviteter:

Delmål A

 • Tiltak som bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlig mottak for asylsøkere deltar i felleskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet.
 • Tiltak som bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn.
 • Tiltak som stimulerer til felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning.
 • Aktiviteter, arrangementer og møteplasser som bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering.
 • Tiltak som er direkte rettet mot målgruppen, stimulerer til samarbeid og dialog på tvers av grupper, tro- og livssyn, skaper felleskap og som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.

Delmål B

 • Det gis støtte til frivillige tiltak som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom språktrening, arbeidsrettede tiltak, og kunnskap om det norske samfunnet.
 • Det kan også gis tilskudd til aktiviteter for beboere i statlige mottak for asylsøkere.
 • Det gis støtte til informasjonstiltak inkludert informasjon om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv.
 • Det kan gis støtte til tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter,[1] herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter.
 • Det gis støtte til prosjekter som omfatter språktrening, herunder norsk- og engelsktrening. Språktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig språktrener. Språktrening skal ikke innebære systematisk gjennomgang av grammatikk eller uttale, og det gis ikke støtte til språkopplæring etter Opplæringsloven eller Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven). Søknader om norskopplæring kan søke støtte gjennom norskopplæringsordningen. Prosjekter som omfatter språktrening, vil prioriteres under delmål B.
 • Det gis også støtte til tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner.

Delmål C

 • Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og mentortilbud til personer som har vært eller er i en bruddprosess med familie og nettverk på grunn av negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold. Det gis også støtte til tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene. Det kan bl.a. gis støtte til tiltak:
 • som bidrar til å forebygge og endre holdninger til negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • mentortilbud til personer som har vært eller er i en bruddprosess med familie og nettverk på grunn av negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold.
 • Det gis også støtte til tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene.
 • Dette inkluderer:
  • Informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant barn, ungdom og foresatte i de aktuelle målgruppene.
  • Prosjekter som tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn.
  • Forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn.
  • Tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foresatte.
  • Tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg.
  • Tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid.
  • Mentorordningen til personer utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. Mentorordninger- eller mentortilbud kan omfatte støttepersoner, nettverk, erfaringskonsulenter, aktivitetsguide, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger eller liknende.
  • Finansiering av erfaringskonsulenter og støttepersoner som er tilgjengelige for den utsatte, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger.
  • Tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
  • Tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon, og som organisering av selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking.
  • Tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet.
  • Tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser.
  • Tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet.
  • Det kan gis støtte til kunnskapsutveksling mellom nasjonale organisasjoner som jobber i Norge og organisasjoner som jobber med samme tematikk i opprinnelsesland til innvandrerbefolkningen i Norge.

Aktiviteter, arrangementer og tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen.

Måloppnåelse

Tiltak og prosjekter som mottar støtte, skal bidra til at

 

Delmål A:

 

Delmål B:

 • Målgruppen får styrket sine norsk- og engelskferdigheter og økt kunnskap om norsk samfunnsliv, i tillegg til økt digital kompetanse.
 • Innvandrere deltar på arbeidsrettede tiltak som supplerer offentlige kvalifiseringstiltak og opplæring.
 • Innvandrere rekrutteres og inkluderes i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner.

 

Delmål C:

Voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for/ eller står i fare for å bli utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse får kunnskap om:

 • helse- og samfunnsmessige konsekvenser,
 • deres rettigheter, samt retten til å ta selvstendige valg,
 • menneskerettigheter og relevant lovverk,
 • offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen, og mentorordningen for personer utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse,
 • kjønns- og seksualitetsmangfold
 • likestilling mellom kjønnene.

Slik søker dere

Dere leverer søknad til IMDi via søknadsportalen på nettsiden vår.

Logg inn i Søknadsportalen

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert. IMDi behandler kun søknader som er mottatt gjennom IMDis elektroniske søknadsportal for tilskudd Søknadsportalen (imdi.no) og som er fullstendig utfylt. Vedlegg erstatter ikke informasjon i søknadsskjema.

Søknader til de 40 kommunene sender dere via kommunenes nettsider.

Når utbetales tilskuddsmidlene?

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.
 • Er tilskuddet på over 100 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer, vår og høst.

Rapportering

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn status-, sluttrapport og regnskap:

 • I sluttrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.
 • En regnskapsrapport skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn prosjektregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsførers i 2023. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av IMDis tilskuddsbrev. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra IMDi i forkant.
 • Organisasjoner som mottar støtte, må kunne dokumentere gjennomførte aktiviteter og resultatmål som det er innvilget støtte til.
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd).

Rundskriv

Rundskriv 09/2023 

Klageadgang

Det er mulig å klage på IMDi og kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet er utsendt fra IMDi eller kommunen.

 • IMDi er klageinstans i saker hvor kommunen fattet avgjørelse, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans i saker hvor IMDi fattet avgjørelse.

Disse har fått tilskudd i 2023

Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
CARITAS NORGE enFASE 700000
CARITAS NORGE Nasjonal veiledningstjeneste for innvandrere 750000
CHIN COMMUNITY IN NORWAY Integrering gjennom lokale Chin organisasjoner 50000
CLAP ALONG AS Forebygge kultur-rehabilitering og NSK for barn og unge somaliere i Norge 500000
DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITE Forebygging av negativ sosial kontroll overfor lhbt+-personer fra Nord-Kaukasus 200000
DEN NORSKE TURISTFORENING Dugnad som arbeidspraksis - et hverdagsintegreringsprosjekt i regi av DNT 1000000
DET FILIPPINSKE HJELPESAMFUNN I NORGE FHS Integrering gjennom veiledning 2023 - 2025 150000
DET FILIPPINSKE HJELPESAMFUNN I NORGE FHS - Mestringstilbud for multikulturelle omsorgspersoner (MesMO) 250000
DIVERSIFY Zenith Mentorship Program 250000
EQUALITY Norsk Nok (2023) 1000000
Frelsesarmeen Med håp i bagasjen nasjonalt 900000
Frivillighet Norge Inkludering i frivillig sektor 800000
HELGEN IDRETTSLAG Engasjert og aktiv 99000
HIVNORGE Øke kunnskap og styrke sosiale nettverk for bedre liv med hiv 150000
HJELPEKILDEN NORGE Snapchat mot negativ sosial kontroll 350000
HOMO SAPIENS Skoleelever og spansktalende invandrere jobber sammen om integrering 97000
INFO123 FGM kontaktpunkt og informasjonskampanjer for bekjempelse av KLL og NSK 600000
INTERNASJONAL HELSE- OG SOSIALGRUPPE ( IHSG ) Empowerment mot negativ sosial kontroll 2023 500000
INTERNASJONAL HELSE- OG SOSIALGRUPPE ( IHSG ) Samfunn og kompetanseutvikling for gutter og menn med innvandrerbakgrunn 200000
JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER Jussambassadørprosjektet 450000
KAREN COMMUNITY IN NORWAY Norsktrening og økt kunnskap om norsk samfunnsliv for Karen folket 90000
KORPSNETT NORGE Inkludering i korps 2022 - 2024 300000
KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA) Mannsgrupper for samfunn-, arbeid- og språkkompetanse 700000
KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA) Broen til Arbeid 1000000
KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA) Turgrupper med flerkulturell møteplass 500000
LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER Styrk 500000
LIER BYGDETUN Møte mellom kulturer og generasjoner på Lier Bygdetun 99000
LIN LIKESTILLING INKLUDERING OG NETTVERK Brobyggerne kurspakke 200000
MENNESKERETTIGHETSAKADEMIET Frihet, JA! 700000
MIR Nye muligheter med hverdagsnorsk,  arbeidsrettet norsk og digitale ferdigheter 200000
NOME RØDE KORS Voksne beboere i mottak 200000
NORGES DØVEFORBUND Språkstyrking og inkluderingstiltak for døve flyktninger 400000
NORGES FRIVILLIGSENTRALER Hverdagsintegrering med Norges Frivilligsentraler 750000
NORGES FRIVILLIGSENTRALER Språktrening i frivilligsentralene 1000000
NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Velkommen til idretten 2023-2025 1558000
NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Med aktivitetsguide inn i idretten 2022-2024 1000000
NORGES NATURVERNFORBUND Få smaken på norsk natur 150000
NORGES ORIENTERINGSFORBUND Inkludering via fadderordning, år 2 200000
NORGES RØDE KORS Røde Kors Norsktrening 1340000
NORGES RØDE KORS Røde Kors Aktiviteter for beboere i asylmottak 1000000
NORGES RØDE KORS Røde Kors Flyktningguide 1000000
Norsk Folkehjelp Folkevenn 2023 500000
Norsk Folkehjelp Samfunnsorienterende opplæring og nettverk for innvandrerkvinners deltagelse 750000
Norske kvinners Sanitetsforening Aktiviteter for kvinner på asylmottak 700000
Norske kvinners Sanitetsforening Språkvenn 1010942
Norske kvinners Sanitetsforening Ressursvenn 1000000
NORWEGIAN-CHINESE WOMEN AND CHILDREN ASSOCIATION Norsktrening og forbedre norskferdigheter 90000
NORWEGIAN-CHINESE WOMEN AND CHILDREN ASSOCIATION Tospråklig infodeling – økt kunnskap om og forståelse av det norske samfunnet 30000
NTS KOMPETANSE AS Lavterskeltilbud til døve og hørselshemmede innvandrere 200000
OSLO KRISESENTER OG KOMPETANSESENTER FOR VOLD I NÆRE RELASJONER Arbeidsbok for unge utsatt for æresrelatert vold 400000
OSLO RØDE KORS Røde Kors-telefonen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 600000
PEACEPAINTING Stiftelsen Peacepainting 2023 - 2025 500000
Redd Barna Integrering og frivillighet - Retten til lek og fritid 700000
REDNINGSSELSKAPET Sommerleir for flyktninger 120000
RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID (RKF). "Norge På Amharisk": Informasjon og kunnskap, til økt deltagelse og integrering 90000
RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID (RKF). Bruk av "change agents" i dialogbasert forebyggendearbeid 450000
SELVHJELP FOR INNVANDRERE OG FLYKTNINGER (SEIF) LOS- La Oss Snakke 800000
SKEIV VERDEN Skeiv Kompetanse mottak 300000
SKEIV VERDEN Skeiv Kompetanse Intro 700000
SKEIV VERDEN Nettverksprosjektet 400000
SKEIV VERDEN «La meg fortelle»  Erfaringskonsulenter i Skeiv Verden 400000
SKEIV VERDEN Åpen og Trygg 600000
SOLA ATELIER Sola Atelier integrering gjennom kunst 99000
STIFTELSEN BARNEVAKTEN Økt digital kompetanse og foreldrenes ansvar for barnas nettvett 2023 375000
STIFTELSEN BLEKKSPRUT Kreativ Glede 99000
STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET NORD Doavisa på flere språk 90000
STIFTELSEN MANGFOLD I ARBEIDSLIVET Polski Dialog - nasjonalt informasjonsarbeid for polsktalende personer 400000
STIFTELSEN MANGFOLD I ARBEIDSLIVET Polsk Nettverksforum - aktiv deltakelse i sivilsamfunnet 450000
STIFTELSEN RØDE KORS NORDISK UNITED WORLD COLLEGE Aktivitetsopplevingar i friluft for bebuarar på Solbakken Asylmottak 97000
STIFTELSEN SOS-BARNEBYER NORGE SAMMEN-ung 500000
STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON "Åpent for alle" 350000
SUNNDAL MÅLLAG Integrering - ymse arenaer 99000
SØRDALEN BYGDEKVINNELAG Strikkekafé 99000
Telemark innvandrerråd Nyankomne flyktninger - Vårt felles ansvar 300000
THE EDUCATIONAL EQUALITY INSTITUTE Buddy Program for Ukraina Del 2 200000
TUSMO ASSOCIATION Monteropplæring til flerkulturelle ungdommer 600000
TUSMO ASSOCIATION Dialog om nye ideer for bedre integrering av somaliere i Norge 250000
Tverrkulturell helseinfo (THI) Forebygge kjønnslemlestelse & styrke foreldrerollen blant minoriteter 600000
TYRKISK KULTUR- OG AKTIVITETSFORENING Informasjon om valget og bidra til økt valgdeltakelse blant norsktyrkere 55000
TØYEN UNLIMITED Nabolag Unlimited 450000
UKRAINSK FORENING ØST-NORGE Integreringsstøtte til ukrainere i Norge 99000
VOKSNE FOR BARN Foreldrestøtte for ukrainske foreldre og omsorgspersoner i Norge 200000

Disse fikk tilskudd i 2022

Disse prosjektene fikk tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner:

Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Autismeforeningen i Norge Kort vei til vennskap  - Del 2 500 000
Autismeforeningen i Norge Informasjon om autisme på flere språk 75 000
Beatus Cras På vei mot integrasjon 400 000
Bergen Tamilske Avis/Then Tailithal   Økt kunnskap på morsmål gir bedre forståelse for å håndtere situasjon 60 000
Caritas Norge Nasjonal veiledningstjeneste for innvandrere 450 000
Caritas Norge  enFASE 500 000
Caritas Norge  JobbStyrke 450 000
Chin Community In Norway Integreringsprosjekt for Chin-folket i Norge 99 000
Clap Along AS  Forebygge kultur-rehabilitering blant unge norsk somaliere 450 000
Den norske Helsingforskomite  Forebygging av negativ sosial kontroll overfor lhbt+-personer fra Nord-Kaukasus 180 000
Den Norske Turistforeningen  Dugnad som arbeidspraksis - et hverdagsintegreringsprosjekt i regi av DNT 800 000
Der du bor- Telemark (DDB-T) NaboVenn - der du bor 2022 - etablering 400 000
Det Filippinske Hjelpesamfunn i Norge   FHS - Integrering gjennom mobilisering 2022 99 000
Det Islamske Forbundet Muslimske veivisere 100 000
Dia-Paxis End Forced Marriage and Negative Social Control 500 000
Diversify  Zenith Mentorship Program 400 000
Equality  Norsk Nok (2022) 700 000
Europeiske Minoriteter Online  Info. om norske samfunnet på enklere norsk-oversatt til 4 språk, Video-Podcast 150 000
Europeiske Minoriteter Online (EMINOL) Intensiv digital  norsk språktrening 230 000
Frelsesarmeen Med håp i bagasjen nasjonalt 700 000
Frivillighet Norge Inkludering i frivillig sektor 800 000
Gamle Oslo Forening for Integrering Klatreaktivitet for barn og unge 150 000
Helgen idrettslag  "UT" 85 000
Hverdagsintegrering Find Your Feet 240 000
Håpets Katedral AS  Utvikling av Diapraksis som metode i arbeidet med integrering 200 000
Info123 FGM kontaktpunkt og informasjonskampanje for bekjempelse av KLL 600 000
Internasjonal Helse- og Sosialgruppe (IHSG)  Empowerment mot negativ sosial kontroll 500 000
Inter-nationals Utdanning som et kort vei inn til arbeidslivet i Norge. 200 000
Juridisk rådgivning for kvinner  Jussambassadør-prosjektet 400 000
Khayr  Tett rådgivning 99 000
Korpsnett Norge Inkludering i korps 2022 - 2024 550 000
Kristent Interkulturelt Arbeid  Hjelp til å komme i studier og arbeid for deltakere ved KIA Velferd og Arbeid 500 000
Kristent interkulturelt arbeid (KIA) Kvinneforum - KIA Skien og Nome Asylmottak 100 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Turgrupper med flerkulturell møteplass 500 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Mannsgrupper for samfunn-, arbeid- og språkkompetanse 800 000
Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner  Flere Med: Sterkere flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner 600 000
Makers' Hub Volunteer Kreativ glede 120 000
Menneskerettighetsakademiet  Frihet - JA! 600 000
MINOTENK - Minoritetspolitisk tenketank  iLove 3 - Psykisk helse 200 000
Multikulturelt Initativ og Ressursnettverk (MIR) Et liv uten frykt og tvang - digitalt holdningsarbeid for ungdommer og voksne 99 000
Muslimsk dialognettverk  Samfunnsopplæring for religiøse ledere 200 000
Nasjonalforeningen for folkehelsen  Videreutvikling av Aktivitetsvenn med fokus på mangfold 228 500
Newuse  Krysskulturelt mangfold i arbeidslivet 300 000
Nome Nærmiljøsenter Integrering i praksis 99 000
Norges Bygdekvinnelag  Sammen for inkludering 200 000
Norges Fotballforbund En inkluderende fotballhverdag 799 000
Norges Frivilligsentraler  Hverdagsintegrering med Norges Frivilligsentraler 800 000
Norges Frivilligsentraler  Språktrening i frivilligsentralene 800 000
Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité Med aktivitetsguide inn i idretten 2022-2024 800 000
Norges Orienteringsforbund  Inkludering i orientering via fadderordning 335 000
Norges Røde Kors Røde Kors aktivitet i asylmottak for voksne 1 000 000
Norges Røde Kors Røde Kors Norsktrening 700 000
Norges Røde Kors  Røde Kors Flyktningguide 700 000
Norges Sjakkforbund  Inkludering gjennom sjakk 125 000
Norsk Folkehjelp Folkevenn 2022 500 000
Norsk Folkehjelp Samfunnsorienterende opplæring og nettverk for innvandrerkvinners deltagelse 700 000
Norske kvinners Sanitetsforening Aktiviteter for kvinner på asylmottak 400 000
Norske kvinners Sanitetsforening Språkvenn 700 000
Norske kvinners Sanitetsforening Ressursvenn 1 000 000
Norwegian-Chinese Women and Children Association  Norsktrening og øker kunnskap om norsk samfunnsliv 99 000
NTS Kompetanse AS Lavterskeltilbud til døve og hørselshemmede innvandrere 250 000
Organisasjonen voksne for barn  Ressurs- og støttekanalen for innvandrerforeldre/omsorgspersoner 150 000
Oslo Røde Kors  Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 118 000
Radio America Latina  HispanaRed Nettverk, digitalt bibliotek, hjelpelinje for spansktalende   i Norge 200 000
Redd Barna Integrering og frivillighet - Rett til lek og fritid 1 000 000
Reform - ressurssenteret for menn  Bli med! 2022 400 000
Ringerike Soroptomistklubb  Vennefamilie 99 000
Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid (RKF) "Norge Be-Amaregna": Informasjon og kunnskap, til økt deltagelse og integrering 200 000
Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid (RKF) Bruk av "change agents" i dialogbasert forebyggendearbeid 400 000
Salam  Skeiv minoritet 500 000
Sammen om en jobb Digitalt mentorprogram for innvandrere og flyktninger med høyere utdannelse 400 000
Selvhjelp for Innvandrere og Flytkninger (SEIF)   LOS - La Oss Snakke 700 000
Sisters in Business AS  Skalering av samskapingsmodell - "Fra avfall til verdi" 300 000
Skeiv Verden Skeiv kompetanse mottak 450 000
Skeiv Verden Lokale aktivitetsgrupper Skeiv Verden 300 000
Skeiv Verden Åpen og trygg 650 000
Skeiv Verden  Skeiv kompetanse introprogram 500 000
Skeiv Verden  «La meg fortelle» Erfaringskonsulenter i Skeiv Verden 300 000
Skeiv Verden  Nettverksprosjektet 300 000
Stiftelsen Barnevakten  Økt digital kompetanse og foreldrenes ansvar for barnas nettvett 466 500
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet  Polsk Dialog og Polsk Nettverksforum - aktiv medvirkning i sivilsamfunnet 450 000
Stord Petanqueklubb  Petanque - en sosial aktivitet for alle 50 000
Studieforbundet Kultur og Tradisjon  En plass på benken 350 000
Telemark innvandrerråd Integrering i praksis 200 000
Tusmo Association  Dialog om nye ideer for bedre integrering av somaliere i Norge 500 000
Tusmo Association  Monteropplæring til flerkulturelle ungdommer 600 000
Tverrkulturell helseinfo (THI) Forebygge kjønnslemlestelse & styrke foreldrerollen blant minoriteter 600 000
Tøyen Unlimited Unlimited LAB 550 000
Unity Spark  Gründerdrømmen- Veien til egen virksomhet 250 000

Reference list

 
Fant du det du lette etter?