Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Sist oppdatert: 13. mai 2022

Kort om tilskuddet

 • Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.
 • 40 kommuner gir støtte til lokale aktiviteter, IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.
 • Ordningen har tre delmål:
  • A stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
  • B økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
  • C forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.
 • Ramme for IMDi i 2022: 38,28 mill kroner.
 • Søknadsfristen er ute. Se oversikt over de som mottok tilskudd nederst på siden.
 • 31. januar ble det holdt informasjonsmøte om ordningen (Vimeo).
 • Kontakt: e-post:  Fri-tilskudd@imdi.no, telefon: 40 02 10 05  

Kommunene som forvalter tilskudd til lokale aktiviteter er: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Ålesund, Alta, Asker, Bjørnafjorden, Eidsvoll, Grimstad, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Larvik, Lindesnes, Lillehammer, Lørenskog, Molde, Moss, Narvik, Nordre Follo, Porsgrunn, Stjørdal, Øygarden, og Ullensaker.

For å søke støtte til lokale aktiviteter se kommunenes nettside.

Hvem er i målgruppen

 • Delmål A: Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.
 • Delmål B: Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.
 • Delmål C: Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.

Tilskuddsmottakere

Det er kun frivillige organisasjoner som kan motta tilskudd over denne ordningen. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig arbeid på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Kriterier for å få tilskudd

Frivillige organisasjoner må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta tilskudd.

I vurderingen av søknader, legger vi vekt på følgende:

 • Tydelig beskrivelse av målene for prosjektet/tiltaket og at disse samsvarer med målene for tilskuddsordningen.
 • Tydelig beskrivelse av målgruppene for prosjektet/tiltaket og er tilpasset målgruppene for tilskuddsordningen og delmålene.
 • Konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltaket.
 • En realistisk fremdriftsplan, rask oppstart av aktiviteter som er direkte rettet mot målgruppen.
 • At informasjonen som gis når ut til målgruppen
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål.
 • Søkers/organisasjonens kompetanse og erfaring innenfor tematikken det søkes om støtte til, samt kunnskap om og evne til å benytte metoder og aktiviteter tilpasset prosjektets mål og målgruppene.
 • Søkers/organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • Graden av frivillig innsats i prosjektet/tiltakene.
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis relevant for gjennomføring av prosjektet/tiltaket.
 • Prosjektets overføringsverdi og tilrettelegging for å dele erfaringer og resultater (gjelder særlig prosjekter med metodeutvikling som mål).
 • Vurdering av risiko i prosjektet og risikoreduserende tiltak.

IMDi vil legge til rette for variasjon i type prosjekter, målgrupper og organisasjoner som mottar støtte.

For tiltak rettet mot beboere i asylmottak legger vi i tillegg vekt på

 • avtalt eller inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak. Kontaktperson må oppgis i søknaden.
 • avtalt eller inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak
 • avtalt eller inngått samarbeid med kommunen og/eller andre relevante samarbeidspartnere som næringsliv og andre organisasjoner

Dette kan dere få i tilskudd

Fra IMDi

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter av nasjonal karakter under ett eller flere av delmålene (A-C). Dette er følgende:

 • prosjekter i regi av sentralleddet i landsdekkende frivillige organisasjoner, inkludert søknader om midler til viderefordeling til lokallagene
 • prosjekter i regi av organisasjoner som har intensjonsavtale med IMDi
 • prosjekter som skal utvikle metoder, samarbeidsformer og erfaringsdeling som har overføringsverdi til andre geografiske områder og organisasjoner/prosjekter i hele landet
 • prosjekter med tiltak som skal nå bredt ut til målgrupper over hele landet
 • tiltak som nasjonale konferanser, eller lignende

Det gis støtte til;

 • prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • enkelttiltak og aktiviteter på minimum 10 000 kroner

Fra kommunene

Frivillige lokale organisasjoner i 40 utvalgte kommuner kan søke støtte til lokale prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter

 • prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunn på minimum 10 000 kroner

Kommunen kan også gi støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner.

Kommunene har egne utlysninger og frister (se Kontakt).

Hva kan tilskuddet dekke?

Tilskuddet skal støtte tiltak, aktiviteter og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere.

Det gis ikke støtte til:

 • investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene
 • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte
 • tiltak som kun foregår utenfor Norge

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og kommunene. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon til lokalleddet.

Hva kan tilskuddsmidlene brukes til?

Under de ulike delmålene et gis det støtte til følgende tiltak og aktiviteter:

 • Delmål A
  • bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlig mottak for asylsøkere deltar i felleskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet
  • bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn
  • stimulerer til felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning
  • bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering
  • stimulerer til samarbeid og dialog på tvers av grupper, tro- og livssyn, skaper felleskap og som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse
  • aktiviteter for beboere ii statlig mottak for asylsøkere
 • Delmål B
  • øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening, informasjon om det norske samfunnet og arbeidsrettede tiltak
  • gir informasjon om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv
  • styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter, herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter
  • bidrar til å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner
  • aktiviteter som omfatter norsktrening. Norsktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig norsktrening. Det gis ikke støtte til norskopplæring
 • Delmål C
  • som bidrar til å forebygge og endre holdninger til negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • mentortilbud til utsatte personer med innvandrerbakgrunn som har måttet bryte med familie og nettverk bidrar til likestilling og likeverd mellom kjønnene
  • Dette inkluderer:
   • informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant, barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene
   • prosjekter/tiltak som tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn
   • forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn
   • tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre
   • tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg, samt deres rettigheter
   • tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid
   • mentorordning til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap
   • mentorordninger- eller mentortilbud kan omfatte støttepersoner, nettverk, erfaringskonsulenter, aktivitetsguide, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger eller liknende
   • tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan LHBTIQ-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap
   • tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon samt organisering av selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking
   • tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
   • tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
   • tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet
   • tiltak som gir økt kunnskap om helse og samfunnsmessige konsekvenser, samt offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen
   • tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll
   • kunnskapsutveksling mellom lokale organisasjoner som jobber i kommunen og organisasjoner som jobber med samme tematikk i opprinnelsesland til innvandrerbefolkningen i Norge

Aktiviteter, arrangementer og tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen.

Måloppnåelse

Tiltak og prosjekter som mottar støtte, skal bidra til at

 • Delmål A:
  • Voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn opplever samhold og tilhørighet til lokalsamfunnet gjennom deltakelse på aktiviteter/tiltak igangsatt av lokale frivillige organisasjoner.
  • Det etableres kontakt, møteplasser og samarbeid mellom ulike grupper i lokalsamfunnet.
  • Organisasjonens tiltak motvirker utenforskap blant voksne, barn og unge.
  • Det igangsettes målrettet arbeid mot rasisme og diskriminering i lokalsamfunnet
  • Mangfoldet i lokalsamfunnet øker.
 • Delmål B:
  • Innvandrere generelt og beboere i statlige mottak for asylsøkere får styrket sine norskferdigheter og økt kunnskap om norsk samfunnsliv, i tillegg til økt digital kompetanse.
  • Innvandrere deltar på arbeidsrettede tiltak som supplerer offentlige kvalifiseringstiltak og opplæring.
 • Delmål C:
  Voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for/ eller står i fare for å bli utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse får kunnskap om:
  • helse- og samfunnsmessige konsekvenser.
  • deres rettigheter, samt retten til å ta selvstendige valg.
  • menneskerettigheter og relevant lovverk.
  • offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen, og mentorordningen for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
  • kjønns- og seksualitetsmangfold.
  • likestilling mellom kjønnene.

Tilskudd kan også gis til tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll.

Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep.

Slik søker dere

Logg inn i Søknadsportalen

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert.

Søknader til de 40 kommunene sender dere via kommunenes nettsider.

Når utbetales tilskuddsmidlene?

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.
 • Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer, vår og høst.

Rapportering

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap:

 • I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn prosjektregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsførers i 2022. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av IMDis tilskuddsbrev. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra IMDi i forkant.
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd).

Rundskriv

Rundskriv 10/2022

Klageadgang

Det er mulig å klage på IMDi og kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet er utsendt fra IMDi eller kommunen.

IMDi er klageinstans i saker hvor kommunen fattet avgjørelse, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans i saker hvor IMDi fattet avgjørelse.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i IMDi hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen:

Telefon: 40 02 10 05

E-post: fri-tilskudd@imdi.no

Disse fikk tilskudd i 2022

Disse prosjektene fikk tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner:

Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Autismeforeningen i Norge Kort vei til vennskap  - Del 2 500 000
Autismeforeningen i Norge Informasjon om autisme på flere språk 75 000
Beatus Cras På vei mot integrasjon 400 000
Bergen Tamilske Avis/Then Tailithal   Økt kunnskap på morsmål gir bedre forståelse for å håndtere situasjon 60 000
Caritas Norge Nasjonal veiledningstjeneste for innvandrere 450 000
Caritas Norge  enFASE 500 000
Caritas Norge  JobbStyrke 450 000
Chin Community In Norway Integreringsprosjekt for Chin-folket i Norge 99 000
Clap Along AS  Forebygge kultur-rehabilitering blant unge norsk somaliere 450 000
Den norske Helsingforskomite  Forebygging av negativ sosial kontroll overfor lhbt+-personer fra Nord-Kaukasus 180 000
Den Norske Turistforeningen  Dugnad som arbeidspraksis - et hverdagsintegreringsprosjekt i regi av DNT 800 000
Der du bor- Telemark (DDB-T) NaboVenn - der du bor 2022 - etablering 400 000
Det Filippinske Hjelpesamfunn i Norge   FHS - Integrering gjennom mobilisering 2022 99 000
Det Islamske Forbundet Muslimske veivisere 100 000
Dia-Paxis End Forced Marriage and Negative Social Control 500 000
Diversify  Zenith Mentorship Program 400 000
Equality  Norsk Nok (2022) 700 000
Europeiske Minoriteter Online  Info. om norske samfunnet på enklere norsk-oversatt til 4 språk, Video-Podcast 150 000
Europeiske Minoriteter Online (EMINOL) Intensiv digital  norsk språktrening 230 000
Frelsesarmeen Med håp i bagasjen nasjonalt 700 000
Frivillighet Norge Inkludering i frivillig sektor 800 000
Gamle Oslo Forening for Integrering Klatreaktivitet for barn og unge 150 000
Helgen idrettslag  "UT" 85 000
Hverdagsintegrering Find Your Feet 240 000
Håpets Katedral AS  Utvikling av Diapraksis som metode i arbeidet med integrering 200 000
Info123 FGM kontaktpunkt og informasjonskampanje for bekjempelse av KLL 600 000
Internasjonal Helse- og Sosialgruppe (IHSG)  Empowerment mot negativ sosial kontroll 500 000
Inter-nationals Utdanning som et kort vei inn til arbeidslivet i Norge. 200 000
Juridisk rådgivning for kvinner  Jussambassadør-prosjektet 400 000
Khayr  Tett rådgivning 99 000
Korpsnett Norge Inkludering i korps 2022 - 2024 550 000
Kristent Interkulturelt Arbeid  Hjelp til å komme i studier og arbeid for deltakere ved KIA Velferd og Arbeid 500 000
Kristent interkulturelt arbeid (KIA) Kvinneforum - KIA Skien og Nome Asylmottak 100 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Turgrupper med flerkulturell møteplass 500 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Mannsgrupper for samfunn-, arbeid- og språkkompetanse 800 000
Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner  Flere Med: Sterkere flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner 600 000
Makers' Hub Volunteer Kreativ glede 120 000
Menneskerettighetsakademiet  Frihet - JA! 600 000
MINOTENK - Minoritetspolitisk tenketank  iLove 3 - Psykisk helse 200 000
Multikulturelt Initativ og Ressursnettverk (MIR) Et liv uten frykt og tvang - digitalt holdningsarbeid for ungdommer og voksne 99 000
Muslimsk dialognettverk  Samfunnsopplæring for religiøse ledere 200 000
Nasjonalforeningen for folkehelsen  Videreutvikling av Aktivitetsvenn med fokus på mangfold 228 500
Newuse  Krysskulturelt mangfold i arbeidslivet 300 000
Nome Nærmiljøsenter Integrering i praksis 99 000
Norges Bygdekvinnelag  Sammen for inkludering 200 000
Norges Fotballforbund En inkluderende fotballhverdag 799 000
Norges Frivilligsentraler  Hverdagsintegrering med Norges Frivilligsentraler 800 000
Norges Frivilligsentraler  Språktrening i frivilligsentralene 800 000
Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité Med aktivitetsguide inn i idretten 2022-2024 800 000
Norges Orienteringsforbund  Inkludering i orientering via fadderordning 335 000
Norges Røde Kors Røde Kors aktivitet i asylmottak for voksne 1 000 000
Norges Røde Kors Røde Kors Norsktrening 700 000
Norges Røde Kors  Røde Kors Flyktningguide 700 000
Norges Sjakkforbund  Inkludering gjennom sjakk 125 000
Norsk Folkehjelp Folkevenn 2022 500 000
Norsk Folkehjelp Samfunnsorienterende opplæring og nettverk for innvandrerkvinners deltagelse 700 000
Norske kvinners Sanitetsforening Aktiviteter for kvinner på asylmottak 400 000
Norske kvinners Sanitetsforening Språkvenn 700 000
Norske kvinners Sanitetsforening Ressursvenn 1 000 000
Norwegian-Chinese Women and Children Association  Norsktrening og øker kunnskap om norsk samfunnsliv 99 000
NTS Kompetanse AS Lavterskeltilbud til døve og hørselshemmede innvandrere 250 000
Organisasjonen voksne for barn  Ressurs- og støttekanalen for innvandrerforeldre/omsorgspersoner 150 000
Oslo Røde Kors  Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 118 000
Radio America Latina  HispanaRed Nettverk, digitalt bibliotek, hjelpelinje for spansktalende   i Norge 200 000
Redd Barna Integrering og frivillighet - Rett til lek og fritid 1 000 000
Reform - ressurssenteret for menn  Bli med! 2022 400 000
Ringerike Soroptomistklubb  Vennefamilie 99 000
Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid (RKF) "Norge Be-Amaregna": Informasjon og kunnskap, til økt deltagelse og integrering 200 000
Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid (RKF) Bruk av "change agents" i dialogbasert forebyggendearbeid 400 000
Salam  Skeiv minoritet 500 000
Sammen om en jobb Digitalt mentorprogram for innvandrere og flyktninger med høyere utdannelse 400 000
Selvhjelp for Innvandrere og Flytkninger (SEIF)   LOS - La Oss Snakke 700 000
Sisters in Business AS  Skalering av samskapingsmodell - "Fra avfall til verdi" 300 000
Skeiv Verden Skeiv kompetanse mottak 450 000
Skeiv Verden Lokale aktivitetsgrupper Skeiv Verden 300 000
Skeiv Verden Åpen og trygg 650 000
Skeiv Verden  Skeiv kompetanse introprogram 500 000
Skeiv Verden  «La meg fortelle» Erfaringskonsulenter i Skeiv Verden 300 000
Skeiv Verden  Nettverksprosjektet 300 000
Stiftelsen Barnevakten  Økt digital kompetanse og foreldrenes ansvar for barnas nettvett 466 500
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet  Polsk Dialog og Polsk Nettverksforum - aktiv medvirkning i sivilsamfunnet 450 000
Stord Petanqueklubb  Petanque - en sosial aktivitet for alle 50 000
Studieforbundet Kultur og Tradisjon  En plass på benken 350 000
Telemark innvandrerråd Integrering i praksis 200 000
Tusmo Association  Dialog om nye ideer for bedre integrering av somaliere i Norge 500 000
Tusmo Association  Monteropplæring til flerkulturelle ungdommer 600 000
Tverrkulturell helseinfo (THI) Forebygge kjønnslemlestelse & styrke foreldrerollen blant minoriteter 600 000
Tøyen Unlimited Unlimited LAB 550 000
Unity Spark  Gründerdrømmen- Veien til egen virksomhet 250 000
Fant du det du lette etter?