Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Sist oppdatert: 19. januar 2022

Kort om tilskuddet

 • Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.
 • 40 kommuner gir støtte til lokale aktiviteter, IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.
 • Ordningen har tre delmål:
  • A stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
  • B økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
  • C forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.
 • Ramme for IMDi i 2022: 38,28 mill kroner.
 • Søknadsfristen er 16.02.2022
 • 31.januar holdes det et informasjonsmøte om ordningen. Lenke kommer.
 • Kontakt: e-post:  Fri-tilskudd@imdi.no, telefon: 40 02 10 05  

Kommunene som forvalter tilskudd til lokale aktiviteter er: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Ålesund, Alta, Asker, Bjørnafjorden, Eidsvoll, Grimstad, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Larvik, Lindesnes, Lillehammer, Lørenskog, Molde, Moss, Narvik, Nordre Follo, Porsgrunn, Stjørdal, Øygarden, og Ullensaker.

For å søke støtte til lokale aktiviteter se kommunenes nettside.

Hvem er i målgruppen

 • Delmål A: Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.
 • Delmål B: Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.
 • Delmål C: Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.

Tilskuddsmottakere

Det er kun frivillige organisasjoner som kan motta tilskudd over denne ordningen. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig arbeid på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Kriterier for å få tilskudd

Frivillige organisasjoner må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta tilskudd.

I vurderingen av søknader, legger vi vekt på følgende:

 • Tydelig beskrivelse av målene for prosjektet/tiltaket og at disse samsvarer med målene for tilskuddsordningen.
 • Tydelig beskrivelse av målgruppene for prosjektet/tiltaket og er tilpasset målgruppene for tilskuddsordningen og delmålene.
 • Konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltaket.
 • En realistisk fremdriftsplan, rask oppstart av aktiviteter som er direkte rettet mot målgruppen.
 • At informasjonen som gis når ut til målgruppen
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål.
 • Søkers/organisasjonens kompetanse og erfaring innenfor tematikken det søkes om støtte til, samt kunnskap om og evne til å benytte metoder og aktiviteter tilpasset prosjektets mål og målgruppene.
 • Søkers/organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • Graden av frivillig innsats i prosjektet/tiltakene.
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis relevant for gjennomføring av prosjektet/tiltaket.
 • Prosjektets overføringsverdi og tilrettelegging for å dele erfaringer og resultater (gjelder særlig prosjekter med metodeutvikling som mål).
 • Vurdering av risiko i prosjektet og risikoreduserende tiltak.

IMDi vil legge til rette for variasjon i type prosjekter, målgrupper og organisasjoner som mottar støtte.

For tiltak rettet mot beboere i asylmottak legger vi i tillegg vekt på

 • avtalt eller inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak. Kontaktperson må oppgis i søknaden.
 • avtalt eller inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak
 • avtalt eller inngått samarbeid med kommunen og/eller andre relevante samarbeidspartnere som næringsliv og andre organisasjoner

Dette kan dere få i tilskudd

Fra IMDi

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter av nasjonal karakter under ett eller flere av delmålene (A-C). Dette er følgende:

 • prosjekter i regi av sentralleddet i landsdekkende frivillige organisasjoner, inkludert søknader om midler til viderefordeling til lokallagene
 • prosjekter i regi av organisasjoner som har intensjonsavtale med IMDi
 • prosjekter som skal utvikle metoder, samarbeidsformer og erfaringsdeling som har overføringsverdi til andre geografiske områder og organisasjoner/prosjekter i hele landet
 • prosjekter med tiltak som skal nå bredt ut til målgrupper over hele landet
 • tiltak som nasjonale konferanser, eller lignende

Det gis støtte til;

 • prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • enkelttiltak og aktiviteter på minimum 10 000 kroner

Fra kommunene

Frivillige lokale organisasjoner i 40 utvalgte kommuner kan søke støtte til lokale prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter

 • prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunn på minimum 10 000 kroner

Kommunen kan også gi støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner.

Kommunene har egne utlysninger og frister (se Kontakt).

Hva kan tilskuddet dekke?

Tilskuddet skal støtte tiltak, aktiviteter og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere.

Det gis ikke støtte til:

 • investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene
 • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte
 • tiltak som kun foregår utenfor Norge

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og kommunene. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon til lokalleddet.

Hva kan tilskuddsmidlene brukes til?

Under de ulike delmålene et gis det støtte til følgende tiltak og aktiviteter:

 • Delmål A
  • bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlig mottak for asylsøkere deltar i felleskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet
  • bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn
  • stimulerer til felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning
  • bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering
  • stimulerer til samarbeid og dialog på tvers av grupper, tro- og livssyn, skaper felleskap og som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse
  • aktiviteter for beboere ii statlig mottak for asylsøkere
 • Delmål B
  • øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening, informasjon om det norske samfunnet og arbeidsrettede tiltak
  • gir informasjon om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv
  • styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter, herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter
  • bidrar til å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner
  • aktiviteter som omfatter norsktrening. Norsktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig norsktrening. Det gis ikke støtte til norskopplæring
 • Delmål C
  • som bidrar til å forebygge og endre holdninger til negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • mentortilbud til utsatte personer med innvandrerbakgrunn som har måttet bryte med familie og nettverk bidrar til likestilling og likeverd mellom kjønnene
  • Dette inkluderer:
   • informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant, barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene
   • prosjekter/tiltak som tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn
   • forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn
   • tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre
   • tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg, samt deres rettigheter
   • tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid
   • mentorordning til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap
   • mentorordninger- eller mentortilbud kan omfatte støttepersoner, nettverk, erfaringskonsulenter, aktivitetsguide, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger eller liknende
   • tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan LHBTIQ-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap
   • tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon samt organisering av selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking
   • tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
   • tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
   • tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet
   • tiltak som gir økt kunnskap om helse og samfunnsmessige konsekvenser, samt offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen
   • tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll
   • kunnskapsutveksling mellom lokale organisasjoner som jobber i kommunen og organisasjoner som jobber med samme tematikk i opprinnelsesland til innvandrerbefolkningen i Norge

Aktiviteter, arrangementer og tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen.

Måloppnåelse

Tiltak og prosjekter som mottar støtte, skal bidra til at

 • Delmål A:
  • Voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn opplever samhold og tilhørighet til lokalsamfunnet gjennom deltakelse på aktiviteter/tiltak igangsatt av lokale frivillige organisasjoner.
  • Det etableres kontakt, møteplasser og samarbeid mellom ulike grupper i lokalsamfunnet.
  • Organisasjonens tiltak motvirker utenforskap blant voksne, barn og unge.
  • Det igangsettes målrettet arbeid mot rasisme og diskriminering i lokalsamfunnet
  • Mangfoldet i lokalsamfunnet øker.
 • Delmål B:
  • Innvandrere generelt og beboere i statlige mottak for asylsøkere får styrket sine norskferdigheter og økt kunnskap om norsk samfunnsliv, i tillegg til økt digital kompetanse.
  • Innvandrere deltar på arbeidsrettede tiltak som supplerer offentlige kvalifiseringstiltak og opplæring.
 • Delmål C:
  Voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for/ eller står i fare for å bli utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse får kunnskap om:
  • helse- og samfunnsmessige konsekvenser.
  • deres rettigheter, samt retten til å ta selvstendige valg.
  • menneskerettigheter og relevant lovverk.
  • offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen, og mentorordningen for unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
  • kjønns- og seksualitetsmangfold.
  • likestilling mellom kjønnene.

Tilskudd kan også gis til tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll.

Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep.

Slik søker dere

Logg inn i Søknadsportalen

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert.

Søknader til de 40 kommunene sender dere via kommunenes nettsider.

Når utbetales tilskuddsmidlene?

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.
 • Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer, vår og høst.

Rapportering

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap:

 • I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn prosjektregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsførers i 2022. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av IMDis tilskuddsbrev. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra IMDi i forkant.
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd).

Rundskriv

Rundskriv 10/2022

Klageadgang

Det er mulig å klage på IMDi og kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet er utsendt fra IMDi eller kommunen.

IMDi er klageinstans i saker hvor kommunen fattet avgjørelse, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans i saker hvor IMDi fattet avgjørelse.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i IMDi hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen:

Telefon: 40 02 10 05

E-post: fri-tilskudd@imdi.no

Fant du det du lette etter?