Disse kan få tilskudd

Frivillige organisasjoner (foreninger, lag, stiftelser) som er registrert i Frivillighetsregisteret (i Brønnøysundregistrene) kan få dette tilskuddet.

Private foretak, organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål og organisasjoner som er driftsoperatører for asylmottak kan ikke få tilskuddet.

Dette kan du få tilskudd til

IMDi kan gi tilskudd til prosjekter som er rettet mot personer som bor i asylmottak i Norge, primært de over 18 år som bor i ordinære mottak. Prosjektene må gjennomføres med frivillig bidrag. 

Prosjektet må bestå av aktiviteter og tiltak som bidrar til at beboere i mottak får bedre muligheter for deltakelse i samfunnsliv, arbeid eller utdanning. Eksempler på dette er:

 • norsktrening
 • gi kunnskap om det norske samfunnet
 • mentorordning eller andre aktiviteter som gir tilknytning til arbeidslivet
 • veiledning om bolig
 • flyktningguide og lignende
 • idretts- og friluftsaktiviteter
 • informasjon om asylsøkernes/flyktningenes rettigheter

Prosjektet bør ha årlige budsjett på minimum 40 000 kroner. Dette beløpet kan også inkludere utgifter til innkjøp av utstyr som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten, samt utgifter til nødvendig administrasjon av prosjektet, inkludert prosjektledelse og prosjektmedarbeidere.

Sentralleddet i landsdekkende organisasjonene kan få en pott til fordeling mellom lokallagene. Lokallagene kan da ikke få støtte til samme tiltak/aktivitet både fra IMDi direkte og fra IMDi via eget sentralledd.

Du kan ikke få tilskudd til:

 • aktiviteter rettet mot barn og unge - se i så fall Utlendingsdirektoratets (UDI) tilskudd. 
 • aktiviteter rettet mot beboere i transittmottak, akuttmottak eller mottak for enslige mindreårige
 • investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonen

Slik søker du

Søknadsfristen for 2018 har gått ut. Hvis du har søkt om dette tilskuddet, vil du få svar fra IMDi innen 15. mars 2018.

Slik vurderer vi søknader

Som regel er det flere søknader enn det IMDi kan gi i tilskudd. Det betyr at ikke alle kan få støtte, og de som får det vil kanskje få mindre enn de har søkt om.

Vi vektlegger følgende når vi vurderer søknader:

 • Prosjektets mål, målgruppen og målgruppens behov er tydelig beskrevet.
 • Prosjektet har konkrete mål som kan rapporteres på.
 • Framdriftsplanen er realistisk.
 • Budsjettet er i samsvar med planlagte aktiviteter.
 • Det er stor andel frivillig bidrag i tiltakene.
 • Der det er hensiktsmessig, samarbeider prosjektet med asylmottak, kommunen mottaket ligger i, næringsliv, frivillige organisasjoner herunder innvandrerorganisasjoner, eller andre relevante samarbeidspartnere.

 

Krav til deg som får tilskudd

Dette er hovedreglene for deg som får tilskudd fra IMDi:

 • Du må bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av det såkalte tilskuddsbrevet fra IMDi.
 • Hvis du trenger å endre prosjektet slik at det ikke lenger er i samsvar med det du har fått tilskudd til, må du først få samtykke til det fra IMDi. 
 • Du kan ikke bruke tilskuddet til ordinær drift, eller til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.
 • Du må levere en statusrapport midtveis i prosjektet og en tilskuddsrapport når prosjektet er ferdig. Hvis du får 200 000 kroner eller mer, må du i tillegg levere revidert årsregnskap for organisasjonen.
 • Midlene du får kan som regel ikke overføres til neste år. Hvis du ikke har brukt opp midlene på slutten av året, må du rapportere på det og vanligvis betale tilbake.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt vil du finne i tilskuddsbrevet du får fra IMDi.

Har du spørsmål?

Ta i så fall kontakt med Birame Diouf (e-post: bdi@imdi.no; telefon: 90 47 63 86) eller Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot (e-post: hnr@imdi.no; telefon: 45 83 07 16.

For mer detaljerte regler om ordningen, se rundskriv under.