Oversikt over organisasjoner som har fått tilskudd for 2017 finner du nederst på siden.

Se også:

Rundskriv 12/2017: Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner

1. Innledning

Rundskrivet er utarbeidet av IMDi og er basert på regelverket fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6. januar 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496 post 71.

Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi. Det er satt av 29 mill. kroner til tilskuddsordningen i 2017.

2. Mål for ordningen

2.1. Hovedmål

Formålet med tilskuddsordningen er å utnytte ventetiden i asylmottaket best mulig og å forberede flyktninger til bosetting i kommunene. Tilskuddet skal stimulere til aktiviteter som bidrar til at beboere i mottak får en meningsfull hverdag og bedre muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning.

2.2. Delmål

 • Øke muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak
 • Øke kunnskap om det norske samfunnet og gi informasjon om rettigheter* og plikter
 • Øke deltakelse i lokale lag og foreninger, herunder frilufts- og idrettsaktiviteter

* Rettighetsinformasjon er informasjon som skal gi mulighet til å få innsikt i egne rettigheter og muligheter, og på den måten kunne søke nødvendig bistand. Rettighetsinformasjon går ut på å gi sårbare individer og grupper kontroll over eget liv gjennom tilgang til rett og rettsforståelse.

2.3. Målgrupper

Målgruppen for tilskuddsordningen er beboere i asylmottak over 18 år og deres familier.

3. Tildelingskriterier

3.1. Inngangskriterier

Frivillige organisasjoner kan søke på tilskuddsordningen. Definisjon av frivillige organisasjoner: ikke organisert av det offentlige, ikke fortjenestebaserte, og frivillig innsats utgjør som regel en viktig del av virksomheten. Frivillig virksomhet blir i hovedsak organisert som foreninger eller stiftelser.

Det blir ikke gitt støtte til private foretak eller organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål. Offentlige etater (herunder kommuner) og driftsoperatører for asylmottak kan ikke motta tilskudd.

IMDi anbefaler at frivillige organisasjoner, foreninger mv. registrerer seg i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Organisasjoner som ikke har organisasjonsnummer fra før, vil få dette gjennom en slik registrering.

Organisasjonsnummeret må oppgis i søknaden for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være en juridisk person. Det kan gjøres unntak for internasjonale organisasjoner. Dersom tilskudd skal utbetales må organisasjonen ha opprettet en egen bankkonto for virksomheten.

Sentralleddet i landsdekkende organisasjonene kan søke om en pott til fordeling mellom lokallagene. Det gis tilskudd til prosjekter og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og prosjektmedarbeidere.

Det gis primært støtte til aktiviteter for beboere i ordinære asylmottak. Aktivitetene skal foregå enten i asylmottak eller i lokalmiljøet. Aktivitetene skal tilrettelegge for forståelse av menings- og ytringsfrihet, trosfrihet og likestilling. Organisasjonene bør inngå et samarbeid med kommunen, næringsliv, asylmottak og andre organisasjoner der det er hensiktsmessig. Det oppfordres til samarbeid med innvandrerorganisasjoner.

Frivillige organisasjoner kan eksempelvis søke om støtte til:

 • Norsktrening
 • Kunnskap om det norske samfunnet
 • Arbeidsrettede tiltak, for eksempel mentorordning
 • Veiledning om bolig
 • Flyktningguide og lignende
 • Idretts- og friluftsaktiviteter
 • Rettighetsinformasjon

Det kan gis tilskudd til innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene.

Lokallagene kan ikke motta støtte til samme tiltak/aktivitet både fra IMDi direkte og fra IMDi via eget sentralledd.

Det gis ikke støtte til aktiviteter rettet mot beboere i transittmottak, akuttmottak eller mottak for enslige mindreårige.

3.2. Vurderingskriterier

Følgende momenter vil bli vurdert og vektlagt i søknadsbehandlingen:

 • prosjektplan- og styring
 • økonomistyring
 • prosjekter som treffer flest mulig mottaksbeboere
 • at det er avtalt/inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak. Kontaktperson må oppgis i søknaden.
 • om det er avtalt/inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak
 • om det er avtalt/inngått samarbeid med vertskommunen og/eller andre relevante samarbeidspartnere som næringsliv og andre organisasjoner
 • frivillig innsats i tiltakene
 • prosjektets omfang (det gis støtte til prosjekter med årlige budsjett på minimum 40 000)

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside for tilskuddsordninger og departementets nettside for tilskuddsordninger.

Søknadsfristen er 8. februar 2017. Tildelingen av tilskudd fra IMDi skal normalt skje innen 15. mars. IMDi kan, men er ikke forpliktet til å behandle søknader som er kommet inn etter fristen.

5. Oppfølging og kontroll

5.1. Krav til søknadens innhold og form

Organisasjoner skal sende inn søknadsskjema:

IMDi vil kun behandle søknader hvor dette søknadsskjemaet er benyttet.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:
 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Opplysninger om hvorvidt søker tidligere gjennomført liknende tiltak.
 • Opplysninger om hvorvidt søker har tidligere mottatt tilskudd fra IMDi (Oppgi i så fall dato og IMDis saksnummer).
Om prosjektet/tiltaket:
 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (inkludert tiltak og samarbeidspartnere)
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater
Finansiering:
 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet
 • Søkers egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
 • Ev. andre kilder (hvilke).

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Signert søknadskjema sendes på e-post til post@imdi.no.

5.2. Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.

For tilskudd inntil 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker levere en rapport som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Tilskuddsmottaker skal kunne dokumentere hvordan midlene er brukt hvis IMDi spør om det.

For tilskudd fra og med 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker levere en rapport som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Dette skal som hovedregel stå i årsrapporten. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. IMDi oppfordrer tilskuddsmottaker til å bruke aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført. Det er ikke nødvendig å lage et eget prosjektregnskap.

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi.

Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2017. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6. Klageadgang og klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for IMDi jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

7. Kontaktpersoner

 • IMDi Vest (Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane): Mariam Mafi (telefon 97 68 89 98, e-post mma@imdi.no)
 • IMDi Midt (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal): Fiffi Namungunga (telefon 90 28 85 31, e-post fina@imdi.no)
 • IMDi Sør (Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark): Mons Sydness (telefon 90 93 96 05, e-post msy@imdi.no)
 • IMDi Indre-Øst (Buskerud, Hedmark, Oppland): Petter Hansen (telefon 90 41 05 47, e-post pha@imdi.no)
 • IMDi Nord (Finnmark, Troms, Nordland): Carl Georg Næss (telefon 48 50 90 14, e-post cgn@imdi.no)
 • IMDi Øst (Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo): Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot (telefon 45 83 07 16, e-post hnr@imdi.no)

Sentralleddet i landsdekkende organisasjoner kan kontakte Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot i IMDi Øst.

Disse prosjektene har fått tilskudd i 2017

Oversikten er sortert etter fylker. Noen prosjekter retter seg mot mottak i flere fylker – disse står derfor oppført flere ganger i overiskten, med totalbeløpet.

Prosjekter til landsdekkende organisasjoner står oppført i egen tabell.

Prosjekter til landsdekkende organisasjoner som har fått tilskudd
MottakerProsjektBeløp (kr)
Norsk fotballforbund Aktivitet for voksne i mottak 2 600 000
Norges Røde Kors Aktivitet for voksne i mottak 2 240 000
Frelsesarmeen Frelsesarmeen inkludering og kvalifisering 1 188 450
Norske Kvinners Sanitetsforening Aktiviteter for kvinner bosatt på asylmottak 656 000
Norges idrettsforbund NIFs flyktningfond 2 000 000
Prosjekter i Akershus som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Oslo Afro Arts Festival A Spoken World Dikemark, Bjørnebekk og Drammen 30 000
Normisjon region Øst Besøksgruppen Team Hurdal Hurdal 100 000
FOSA - Forum for oppvekst og sosialfaglig arbeid Aktivitetsgrupper Dikemark m. fl.  150 000
Gamle Oslo forening for integrering Klatreaktivitet/klatrekurs Dikemark og Bjørnebekk 197 000
Kjør for livet Drive for life Dikemark 195 000
VIBRO magasin Lage digitalt magasin, opplæring Ila, Bjørnebekk, Dikemark 400 000
Gledesspredere Involvering og nettverk Ås, Skedsmo, Hurdal, Asker, Hobøl 300 000
Flerkulturelt Råd for Oslo og Akershus Internasjonalt senter ut til mottak Ila , Dikemark, Hurdal, Leirstad ml, Kongsvinger 400 000
Caritas Norge Fra asylsøker til borger   400 000
Samfunnsstiftelsen Ungdom mot vold Samfunnsforståelse for integrering Ila og Dikemark 350 000
Skeiv Verden Informasjon om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk Mottak i Oslo, Vestfold, Akershus, Østfold 150 000
Prosjekter i Buskerud som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Den norske kirke, Drammen Den norske kirke Daghøyskolen Drammen 190 000
DNT Drammen og Omegn Flerkulturelt friluftsliv i Drammen Drammen 500 000
Drammen minoritetsråd Kvinnenettverk/Nettverk Jasmin Drammen 150 000
Mangfoldshuset Drammen Tilbud til beboere i Drammen asylmottak Drammen 237 000
Prosjekter i Aust-Agder som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Blomstrende Sørland Grønn Trivsel Lillesand 185 000
Prosjekter i Finnmark som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Vadsø Atletklubb Atleten brukt og bryting Oscarsgata mottak 200 000
HATS Kulrut- og organiseringskurs i 6 mottak Setermoen, Svolvær, Tverlandet, Oscarsgata, Sjøvegan, Skibotn 500 000
Prosjekter i Hedmark som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Norges Jeger- og fiskerforening Hedmark Stimulering og holdningsskapende arbeid gjennom friluftsliv Drevsjø og Hamar 40 000
Greenspace/Socrith "Grønt lys" - grønnsakshager i asylmottak Kongsvinger og Hurdal 50 000
Skogbrukets Kursinstitutt Grønn kompetanse - Integrering av flyktninger  Toten, Hamar, Søndre Land og Drammen 750000
prosjekter i Hordaland som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Bergen Muslimske Ungdomsforening (BMUF) Integrering av asylanter gjennom aktiviteter Arna, Sund, Lindås 114 000
Caritas Fra asylsøker til borger Høyanger, Jølster, Førde, Sogndal 500 000
KIA Bergen Dugnad Arna 10 000
KIA Bergen Språkkafé Arna 50 000
KIA Bergen Nettverksforum Arna, Sund 25 000
KIA Bergen Internasjonal sommerleir Arna, Sund 50 000
Way Forward Sunn kropp, frisk hjerne Arna, Sund 189 416
CISV Sunnhordaland CISV Verda på Stord: Søndagsmoro Heiane 20 000
Det Felles Innvandrerråd i Hordaland Min stemme - innføring i demokrati og deltakelse Sund 50 000
Sund Turlag Fleir Kultur i Sund Sund 86 000
Prosjekter i Møre og Romsdal som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Sørøyane Røde Kors Hjelpekorps Førstehjelpskurs Søre Sunnmøre 36 460
Re:Act Volda Friluftsliv med flyktninger og asylsøkere Søre Sunnmøre 80 000
Ulsteinvik Sanitetsforening Aktiviteter for kvinner på mottak Søre Sunnmøre  65 000
Kulturhuset Dragen Kursaktiviteter innenfor sang, musikk, dans og drama Volsdalen  375 000
Ulstein Sokn Kyrkelydens sommerfest  Søre Sunnmøre 5 650
Taekwondo  Fysisk aktivitet for å mestre stress Tingvoll 27 000
Kirkens Bymisjon i Trondheim Søster til søster-kurs i asylsmottak Trondheim, Meråker, Leira, Jarlen m fl 800 000
Prosjekter i Nordland som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Refugee welcome to Vågen Aktivitetsbistand på asylmottak Svolvær 142 000
KUN Familier på vent Tverlandet 170 000
Bodø Frivilligsentral Økt frivillighet og integrering Tverlandet 400 000
FNF Nordland Aktiv nær deg Vestvågøy 100 000
KUN Aktiv på vent 2017 Nordland Tverlandet og Vestvågøy 300 000
Hadsel Røde Kors Integreringsprosjekt for beboere Bankplassen  224 000
Alstahaug Turlag Bli kjent med kysten Alstahaug 45 000
Hadsel folkedanslag Dansekurs Bankplassen 10 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bodø Egenkraftmobilisering i hverdagen - Språkkafé Tverlandet 300 000
Brobyggerstiftelsen Fysisk aktivitet og deltakelse som frivillige Alstahaug 157 200
Sentrumskirka/Sandnessjøen flerkulturelle gruppe Flerkulturell møteplass på asylmottaket Alstahaug 20 000
Bodø Idrettsråd Idretten - en viktig inkluderingsarena i Bodø Tverlandet 300 000
HATS Kultur- og organiseringskurs i 6 mottak Setermoen, Svolvær, Tverlandet, Orscarsgata, Sjøvegan, Skibotn 500 000
Prosjekter i Nord-Trøndelag som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Nord-Trøndelag idrettskrets Sprek bosettingskommune Steinkjer 100 000
Norges Jeger- og Fiskerforbund På tur med gode venner Meråker, Levanger, Steinkjer, Namsos 185 000
Røde Kors - Lokalforening i Nord-Trøndelag Grønn omsorg Namsos 190 000
Snåsa Bridgeklubb Mangfold i bridgen Finsås 25 100
KUN Familier på vent Steinkjer mottak 140 000
Levanger Frivilligsentral Diverse aktiviteter for asylsøkere på mottak Leira mottak 180 000
Equality Norsk Nok Trondheim 25 000
KUN Aktiv på vent Finsås, Steinkjer, Leira og Namsos 250 000
Jushjelpa i Midt-Norge Bidra til at beboere på mottak får best mulig informasjon om sine rettigheter Trondheim og Steinkjer 190 000
Kirkens Bymisjon i Trondheim Søster til søster-kurs i asylsmottak Trondheim, Meråker, Leira, Jarlen m fl 800 000

Prosjekter i Oppland som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Folkeakademiet Østre Toten Mestringsaktiviteter for inkludering i arbeidslivet og det norske samfunn Toten 750 000
Østre Toten Frivilligsentral Aktivitet for alle Toten 25 000
Skogbrukets kursinstitutt Grønn kompetanse - integrering av flyktninger Toten, Hamar, Søndre Land og Drammen 750 000
Prosjekter i Oslo som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Den norske turistforening Oslo og omegn En smak av friluftsliv Ila 155 000
Samfunnsstiftelsen Ungdom mot vold Samfunnsforståelse for integrering Ila og Dikemark 350 000
Flerkulturelt Råd for Oslo og Akershus Internasjonalt senter ut til mottak Ila, Dikemark, Hurdal, Leirstad, Kongsvinger 400 000
Caritas Norge Fra asylsøker til borger   400 000
Skeiv Verden Informasjon om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttryk Mottak i Oslo, Vestfold, Akershus og Østfold 150 000
Prosjekter i Rogaland som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Ålgård Global Kafé Gjesdal 150 000
Staal Jørpeland Fotballaktiviteter for voksne Strand 102 400
Pøbelprosjektet Levende CV Gjesdal/Tine 431 998
KIA Rogaland Yrkesrettet norsktrening i Hå kommune 184 000
Røde Kors Haugesund Kreativo/hjerterommet/norsktrening Haugesund 75 000
Caritas Fra asylsøker til borger Høyanger, Jølster, Førde, Sogndal 500 000
Prosjekter i Sogn og Fjordane som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Sogndal indremisjonsforsamling SIM internasjonale kafé Sogndal 50 000
Caritas Fra asylsøker til borger Høyanger, Jølster, Førde, Sogndal 500 000
Prosjekter i Sør-Trøndelag som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Spektra Cricket Klubb Trondheim Cricket Test Match Trondheim og Hemne 38 000
Spektra Cricket Klubb Seriespill 2017 Trondheim og Hemne 140 000
Sacred Smile/Verdige smil Integrering gjennom nettverk og inkludering Trondheim 130 000
Sacred Smile/Verdige smil På egne bein Trondheim 100 000
HEI Skape et mer inkluderende og åpent samfunn Trondheim 200 000
Equality Norsk Nok Namsos 25 000
Equality Norsk Nok Jarlen 25 000
Kjør for livet Drive for life Trondheim 120 000
Jushjelpa Midt-Norge Bidra til at beboere på mottak får best mulig informasjon om sine rettigheter Trondheim og Steinkjer 190 000
Kirkens Bymisjon i Trondheim Søster til Søster kurs i asylmottak Trondheim, Meråker, Leira, Jarlen m.fl. 800 000
Prosjekter i Telemark som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Nome Nærmiljøsenter Et bedre mottaksliv Dagsrud 150 000
Herøya Nærmiljøsenter Ny på Herøya Snorre 370 000
Der du bor - Grenland Welcome Grenland 2017 Hero Skien 420 000
Svømmeklubben Poseidon Svømming og aktivitet Porsgrunn 90 000
Sandøya Montessoriforeing Sandøyainitiativet Brevik mottak 190 000
Ulefoss Turlag Bygging av gapahuk Nome 19 000
KIA Sør KIA Porsgrunn Sana 134 000
Telemark innvandrerråd Alt du lærer kan åpne dører Skien og Nome 148 000
Klimaalliansen Grønnsaksdyrking Odderøya Kristiansand 127 000
Telemark Natur på norsk DNT Telemark Skien, Porsgrunn, Nome 770 000
Prosjekter i Troms som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Kvæfjord Frivilligsentral Integrering i bygda Kvæfjord 150 000
SAFA Salangen Frivilligsentral Spillkvelder Sjøvegan 49 600
SAFA Salangen Frivilligsentral Tilskudd til svømmetrening Troms Sjøvegan 45 000
SAFA Salangen Frivilligsentral Kreative kurskvelder - trearbeid Sjøvegan 60 000
FNF Troms Inkludering gjennom friluftsliv i Troms Kvæfjord, Sjøvegan, Heimly, Setermoen, Skibotn, Olderdalen 230 000
Harstad Turlag Harstad Turlags integreringsprosjekt Kvæfjord 233 000
HATS Kultur- og organiseringskurs i 6 mottak Setermoen, Svolvær, Tverlandet, Oscarsgata, Sjøvegan, Skibotn 500 000
Prosjekter i Vest-Agder som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Kirkelig Interkulturelt Arbeid KIA Vennesla Vennesla 224 000
Kirkens Bymisjon Aktiv integrering Kristiansand 895 000
Human-Etisk Forbund VA Syng på norsk Kristiansand 60 000
Blå Kors Kristiansand Aktivitet, opplæring, integrering Kristiansand 242 000
Vest-Agder Bygdekvinnelag Likestilling, matkultur og friluft Mandal 400 000
KIA Sør Norsktreningskafé Kristiansand 70 000
KIA Sør KIA Fotball Kristiansand 60 000
KIA Sør Verdensmiddag Kristiansand 120 000
Redningsselskapet Ung Kristiansand Solkysten - sørnorsk kystkultur Kristiansand 70 000
Prosjekter i vestfold som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Larvik sanitetsforening "Sesam" - styrt, engasjert samtale Larvik og Sana 40 000
IF Fram Integreringsmottak 2017 Larvik 150 000
Skeiv Verden Informasjon om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk Mottak i Oslo, Vestfold, Akershus og Østfold 150 000
Caritas Norge Fra asylsøker til borger   400 000
Prosjekter i Østfold som har fått tilskudd
MottakerProsjektMottakBeløp (kr)
Norges Jeger- og fiskerforbund Fiske og friluftsliv Hobøl 86 100
Hobøl idrettslag Fotball og cricket - aktivitet for beboere på mottak Hobøl 100 000
Verdig ventetid Fra meningsfull nåtid til myndiggjørende fremtid Hobøl 150 000
Skeiv Verden Informasjon om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk Mottak i Oslo, Vestfold, Akershus og Østfold 150 000
Gledespredere Involvering og nettverk Ås, Skedsmo, Hurdal, Asker, Hobøl 300 000