Se også:

Aktuelt:

UDI legger ned flere mottak

Utlendingsdirektoratet (UDI) har besluttet å legge ned flere asylmottak. Du kan ikke søke om tilskudd til integreringsaktiviteter som er rettet mot beboere i disse mottakene. Les mer om hvilke mottak det gjelder hos UDI.

Rundskriv 12/2017: Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner

1. Innledning

Rundskrivet er utarbeidet av IMDi og er basert på regelverket fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6. januar 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496 post 71.

Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi. Det er satt av 29 mill. kroner til tilskuddsordningen i 2017.

2. Mål for ordningen

2.1. Hovedmål

Formålet med tilskuddsordningen er å utnytte ventetiden i asylmottaket best mulig og å forberede flyktninger til bosetting i kommunene. Tilskuddet skal stimulere til aktiviteter som bidrar til at beboere i mottak får en meningsfull hverdag og bedre muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning.

2.2. Delmål

 • Øke muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak
 • Øke kunnskap om det norske samfunnet og gi informasjon om rettigheter* og plikter
 • Øke deltakelse i lokale lag og foreninger, herunder frilufts- og idrettsaktiviteter

* Rettighetsinformasjon er informasjon som skal gi mulighet til å få innsikt i egne rettigheter og muligheter, og på den måten kunne søke nødvendig bistand. Rettighetsinformasjon går ut på å gi sårbare individer og grupper kontroll over eget liv gjennom tilgang til rett og rettsforståelse.

2.3. Målgrupper

Målgruppen for tilskuddsordningen er beboere i asylmottak over 18 år og deres familier.

3. Tildelingskriterier

3.1. Inngangskriterier

Frivillige organisasjoner kan søke på tilskuddsordningen. Definisjon av frivillige organisasjoner: ikke organisert av det offentlige, ikke fortjenestebaserte, og frivillig innsats utgjør som regel en viktig del av virksomheten. Frivillig virksomhet blir i hovedsak organisert som foreninger eller stiftelser.

Det blir ikke gitt støtte til private foretak eller organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål. Offentlige etater (herunder kommuner) og driftsoperatører for asylmottak kan ikke motta tilskudd.

IMDi anbefaler at frivillige organisasjoner, foreninger mv. registrerer seg i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Organisasjoner som ikke har organisasjonsnummer fra før, vil få dette gjennom en slik registrering.

Organisasjonsnummeret må oppgis i søknaden for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være en juridisk person. Det kan gjøres unntak for internasjonale organisasjoner. Dersom tilskudd skal utbetales må organisasjonen ha opprettet en egen bankkonto for virksomheten.

Sentralleddet i landsdekkende organisasjonene kan søke om en pott til fordeling mellom lokallagene. Det gis tilskudd til prosjekter og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og prosjektmedarbeidere.

Det gis primært støtte til aktiviteter for beboere i ordinære asylmottak. Aktivitetene skal foregå enten i asylmottak eller i lokalmiljøet. Aktivitetene skal tilrettelegge for forståelse av menings- og ytringsfrihet, trosfrihet og likestilling. Organisasjonene bør inngå et samarbeid med kommunen, næringsliv, asylmottak og andre organisasjoner der det er hensiktsmessig. Det oppfordres til samarbeid med innvandrerorganisasjoner.

Frivillige organisasjoner kan eksempelvis søke om støtte til:

 • Norsktrening
 • Kunnskap om det norske samfunnet
 • Arbeidsrettede tiltak, for eksempel mentorordning
 • Veiledning om bolig
 • Flyktningguide og lignende
 • Idretts- og friluftsaktiviteter
 • Rettighetsinformasjon

Det kan gis tilskudd til innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene.

Lokallagene kan ikke motta støtte til samme tiltak/aktivitet både fra IMDi direkte og fra IMDi via eget sentralledd.

Det gis ikke støtte til aktiviteter rettet mot beboere i transittmottak, akuttmottak eller mottak for enslige mindreårige.

3.2. Vurderingskriterier

Følgende momenter vil bli vurdert og vektlagt i søknadsbehandlingen:

 • prosjektplan- og styring
 • økonomistyring
 • prosjekter som treffer flest mulig mottaksbeboere
 • at det er avtalt/inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak. Kontaktperson må oppgis i søknaden.
 • om det er avtalt/inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak
 • om det er avtalt/inngått samarbeid med vertskommunen og/eller andre relevante samarbeidspartnere som næringsliv og andre organisasjoner
 • frivillig innsats i tiltakene
 • prosjektets omfang (det gis støtte til prosjekter med årlige budsjett på minimum 40 000)

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside for tilskuddsordninger og departementets nettside for tilskuddsordninger.

Søknadsfristen er 8. februar 2017. Tildelingen av tilskudd fra IMDi skal normalt skje innen 15. mars. IMDi kan, men er ikke forpliktet til å behandle søknader som er kommet inn etter fristen.

5. Oppfølging og kontroll

5.1. Krav til søknadens innhold og form

Organisasjoner skal sende inn søknadsskjema:

IMDi vil kun behandle søknader hvor dette søknadsskjemaet er benyttet.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:
 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Opplysninger om hvorvidt søker tidligere gjennomført liknende tiltak.
 • Opplysninger om hvorvidt søker har tidligere mottatt tilskudd fra IMDi (Oppgi i så fall dato og IMDis saksnummer).
Om prosjektet/tiltaket:
 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (inkludert tiltak og samarbeidspartnere)
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater
Finansiering:
 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet
 • Søkers egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
 • Ev. andre kilder (hvilke).

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Signert søknadskjema sendes på e-post til post@imdi.no.

5.2. Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.

For tilskudd inntil 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker levere en rapport som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Tilskuddsmottaker skal kunne dokumentere hvordan midlene er brukt hvis IMDi spør om det.

For tilskudd fra og med 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker levere en rapport som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Dette skal som hovedregel stå i årsrapporten. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. IMDi oppfordrer tilskuddsmottaker til å bruke aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført. Det er ikke nødvendig å lage et eget prosjektregnskap.

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi.

Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2017. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6. Klageadgang og klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for IMDi jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

7. Kontaktpersoner

 • IMDi Vest (Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane): Mariam Mafi (telefon 97 68 89 98, e-post mma@imdi.no)
 • IMDi Midt (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal): Fiffi Namungunga (telefon 90 28 85 31, e-post fina@imdi.no)
 • IMDi Sør (Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark): Mons Sydness (telefon 90 93 96 05, e-post msy@imdi.no)
 • IMDi Indre-Øst (Buskerud, Hedmark, Oppland): Petter Hansen (telefon 90 41 05 47, e-post pha@imdi.no)
 • IMDi Nord (Finnmark, Troms, Nordland): Carl Georg Næss (telefon 48 50 90 14, e-post cgn@imdi.no)
 • IMDi Øst (Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo): Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot (telefon 45 83 07 16, e-post hnr@imdi.no)

Sentralleddet i landsdekkende organisasjoner kan kontakte Hamzah Ahmed Nordahl-Rajpoot i IMDi Øst.