Søknadsfristen er 22.2.2019 kl. 12:00

Det er avsatt 80,3 mill. kroner til Jobbsjansen del A i 2019.

Tildelingen av tilskuddet skal normalt skje innen 20. mars.

Rundskrivet er utarbeidet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og er basert på retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. januar 2019, i henhold til § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om statlig økonomistyring.

IMDi har ansvar for å forvalte tilskuddsordningen.

Hva er målet for ordningen?

Hovedmålet med denne ordningen er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet og som har behov for grunnleggende kvalifisering.

Delmål

Jobbsjansen del A, skal gjennom individuelt tilpasset program gi styrkede kvalifikasjoner for varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet. Kvalifiseringen skal foregå etter modell av introduksjonsordningen. Programmet skal ha et særskilt fokus på tidlig utplassering av deltakere på ordinær arbeidsplass med tett oppfølging.

Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskapsutvikling.

Hvordan søke?


Prosjektsøknader skrives og leveres inn via IMDis digitale portal for søknadsbaserte tilskudd:

Søk her

Kriterier for måloppnåelse

Minst 70 % av deltakere i Jobbsjansen del A skal gå over i arbeid eller utdanning på videregående skolenivå eller på høyskole/universitet eller avsluttet program.  

Hvem kan få støtte?

Alle kommuner kan søke om tilskudd. Det er åpent for interkommunalt samarbeid.

Målgrupper

Hovedmålgruppe er hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18 - 55 år som ikke er avhengige av sosialhjelp, som ikke har tilknytning til arbeidslivet eller ordinær utdanning, og som har behov for grunnleggende kvalifisering.

Hjemmeværende innvandrerkvinner med overgangsstønad som hovedinntektskilde kan omfattes av ordningen. Aktivitetsplikten gjelder fra yngste barn fyller ett år, jf. folketrygdloven § 15-8.

Personer i målgruppen som har vært deltakere i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven kan omfattes av Jobbsjansen del A. Det forutsettes at det er gått minst to år siden deltakerne fullførte eller mistet retten til introduksjonsprogram.

Vilkår for å få støtte

Vilkåret for å få utbetalt tilskudd er at tilskuddsmottakeren gjennomfører aktiviteter/tiltak som har som formål å medvirke til at mål for ordningen blir nådd. Forventet nytteeffekt skal synliggjøres gjennom beskrivelse av planlagte eller igangsatte aktiviteter/tiltak.

Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 10 deltakere.

Midlene skal ikke brukes til å finansiere ordinær drift av tjenester, som for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. De kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

Tilskuddsmottaker skal innhente personopplysninger om deltakere i prosjektene, jf. introduksjonsloven § 25 første ledd bokstav b. IMDi kommer tilbake til tilskuddsmottaker med mer informasjon om hvilke opplysninger som skal innhentes, jf. forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven §§ 4 til 12. Opplysningene kan brukes av IMDi til forskningsformål, jf. forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven § 18.

Tilskuddsmottaker skal informere deltakerne om at det skal samles inn og behandles personopplysninger om deltakerne med hjemmel i introduksjonsloven § 25. Informasjon skal gis i samsvar med personvernforordningen kapittel III. Formålet med behandlingen er å foreta analyser for resultatoppnåelse og å videreutvikle tilskuddsordningen.

Vurderingskriterier

 • Det skal settes resultatmål for prosjektene. Kommunene må i søknaden fastsette kvantitative og kvalitative mål.
 • Prosjekt som får støtte må jobbe systematisk med utvikling av individuelt tilpasset programinnhold og tiltak som bidrar til rask overgang til arbeid og utdanning.
 • Prosjektene skal ved behov vurdere å tilby voksne deltakerne utdanningsrettede løp med grunnskole eller elementer av yrkesrettet fagopplæring eller øvrig videregående opplæring.
 • Prosjektene skal etablere forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter. Prosjekter som har deltakere under 25 år skal etablere samarbeid med fylkeskommunes utdanningsadministrasjon og den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten.
 • Prosjektene skal ha, eller opparbeide seg, nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere. Kvalifiseringen skal tilpasses mot behovet for arbeidskraft i det lokale og regionale arbeidsmarkedet.
 • Det er en forutsetning at tiltak og stønader i regi av NAV benyttes både ved gjennomføring av Jobbsjansen-program når det er hensiktsmessig, og når deltakerne kan formidles til ordinært arbeid.
 • Prosjektene skal ses i sammenheng med annet utviklingsarbeid i kommunen og bidra til en helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling av kommunenes integreringsarbeid.
 • Det forutsettes at prosjektet skal sees i sammenheng med øvrige statlige, regionale eller fylkeskommunale prosjekt som bidrar til oppfylling av målet med tilskuddsordningen.
 • Midlene skal også bidra til en generell styrking av øvrig kvalifiseringsarbeid rettet mot innvandrere gjennom systematisk erfaringsutveksling.

Beregningsregler

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgningen i statsbudsjettet setter rammen for størrelsen på totaltilskuddet som kan innvilges.

IMDi vurderer søknadene, og gjør vedtak om fordeling av midler etter en totalvurdering på grunnlag av i hvilken grad tiltak/aktivitet som får midler kan bidra til å nå målene for ordningen, og i hvilken grad målgrupper for tilskuddsordningen blir berørt.

IMDi kan for det enkelte budsjettår velge å ikke utbetale hele budsjettet for tilskuddet hvis det blir vurdert slik at det er for få kommuner som søker om tilskuddsmidler, eller at tiltaket/aktiviteten som kommunene ønsker å iverksette blir vurdert til ikke i god nok grad å oppfylle kriteriene for tilskudd.

Flerårige prosjekter

Det kan gis støtte til flerårige prosjekter, men det tas forbehold om Stortingets bevilgning for kommende budsjettår. Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen.

Stønad til deltakere

Deltakere i Jobbsjansens delordning A skal motta stønad. Utgiftene til stønaden kan dekkes av tilskuddsmidlene. Det er definert minimumsnivåer på stønaden. Deltakere som ikke mottar overføringer i form av overgangsstønad skal motta minimum 1 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). IMDis tilskudd kan benyttes til stønad opp til dette beløpet. Deltakere som mottar overgangsstønad mottar denne uavkortet.

Utbetaling og beregning av stønad til deltakere i Jobbsjansen gjøres etter modell av introduksjonsordningen. Beregningen av stønaden følger mønsteret fra hovedtariffavtalen, se introduksjonsloven § 9.

Minimumsnivå på stønaden i Jobbsjansen er 1 G, uavhengig av alder. Om kommunen ser behov for å øke stønaden, må dette dekkes over kommunens eget budsjett.

Stønaden per måned utgjør 1/12 av stønaden på årsbasis.

Ved fravær som ikke skyldes sykdom dokumentert med legeerklæring, eller andre tvingende velferdsgrunner som det er gitt tillatelse til, skal stønaden reduseres med trekk etter mønster av introduksjonsloven § 10. Regelverket for trekk beskrives skriftlig for deltaker. Unntak er at det ikke er hjemmel for å gjøre avkortning i overgangsstønaden som følge av fravær i Jobbsjansen.

For deltakere som mottar stønad basert på tilskuddsmidler fra IMDi gjelder spesielt:

Stønaden er skattepliktig jf. uttalelse fra Finansdepartementet til daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet i brev av 16. desember 2009. Uttalelsen gjelder Ny sjanse, men vil nå også gjelde Jobbsjansen: Stønad som ytes under kvalifiseringsprogrammet Ny sjanse til deltakere som ikke er mottakere av sosialstønad, er skattepliktig etter skatteloven § 5-1 første ledd jf. § 5-42 bokstav b. Det skal også beregnes personinntekt av slik stønad, jf. skatteloven § 12-2. Trygdeavgift beregnes med lav sats. Den aktuelle kommunen vil være oppgavepliktig etter ligningsloven § 6-2 første ledd bokstav b, og det skal foretas forskuddstrekk i ytelsen, jf. skattebetalingsloven § 5-6 første ledd bokstav b. Ytelsen er arbeidsgiveravgiftspliktig.

Informasjon om samordning av utbetaling av stønad og ytelser fra NAV: Det er ikke anledning til å utbetale individstønaden til kommunen for tiltaksdeltakere i Jobbsjansen. Det er kommunens oppgave å samordne stønad til livsopphold gjennom Jobbsjansen med eventuell utbetaling av individstønad til deltakere på arbeidsrettede tiltak fra NAV.

Krav til søknadens innhold og form 

Søknaden skal leveres via nettbasert tilskuddsportal, som er tilgjengelig på IMDis nettsider. Her finnes også informasjon og veiledning for bruk av elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal minimum inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for remittering av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket?
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra IMDI? (Oppgi i så fall dato og saksnummer)

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Antall deltakere i prosjektet
 • Plan for gjennomføring
 • En strategi for hvordan kommunen skal komme i kontakt med og rekruttere hjemmeværende kvinner
 • En konkret plan for videreføring av metoder og tiltak fra prosjektet i den ordinære virksomheten etter prosjektets slutt.
 • Det forutsettes at prosjekter som gis støtte er forankret i kommunens ledelse og inngår i et planmessig utviklingsarbeid og tverretatlig samarbeid
 • Forventede resultater
 • Interne og eksterne samarbeidspartnerne som kommunen vil samarbeide med om gjennomføring av prosjektet. Det bes spesielt om tydeliggjøring av samarbeidet med arbeidsgivere, næringslivet, andre offentlige instanser med ansvar for kvalifisering, og frivillige organisasjoner.

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet
 • Det forutsettes at kommunen bidrar med egenfinansiering av prosjektet, herunder bruk av kommunens faste stillingsressurser. Kommunens egenfinansiering skal inngå i budsjettforslaget, som en del av søknaden.
 • Egenfinansiering i form av egeninnsats skal kvantifiseres med kronebeløp.
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter, ev andre kilder (hvilke).

Søknaden skal signeres av rådmann/bydelsdirektør i kommunen/bydelen, ev. av en leder i overnevntes ledergruppe.

Utsettelse av utbetaling, bortfall av tilskudd

Tilskuddsmidlene blir ikke utbetalt før IMDi har mottatt aksept fra søkeren av vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet. Akseptfristen vil i hovedsak være 3 uker etter IMDis tilskuddsbrev er sendt.

Tilskuddet kan falle bort dersom IMDi ikke mottar akseptbrev innen fristen.

Tilskuddet skal som hovedregel utbetales i to terminer.

Rapportering fra tilskuddsmottaker  

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål. I rapporteringen skal utvikling over tid som hovedregel framgå for indikatorer det er naturlig å vise utvikling for. Nærmere rapporteringskrav vil framgå av tilskuddsbrevet.   

En kort statusrapport om gjennomføringen av prosjektet skal oversendes IMDi innen 15.9.2019.

Tilskuddsrapport og prosjektregnskap skal oversendes IMDi innen 15.2.2020.

Tilskuddsrapporten skal dokumentere i hvilken grad målet med tilskuddsordningen er nådd. Det skal redegjøres for resultater, ressursbruk og særlige problemstillinger/utfordringer.

Prosjektregnskap skal inneholde en oversikt over prosjektets inntekter og utgifter som er regnskapsført i 2019. IMDis rapporteringsskjema for regnskap skal benyttes.

Regnskapsrapporten lastes opp som et vedlegg til den elektroniske tilskuddsrapporten.

IMDi vil i god tid før rapporteringsfristene oversende kommunen informasjon om hvordan rapporteringen skal skje elektronisk via IMDis nettbaserte løsninger.

Prosjektregnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og overordnet til prosjektansvarlig i kommunen/bydelen.

Prosjektene skal også rapportere til IMDi på deltakernivå. IMDi vil komme tilbake til tiskuddsmottakere med mer informasjon om dette.

Prosjektene skal følge opp deltakere som har avsluttet program, også de som har gått over til arbeid og utdanning, inntil ett år etter fullført program.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2019. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

For flerårige prosjekter som har ubenyttede midler i 2018, kan ubenyttede midler videreføres til 2019. De ubenyttede midlene må rapporteres i tilskuddsrapport og prosjektregnskap for 2018 og fremkomme i budsjett for 2019 i søknaden.

Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskapsutvikling. Dette skal skje i samarbeid mellom IMDi og kommunene. Kunnskapen skal ha overføringsverdi.

Kommunene skal delta i formidling av erfaringer og resultater til andre kommuner og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet. Kommunene skal også bidra i evaluering av ordningen.

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi.

Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom prosjektrapport, årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette rundskrivet kan IMDi:

 • Innføre strengere rapporteringsrutiner
 • Avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 • Redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 • Kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Klageregler

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til IMDi:                 

 • IMDi Øst: Binh Nguyen, bing@imdi.no, tlf. 90271556
 • IMDi Indre Øst: Ellen Bruun Torvik, ebt@imdi.no, tlf. 99312536
 • IMDi Sør: Beata Reppen, bcr@imdi.no, tlf. 90279612
 • IMDi Vest: Lubna Jaffery, lja@imdi.no lja, tlf. 92051478
 • IMDi Midt: Fiffi N. M. Namugunga, fina@imdi.no, tlf. 90288531
 • IMDi Nord: Lars Erik Lillefloth, lli@imdi.no, tlf. 94785818

For mer informasjon om ordningen www.imdi.no.