Dette kan kommunen få tilskudd til 

Kommuner kan få tilskudd til prosjekter for deltakere i introduksjonsprogram som har fullført eller er i ferd med å fullføre tre års programtid, og som har behov for ett ekstra år med grunnleggende kvalifisering. 

Jobbsjansemidler kan dekke disse utgiftene: 

 • prosjektleder-/programrådgiverstilling
 • stønad til deltakere inntil 1 G per deltaker per år (Kommunen må dekke resten av stønaden selv. Les mer om dette under "Stønad til deltakere".)

Kommunen kan få støtte til flerårige prosjekter, men det tas forbehold om Stortingets bevilgning i kommende år. IMDi tildeler midlene for ett år om gangen.

Kommunen må bidra med egenfinansiering av prosjektet, herunder bruk av kommunens faste stillingsressurser. 

Prosjektet skal bidra til utvikling av kommunenes integreringsarbeid.

Søknad

Søknadsfristen for 2018 har gått ut. Hvis du har søkt om dette tilskuddet, vil du få svar fra IMDi innen 15. mars 2018.

Kriterier for vurdering av søknader

 • Resultatmål for prosjektene må være både kvantitativ og kvalitativ.

 • Kommunen har samarbeidsstruktur og -rutiner som sikrer god overgang fra tredje år i introduksjonsprogrammet til et fjerde år i Jobbsjansen.

 • Det skal arbeides systematisk med utvikling av individuelt tilpasset programinnhold og tiltak som gir best mulig resultater i kvalifisering og formidling til arbeid og utdanning.

 • Kommunen har etablert et forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter. 
 • Prosjektet bør beskrive hvordan de skal jobbe med år 4 for at det skal øke muligheten for å få den enkelte deltaker over i arbeid eller utdanning. 

 • Innholdet og tiltak i programmet skal være tilpasset den enkelte deltaker slik at hun eller han oppnår best mulig resultater. 

 • Prosjektet har eller bør opparbeide seg nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere der det er hensiktsmessig. Kvalifiseringen skal tilpasses mot behovet for arbeidskraft i det lokale og regionale arbeidsmarkedet.
 • Tiltak og stønader i regi av NAV benyttes både ved gjennomføring av programmet når det er hensiktsmessig, og når deltakerne kan formidles til ordinært arbeid.
 • Der ikke kommunen allerede har etablert et forpliktende og systematisk samarbeid med lokale frivillige organisasjoner, forventes det at prosjektet etablerer et slikt samarbeid.
 • Prosjektene skal ses i sammenheng med eventuelt annet utviklingsarbeid i kommunen og bidra til en helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling av kommunenes integreringsarbeid.

Krav til prosjekter som får tilskudd

Dette er hovedreglene for prosjekter som får tilskudd fra IMDi:

 • Du må bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av tilskuddsbrev fra IMDi.
 • Hvis du trenger å endre prosjektet slik at det ikke lenger er i samsvar med det du har fått tilskudd til, må du først få samtykke til det fra IMDi.
 • Du kan ikke bruke tilskuddet til ordinær drift, eller til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.
 • Du må rapportere på hvordan det går med prosjektet i en statusrapport. Du må også lage en tilskuddsrapport hvor du gjør rede for resultater og ressursbruk, og vurderer i hvilken grad prosjektet har oppnådd målet med tilskuddsordningen.
 • Du må delta i formidling av erfaringer og resultater fra prosjektet og bidra til evaluering av ordningen.
 • Du må rapportere til IMDi på deltakernivå og følge opp deltakere i inntil ett år etter avslutning.

 • Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2018. 

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt vil du finne i tilskuddsbrevet du får fra IMDi.

Disse kan delta i Jobbsjansen

Deltakere i introduksjonsprogram som har behov for forlenget kvalifiseringsløp med ytterliggere ett år utover tre år i programmet, kan delta i Jobbsjansen.

Ordningen vil særlig gjelde for deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn og som derfor ikke kommer i arbeid eller utdanning innenfor den ordinære rammen av introduksjonsprogrammet. Det kan for eksempel gjelde deltakere som har startet i grunnskole eller videregående opplæring som en del av introduksjonsprogrammet, og som trenger mer tid til å fullføre den skolegangen de har startet. I særlige tilfeller kan det også være aktuelt å forlenge arbeidsrettede kvalifiseringsløp.

Disse deltakerne kan da få tilbud om et ekstra år med kvalifisering. Tilbudet skal være inntil ett år og skal være forankret i deltakerens individuelle plan.

Det skal være et sammenhengende kvalifiseringsløp som varer opp til sammen fire år. Det er først etter at deltakeren har fullført sitt tredje år i introduksjonsprogrammet at midler fra denne ordningen kan brukes for videre kvalifisering. 

Overgangen fra introduksjonsprogrammet til Jobbsjansen bør fortrinnsvis skje direkte, men i særlige tilfeller kan det godtas et opphold. Tilbudet skal ikke betraktes som en forlengelse av introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven, men en kvalifiseringsaktivitet innenfor rammen av Jobbsjansen.

Stønad til deltakere

Kommune skal utbetale stønad til programdeltakere tilsvarende 2 G per år, jf. introduksjonsloven. Deltakere under 25 år skal motta 2/3 stønad. Stønaden per måned utgjør 1/12 av stønaden på årsbasis. Stønaden er skattepliktig.

Kommuner kan søke om Jobbsjansemidler til dekning av stønad opptil 1 G per deltaker per år. Resterende stønad skal utbetales av kommunen med egne midler.

Samordning av utbetaling av stønad og ytelser fra NAV: Det er ikke anledning til å utbetale individstønaden til kommunen for tiltaksdeltakere i Jobbsjansen. Kommunen må samordne stønad til livsopphold gjennom Jobbsjansen med eventuell utbetaling av individstønad til deltakere på arbeidsrettede tiltak fra NAV.

Har du spørsmål?

Ta i så fall kontakt med IMDis regionkontor:

 • IMDi Øst: Binh Nguyen, bing@imdi.no, tlf.: 90271556
 • IMDi Indre Øst: Guro Engstrøm Nilsen, gen@imdi.no, tlf.: 45842760
 • IMDi Sør: Beata Reppen, bcr@imdi.no, tlf.: 90279612
 • IMDi Vest: Akhtar Chaudry, akc@imdi.no, tlf.: 92051478
 • IMDi Midt: Fiffi N. M. Namugunga, fina@imdi.no, tlf.: 90288531
 • IMDi Nord: Lars Erik Lillefloth, lli@imdi.no, tlf.: 94785818

For mer detaljer om regler for denne tilskuddsordningen, se rundskriv under.