Tilskuddet er et tillegg til tidligere utlyste midler til integreringsarbeid regi av frivillige organisasjoner. Det kan gis støtte til nye eller igangsatte tiltak under ordningens del C, hvor hele eller deler av prosjektet ligger innenfor mentorordningen. 

Bufdir administrerer mentorordningen som tiltakene skal inngå i. Ordningen kan omfatte et faglig nettverk for frivillige organisasjoner (Mentorhub).

Hovedmål for mentorordningen

Hovedmålet for mentorordningen er at unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse får tilbud om mentor. Dette kan være støttepersoner, nettverk, erfaringskonsulenter, aktivitetsguide eller lignende. 

Målgruppe

Målgruppen for ordningen er unge innvandrere og andre utsatt for negativ sosial kontroll.

 

Disse fikk tilskudd i 2019

Tabell: oversikt over tilskuddsmottakere
MottakerProsjektBeløp (kr)
Tusmo association Mentoropplæring til flerkulturelle ungdom i Bergen 115 000
Oslo krisesenter og kompetansesenter for vold i nære relasjoner Prosjekt "Erfaringskonsulent" 200 000 
Hjelpekilden Norge Utdanningsseminar for frivillige   84 480
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) LOS - La Oss Snakke 200 000
Norske kvinners Sanitetsforening Ressursvenn 200 000

Hvem forvalter ordningen

Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi.
Ramme: 800 000 kr.

Rapportering

Tilskuddsmottaker skal sende inn årsrapport til IMDi. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidradd til å nå målene for ordningen.

Tilskuddsmottaker skal også levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap eller et prosjekt-/tiltaksregnskap som skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet til dem som får innvilget støtte.

Kontaktpersoner

Du kan få nærmere opplysninger om ordningen ved å henvende deg til IMDI: 

Marit Lund Larsen: mll@imdi.no, tlf. 90 59 22 23
Ingrid Mohn: ism@imdi.no, tlf. 97 00 48 21

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden?