Tilskudd til norskopplæringsordning (tidl. klippekortordningen)

Sist oppdatert: 14. november 2022

Kort om tilskuddet

 • Formålet med tilskuddsordningen er å gi et målrettet og fleksibelt tilbud til innvandrere som har behov å styrke sine norskferdigheter, ved at disse gis tilbud om et begrenset antall timer lærerstyrt norskopplæring. Målsetningen er på sikt å få deltakerne opp på nivå B1 eller høyere i muntlig og/eller skriftlig norsk.
 • Ordningen skal bidra til innovasjon i metoder for norskopplæring, hvor frivillige organisasjoner og offentlige og private aktører samarbeider.
 • Intensjonen er at ordningen skal føre til utvikling av flere, fleksible norskopplæringstilbud.
 • Ramme for 2022: 30 mill. kroner (fordelt på to søknadsrunder).
 • Søknadsfristen er ute. Se oversikt over tilskuddsmottakkere nederst på siden.

Logg inn i Søknadsportalen

Hvem er i målgruppen?

Målgruppen er voksne innvandrere med begrensede norskferdigheter, med behov for å lære mer norsk, uavhengig av botid i Norge og innvandringsårsak.

De som skal få tilbud om norskopplæring gjenno ordningen er personer som har brukt opp sine rettigheter til opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, eller som ikke har rett til slik gratis opplæring.

Personer som tidligere har deltatt i opplæring gjennom norskopplæringsordningen, kan benytte ordningen på nytt etter fullført opplæring.

Deltakere som, på sikt eller innenfor rammen av ordningen, har mulighet til å komme opp på nivå B1 eller høyere i muntlig og/eller skriftlig norsk, prioriteres.

Tilskuddsmottakere

Godkjente, private tilbydere av norskopplæring for voksne innvandrere kan søke. 

Søkere må enten:

 • være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som privat tilbyder av opplæring i norsk, norsk og samfunnskunnskap, eller nettbasert norskopplæring for voksne innvandrere.

Eller:

 • være en privat tilbyder som har avtale med en kommune om å tilby norskopplæring for voksne innvandrere.

Søknad om tilskudd kan fremmes i samarbeid med arbeidsgiver eller frivillige organisasjoner. 

Kriterier for å få tilskudd

Tiltak og prosjekter som støttes, skal bidra til at:

Norskopplæringsordningen skal være et supplement til tilbudet om norskopplæring kommunene tilbyr i dag, og skal bidra til innovasjon i metoder for norskopplæring hvor frivillige organisasjoner og offentlige og private aktører samarbeider.

Opplæringstilbudet skal kun omfatte norsk. Det skal være tilpasset den enkelte deltakers behov, og kunne foregå på dagtid eller kveldstid, ha ulik intensitet, foregå i klasserom/fysisk tilstedeværelse, som nettbasert opplæring, eller som en kombinasjon av ulike opplæringsformer.

Dette kan dere få i tilskudd

Det kan søkes støtte til norskopplæringstimer for deltakere som faller inn under målgruppen.

Det kan søkes om et samlet tilskudd på inntil kr. 10 000 per klippekortdeltaker, som vil tilsvare om lag 80-100 timers opplæring på klippekortordningen.

Hva kan tilskuddet dekke?

Det kan søkes om et samlet tilskudd på inntil kr. 10 000 per tdeltaker. Satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Opplæringstilbudet skal kun omfatte norsk, men kan ses i sammenheng med andre kompetansehevende tiltak.

Hva legges vekt på i tildeling av støtte?

I vurdering av søknader legger IMDi vekt på følgende:

 • Tydelig beskrivelse av mål for opplæringen
 • Tydelig beskrivelse av forventet nytteeffekt av opplæringstilbudet
 • Opplæringstilbudet er fleksibelt og tilpasset deltakernes behov
 • Opplæringstilbudet inngår som en del av et lengre kvalifiseringsløp
 • Tilbudet gjennomføres i samarbeid med andre aktører, offentlige eller frivillige

Slik søker dere

Logg inn i Søknadsportalen

I Søknadsportalen finner dere informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut.

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert.

Når utbetales tilskuddsmidlene?

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.
 • Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer.

Rapportering

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap:

 • I årsrapporten skal tilskuddsmottaker blant annet rapportere på antall deltakere på norsopplæringstilbudet, omfang av kurset og måloppnåelse for deltakerne etter avsluttet kurs, eller ved slutten av året.
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Tilskuddsmottakere som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn årsregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2022. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene (Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd).

Rundskriv

Rundskriv nr. 11/2022

Klageadgang

Det er mulig å klage på IMDis avgjørelse. Klagefristen er tre uker.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans for tilskuddene IMDi forvalter.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i IMDi hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen:

E-post: Fri-tilskudd@imdi.no

Telefon: 40 02 10 05

Disse fikk tilskudd

Etter andre søknadsrunde har følgende tilbydere fått tildelt midler: 

Tilskuddsmottaker Hjemmeside Tilskudd Geografi
NOTE NORWEGIAN TEACHING AS Hjem - Norwegian Teaching (note.no) 540000 Oslo, Nasjonal
KOMPETANSEHUSET NEO AS Kompetansehuset Neo - Godkjent, landsdekkende kursleverandør 700000 Nasjonal
LOVRA ACADEMY Lovra Academy (lovra-academy.no) 500000 Stavanger, Nasjonal
NORSKLÆRER HELENE J. VÅTVIK Norsk med Helene 150000 Nasjonal
FØNIX AS Fønix – Livsglede gjennom arbeid (fonix.as) 300000 Viken, Vestfold og Telemark
AOF VESTLANDET - AGDER https://aofstudiestart.no/ 500000 Bergen, Nasjonal
LINGU AS Expand your horizons with a language course | Lingu 450000 Stavanger, Oslo
LINGU AS Expand your horizons with a language course | Lingu 700000 Nasjonal

 

Etter første søknadsrunde, som hadde frist 8. februar, har følgende tilbydere fått tildelt midler:

Tilskuddsmottaker Tilskudd Geografi
Aftenskolen  300 000 Rogaland, Agder
Aftenskolen  600 000 Rogaland, Agder
Alfaskolen AS 2 500 000 Oslo
AOF Vestlandet - Agder 1 080 000 Nasjonalt
AOF Vestlandet - Agder 2 500 000 Nasjonal
AOF Vestlandet - Agder 1 500 000 Vestland, Agder, Rogaland
AOF Vestlandet - Agder 1 500 000 Nasjonal
Caritas Norge 910 000 Oslo
Fønix AS 150 000 Vestfold og Telemark
Hero Kompetanse AS 1 000 000 Nasjonalt
Inlearn Norway AS 1 000 000 Nasjonal
Kristent interkulturelt arbeid (KIA) 360 000 Oslo og Agder
Lingu AS 1 500 000 Oslo, Rogaland, Vestland, Trøndelag, og Vestfold og Telemark
Lingu AS 1 500 000 Oslo, Rogaland, Vestland
Norsklærer Helene J. Våtvik 600 000 Nasjonal
Note Norwegian Teaching AS 1 500 000 Oslo, Nasjonal
Punies norskopplæring for voksne innvandrere 200 000 Nasjonal
Studieforbundet AOF Norge 1 000 000 Viken
Studieforbundet AOF Norge 1 500 000 Trøndelag
Studieforbundet AOF Norge 1 000 000 Oslo, Viken, Nasjonal
Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet 1 500 000 Viken, Troms og Finnmark, Vestland, Trøndelag, Agder
Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet 2 000 000 Viken og Nasjonal
Fant du det du lette etter?