Tilskudd til økt etnisk mangfold i arbeidslivet

Sist oppdatert: 18. januar 2023

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal stimulere private og offentlige arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, og støtte tiltak for økt rekruttering av innvandrere, og bedre bruken av deres kompetanse.    

Med forbehold om videre tildeling av tilskuddet fra Arbeids-, og inkluderingsdepartementet. Virksomheter vil kunne søke om tilskudd fra og med 18. januar 2023.

Søknadsfrist er 1.03.23.

Tilskuddsordningen dekker kostnader ved utvikling, gjennomføring og/eller implementering av tiltak i virksomhetene, eller evt. bransjeorganisasjoner.

Eksempler på tiltak som har fått støtte er:

 • Tiltak for gjennomgang og forbedring av rekrutteringspraksis 
 • Tiltak for kompetanseheving i inkluderende ledelse
 • Kurs/seminarer for å øke bevissthet om mangfold og inkludering
 • Tiltak for utvikling av evalueringsparametere (KPIer) for internt mangfoldarbeid. Parametere kan eksempelvis måle ulik fordeling av etnisk mangfold mellom roller og ansvar i virksomheten, mangfold i ledelsen, kartlegging av opplevd inkludering i virksomheten og eventuelle hindre som strukturelle ulikheter i lønn, arbeidsmengde, innflytelse og avansementsmuligheter
 • Bevisstgjøring om ubevisste fordommer og andre kognitive snarveier
 • Tiltak for økt etnisk mangfold i ledelsen, eksempelvis mentor og traineeordninger
 • Tiltak for bedre bruk av innvandreres kompetanse, som kartlegging av utdanning og kompetanse som virksomheten i dag ikke benytter
 • Utvikling av verktøy for objektive vurderinger av språknivå, gjennomgang av interne kommunikasjonsbehov eller tiltak i forbindelse med endring av arbeidsspråk

Logg inn i Søknadsportalen

Kriterier for å få tilskudd

Tilskuddet skal benyttes til tiltak som stimulerer arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, økt rekrutteringen av innvandrere, og til bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.


Kriterier som legges til grunn ved vurdering av søknader:

 • Tiltakene skal være virksomhetsinterne. Det vil si rettet mot virksomheten som arbeidsgiver.
 • Tiltak skal være forankret i virksomhetens toppledelse.
 • Tiltak med tydelige resultatmål som er i tråd med formålet for ordningen.
 • Tiltak skal ikke gå til ordinær drift eller til utvikling av virksomhetens ordinære tjenester.
 • Tiltak og metoder som kan ha overføringsverdi til andre virksomheter og som er egnet til å bidra for kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse.
 • Tiltak skal føre til varige endringer i virksomheten i tråd med ordningens formål.

Hva kan tilskuddet dekke

Det kan søkes støtte til utvikling av verktøy og metoder, prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot et eller flere av målene for ordningen.

Det kan for eksempel gis støtte til:

 • Tiltak for gjennomgang og forbedring av rekrutteringspraksis
 • Tiltak for utvikling av KPIer for internt mangfoldarbeid. Kartlegging av opplevd inkludering i virksomheten og eventuelle strukturelle ulikheter i lønn, arbeidsmengde, innflytelse og utviklingsmuligheter.
 • Utvikling og implementering av verktøy for bevisstgjøring om ubevisste stereotypier
 • Tiltak for kompetanseheving i inkluderende ledelse
 • Tiltak for økt etnisk mangfold i ledelsen, eksempelvis mentor og traineeordninger
 • Gjennomføring av kurs/seminarer i virksomheten for å øke bevissthet om mangfold og inkludering
 • Tiltak for bedre bruk av innvandreres kompetanse, som kartlegging av utdanning og kompetanse som virksomheten i dag ikke benytter
 • Tiltak for eller i forbindelse med endring av arbeidsspråk

Dette får dere i tilskudd

Tilskuddsordningen er budsjettstyrt. Bevilgningen i statsbudsjettet setter rammen for størrelsen på totaltilskuddet som kan innvilges.

Virksomheten må kunne dokumentere faktiske utgifter for å få utbetalt tilskudd.

Dokumentasjon av utgiftene synliggjøres i form av kvittering eller faktura. Det kan gjøres en egen avtale med virksomheten om dokumentasjon av kostnader dersom virksomheten synliggjør konkrete kostnader for bruk av interne ressurser som dekker formålet med ordningen.

Det er ingen øvre grense for tilskuddssatsene, og IMDi vil gjøre en helhetlig vurdering av hver søknad, sett opp mot kriteriene og forventet effekt på måloppnåelsen slik den fremkommer av søknaden.

Tidsperiode for tilskudd

Det kan gis støtte til flerårige tiltak, men det tas forbehold om Stortingets bevilgning for kommende budsjettår. Tilskuddsmidler tildeles for et år om gangen. 

Søknadsforberedelser

I Søknadsportalen vil dere bli bedt om å fylle ut blant annet prosjektmål, tiltaksbeskrivelse som et svar på prosjektmålet, og forventede resultatmål.

Mål:

 • Hvilke utfordringer ønsker virksomheten å rette tiltak mot? Hva er de overordnede målene med tiltaket?
 • Hvilke varige endringer i virksomheten/virksomhetene skal tiltaket føre til?

Ta utgangspunkt i virksomhetens nåsituasjon: Hvilket fordeler og konkrete utfordringer har virksomheten? Hvor langt har virksomheten kommet i å tenke over hvorfor et økt etnisk mangfold er viktig for nettopp dere? Hvis dere kan kartlegge noen utfordringer i forkant av søknaden, kan tiltakene bli mer målrettede. Det kan dreie seg om å rekrutteringsutfordringer, ulik fordeling av etnisk variasjon mellom avdelinger eller nivåer i virksomheten, at virksomheten ønsker å ta alle medarbeideres kompetanse bedre i bruk, eller andre utfordringer unike for dere.

Resultater:

 • Hvilke konkrete resultater skal komme ut av tiltaket?

Forventede resultater vil bli vurdert opp mot i hvilken grad dere sannsynliggjør at tiltaket vil resultere i økt rekrutering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn i deres virksomhet, i hvilken grad den vil ta i bruk innvandreres kompetanse og samtidig øke bevisstheten i virksomheten om etnisk mangfold som en ressurs.

Forventede resultater kan for eksempel være økning i prosent nyansatte med innvandrerbakgrunn, endret praksis, utvikling av nye verktøy eller metoder.

Vi anbefaler også virksomheter å utvikle måleparametere i sitt mangfoldsarbeid, for å evaluere arbeidets virkning over tid, så resultater kan også komme i form av utvikling av slike parametere eller forebringer innenfor gitte parametere.

Forankring:

Mye tyder på at mangfoldstiltak får best effekt når toppledelsen er pågangsdrivere av tiltaket og ledelsen forøvrig er aktive i tiltaket. Dere vil bli bedt om å beskrive hvordan tiltaket er forankret hos virksomhetens toppledelse, i virksomhetens øvrige ledelse og i virksomheten forøvrig.

Overføringsverdi:

Hvilke lærdommer forventer dere av prosjektet som kan bli nyttig for andre virksomheter?

Slik søker dere

Logg inn i Søknadsportalen

I Søknadsportalen finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut.

Søknadsfrist

IMDi behandler søknader oppsamlet etter søknadsfrist 1.03.23. Søknader som innkommer etter frist vil bli avvist. 

Veiledningstjeneste

IMDi tilbyr en veiledningstjeneste til virksomheter som vil gjøre gode grep for å inkludere flere med etnisk mangfoldsbakgrunn og anvende ressursene som ligger i et økt mangfold.

Veiledningstjenesten er basert på IMDis samlet kunnskapsgrunnlag om forskning på nasjonal praksis om etnisk mangfold i arbeidslivet. 

For søkere av tilskuddsordningen vil vi tilby oppfølging og veiledning før, underveis, og etter tiltakene dersom virksomhetene ønsker dette.

Oppfølging av godkjente søknader

IMDi vil gjerne følge opp tilskuddsmottakere på en måte som er nyttig for virksomheten. Vi vil bant annet oppfordre virksomhetene til å delta i 2 nettverkssamlinger som IMDi arrangerer, for gjensidig læring og utveksling mellom tilskuddsmottakerne.

Krav til søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:  
Om søker:  

 • Navn på søker (Bransjeorganisasjonen eller virksomhetens navn) 
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse 
 • Organisasjonsnummer  
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd 
 • Kontaktperson (er) 
 • Virksomhetens størrelse (antall ansatte) 
 • Opplysninger om bransjetilhørighet  

Om tiltaket

 • Målsetting og begrunnelse sett opp mot formålet med tilskuddsordningen. 
 • Hovedmål, delmål og resultatmål skal fremkomme tydelig.  
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere). 
 • Mulighet for koordinering med andre virksomheter. 
 • Informasjon om forankring i toppledelse  
 • Tidsplan for gjennomføringen.  
 • Søkeren må synliggjøre at ordningen det søkes om støtte til i 2023 vil bli gjennomført etter intensjonene i løpet av kalenderåret, og i hvilken grad ordninger med lengre tidsperspektiv evt. inngår i et langsiktig utviklingsarbeid.  
 • Forventede resultater.  

Finansiering

 • Budsjett for tiltaket  
 • Finansieringskilder for tiltaket:  
 • Søkers eventuelle egenandel  
 • Ev. andre kilder (hvilke). 

Søknaden godkjennes av leder gjennom signeringsprosess i søkerportalen. 

Klageadgang

Vedtak om tilskudd i henhold til denne tilskuddordningen er å regne som et enkeltvedtak jf. Forvaltningsloven (fvl) § 2. Søkeren kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra man mottar vedtaket, jfr. fvl § 29. Klageinstans er Kunnskapsdepartementet jf. fvl § 28, annet ledd. Klagen framsettes for IMDi jf. fvl §32. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

Når blir tilskuddet utbetalt

Hvis søknaden blir innvilget, vil dere få et akseptbrev. Hvis dere godtar betingelsene i akseptbrevet, må dere sende inn akseptbrevet innen to uker fra mottatt dato. Når IMDi har mottatt akseptbrevet blir det tildelte beløpet utbetalt innen tre ukers tid.

Rapportering

Det kreves rapporteringer til IMDi om bruken av tilskuddsmidlene og hvordan disse samsvarer med de aktiviteter og tiltak det er søkt om. Videre kreves resultatinformasjon og en beskrivelse av hvordan deres arbeid gjennom aktiviteter/tiltak har bidratt til å nå den prioriterte målsettingen for ordningen, og hvordan tilskuddet fra tilskuddsordningen er benyttet.

Rapporteringskrav vil fremkomme i tilskuddsbrevet. Rapporten er viktig for samlet nasjonal læring og videreformidling av erfaringer dere har gjort som er nyttig for andre virksomheter.

Vi gjør oppmerksom om at for tilskudd fra kr. 100 000,- må tilskuddsmottaker i tillegg til regnskapsrapport levere revisjonsrapport.

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Evaluering

Det vil gjennomføres en følgeevaluering av denne ordningen gjennom eget FoU-prosjekt. Det forventes derfor at tilskuddsmottaker bidrar med opplysninger overfor evaluator innenfor rammene av gjeldene regelverk.

Rundskriv

Rundskriv 15/2023

Kontakt oss

Fant du det du lette etter?