Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak

Sist oppdatert: 19. januar 2021

Kort om tilskuddet

 • Søknadsfristen er 9. februar 2021.
 • Formålet med ordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid med sikte på å få målgruppen ut i arbeid eller utdanning. 
 • Tilskuddet skal brukes til å teste ut tiltak og metoder og skal ha overføringsverdi til andre kommuner. 
 • For 2021 er det definert seks satsingsområder for prosjektene som får tilskudd. De har ulike krav og målgrupper.  
 • Alle kommuner kan søke, men det stilles vilkår for støtte. 

Hvem er i målgruppen

 • Målgruppen er innvandrere. Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) eller integreringsloven (jf. § 9 og § 28) prioriteres.
 • For prosjekter som skal prøve ut lengre kvalifiseringsløp er det en forutsetning at deltakeren har fullført det tredje året i introduksjonsprogrammet.
 • For prosjekter som har som mål å prøve ut modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører vil kvinner med innvandrerbakgrunn være prioritert målgruppe.
 • For prosjekter som skal utvikle tiltak for psykisk støtte er målgruppen nyankomne innvandrere som har hatt eller har psykiske helseutfordringer.

For nærmere beskrivelser av målgruppene se under ulike satsingsområder.

Samarbeid med frivillige organisasjoner

Det oppfordres til samarbeid med frivillige organisasjoner som har fått støtte overTilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, del B, der det kan være hensiktsmessig og bidra til måloppnåelse for de to ordningene.

Kriterier for å få tilskudd

Alle kommuner kan søke om tilskudd, enten alene eller sammen med andre kommuner. Søknaden må fremmes av den kommunen som påtar seg prosjektansvaret.

 • Prosjektene skal prøve ut eller utvikle integreringstiltak innenfor hvert av de seks satsingsområdene.
 • Prosjektene skal bidra til kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse.
 • Kommunen må vise til tidligere relevante prosjekter av god kvalitet innen kvalifiserings- og integreringsfeltet.
 • Kommunen må bidra med egenandel i alle prosjekter.
 • Prosjektsøknadene blir vurdert etter gjennomføringsevne og overføringsverdi.

Ønsker dere å prøve ut tiltak som ligger utenfor introduksjonsloven, må dere søke Kunnskapsdepartementet om unntak i en tidsavgrenset periode.

I tillegg til kriteriene over må kommunen oppfylle flere kriterier innenfor hvert av de enkelte satsingsområdene:

Satsingsområder

Satsingsområde 1

Lengre kvalifiseringsløp (år 4) etter gjennomført treårig introduksjonsprogram

Målgruppen

 • Deltakerne som har gjennomført et tre- årig introduksjonsprogram og har behov for et forlenget kvalifiseringsløp (fire år). Forsøkene begrenses til forsøk med utdanningsrettede tiltak.
 • Det er først etter fullført tredje år i introduksjonsprogram at midler fra denne ordningen kan benyttes. Tilbudet til deltaker kan gis i inntil ett år. Overgang til år 4 bør skje uten avbrudd.
 • Et tilbud om forlenget kvalifiseringsløp skal være forankret i deltakerens individuelle plan og være et ledd i et sammenhengende kvalifiseringsløp som varer i opptil fire år.

Per i dag er ikke ordningen med et forlenget kvalifiseringsløp (år 4) i henhold til introduksjonsloven. Kommunen skal derfor ikke registrere aktiviteter for år 4 i NIR for denne målgruppen.

Krav til kommunen

Forsøkene med lengre kvalifiseringsløp begrenses til forsøk med utdanningsrettede tiltak, i tråd med målsettingen i ny integreringslov om mer formell kompetanse i introduksjonsprogrammet.

 • Det skal utbetales stønad til deltakere tilsvarende 2G per år. Deltakere under 25 år skal motta 2/3 stønad. Kommunen kan søke om midler til å dekke stønad på opptil 1G per deltaker per år. Resterende stønad skal kommunen dekke med egne midler.

Satsingsområde 2

Arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører

Målgruppen

 • Innvandrerkvinner er en prioritert målgruppe.

Krav til kommunen

 • Kommunen må inngå et samarbeid med en sosial entreprenør. Med sosiale entreprenører mener vi virksomheter som bidrar med nyskapende løsninger på et sosialt problem og drives av de sosiale resultatene. Den sosiale entreprenøren må ha en levedyktig forretningsmodell og ha vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte. Organisasjonsformen kan for eksempel være AS, stiftelse eller frivillig organisasjon.
 • Deltakere kan motta deltakerstønad, så lenge de ikke er omfattet av noen andre ordninger hvor de mottar stønad. Kommunen kan søke om deltakerstønad på opptil 1G per deltaker per år uansett alder.

Satsingsområde 3

Utprøving av a rbeidsmåter i norskopplæringen

Det er en forutsetning at man prøver ut måter å arbeide på i opplæring som gjennomføres både som klasseromsundervisning og som nettundervisning (blended learning)

Målgruppen

 • Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven er en prioritert målgruppe.

Disse temaene prioriteres i 2021

 • Flerspråklighet som ressurs i opplæringen – bruk av tilgjengelige språkressurser i opplæringen, for eksempel bruk av ulike former for språkstøtt e direkte i opplæringen og ved bruk av teknologi.
 • Bruk av digitale verktøy og ressurser i opplæringen

Krav til kommunen

 • Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 10 deltakere.
 • Det er en forutsetning at kommunen bidrar med egenandel i prosjektet.
 • En veileder skal støtte prosjektet. Veilederen skal være en faglig ressurs og bidra i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av utprøvingen. Veilederen skal fortrinnsvis være en person tilknyttet et universitet eller en høyskole, og veiledningen skal finansieres som en del av prosjektet. Veilederen bør delta i utformingen av prosjektsøknaden.
 • Utprøving av digitale verktøy og ressurser i opplæringen skal vise hvordan bruk av teknologi kan øke læringsutbyttet for den enkelte i norskopplæringen.
 • Resultater publiseres i form av veiledningsressurser som har lærere som målgruppe og legges ut på egne nettsider lett tilgjengelig for andre voksenopplæringssentra.

Publisering av resultater

Fagpersoner som følger prosjektet, kan etter avtale publisere resultater fra prosjektet for egen regning, i form av vitenskapelige og andre faglige publikasjoner.

Satsingsområde 4

Kvalitet i innhold i introduksjonsprogrammet

Målgruppen

 • Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven er en prioritert målgruppe.

Disse temaene prioriteres i 2021

 • Utvikle og prøve ut elementer som kan inngå i kvalifiseringsløp for voksne innvandrere. Dette omfatter videreutvikling av faglige anbefalinger, verktøy og ressurser for standardiserte innholdselementer, se fagressurs for introduksjonsprogrammet. Følgende innholdselementer prioriteres:
 • Livsmestring i et nytt land
 • Korte bransjekurs
 • Arbeid på deltid
 • Utvikle og prøve ut modeller for samarbeid i kommunen, mellom kommuner, NAV og fylkeskommunen om innholdselementene i introduksjonsprogrammet

For søkere som har fått tilsagn på flerårig prosjekt, videreføres tematikk og krav gitt under «Standardiserte elementer» i rundskrivet for 2020.

Krav til kommunen

 • Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 10 deltakere.
 • IMDi kan stille krav til leveranser fra prosjektet utover det som prosjektet har uttrykt i prosjektsøknaden.
 • Særskilte krav vil komme fram itilskuddsbrevet.

Satsingsområde 5

Tiltak som gir psykisk støtte

Målgruppen

 • Nyankomne innvandrere som har hatt eller har psykiske helseutfordringer.

Satsingsområdet skal stimulere til utvikling og utprøving av:

 • Arbeidsrettede modeller som gir psykisk støtte, for eksempel etter modell fra Fontenehus e.l.
 • Arbeidsmåter/metoder som skal øke progresjon og læringsutbytte i introduksjonsprogrammet.
 • Tiltakene kan utvikles av kommunen selv eller i samarbeid med eksterne aktører. 
 • Tiltakene skal ha støttende/forebyggende karakter og er ikke et tilbud som skal gis etter henvisning fra lege. 

Krav til kommunen

 • Det er en fordel at kommunen benytter seg av Helsedirektoratets nasjonale veileder Helseundersøkelse i kartlegging av nyankomne flyktninger, innvandrere og familiegjenforente sin psykiske helse.
 • Det er en forutsetning at kommunen i tiltaket legger til rette for tverrfaglig samarbeid mellom helse- og kvalifiseringsaktører.

Satsingsområde 6

Innovative løsninger i introduksjonsordningen og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap.

Målgruppen

 • Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven er en prioritert målgruppe.

Krav til kommunen

 • Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 10 deltakere.

Dette får dere i tilskudd

IMDi fordeler inntil 58,4 millioner kroner i tilskudd. 

20 millioner er forbeholdt satsingsområde 1.

10 millioner er forbeholdt satsingsområde 2.

5 millioner er forbeholdt satsingsområde 5.

23,4 millioner fordeles på de øvrige satsingsområdene.

Flerårige prosjekter kan få støtte i inntil tre år, men med forbehold om Stortingets bevilgning for hvert budsjettår.

Slik vurderer vi størrelsen på tilskuddet til hvert enkelt prosjekt:

For prosjekter i satsingsområde 1

 • IMDi vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov.
 • Deltakere skal motta deltakerstønad på 2G. Kommunen kan søke om deltakerstønad på opptil 1G per deltaker per år.

For prosjekter i satsingsområde 2

 • Deltakere kan motta deltakerstønad, så lenge de ikke er omfattet av noen andre ordninger hvor de mottar stønad. Kommunen kan søke om deltakerstønad på opptil 1G per deltaker per år uansett alder.

For prosjekter i satsingsområdene 3–6

 • IMDi vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov. 

Slik søker dere

Søknadsfristen er 9. februar 2021.

For seint innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

Logg inn i Søknadsportalen

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt

Tilskuddet tildeles for ett år av gangen og utbetales i to terminer, vår og høst.

Rapportering

 • Dere skal levere rapport og regnskap. Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet.
 • I rapporten må kommunen beskrive hvordan arbeidet har bidratt til å nå de prioriterte resultatmålene for ordningen, og hvordan tilskuddet er brukt. 
 • Dere skal levere regnskap med oversikt over prosjektets bokførte inntekter og utgifter i 2022. Regnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og overordnet leder i kommunen eller bydelen.
 • For satsingsområde 1, «lengre kvalifiseringsløp (år 4)», er det også krav om individrapportering, og kommunen må innhente personopplysninger om deltakere som skal brukes av IMDi til forskningsformål. IMDi kommer tilbake med mer informasjon om hvilke opplysninger som skal samles inn. Kommunen må informere deltakerne om at opplysningene skal samles inn og brukes til forskningsformål.
 • Informasjon om rapportering kommer via søknadsportalen. 

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Frister for rapportering

01.09.2021 – statusrapport om gjennomføring av prosjektet

01.02.2022 – tilskuddsrapport og regnskap

Klageadgang

Kommunene har ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (fvl . §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Rundskriv

Rundskriv 2021

Kontakt oss

Ta kontakt hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen:

IMDis sentralbord tlf 24 16 88 00

 

Samarbeidspartner

For prosjekter som omhandler opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samarbeider IMDi med Kompetanse Norge.

Kompetanse Norge: Beate Linnerud, tlf 99 57 98 30, beate.linnerud@kompetansenorge.no

Fant du det du lette etter?