Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak

Sist oppdatert: 17. juni 2022

Kort om tilskuddet

 • Søknadsfristen er ute. Se oversikt over de som mottok tilskudd nederst på siden.
 • Formålet med ordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid med sikte på å få målgruppen ut i arbeid eller utdanning.

 • Tilskuddet skal brukes til å teste ut tiltak og metoder og skal ha overføringsverdi til andre kommuner.

 • For 2022 er det definert sju satsingsområder for prosjektene som får tilskudd. De har ulike krav og målgrupper.

 • Alle kommuner kan søke, men det stilles vilkår for støtte. NB: For satsingsområde 7 er det fylkeskommuner som kan søke, jf egen utlysning og eget rundskriv nummer 17/2022.

Hvem er i målgruppen

 • Målgruppen er innvandrere. Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) eller integreringsloven (jf. § 9 og § 28) prioriteres.
 • For prosjekter som skal prøve ut lengre kvalifiseringsløp er det en forutsetning at deltakeren har fullført det tredje året i introduksjonsprogrammet.
 • For prosjekter som har som mål å prøve ut modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører vil kvinner med innvandrerbakgrunn være prioritert målgruppe.
 • For prosjekter som skal utvikle tiltak for psykisk støtte er målgruppen nyankomne innvandrere som har hatt eller har psykiske helseutfordringer.

For nærmere beskrivelser av målgruppene se under ulike satsingsområder.

Samarbeid med frivillige organisasjoner

Det oppfordres til samarbeid med frivillige organisasjoner som har fått støtte over Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, del B, der det kan være hensiktsmessig og bidra til måloppnåelse for de to ordningene.

Kriterier for å få tilskudd

Alle kommuner kan søke om tilskudd, enten alene eller sammen med andre kommuner. Søknaden må fremmes av den kommunen som påtar seg prosjektansvaret.

 • Prosjektene skal prøve ut eller utvikle integreringstiltak innenfor satsingsområdene.
 • Prosjektene skal bidra til kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse.
 • Kommunen må vise til tidligere relevante prosjekter av god kvalitet innen kvalifiserings- og integreringsfeltet.
 • Kommunen må bidra med egenandel i alle prosjekter.
 • Prosjektsøknadene blir vurdert etter gjennomføringsevne og overføringsverdi.

Ønsker dere å prøve ut tiltak som ligger utenfor introduksjonsloven eller integreringsloven, må dere søke Kunnskapsdepartementet om unntak i en tidsavgrenset periode. I tillegg til kriteriene over må kommunen oppfylle flere kriterier innenfor hvert av de enkelte satsingsområdene:

Satsingsområder

Satsingsområde 1

Lengre kvalifiseringsløp (år 4) etter gjennomført treårig introduksjonsprogram

Målgruppen

 • Deltakerne som har gjennomført et treårig introduksjonsprogram og har behov for et forlenget kvalifiseringsløp (fire år). Forsøkene begrenses til forsøk med utdanningsrettede tiltak.
 • Det er først etter fullført tredje år i introduksjonsprogram at midler fra denne ordningen kan benyttes. Tilbudet til deltaker kan gis i inntil ett år. Overgang til år 4 bør skje uten avbrudd.
 • Et tilbud om forlenget kvalifiseringsløp skal være forankret i deltakerens individuelle plan og være et ledd i et sammenhengende kvalifiseringsløp som varer i opptil fire år.

Kommunen skal ikke registrere aktiviteter for år 4 i NIR for dette satsingsområdet.

Krav til kommunen

Forsøkene med lengre kvalifiseringsløp begrenses til forsøk med utdanningsrettede tiltak, i tråd med målsettingen i ny integreringslov om mer formell kompetanse i introduksjonsprogrammet.

 • Det skal utbetales stønad til deltakere tilsvarende 2G per år. Deltakere under 25 år skal motta 2/3 stønad. Kommunen kan søke om midler til å dekke stønad på opptil 1G per deltaker per år. Resterende stønad skal kommunen dekke med egne midler.

Satsingsområde 2

Arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører

Målgruppen

 • Innvandrerkvinner er en prioritert målgruppe.

Krav til kommunen

 • Kommunen må inngå et samarbeid med en sosial entreprenør. Med sosiale entreprenører mener vi virksomheter som bidrar med nyskapende løsninger på et sosialt problem og drives av de sosiale resultatene. Virksomheten må ha sosialt entreprenørskap som sin hovedaktivitet og definere seg som en sosial entreprenør. Den sosiale entreprenøren må ha en levedyktig forretningsmodell og ha vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte. Organisasjonsformen kan for eksempel være AS, stiftelse eller frivillig organisasjon.
 • Deltakere kan motta deltakerstønad, så lenge de ikke er omfattet av noen andre ordninger hvor de mottar stønad. Kommunen kan søke om deltakerstønad på opptil 1G per deltaker per år uansett alder.

Satsingsområde 3

Temaer for 2022 skal være direkte knyttet til innføring av nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og skal bidra til utprøving og utvikling av nye arbeids- og samarbeidsformer. Prosjektene skal bidra til å videreutvikle kompetanse og praksis blant lærere og andre som bidrar inn i opplæringen. Formålet er videre å inspirere andre opplæringssteder til å tenke nytt rundt opplæringen i forbindelse med innføring av nye læreplaner. Det skal ikke utformes ressurser til deltakerne i prosjektet.

Målgruppen

 • Lærere og andre som bidrar inn i opplæringen av voksne innvandrere etter læreplan i norsk for voksne innvandrere og/eller læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prioriterte deltakere er nyankomne innvandrere som er omfattet av integreringsloven.

Disse temaene prioriteres i 2022

 • Tilpasset muntlig opplæring i norsk. Ifølge læreplanene skal alle deltakere følge samme læreplan i muntlig norsk, men med tilpasninger for de som ikke/bare i begrenset grad kan bruke lesing og skriving som verktøy i læringsprosessen. Hvordan kan nytenkning rundt arbeidsformer, organisering, progresjon og bruk av digital teknologi bidra til en slik tilpasning?
 • Tverrfaglige temaer i norsk og samfunnskunnskap. I de nye læreplanene skal de tverrfaglige temaene fungere som tematiske rammer for opplæringen og knytte sammen læreplanen i samfunnskunnskap og læreplanen i norsk. Hvordan kan man gjøre dette i praksis? Se kompetansepakkene for de nye læreplanene om sammenheng mellom norsk og samfunnskunnskap og tverrfaglige temaer i norsk her.
 • Kjerneelementene i norsk. I den nye læreplanen i norsk skal kjerneelementene bidra til å skape og formidle sammenhenger på tvers av språkferdigheter og nivåer i opplæringen, samtidig som de skal vise ulike sider ved kommunikasjonen. Hvordan kan man skape og formidle disse sammenhengene? Hvordan kan lærerne bruke kjerneelementene til å finne varierte innfallsvinkler og få mest mulig ut av hver læringsaktivitet og slik skape dybdelæring i faget?

Krav til kommunen

 • Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 10 deltakere.
 • Det er en forutsetning at kommunen bidrar med egenandel i prosjektet.
 • En veileder skal støtte prosjektet. Veilederen skal fortrinnsvis være en person tilknyttet et universitet eller en høyskole. Veilederen kan innta ulike roller i prosjektet avhengig av behov, men skal være en støtte i planlegging, gjennomføring og formidling av sluttresultat. Veiledningen skal finansieres som en del av prosjektet.
 • Resultater publiseres i form av veiledningsressurser som har lærere som målgruppe og legges ut på egne nettsider lett tilgjengelig for andre voksenopplæringssentra.

Publisering av resultater

Resultater publiseres i form av veiledningsressurser som har lærere som målgruppe, og skal legges ut på egne nettider lett tilgjengelig for andre voksenopplæringssentre. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) kan velge å publisere resultatene av prosjektet etter eget ønske. Fagpersoner som følger prosjektet, kan etter avtale publisere resultater fra prosjektet for egen regning, i form av vitenskapelige og andre faglige publikasjoner.

Satsingsområde 4

Kvalitet i innhold i introduksjonsprogrammet

Målgruppen

 • Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven er en prioritert målgruppe.

Disse temaene prioriteres i 2022

 • Utvikle og prøve ut elementer som kan inngå i kvalifiseringsløp for voksne innvandrere. Dette omfatter videreutvikling av faglige anbefalinger, verktøy og ressurser for standardiserte innholdselementer. Følgende innholdselementer prioriteres:
 • Utvikle og prøve ut modeller for samarbeid i kommunen, mellom kommuner, NAV og fylkeskommunen om innholdselementene i introduksjonsprogrammet

Krav til kommunen

 • Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 10 deltakere.
 • IMDi kan stille krav til leveranser fra prosjektet utover det som prosjektet har uttrykt i prosjektsøknaden.
 • Særskilte krav vil komme fram i tilskuddsbrevet.

Satsingsområde 5

Tiltak som gir psykisk støtte

Målgruppen

 • Nyankomne innvandrere som har hatt eller har psykiske helseutfordringer.

Satsingsområdet skal stimulere til utvikling og utprøving av:

 • Arbeidsrettede modeller som gir psykisk støtte, for eksempel etter modell fra Fontenehus e.l.
 • Arbeidsmåter/metoder som skal øke progresjon og læringsutbytte i introduksjonsprogrammet.
 • Tiltakene kan utvikles av kommunen selv eller i samarbeid med eksterne aktører. 
 • Tiltakene skal ha støttende/forebyggende karakter og er ikke et tilbud som skal gis etter henvisning fra lege. 

Krav til kommunen

Satsingsområde 6

Innovative løsninger i introduksjonsordningen og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap.

Målgruppen

 • Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven og integreringsloven er en prioritert målgruppe.

Krav til kommunen

 • Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 10 deltakere.

Satsingsområde 7

Forsøk med å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for fag- og yrkesopplæring

Se eget rundskriv 17/2022 og egen utlysning. Søkere er fylkeskommuner.

Dette får dere i tilskudd

IMDi fordeler inntil 55,4 millioner kroner i tilskudd. 

12 millioner er forbeholdt satsingsområde 1.

10 millioner er forbeholdt satsingsområde 2.

5 millioner er forbeholdt satsingsområde 5.

5 millioner til nytt område 7

23,4 millioner fordeles på de øvrige satsingsområdene.

Flerårige prosjekter kan få støtte i inntil tre år, men med forbehold om Stortingets bevilgning for hvert budsjettår.

Slik vurderer vi størrelsen på tilskuddet til hvert enkelt prosjekt:

For prosjekter i satsingsområde 1

 • IMDi vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov.
 • Deltakere skal motta deltakerstønad på 2G. Kommunen kan søke om deltakerstønad på opptil 1G per deltaker per år.

For prosjekter i satsingsområde 2

 • Deltakere kan motta deltakerstønad, så lenge de ikke er omfattet av noen andre ordninger hvor de mottar stønad. Kommunen kan søke om deltakerstønad på opptil 1G per deltaker per år uansett alder.

For prosjekter i satsingsområdene 3–6

 • IMDi vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov. 

Slik søker dere

Søknadsfristen er 14. februar 2022

For seint innkomne søknader vil ikke bli behandlet

Logg inn i Søknadsportalen

Når blir tilskuddsmidlene utbetalt

Tilskuddet tildeles for ett år av gangen og utbetales i to terminer, vår og høst.

Rapportering

 • Dere skal levere rapport og regnskap. Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet.
 • I rapporten må kommunen beskrive hvordan arbeidet har bidratt til å nå de prioriterte resultatmålene for ordningen, og hvordan tilskuddet er brukt. 
 • Dere skal levere regnskap med oversikt over prosjektets bokførte inntekter og utgifter i 2022. Regnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og overordnet leder i kommunen eller bydelen.
 • Informasjon om rapportering kommer via søknadsportalen. 

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Frister for rapportering

01.09.2022 – statusrapport om gjennomføring av prosjektet

01.02.2023 – årsrapport og regnskap

Klageadgang

Kommunene har ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (fvl. §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Rundskriv

Rundskriv 2022

Kontakt oss

Ta kontakt hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen:

IMDis sentralbord, tlf. 24 16 88 00

Samarbeidspartner

For prosjekter som omhandler opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samarbeider IMDi med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Fjorårets prosjekter og produkter

Mottakere av tilskudd i 2022

Her er en oversikt og mer informasjon om de prosjektene som har fått tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak i 2021.

Område 1. Lengre kvalifiseringsløp (år 4) etter gjennomført treårig introduksjonsprogram
Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Asker kommune  4. år intro - Asker 1 700 000
Lillestrøm kommune Kompetanseløft for flyktninger i Lillestrøm kommune prosje 2 400 000
Lunner kommune Tilpasset videregående opplæring for minoritetsspråklige deltakere Ubrukte midler fra tidligere år innvilget disponert i 2022
Steinkjer kommune Jobbsjansen Intro 1 500 000
Tønsberg kommune 4. år i intro for bosatte, i arbeidsløp 600 000

 

Område 2. Arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører
Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Bergen kommune Kommunikasjonsprosjekt Bergen Inkluderingssenter 500 000
Haugesund kommune Kvinnecrew 1 200 000
Sandefjord kommune Mulighetsrommet 1 000 000
Stjørdal kommune Sammen om jobbskaping 850 000

 

Område 3. Arbeidsmåter i norskopplæringen
Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Bømlo kommune Me snakkast i kantina! 1 000 000
Drammen kommune Flerspråklig støtte 780 000
Karmøy kommune Ny i det digitale Norge 690 000
Kinn kommune Utprøving av transspråkingspedagogikk i blended learning i norskopplæringen for nyankomne innvandrere i samarbeid med OsloMet og HVL 340 000
Kinn kommune TBL: Utprøving av transspråkingspedagogikk i blended learning i norskopplæringen for nyankomne innvandrere i samarbeid med OsloMet og HVL (år 2) 1 100 000
Kristiansand kommune Ny Læreplan - nye muligheter 1 100 000
Larvik Kommune Innovative digitale arbeidsmetoder i norskopplæringen 650 000
Lillehammer kommune Blandet læring som metode i norskopplæringen 580 000
Lillestrøm kommune Språkstøtte - bruk av flerspråklige assistenter i norskopplæring 1 500 000
Trondheim kommune Utprøving av en systematisk erfaringsbasert språkdidaktikk for ungdommer med liten skolebakgrunn i forberedende voksenopplæring- et forsknings og utviklingsprosjekt 600 000
Trondheim kommune Medborgerskap i språk og samfunn 1 500 000
Ålesund kommune Implementering av nye elementer fra nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap 870 000
Ålesund kommune  Norskopplæring med flerspråklig støtte. Pilotering av metodikk i norskopplæringen i samarbeid med OsloMet 1 100 000

 

Område 4. Kvalitet i innhold i introduksjonsprogrammet
Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Askøy kommune Kunsten å bo 780 000
Bergen kommune Digitalisering av komponenter i "Livsmestring i et nytt land, temaområdene migrasjon, helse og mangfold" 490 000
Drammen kommune YrkesKomp (tidl. Bransjeprogrammet) 740 000
Kinn kommune Digitale morsmålsstøttede verktøy i standardiserte elementer 1 700 000
Larvik Kommune Korte bransjekurs med morsmålsstøtte 190 000
Lillestrøm kommune Helse og Mestring Anthea prosjektår 2 715 000
Lillestrøm kommune Helse og Mestring MANthea (midlertidig) 750 000
Lillestrøm kommune Helse og Mestring Karrierekompetanse på morsmål 400 000
Trondheim kommune Damepowe - et kvinnenettverk 430 000
Trondheim kommune Forkurs til videregående opplæring for voksne År 2 1 000 000
Trondheim kommune  Fagbrev i praksis År 2 1 300 000
Volda kommune sektor for oppvekst Samarbeid kring oppfølging av barn i skule og barnehage 40 000

 

Område 5. Psykisk STØTTE
Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Bergen kommune  PM+ : Evidensbasert Intervensjon for problemløsning for flyktninger (PEIL) 1 000 000
Fredrikstad kommune Fontenehus som en integrerings- og inkluderingsarena 1 000 000
Nordre Follo NAV Fontenehuset som inkludering- og integreringsarena 1 000 000
Oslo kommune bydel St. Hanshaugen Jobbspesialist for introdeltakere med psykiske helseutfordringer 500 000
Trondheim kommune Gjenforening med mening 1 000 000
Trondheim kommune Tilhørighet i Trondheim - Mobilisering for at skeive flyktninger skal oppleve frihet og empowerment for et verdig liv 700 000
Ullensaker kommune Psykt bra mangfold 1 000 000

 

Område 6. Innovative løsninger i introduksjonsordningen og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap
Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Arendal voksenopplæring Hør her! Om mobilisering av flerkulturelle stemmer. Et prosjekt med utgangspunkt i de tverrfaglige temaene i læreplanen i norsk for voksne innvandrere 600 000
Gloppen kommune Digitalisering av Gloppenmodellen 1 600 000
Inderøy kommune Inkluderende Innherred 800 000
Kinn kommune Utdannings-og ressurssenter KF Digilos: kompetansehevende digital veiledning som integreringsfremmende element i introduksjonsprogrammet 450 000
Larvik kommune Nye hybride løsninger for gjennomføring av 75 timer samfunnskunnskap og andre lovpålagte kurs 600 000
Melhus kommune MerSmak - Arbeidsrettet introduksjons program ute hos ordinær arbeidsgiver innen matfaget 500 000
Sarpsborg kommune Bransjekompetanse i norskopplæringen 780 000
Trondheim kommune Karrierelæring gjennom praktiske arbeidsarenaer 1 200 000
Trondheim kommune Mitt Karriereløp (3. år av På Rett Sted) 700 000
Ålesund kommune  Grunnleggende opplæring i regning med flerspråklig støtte 800 000

 

Fant du det du lette etter?