Tilskudd til utvikling av kommunale kvalifiserings- og integreringstiltak

Sist oppdatert: 24. januar 2023

Kort om tilskuddet

 • Formålet med ordningen er å øke kvaliteten i kommunenes kvalifiserings- og integreringsarbeid. Ordningen skal bidra til at flere innvandrere kommer i arbeid eller utdanning.
 • Tilskuddet skal brukes til å teste ut tiltak og metoder og skal ha overføringsverdi til andre kommuner.

 • For 2023 er det definert sju satsingsområder for tilskuddsordningen. De har ulike krav og målgrupper.

 • Kommuner kan søke om tilskudd, enten alene eller sammen med andre kommuner. For satsingsområde 7 er det fylkeskommuner som kan søke, jf egen utlysning og eget rundskriv nummer 16/2023.

 • Søknadsfrist er 14. februar 2023. 

Hvem er i målgruppen

Målgruppen er innvandrere. Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) eller integreringsloven (jf. § 9 og § 28 og etter midlertidig kapittel 6A), er prioritert.

Vilkår for å få tilskudd

 • For satsingsområde 1-6 skal kommunen stå som søker. Når flere kommuner går sammen om å søke tilskuddsmidler, skal søknaden fremmes av den kommunen som påtar seg prosjektansvaret. 
 • Kommunen må bidra med egenandel i prosjektet.
 • Det er en forutsetning at prosjektet har minimum 10 deltakere.
 • Kommunen skal vise til tidligere prosjekter av god kvalitet innen kvalifiserings- og integreringsfeltet, eller innen andre relevante områder.
 • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal skje i tråd med gjeldende læreplaner.
 • Midlene skal ikke brukes til å finansiere ordinær drift av tjenester, som for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. De kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.
 • I tilskuddsbrevet kan IMDi stille særskilte vilkår til det enkelte prosjektet, for eksempel knyttet til leveranser.

Ønsker kommunen å prøve ut tiltak som ligger utenfor introduksjons- eller integreringsloven, må kommunen søke Arbeids- og inkluderingsdepartementet om unntak i en tidsavgrenset periode, jf introduksjonslovens §27 og integreringsloven §38. Hvordan søke, se: G-11/2016 Forsøk i kommunene i forbindelse med gjennomføring av introduksjonsprogram eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - regjeringen.no . Veilederen til integreringsloven gir også anvisninger. 

Vurderingskriterier

 • Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling og utprøving av kvalifiserings- og integreringstiltak innenfor prioriterte satsingsområder. Se nærmere beskrivelse av satsingsområdene nedenfor.
 • Prosjektsøknadene blir vurdert etter tilskuddsordningens formål, gjennomføringsevne og nasjonal verdi.
  • Formål – Er prosjektet i tråd med tilskuddsordningens formål og satsingsområder?
  • Gjennomføringsevne – kan prosjektet sannsynliggjøre god gjennomføringsevne for aktivitetene som er planlagt i prosjektet? I hvilken grad vil aktivitetene i prosjektet bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen?
  • Overføringsverdi – i hvor stor grad kan kunnskapen, metodene og produktene som utvikles i prosjektet overføres til andre kommuner?
 • IMDi oppfordrer til samarbeid med frivillige organisasjoner som har fått støtte gjennom Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, del B når det er hensiktsmessig og for å bidra til måloppnåelse for de to ordningene. 
 • For å oppnå målet om nasjonal overføringsverdi, oppfordrer IMDi til interkommunalt samarbeid når det er hensiktsmessig.
 • Større og flerårige prosjekter vil bli prioritert i 2023.
 • Prosjekter med intensjon om følgeforskning og/eller veiledning fra universitets- og høyskolesektoren, vil bli prioritert.

I tillegg til kriteriene over, må kommunen oppfylle flere kriterier innenfor hvert av de enkelte satsingsområdene:  

Satsingsområder

Satsingsområde 1 – Lengre kvalifiseringsløp (år 4)

Forsøkene med lengre kvalifiseringsløp skal inneholde utdanningsrettede tiltak, i tråd med integreringslovens målsetting om mer formell utdanning i introduksjonsprogrammet. Utdanningsrettede tiltak kan omfatte opplæring på grunnskolenivå, opplæring som kombinerer grunnskole- og videregående opplæring, og kompetansebevis (delkompetanse i tråd med læreplanmål) som på sikt kan føre til fagbrev. For deltagere som er omfattet av introduksjonsloven, kan det fjerde året innvilges for at deltageren skal kunne fullføre videregående opplæring.

 

Målgruppen  

 • Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven.
 • Deltagerne har gjennomført et treårig introduksjonsprogram og har behov for et forlenget kvalifiseringsløp (et fjerde år).

 

Særlig vilkår

 • Der forsøkene er knyttet til videregående opplæring, forutsettes det et tett samarbeid med fylkeskommunen.
 • Det er først etter fullført tredje år i introduksjonsprogram at midler fra dette satsingsområdet kan benyttes. Deltakere kan få tilbud i inntil ett år. Overgang til det fjerde året bør skje uten avbrudd.Kommunen skal ikke registrere aktiviteter i NIR for målgruppen i dette satsingsområdet.
 • Et tilbud om forlenget kvalifiseringsløp skal være forankret i deltakerens individuelle plan og være et ledd i et sammenhengende kvalifiseringsløp som varer i opptil fire år. 
 • Det skal utbetales stønad til deltakere tilsvarende 2G per år. Deltakere under 25 år skal motta 2/3 stønad. Kommunen kan søke om midler til å dekke stønad på opptil 1G per deltaker per år. Resterende stønad må kommunen dekke med egne midler. 

Satsingsområde 2 - Arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører    

Prosjektene skal prøve ut modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører.

 

Målgruppen  

Målgruppen er innvandrere. Innvandrerkvinner er en prioritert målgruppe.

 

Særlige vilkår

 • Sosiale entreprenører forstås som virksomheter som bidrar med nyskapende løsninger på et sosialt problem og drives av de sosiale resultatene. Virksomheten må ha sosialt entreprenørskap som sin hovedaktivitet og definere seg som en sosial entreprenør. Den sosiale entreprenøren må ha en levedyktig forretningsmodell og ha vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte. Organisasjonsformen kan for eksempel være AS, stiftelse eller frivillig organisasjon.
 • Deltakere kan motta deltakerstønad, så lenge de ikke er omfattet av andre ordninger hvor de mottar stønad. Kommunen kan søke om deltakerstønad på opptil 1G per deltaker per år uansett alder. 

Satsingsområde 3: Utprøving av arbeidsmåter i norskopplæringen   

Prosjektene skal bidra til å videreutvikle kompetanse og praksis blant lærere og andre som bidrar inn i opplæringen. Temaer for 2023 skal være direkte knyttet til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og skal bidra til utprøving og utvikling av nye arbeids- og samarbeidsformer. Det skal ikke utformes ressurser til deltakerne i prosjektet.

 

Målgruppen 

 • Lærere og andre som bidrar inn i opplæringen av voksne innvandrere etter læreplan i norsk for voksne innvandrere og/eller læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
 • Prioriterte deltakere er nyankomne innvandrere som er omfattet av integreringsloven.

Disse temaene er prioritert i 2023:

 • Tilpasset muntlig opplæring i norsk

Ifølge læreplanene skal alle deltakere følge samme læreplan i muntlig norsk, men med tilpasninger for de som i begrenset grad kan bruke lesing og skriving som verktøy i læringsprosessen. Hvordan kan nytenkning rundt arbeidsformer, organisering, progresjon og bruk av digital teknologi bidra til en slik tilpasning?

 

 • Tverrfaglige temaer i norsk og samfunnskunnskap

I de nye læreplanene skal de tverrfaglige temaene fungere som tematiske rammer for opplæringen og knytte sammen læreplanen i samfunnskunnskap og læreplanen i norsk. Hvordan kan man gjøre dette i praksis? Se kompetansepakkene for de nye læreplanene om sammenheng mellom norsk og samfunnskunnskap og tverrfaglige temaer i norsk.

 

 • Kjerneelementer i norsk

I den nye læreplanen i norsk skal kjerneelementene bidra til å skape og formidle sammenhenger på tvers av språkferdigheter og nivåer i opplæringen, samtidig som de skal vise ulike sider ved kommunikasjonen. Hvordan kan man skape og formidle disse sammenhengene? Hvordan kan lærerne bruke kjerneelementene til å finne varierte innfallsvinkler og få mest mulig ut av hver læringsaktivitet og slik skape dybdelæring i faget?

 

Særlige vilkår

En veileder skal være knyttet til prosjektet. Veilederen skal fortrinnsvis være en person knyttet til et universitet eller en høyskole. Veilederen kan innta ulike roller i prosjektet avhengig av behov, men skal være en støtte i planlegging, gjennomføring og formidling av sluttresultatet. Veiledningen skal finansieres som en del av prosjektet.

 

Publisering av resultater  

Prosjektene skal publisere resultater i form av veiledningsressurser som har lærere som målgruppe, og skal legges ut på egne nettsider lett tilgjengelig for andre voksenopplæringssentre. 

IMDi eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) kan velge å publisere resultatene til prosjektet etter eget ønske.

Fagpersoner som følger prosjektet, kan etter avtale publisere resultater fra prosjektet for egen regning, i form av vitenskapelige og andre faglige publikasjoner.  

Satsingsområde 4: Kvalitet i innhold i introduksjonsprogrammet    

Området omfatter utprøving og videreutvikling av innholdselementene som kan inngå i et introduksjonsprogram. Dette omfatter utprøving og videreutvikling av faglige anbefalinger, verktøy og ressurser utarbeidet i IMDis Fagressurs for introduksjonsprogrammet.  

 

Målgruppen

Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven er en prioritert målgruppe.  

 

Disse temaene er prioritert i 2023: 

Arbeids- og utdanningsrettet innhold for deltagere med kort programtid, for eksempel hurtigspor, forberedende kurs til høyere utdanning eller akademisk praksisplass.

 

Særlige vilkår  

 • Prosjektene skal prøve ut nye modeller for samarbeid mellom kommuner, fylkeskommunen, NAV, frivilligheten, arbeidsgivere, universitets- og høyskolesektoren og/eller andre.
 • Prosjekter med intensjon om følgeforskning eller veiledning fra universitets- og høyskolesektoren vil bli prioritert.  

Satsingsområde 5: Tiltak som gir psykisk støtte  

Kommuner kan søke om stimuleringsmidler til utvikling og utprøving av lokale integreringstiltak som både ivaretar behov for psykisk støtte og som bidrar til å styrke overgang til arbeid eller utdanning Satsingsområdet skal stimulere til utvikling og utprøving av: 

 • Arbeidsrettede modeller som gir psykisk støtte
 • Arbeidsmåter/metoder som skal øke progresjon og læringsutbytte i introduksjonsprogrammet

 

Målgruppen  

Nyankomne innvandrere som har hatt eller har psykiske helseutfordringer. Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven er en prioritert målgruppe.  

 

Særskilte vilkår

I søknaden må det fremkomme hva som særpreger det lokale tiltaket, hvordan dere eventuelt skal

samarbeide med andre aktører og hvordan tiltaket har nasjonal overføringsverdi. 

 

 • Tiltaket skal ha støttende eller forebyggende karakter, og omfatter ikke behandlingstilbud etter henvisning fra helsepersonell.
 • Tiltaket skal basere seg på tverrfaglig samarbeid mellom helse- og kvalifiseringsaktører.Eksempler på tiltak kan være jobb- eller utdanningsmestrende oppfølging og/eller møteplasser som kombinerer psykisk støtte og kvalifisering.
 • Det er en fordel at kommunen benytter seg av Helsedirektoratet sin nasjonale veileder. Se lenke til Helseundersøkelse av asylsøkere, flyktninger, og familiegjenforente.

Satsingsområde 6: Innovative løsninger i introduksjonsordningen

Området omfatter nye tiltak, innretninger, metoder og modeller for gjennomføringen av introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnsfag.

 

Målgruppen  

Nyankomne innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven eller integreringsloven er en prioritert målgruppe.    

 

Disse temaene er prioritert i 2023: 

 • Kvalifiseringsløp i samarbeid med lokale organisasjoner og bedrifter 
 • Kommunen som arbeidsgiver gjennom rekruttering av flyktninger inn i ordinært arbeid
 • Utvikle nye modeller for samarbeid med arbeidsgivere

Særskilte vilkår

 • Det blir kun gitt støtte til nye tiltak eller videreutvikling av eksisterende modeller, ikke til ordinær drift eller til allerede opprettede tiltak.
 • Prosjekter med intensjon om følgeforskning og/eller veiledning fra universitets- og høyskolesektoren vil bli prioritert.

 Tilskuddsramme 

IMDi fordeler inntil 56,9 millioner kroner i tilskudd fordelt på de syv satsingsområdene.

 

Flerårige prosjekter kan få støtte i inntil tre år, men med forbehold om Stortingets bevilgning for hvert budsjettår.

 

IMDi vurderer søknadene og beregner størrelsen på tilskuddet etter en totalvurdering av prosjektets finansieringsbehov og i hvilken grad prosjektets tiltak og aktiviteter kan bidra til å nå målene for ordningen. 

 

Slik søker dere  

Søknaden leverer dere i søknadsportalen til IMDi. Her finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut.   

 

Logg inn i Søknadsportalen

 

Søknaden må være godkjent av kommunedirektør, bydelsdirektør eller ansatt med fullmakt. Dette gjøres i søknadsportalen.  

 

Søknadsfristen er 14. februar 2023.

 

 Når utbetales pengene?  

Tilskuddet tildeles for ett år av gangen og utbetales i to terminer, vår og høst.  

Rapportering

Dere skal levere rapport og regnskap. Nærmere informasjon om rapporteringskrav får dere i tilskuddsbrevet. 

I rapporten må kommunen beskrive hvordan arbeidet har bidratt til å nå de prioriterte   resultatmålene for ordningen, og hvordan tilskuddet er brukt. 

Dere skal levere regnskap med oversikt over prosjektets bokførte inntekter og utgifter i 2023. Regnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og overordnet leder i kommunen eller bydelen.  

Informasjon om rapportering kommer via søknadsportalen. IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.  

 

Frister for rapportering: 

01.09.2023 – statusrapport om gjennomføring av prosjektet  

01.02.2024 – årsrapport og regnskap    

 

Klageadgang 

Kommunene eller fylkeskommunene har ikke rett til å klage på tildeling av eller avslag på tilskudd (fvl. §§ 3 første ledd og 28). Utover dette gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.  

Samarbeidspartnere  

IMDi samarbeider med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om prosjekter som omhandler opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Kontakt oss 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om ordningen. For prosjekter som omhandler opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse kontaktes.

 

IMDi:

Sadegh Nazarzadeh: sna@imdi.no, tel. 46432060

Linda Glomset: ligl@imdi.no, tel. 90055441

Ida Nord Holmer: inh@imdi.no, tel. 45250696

IMDis sentralbord tlf. 24168800 

 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse:

Ingvild Røed Sletten: ingvild.sletten@hkdir.no, tel 41623785

Lene Vårum: lene.varum@hkdir.no, tel. 97409744

Rundskriv

Rundskriv nummer 07/2023 

Mottakere av tilskudd i 2022

Her er en oversikt over prosjektene som fikk tilskudd til utvikling av kommunale kvalifiserings- og integreringstiltak i 2022:

Søker Prosjekt
Område 1 - Lengre kvalifiseringsløp (år 4)  
ASKER KOMMUNE 4. år intro - Asker
LUNNER KOMMUNE Tilpasset videregående opplæring for minoritetsspråklige deltakere
TØNSBERG KOMMUNE 4. år i intro for bosatte, i arbeidsløp
LILLESTRØM KOMMUNE  Kompetanseløft for flyktninger i Lillestrøm kommune
STEINKJER KOMMUNE  Jobbsjansen intro
   
Område 2 - Arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører
STJØRDAL KOMMUNE VELFERD Sammen om jobbskaping
BERGEN KOMMUNE  Kommunikasjonsprosjekt Bergen Inkluderingssenter
Sandefjord kommune Mulighetsrommet
HAUGESUND KOMMUNE Kvinnecrew
   
Område 3 - Arbeidsmåter i norskopplæringen
BØMLO VAKSENOPPLÆRING Me snakkast i kantina!
LILLESTRØM KOMMUNE OPPVEKST Språkstøtte - bruk av flerspråklige assistenter i norskopplæring
TRONDHEIM KOMMUNE Utprøving av en systematisk, erfaringsbasert språkdidaktikk for ungdommer med liten skolebakgrunn i forberedende voksenopplæring - et forsknings - og utviklingsprosjekt
TRONDHEIM KOMMUNE  Medborgerskap i språk og samfunn
LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Blandet læring som metode i norskopplæringen
ÅLESUND KOMMUNE Implementering av nye elementer fra nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap
KRISTIANSAND KOMMUNE Ny Læreplan - nye muligheter
KINN UTDANNINGS- OG RESSURSSENTER KF Utprøving av kreative og tilpassede arbeidsmåter i muntlig norskopplæring i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet
KINN UTDANNINGS- OG RESSURSSENTER KF TBL: Utprøving av transspråkingspedagogikk i blended learning i norskopplæringen for nyankomne innvandrere i samarbeid med OsloMet og HVL (år 2)
DRAMMEN VOKSENOPPLÆRING Flerspråklig støtte
KARMØY KOMMUNE Ny i det digitale Norge
ÅLESUND KOMMUNE Norskopplæring med flerspråklig støtte. Pilotering av metodikk i norskopplæringen i samarbeid med OsloMet
Larvik kommune Innovative digitale arbeidsmetoder i norskopplæringen
   
Område 4 - Kvalitet i innhold i introduksjonsprogrammet
ASKØY KOMMUNE Kunsten å bo
KINN UTDANNINGS- OG RESSURSSENTER KF Digitale morsmålsstøttede verktøy i standardiserte elementer
LILLESTRØM KOMMUNE  Karrierekompetanse på morsmål
TRONDHEIM KOMMUNE  DamePower - et kvinnenettverk
TRONDHEIM KOMMUNE  Forkurs til videregående opplæring for voksne - år 2
BERGEN KOMMUNE  Digitalisering av komponenter i "Livsmestring i et nytt land, temaområdene migrasjon, helse og mangfold"
VOLDA KOMMUNE Samarbeid kring oppfølging av barn i barnehage og skule
LILLESTRØM KOMMUNE MANthea (midlertidig)
DRAMMEN KOMMUNE YrkesKomp (tidl. Bransjeprogrammet)
LILLESTRØM KOMMUNE  Anthea prosjektår 2
TRONDHEIM KOMMUNE  Fagbrev i praksis År 2
Larvik kommune Korte bransjekurs med morsmålsstøtte
   
Område 5 - Tiltak som gir psykisk støtte  
NAV NORDRE FOLLO Fontenehuset som inkludering- og integreringsarena
TRONDHEIM KOMMUNE  Tilhørighet i Trondheim - Mobilisering for at skeive flyktninger skal oppleve frihet og empowerment for et verdig liv
TRONDHEIM KOMMUNE  Gjenforening med mening
FREDRIKSTAD KOMMUNE  Fontenehus som en integrerings- og inkluderingsarena
ULLENSAKER KOMMUNE Psykt bra mangfold
OSLO KOMMUNE BYDEL ST. HANSHAUGEN Jobbspesialist for introdeltakere med psykiske helseutfordringer
BERGEN KOMMUNE  PM+: evidensbasert intervensjon for problemløsning for flykt...
   
Område 6. Innovative løsninger i introduksjonsordningen
Sarpsborg kommune Bransjekompetanse i norskopplæringen
TRONDHEIM KOMMUNE Karrierelæring gjennom praktiske arbeidsarenaer
TRONDHEIM KOMMUNE  Mitt Karriereløp (3. år av På Rett Sted)
INDERØY KOMMUNE Inkluderende Innherred
ARENDAL VOKSENOPPLÆRING Hør her! Om mobilisering av flerkulturelle stemmer. Et prosjekt med utgangspunkt i de tverrfaglige temaene i læreplanen i norsk for voksne innvandrere.
MELHUS KOMMUNE MerSmak - Arbeidsrettet introduksjons program ute hos ordinær arbeidsgiver innen matfaget.
GLOPPEN KOMMUNE Digitalisering av Gloppenmodellen
ÅLESUND KOMMUNE Grunnleggende opplæring i regning med flerspråklig støtte
Larvik kommune Nye hybride løsninger for gjennomføring av 75 timer samfunnskunnskap og andre lovpålagte kurs
KINN UTDANNINGS- OG RESSURSSENTER KF Digilos: kompetansehevende digital veiledning som integreringsfremmende element i introduksjonsprogrammet

 

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?