Nominasjon til nytt partssammensatt utvalg

IMDi har åpnet for nominasjon av nye kandidater til det partssammensatte utvalget, som skal gi råd til IMDi i behandlingen av varsler om tolker.

Sist oppdatert: 31. januar 2024

Tolkeloven stiller krav til tolker om god tolkeskikk, taushetsplikt og habilitet. IMDi har som fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, i oppgave å vurdere varsler og reaksjoner ved brudd på krav som tolkeloven stiller til tolkene.

For å øke tillitten og legitimiteten til varslingsordningen, får IMDi råd fra et partssammensatt utvalg i vurderingen av varslene og i bruk av reaksjoner. Utvalgets arbeid skal bidra til å sikre at tolking i norsk offentlig sektor holder en høy faglig og etisk standard.

IMDi inviterer til å foreslå kandidater til en ny periode for det partssammensatte utvalget. Fra 2024 er utvalget utnevnt for to år.

Sammensetning

Utvalget består av fire medlemmer, med hver sin vara:

  1. En tolk med tolkeutdanning fra universitet/høgskole og som er oppført i Nasjonalt tolkeregister. 
  2. En ansatt i undervisnings- og forskningsstilling ved tolkeutdanning ved et universitet eller en høgskole, eller en vitenskapelig ansatt i annen utdanning som har tilknytning til en tolkeutdanning gjennom undervisning, veiledning eller sensurarbeid. 
  3. En brukerrepresentant fra den minoritetsspråklige befolkningen i Norge og som selv har erfaring fra tolkede samtaler. Brukerrepresentanter kan komme fra minoritetsspråklige innbyggergrupper som tilhører våre nasjonale urfolksspråk, nasjonale minoritetsspråk, vårt nasjonale tegnspråk, eller nyere minoritetsspråk.
  4. En tolkebestiller, som er ansatt i en offentlig virksomhet hvor det gjennomføres samtaler med minoritetsspråklige innbyggere og som selv har erfaring fra tolkede samtaler. 

Sammensetningen av utvalget skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen i Norge når det gjelder kjønn, etnisitet og geografi.

Organisering

IMDi er sekretariat for utvalget, forbereder sakene og legger dem frem for utvalget til drøfting.  

Utvalget møtes vanligvis tre ganger i løpet av et år. Møtene varer en arbeidsdag og honoreres med utvalgsgodtgjørelse fastsatt i Statens personalhåndbok kapittel 10.14.2 Godtgjøring til leder, medlemmer og sekretærer i statlige utvalg. Det godtgjøres én dag forberedelser i forkant av hvert møte, samt opplæring i lovverk og regler for utvalgets arbeid. Utvalget kan konsulteres i tillegg til de ordinære møtene hvis behandlingen av varsler krever det.

Slik nominerer du

Forslag må inneholde hvilken kategori utvalgsmedlem nominasjonen gjelder for og en begrunnelse, samt hvem innsender representerer.

Nominasjoner sendes til post@imdi.no innen 22. februar 2024, og merkes «Nominasjon til partssammensatt utvalg» i emnefeltet.

 

 

Fant du det du lette etter?