IMDi forvalter tilskudd til kommuner, fylkeskommuner, arbeidsgivere og frivillige organisasjoner.

På siden finner du også svar på noen spørsmål som gjelder tilskudd for personer som har fått innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse.

Siden oppdateres fortløpende.

Integreringstilskudd

Vi har flyktninger som er bosatt/skulle bosettes i vår kommune som har reist ut av landet, hva gjør vi?

Kommunen må sende meldeskjema med informasjon om at personen har reist fra Norge. Dette gjøres på IMDinett Tilskudd, gjennom endringsforespørsel med informasjon om dato for utvandring.  

Dersom dere ikke finner personen gjennom personsøk i IMDinett Tilskudd, ber vi om at det sendes beskjed om at det må opprettet en tilskuddssak på personen, dette gjøres via supportportalen: Meld inn supportsak | IMDi. 

Det ligger brukerveiledning i IMDi Tilskudd dersom du trenger hjelp til å finne ut hvordan du sender en endringsforespørsel på person. Den finner du ved å trykke på spørsmålstegnet oppe til høyre på nettsiden IMDinett Tilskudd. 

Norsktilskudd

Mottar kommunen asylnorsktilskudd for fordrevne fra Ukraina?

I forslaget til midlertidig lov for fordrevne fra Ukraina, er det foreslått at asylsøkere som er i målgruppen for ordningen med kollektiv beskyttelse, ikke har plikt til å delta i opplæring i mottak etter integreringsloven § 5. Dette innebærer også at kommunen ikke har plikt til å sørge for opplæringen for denne gruppen. 

Når det gjelder opplæring i norsk i påvente av bosetting fremheves det i forslaget at det kan være aktuelt å utvide målgruppen for opplæring i mottak dersom ventetiden før bosetting blir lang. Departementet viser også til at andre språktilbud kan tas i bruk i ventetiden.

Alternative tilskuddsordninger for frivilligheten

Regjeringen har i Prop. 78 S (2021–2022) bevilget 50 millioner kroner til norskopplæringsordningen for å gi et tilbud til personer med midlertidig beskyttelse i påvente av bosetting eller ordinært tilbud. Regjeringen har også bevilget 15 millioner kroner til norsktrening og engelsktrening for personer som er fordrevet fra Ukraina, gjennom ordningen Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.Ytterligere informasjon om norskopplæringsordningen kommer i uke 20.

Mottar kommunen persontilskudd for fordrevne fra Ukraina?

Personer som får oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34, midlertidig kollektiv beskyttelse, har rett, men ikke plikt til opplæring i norsk, jf. § 37 d i integreringsloven. Retten til opplæring gjelder ett år fra oppstartstidspunktet for opplæringen. Vedtatt sats for målgruppa er 45 000 kroner.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Les mer om opplæring i norsk og samfunnskunnskap her.

Utløser personer som har fått innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse integreringstilskudd?

Personer som får innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse og er bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDi (bosetting med offentlig hjelp), utløser integreringstilskudd etter ordinære satser.

Angående integreringstilskuddets varighet må det avklares litt nærmere (inntil 5 år), men så fremst personen oppholder seg i Norge (med folkeregistrert adresse) og personen innehar et gyldig vedtak i henhold til hjemmelen om kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, utbetales tilskuddene til bostedskommunen.

IMDI vil komme nærmere tilbake med utfyllende info rundt varighet av tilskuddsperioden når dette er nærmere avklart.

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige

Utløser personer som har fått innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger?

Personer som får innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse og er bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDi (bosetting med offentlig hjelp), utløser Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Så fremst personen oppholder seg i Norge (med folkeregistrert adresse) og personen innehar et gyldig vedtak i henhold til hjemmelen om kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon, utbetales tilskuddene til bostedskommunen.

Ekstratilskudd

Er personer som har fått innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse i målgruppen for ekstratilskudd?

Ja, kommunen kan søke ekstratilskudd for bosetting av personer med alvorlig nedsatt funksjonsevne i henhold til gjeldende rundskriv for tilskuddsordningen, henholdsvis for personer som faller innenfor integreringstilskuddsordningen og som er bosatt etter avtale mellom staten og kommunen: Tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker.

Fant du det du lette etter?